Arkivfortegnelse: Planer for udflytning og udbygning af det kgl. Døvstummeinstitut (1883-1884).

Arkitekt Frederik Lauritz Levy, 1851-1924. Foto: DKB.
Ferdinand Meldahl,1827-1908. Foto: DKB.
Gehejmeetatsråd Jens Peter Trap, kabinetsekretær og topografisk forfatter, 1810-1885. Direktør for Det Kongelige Døvstummeinstitut frem til 1884
Kammerherre Friedrich Hermann Wolfhagen, 1818-1894, tidligere minister for Slesvig. Direktør ved Det Kongelige Døvstummeinstitut fra 1884. Foto: DKB.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

 

I Rigsarkivets mapper vedrørende Døvstummeinstituttets byggesager fandt jeg i oktober 2016 nedenstående arkivfortegnelse – en kronologisk liste over skrivelser fra perioden juni 1883 til december 1884, som har at gøre med Malling-Hansens planer på udbygning, alternativt udflytning af det kgl. Døvstummeinstitut i København. Fortegnelsen omfatter 57 dokumenter fra 1883 (perioden mellem 21 juni og 8 december) og 26 dokumenter fra 1884 (perioden mellem januar og april samt 4 november til slutningen af december). Alle disse skrivelser indgår (eller bør indgå!) i det arkiv som instituttet overleverede til Rigsarkivet omkring år 2006. Dermed er de tilgængelige for vor forskning, og vi har et stort og spændende arbejde foran os!

 

Dokumentfortegnelsen angiver ikke hvem som har oprettet den og ikke heller hvornår den blev udarbejdet. Den er dog maskinskrevet med moderne typer og stavning, og det gør at vi kan udgå fra at listen er udarbejdet enten af Døvstummeinstituttets personale eller af Rigsarkivet. Min formodning er at den er lavet af Døvstummeinstituttet. Her følger en fuldstændig transkribering af listen, såsom den er udformet:

 

PLANER FOR UDFLYTNING OG NYBYGNING

 

1883

 

21-06-83:        Skr. fra pastor Malling Hansen til Det Kgl. Opfostringshus forstander Otto  Jensen ang. oplysninger om størrelser og passende antal på denne institution, med svar fra Otto Jensen til Malling Hansen samt skitse.

 

22-06-83:        Skr. fra Malling Hansen til ark. Levy med forslag ang. nybygningsplaner

 

22-06-83:        Skr. fra Blindeinstituttet ang. finansiering af deres byggeri samt skitse.

 

udateret:        Plan over instituttet i Slesvig.

 

udateret:        Beregninger af Opfostringshuset, Blindeinstituttet, Fredericiadøveinstituttet grundplan.

 

28-06-83:        Fortegnelse af instituttets legattilførelser og formue.

 

29-06-83:        Forsvarsskrift fra Malling Hansen om ark. Levy.

 

30-06-83:        Brev til Florin ved Lunds Døveinstitution samt anmodning om oplysninger ang. arealstørrelser af instituttet, samme skr. sendt til direktør Kyhlberg, Stockholm og lærer Bech i Slesvig.

 

30-06-83:        Ang. tegning til Malling Hansen  fra stadskonduktøren.

 

30-06-83:        Skr. fra Ingeniør Reck til Levy ang. pris på ventiler til klasserum ved nyt institut.

 

2-07-83:          Skr. fra Malling Hansen til Levy ang. haveplan og påtegnelse af nybygning af Malling Hansen.

 

7-07-83:          Skr. fra Malling Hansen til prof. Di.....? ang. tilfredshed med ark. Levy. (Gl. Bakkehus)

 

8-07-83:          Skr. fra Malling Hansen til forstander Jensen og Moldenhawer ang. størrelser på deres nybygning.

 

8-07-83:          Skr. til ark. Levy fra Malling Hansen, som beder om Tegninger som skal indsendes til Magistraten og Krigsministeriet for at opnå tilladelse til at bygge.

 

12-07-83:        Direktør D.....? Gl. Bakkehus til Malling Hansen med svar ang. tilfredsheden med ark. Levys byggeri der.

 

12-07-83:        Svar fra Otto Jensen til Malling Hansen med størrelser på byggeri der (Kgl. Opfostringshus).

 

14-07-83:        Opgørelse fra tømrer Jens Aller til ark. Levy over udgifter til tømrer med en nybygning.

 

15-07-83:        Opgørelse fra stenhugger C.G. Rosenfalk´s eftf. Eli Dantrev til ark. Levyover udgifter ved nybyggeri.

