Foreningen for Abnormeskolens venner.


Lolland-Falsters Stifts-Tidende 1877.02.10.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Her er endnu et eksempel på Malling-Hansens engagement i frivilligt arbejde, nemlig som stiftende bestyrelsesmedlem i Foreningen for Abnormskolens Venner. En af foreningens virksomheder var at arrangere offentlige foredrag, og det første foredrag fandt sted den 7 maj 1877 på Københavns Universitet, hvor Malling-Hansen beskrev og viste de døvstummes tegnsprog. I løbet af 1870erne og 1880erne afholdt foreningen et stort antal arrangementer og kunne på den måde genere indtægter, som blev brugt til at etablere en fond. Fonden kom til anvendelse for lån og bidrag til behøvende ifølge foreningens vedtægter.


Direktør og forstander Johan Keller, 1830-84. Foto: DKB.
Kammerherre Friedrich Hermann Wolfhagen, 1818-1894. Foto: DKB.
Johannes Moldenhawer, 1829-1905, blindepædagog og forstander ved det kgl. Blindeinstitut i København.
Forstander Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890.
Hans Peter Duurloo, 1816-1892. Bestyrer for Dahlerups skole for døve i fem år før han overlot stillingen til Johan Keller i 1855.
Harald valdemar Dahlerup, 1815-1894, grunnla Danmarks første skole for døve grunnet på talemetoden i 1846.
Andreas Christian Fürchtegott Gellert Iversen, 1817-1881, grunnleggeren av C. G. Iversens Boghandel.
Iversen overlot sin boghandel til sin svoger Elias Johannes Svane von Stöcken Tillge, 1834-1895, som igjen overlot den til sin sønn, Holger.
Den originale artikkelen.

     Forening for Abnormskolens Venner.

 

Ved en festlig Sammenkomst den 2den December
f.A. mellem endeel Venner af Blinde-, Døvstumme-
og Aandssvageskolen og Medlemmer af dennes Be-
styrelser og Lærerpersonalet blev det paa Forslag
af Forstander J o h a n  K e l l e r vedtaget at stifte
en Forening med det Formaal, paa enhver Maade at
arbeide saavel for den Blindes, Døvstummes og
Aandssvages Vel, som for Abnormskolens Tarv i
det hele taget. Efterat et Udvalg havde udarbei-
det et udkast til Love for Foreningen, holdtes den
29 Januar en Generalforsamling, paa hvilken
Foreningen konstitueredes, og Love for dens Virk-
somhed vedtoges. Foreningens Formaal er tredob-
belt: 1) paa forskjellig Maade, som ved literaire
Udtalelser, Foredrag, Diskussioner og Samtaler
under selskabelige Sammenkomster, at virke for Ab-
normskolens heldige indre og ydre Udvikling, 2) at
søge de bedste Midler til Fremme af de af denne
udgaaede Elevers Vel, og 3) at stræbe hen til op-
rettelsen af et Understøttelses- og Pensionsfond for
de ved Anstalterne virkende Funktionairer, der, paa
ganske faa Undtagelser nær, er yderst uheldigt stillede,
naar Sygdom eller Alderdom fjærner dem fra deres
anstrængende og tidligt aldrende Gjerning. Det
aarlige Medlemsbidrag er fastsat til 4 Kroner. Til
Medlemmer af bestyrelsen valgtes: Geheimeetatsraad
T r a p; Kammerherre W o l f h a g e n[1]; Pastor
B l æ d e l, Forstander J. M o l d e n h a w e r, Pastor
R. M a l l i n g H a n s e n, Prof. H.P. D u u r l o o[2]
og J o h a n  K e l l e r.  – Bestyrelsen opfordrer
Mænd og Kvinder, der føle Sympathi med de Bestræbel-
ser, for hvilke Foreningen vil virke, at støtte dem
ved at indtræde som Medlemmer i den. Indmeldel-
se modtages af de forskjellige Anstalters For-
standere og i C.G.Iversens Boglade[3] (Tillge)
Kjøbmagergade 38.

