Aarhus Amtstidende 1890.07.26.

[1]Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Umiddelbart efter den store jubilæumsfest for Jonstrup Seminarium, afholdt den 4 august 1890, samledes ca 5000 lærere og skoleinteresserede i København for det store nordiske skolemøde 5-8 august. Rasmus Malling-Hansen havde været hovedtaleren ved Jonstrup-festen, og allerede den 8 august var han i ilden igen for at holde foredrag om døvstummeundervisningen ved det nordiske skolemøde. Vi har på vor side en grundig dokumentation af hans foredrag. Malling-Hansens foredrag blev holdt i Nationals Theatersal.

 


Frederik Clemens Bendtsen Dahl, 1822-1920, skolebestyrer, professor, folketingsmand. Foto: DKB.
Rasmus Jensen Holm, 1838-1917, skolemand. Foto: DKB.
Morten Jørgensen, f. 1835. Lærer. Foto: DKB.
Folketingsmand fra Venstre, H. Trier, cand. mag. Foto fra internett.
Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, forstander og prest. Foto: Privat.
Ordstyrer ved møtet der Malling-Hansen holdt sitt foredrag var cand. mag. Peter Christiansen Voss, 1837-1909, skolebestyrer ved Aars og Voss's latin- og realskole i Kristiania(Oslo)
Den originale artikkelen.

    Foredrag ved Skolemødet.

    Det store Skolemøde, som i Begyndelsen
af næste Maaned skal holdes her i Byen,
vil faa et overordentlig righoldigt Program,
saa righoldigt endog, at hver af Deltagerne
kun kan faa en Trediedel eller en Fjerdedel
af det at høre og vistnok vil faa megen
Besvær med at træffe deres Valg.
     Alene af Foredrag vil der vistnok blive
holdt henved et halvt Hundrede Stykker,
hovedsagelig af danske Skolemænd, men dog
ogsaa af adskillige svenske og norske.
     Af de vigtigere Foredrag kan foreløbig
nævnes følgende: Folketingsmand H. Tr i e r
vil tale om Sløjdundervisning, Rektor D a h l
(Slagelse) om Skolens Forhold til Afholds-
sagen, Seminarielærer R.J. H o l m (Jel-
linge) om Landsbyskolens Udvikling og Op-
rettelsen af Forskoler, Lærer M. J ø r g e n-
s e n  (Hillerslev) om Lydighed og Opdragelse
deri; Forstander M a l l i n g – H a n s e n om
Døvstummeundervisningen, Kommunelærer Th.
J e n s e n (Kjøbenhavn) om Undervis-
ning af de saakaldte tungnemme og lignende
svagt begavede Børn i den almindelige
Skole, og Skolebestyrer T. V o s s
(Kristiania) om Fællesundervisningen af
Drenge og Piger.

 

 


[1] JMC: Denne korte notits blev publiceret i mange aviser: Jyllandsposten, Vendsyssel Tidende, Østsjællands Folkeblad, Horsens Folkeblad, Aalborg Stiftstidende, Lolland-Falsters Stiftstidende og Folketidenden Ringsted den 26 juli; Viborg Stifts-Tidende, Randers Dagblad og Folketidende, Vejle Amts Folkeblad, Samsø Avis og Lolland-Falsters Folketidende den 28 juli; Thisetd Amts Avis 29 juli; Fyens Stiftstidende, Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende, Fredericia Dagblad den 30 juli; Sorø Amts-Tidende elelr Slagelse Avis, Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger den 2 august; Frederiksborg Amts Avis den 3 august; Aalborg Amtstidende, Svendborg Avis – Sydfyns Tidende samt Stubbekøbing Avis den 4 august. Også i Aalborg Amtstidende, Randers Dagblad og Folketidende og i Bornholms Avis og Amtstidende den 9 august.

Den aktuelle utgaven av avisen.