 

26-07-83:        Beregning over udgifter ved nybygning fra Levy til Malling Hansen.

 

27-07-83:        Anmodning til Magistraten om tilladelse til udbygning i henhold til fæstebrev af 16-12-80.

 

30-07-83:        Skr. til Malling Hansen fra ark. Levy og idiotanstalter og evt. fejl skyldes den reducerede plan, og ikke ark. Levy.

 

31-07-83:        Skr. fra direktøren for Døvstummeinstituttet til minist. med planer udfærdiget af Malling Hansen.

 

31-07-83:        Malling Hansens planer og forslag til udvidelse af døvstummeinstitutionen til ialt at rumme 130 børn.

 

6-08-83:          Svarsskr. fra Ingeniørdirektionen ang. byggeri som de ikke mener at have med at gøre.

 

8-08-83:          Efter Ingeniørdirektionens svar anmodes krigsminist. ang. byggesagen.

 

 

10-08-83:        Kbh. Magistrat til direktør for Kgl. Døvst. Inst. med accept af byggeplaner.

 

13-08-83:        Direktionens skr. til minist. med tilladelsen fra Magistraten.

 

27-08-83:        Skr. fra Slesvig Bevit? Levit? Beck til Malling Hansen ang. størrelser på anstalten der samt privat brev.

 

---09-83:          Overretssagfører Bjercke anbefalinger i økonomiske sager. Bagsiden skitser af byggeri ved Svejgaard af institut.

 

13-09-83:        Skr. fra Ølgaard i ministeriet til Malling Hansen ang. evt køb af Arresødal.

 

13-09-83:        Kopi af prof. F. Meldahls sønderlemmende kritik af Malling Hansens project sendt til Kirke- og Undervisningsministeriet.

 

03-10-83:        Svar fra Grundvigs Høiskole ang. forespørgsel vedr. evt. grunde til salg for ny døveskole.

 

03-10-83:        Forespørgsel fra Døveskolen til Magistraten om evt. grundstykke til nyt institut med forventet svar.

 

06-10-83:        Tilbud på grund fra overretssagfører Richter matr. nr. 164 lod 21 Vennemindevej (Lyngbyvej).

 

12-10-83:        Overretsprocuratorens skr. til Malling Hansen med besked om ingen grund at have samt tilbud på grund fra husejer Raasfeldt i Hvidovre.

 

13-10-83:        Forespørgsel fra Malling Hansen til hr. cand. polyt. Hall, Rahbeksalle 24 ang. køb af areal mellem Rahbeksalle og Vesterbrogade.

 

14-10-83:        Svar skr. fra Carl Hall til Malling Hansen med meddelelse om at hans fader ikke vil afhænde grunde mod Vesterbrogade og oplysninger om andre klausuler.

 

16-10-83:        Kirke og Undervisningsministeriet  /v kontorchef Ølgaards skr. til direktionen for Døvstumme Instituttet indeholdende etatsråd Meldahls udtalelse af 13-9 sa. med anmodning om skr. returnering.

 

19-10-83:        Ark. Frederik Levys skr. til Malling Hansen med bestyrtelse over etatsråd Meldahls betænkning samt returnering af ”værdisager” og besked om at han kommer forbi en af dagene.

 

22-10-83:        Malling Hansen til rådmand Bülow, Helleruplund og Claus Sørensen, Svejgaard i Hellerup ang. evt. grunde til salg for bebyggelse.

 

23-10-83:        Levys skr. til Malling med forsigtige forslag om grundigere udarbejdelse af planer som skal kunne gennemprøves.

 

24-10-83:        Skr. fra Hartnack prokurator for rådmand Bülow til Helleruplund, med pristilbud på grund.

 

26-10-83:        Skr. fra H. Andersen, Lundegaard med pristilbud på grund.

 

---10-83:          Foreløbige tilbud på grunde listet med priser.

 

4-11-83:          Malling Hansens skr. til kontorchef Ølgaard i minist. efter besigtigelse af bygningerne Arresødal der foreslås indrettet for 30 elever.

 

6-11-83:          Kbh. Magistrats svar på direktør Traps skr. ang. grunde omkr. Ryvangen for et døveinst.  Der er ingen muligheder da grundene er bortlejede for længere åremål.

 

14-11-83:        Dir. Traps anmodning til Det Classenske Fideicommis ang. benyttelsen af Arresødal.

 

16-11-83:        Malling Hansens anmodning til kontorchef Ølgaard på ministeriets vegne at udfærdige en anmodning om køb eller leje af Arresødal.