 


[1] JMC: Friedrich Hermann Wolfhagen, 1818-1894, havde en vigtig politisk rolle i Slesvig i den periode, hvor Rasmus Malling-Hansen blev ansat som døvstummelærer og senere forstander for døvstummeinstituttet i Slesvig. Desuden har Malling-Hansen senere stødt på Wolfhagen i dennes kapacitet som præsident og/eller vice-præsident i de forskellige kommitteer for Danmarks deltagelse i verdensudstillinger i perioden 1867-78. Her ser vi således, at Wolfhagen og Malling-Hansen også mødte hinanden i forbindelse med dannelsen af og virksomheden i Foreningen for Abnormskolens Venner. Efter J.P. Traps fratrædelse på posten som direktør for de kongelige døvstummeinstitutter (1884)overtog Wolfhagens denne funktion og efter ganske få ugers forløb opstod voldsomme modsætninger mellem Wolfhagen og Malling-Hansen. (Kilde: Den store danske encyklopædi).

[2] JMC: Hans Peter Duurloo, 1816-1892, var fra 1850 lærer ved den af Valdemar Dahlerup stiftede døvstummeskole grundet på talemoetoden. Snart trak Dahlerup sig tilbage, og Duurloo blev bestyrer. I 1855 overlod han døvstummeskolen til Johan Keller og blev forstander for Gammel Bakkehus ’Idiotanstalt’. (Kilde: Dansk Biografisk Leksikon første udgave).

[3] JMC: C.G. Iversen (1817-81) etablerede Boghandel i 1846 og drev den frem til 1856, da den blev overdraget til hans svoger Holger Tillge (1834-1895) og fik navnet Tillges Boghandel.(Kilde: Dansk Boghandlerforening).


To illustrasjoner av C. G. Iversens Boghandel. Et reklamekort....
....og et gammelt foto fra Kjøbmagergade 38.
Den aktuelle utgaven av avisen.

Dagens Nyheder 1877.05.04.

[1]Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Foreningen for Abnormskolens Venner blev stiftet i december 1876, og Rasmus Malling-Hansen var en af stifterne og medlem af bestyrelsen. Det var også Malling-Hansen som holdt foreningens første foredrag, beskrevet her i invitationen, som jeg formoder blev skrevet af initiativtageren til foreningen, Johan Keller.


Forstander Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890. Foto fra 1877.
Direktør og forstander Johan Keller, 1830-84.
Den originale artikkelen i Dagens Nyheder.

     Offenlige Foredrag.  Til Fordel

for de af ”Foreningen for Abnormsko-
lens Venner” paatænkte Fonds til
Fremme af Døvstummes, Blindes og
Aandssvages samt lignende Lidendes Vel
og til Alderdomsforsørgelse for de af
Abnormskolens Funktionairer, der ikke
kunne haabe paa nogen Understøttelse
fra Statens Side, agtes offenlige Foredrag
holdte, hvis Emner ere hentede fra
Abnormverdenen, og hvorved man vil
søge ikke alene at skaffe de omtalte Fonds
en Indtægt, men ogsaa at vække Offen-
lighedens Interesse for den Døvstummes,
Blindes og Aandssvages Velfærds-
sag, og særlig at gavne Menneskeheden
ved at give saadanne praktiske Vink, der
kunne komme Forældre og Lærere til
Nytte.  -  Behandlingen af døvstumme,
blinde og aandssvage Børn fra den tid-
lige Barndom, R e t t e l s e  a f  T a l e-
f e i l, som mangelfuldt Udtale af enkelte
Bogstaver og Bogstavssammenstillinger,
stammen og Læspen, Anvisning til at for-
hindre eller hæmme Øren- og Øiensyg-
dommes Udbredelse og Lignende, afvex-
lende med Syn paa Abnormverdenens
Karakteristik og hvad der alt er gjort og
endnu bør gjøres for saa meget som mu-
ligt at raade Bod paa de Savn, som
det paa dette Omraade er Samfundets
Pligt og velforstaaende Interesse at søge
at lindre – vil blive Gjenstand for
disse Foredrag, der holdes paa Universi-
tetet. Det første Foredrag holdes førstkom-
mende M a n d a g den 7de M a i, Aften
Kl. 8 i U n i v e r s i t e t s a u d i t o-
r i e t 6 af Pastor R. M a l l i n g - H a n
s e n og har til Formaal at beskrive ”de
D ø v s t u m m e s  T e g n s p r o g”.
Medlemmer af Foreningen “Abnormskolens
Venner” have fri Adgang mod Forevisning
af Medlemskortet, hvorimod Enhver, der
ikke er i Foreningen, men af Interesse
for Sagen og for at støtte den ønsker at
overvære Foredragene, kan erholde Billet
til 50 øre hos d’Hrr. Boghandlere P.
Tryde, Østergade 1, og Tillge (C.G.
Iversens Boghandel), Kjøbmagergade 38,
samt hos Universitetsportneren.

 


[1] JMC: Også publiceret i Fædrelandet samme dag.


Kjøbenhavn Universitet på et gammelt postkort.
Den aktuelle utgaven av avisen.
Slik ble etableringen av "abnormeskolens venner" omtalt i "abnormeskolenes" eget tidsskrift, Nordisk Tidsskrift for Blinde-, Døvstumme, og Aandssvageskolen, utgitt av Johannes Moldenhawer og Johan Keller. Tragisk nok meldte alle lærerne ved Døvstummeinstituttene i både København og Fredericia seg ut allerede i 1883, etter en konflikt med Johan Keller.

Dagens Nyheder 1880.12.16.

[1]Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Foreningen ”Abnormskolens Venner” blev stiftet i december 1876. Rasmus Malling-Hansen var en af stifterne, var medlem af bestyrelsen og bidrog til foreningens virksomhed og økonomi med at holde offentlige foredrag, som var gratis for foreningens medlemmer men kostede 50 øre for ikke-medlemmer.

Johan Christian Henrik Fischer, 1814-1885, var uddannet teolog, senere matematiklærer og derefter politiker. Han var kultusminister fra juni 1875 til august 1880.

 

Kultusminister J. C. H. Fischer, 1814-85.
Direktør og geimeetatsråd Jens Peter Trap, 1810-1885.
Direktør og forstander Johan Keller, 1830-84. Foto: DKB.
Kammerherre Friederich Hermann Wolfhagen, 1818-1894. Foto: DKB.
Forstander Hans Peter Duurloo, 1816-1892.
Emil Keller, 1835-1896, jurist og forstander.
Forstander Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890. Utsnitt av bilde fra 1880.
Den originale artikkelen.

     Fhv. Kultusminister Fisher har

fra Foreningen ”Abnormskolens Venner”
modtaget følgende Henvendelse, der er
bleven overrakt ham af Geheimeetatsraad
T r a p  og Professor J o h.  K e l l e r:

 

     ”Højvelbaarne Hr. Kongeligt[2] Med-
lem af Landsthinget, forhenværende
Kultusminister C h r.  F i s c h e r, Storkors
af Dannebrog.

 

     Udvidelsen af Blindeinstitutet, Stif-
telsen af Døvstummeinstitutet i Frede-
ricia, Oprettelsen af ”Asylet for uhel-
bredelige Aandssvage”, Opførelsen af
en ny Anstaltsbygning for Landets
uegenlige Døvstumme, Understøttelsen
til ”Foreningen for at fremme Blindes
Selvvirksomhed”, Selskabet ”Kjedens”
Asyl for blinde Børn, ”Arbeidshjemmet
for døvstumme Piger”, til aandssvage
Børns Opdragelse og Undervisning, samt
til Aandssvages Anbringelse i Beskjæf-
tigelse – ere Kjendsgerninger, der bedre
end alle Ord tale for, hvad de som
Minister for Kirke- og Undervisnings-
væsenet har udrettet for Abnormsagen
i vort Fædreland, og hvor høit De i
denne Retning har stillet dette i Eta-
ternes Række.

 

     I taknemmelig Erkjendelse heraf til-
lader undertegnede Bestyrelse af For-
eningen ”Abnormskolens Venner” sig
at anmode Deres Høivelbaarenhed om
at ville vise Foreningen den Gunst at
modtage Valg som dens Æ r e s m e d l e m.

 

     Kjøbenhavn, 25de November 1880.

 

Bestyrelsen af Foreningen ”Abnorm-
skolens Venner”.

 

J.P. Trap          Fr.Wolfhagen
H.P. Duurloo       R. Malling Hansen
Emil Keller        J. Moldenhawer
         Johan Keller

 


[1] JMC: Samme notits blev publiceret i Folkets Avis samme dag; den meddeltes også i kortere form i Dagbladet samme dag og i Næstved Tidende den 18 december 1880.

[2] JMC: Kongeligt medlem af landstinget betyder at Fischer ikke var folkevalgt, men at han af kongen var valgt til landstinget.


Den aktuelle utgaven av avisen Dagens Nyheder.

Dagbladet 1883.05.23.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Denne opfordring til støtte nævner ikke Rasmus Malling-Hansens navn, men teksten er alligevel relevant, fordi det var dette initiativ – og særlig Johan Kellers sprogbrug i en senere version af opfordringen – som fik Malling-Hansen til at reagere skarpt overfor Keller. Dette udløste en kort men bitter konfrontation i Berlingske Tidendes spalter, og vi har fundet og bearbejdet alle dele af denne voldsomme verbale strid.

 

Man skal også lægge mærke til, at blandt de underskrivende bestyrelsesmedlemmer fandtes Malling-Hansens chef J. P. Trap samt Fr. Wolfhagen, som kom til at afløse Trap fra efteråret 1884 og med hvem Malling-Hansen fra første stund kolliderede.


Den originale artikkelen i Dagbladet.

Opfordring.

 

     Under Navnet ”Abnormskolens Venner” stiftedes i 1876 en Forening med det Formaal for Øje, d e l s under vanskelige Forhold ved Laan eller Gave at støtte de fra Abnormanstalterne udgaaede Blinde, Døvstumme og Aandssvage, der stræbe at arbejde sig frem til Selverhverv, og saaledes danne et Supplement til de i den nævnte Retning alt virkende Foreninger, d e l s at grundlægge et Fond til Alderdoms-forsørgelse for dem, der arbejde i Abnormskolens Tjeneste uden at have Krav paa Pension af Staten.

 

     Bestyrelsen af denne Forening har af de ringe Midler, der have staaet til dens Raadighed, efter Eve søgt at hjælpe de Blinde, Døvstumme og Andssvage, der have tyet til den, men vor Stræben efter saa fyldig som muligt at løse denne Del af Opgaven har hindret os i med Kraft at virke for Alderdoms-forsørgelsen af dem, der arbejde i Abnormskolen.

 

     For fyldestgjørende at kunne løse vor Opgave er det derfor, at undertegnede Bestyrelse henvender sig til dem, der forene Evne med Villie til at støtte en god Sag, med Anmodning om at komme vor Forening til Hjælp, at ikke de Mænd og Kvinder, der have opbrugt deres Livs bedste Kraft i Abnormskolens møjsommelige, oftest tarvelig aflagte Gjerning, naar Sygdom eller Alderdom tvinger dem bort derfra, skulle være prisgivne Nød og Elendighed.

 

     Formaalet have vi tænkt os gjennemført dels igjennem Dan-nelsen af et A l d e r d o m s f o r s ø r g e l s e s f o n d  f o r  A b n o r m s k o l e n s  i k k e  p e n s i o n s b e r e t t i g e d e  L æ r e r e  o g  F u n k t i o n æ r e r, dels gjennem Stiftelsen af et H v i l e h j e m  saavel for disse, som for gamle Blinde, Døvstumme og andre dertil kvalificerede abnorme Mennesker, i hvilken Henseende vi alt have modtaget et Tilsagn om et meget betydningsfuldt Bidrag.

 

     Idet vi udtale Haabet om, at denne vor Henvendelse ikke vil være forgjæves, modtage vi Undertegnede med Tak og Glæde de i det omhandlede Øjemed sendte gaver, for hvis Anvendelse der i sin Tid skal blive aflagt Regnskab.

 

         Kjøbenhavn, Maj 1883.

 

H.P. Duurloo,                          Emil Keller,
Prof., Forstander                       Cand. Jur., Forstander for
for Idiotanstalten paa               Døvstummeinstitutet grundet paa
Gl. Bakkehus, V.                        Talemethoden i Kbhvn.,
                                                      Holbergsgade 19, K.

 

Johan Keller,                           I. Moldenhawer,
Prof., Direktør                           Forstander for det kgl.
Baggesensgade 4,N.                 Blindeinstitut, Ø.

 

Alex. Prytz,                                    J.P. Trap,
Overlærer ved Undervisnings-       Gehejmekonferentsraad,
anstalten for aandssvage                Kristiansborg, K.
Børn i Kbhvn., 
Vodroffsvej 9, V.          

 

              Fr. Wolfhagen,
             
Kammerherre,
              Ved Stranden 2, K.


Hans Peter Duurloo, 1816-1892. Bestyrer for Dahlerups skole for døve i fem år før han overlot stillingen til Johan Keller i 1855.
Emil Keller, 1835-1896, jurist og forstander.
Direktør og forstander Johan Keller, 1830-84.
Johannes Moldenhawer, 1829-1905, blindepædagog og forstander ved det kgl. Blindeinstitut i København.
Alexander Prytz, 1847-1899, overlærer. Foto: DKB.
Direktør og geimeetatsråd Jens Peter Trap, 1810-1885.
Kammerherre Friederich Hermann Wolfhagen, 1818-1894. Foto: DKB.
Forstander Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890. Foto fra 1883.
Den aktuelle utgaven av avisen.