 

29-11-83:        Malling Hansens ansøgning til Classen om at benytte Arresødal til døvstummeinstitut.

 

1-12-83:          Classens svar til Malling Hansen med afslag, da Arresødal skal benyttes af de Classenske Fideikommis.

 

3-12-83:          Skr. fra Malling Hansen  til kontorchef Ølgaard hvor det fremgår at der evt. kan erhverves arealer ved Arresødal for en døveanstalt, selv om Fideicommiset vil indrette sundhedsanstalt  ?  på den øvrige grund.

 

4-12-83:          I henhold til avertissement i Berl. Tidn. aften af Malling Hansen ang. grunde til en anstalt, foreligger tilbud på Helsingøregnen.

 

5-12-83:          Tilbud på ejendom i Nykøbing Sj.

 

5-12-83:          Tilbud på ejendom udenfor Århus.

 

5-12-83:          Tilbud på ejendom 15 min. gang fra Kolding.

 

8-12-83:          Tilbud på ejendom nær Helsingør samt ejendom nær Nibe.

 

1884

 

19-01-84:        Malling Hansens skr. til ark. Levy ang. planer og tegningers overgåelse fra minist. til Levy.

 

23-01-84:        Malling Hansens skr. + kladde til dir. Trap med indrømmelser og beklagelser over etatsråd Meldahls betænkning.

 

25-01-84:        Malling Hansens skr. (kladde) til trap, med udførlig redegørelse over hele forløbet omkr. nybygningsplanerne og deres udvikling.

 

26-01-84:        Malling Hansen sender skrivelser fra 23/1 og 25/1 + ministeriets skr. fra 16.10.83 til ministeriet for Kirke og Undervisning.

 

28-01-84:        Skr. fra Trap til Malling Hansen ang. modtagne skr.

 

01-01-84:        Skr. fra Malling Hansen til kontorchef Øllgaard med sønderlemmende kritik af etatsråd Meldahls betænkning og hele person, samt andre beklagelige forhold.

 

03-04-84:        Tilbud på grundstykke ved Tjørnegaard i Gentofte af C. Jensen til brug for døveinstitut.

 

07-04-84:        Landsretssagfører Arntsens fremsendelse af C. Jensens tilbud.

 

(JMC: Her er der et pludseligt hop til skrivelser fra november måned – uden kommentar – hvilket giver et klart indtryk af at skrivelserne mellem 8 april og 3 november 1884 er gået tabt eller er blevet indsorterede i andre arkivmapper. Med tanke på mængden og frekvensen af skrivelser om byggesager i 1883 og i første kvartal af 1884 er det sandsynligt at der er mange sådanne i den periode, hvor skrivelserne ikke er noterede i arkivfortegnelsen)

 

04-11-84:        Malling Hansens anmodning om, i forbindelse med Meldahls betænkning vedr. nybygning, at få installeret to brandtrapper i hver gavl ag hensyn til brandfaren.

 

22-11-84:        Minist. anmodning om returnering af aktstykker indeholdende oplysninger om Døvstumme-Instituttets formueforhold.

 

24-11-84:        Minist. til direktøren for Døvstumme Inst. i anledning af brandsikringen.

 

30-11-84:        Kammerherre Wolfhagens skr. til lægen prof. dr. Lehmann ang. hygiejnen ved de bestående bygninger samt kopi.

 

01-12-84:        Skr. fra Malling Hansen til kammerherre Wolfhagen med oplysninger om at alle hans bygningsplaner har været forelagt Instituttets læge prof. Lehmann og vundet hans billigelse samt kopi.

 

04-12-84:        Malling Hansens skr. i anledn. af forestående møde med bl.a. etatsråd Meldahl.

 

05-12-84:        Malling Hansens skr. til kammerherre Wolfhagen med klage og bøn vedr. Rigsdagens yderligere udsættelse af byggeplaner for Instituttet på trods af foreliggende bevillinger.

 

06-12-84:        Malling Hansens skr. til Wolfhagen ang. bevillinger og henstilling om et møde på Inst. hvor forstanderen vil fremlægge sit nye forslag til nybygning for 80 elever. (Lille tilbygning).

 

06-12-84:        Skr. til Malling Hansen fra Wolfhagen ang. bevillinger og disses evt. udskydelse.

 

07-12-84:        Skr. til Malling Hansen fra Wolfhagen ang. enighed om afholdelse af møde mellem prof. Lehmann og Meldahl samt Malling Hansen og Wolfhagen selv d. 9.12. kl 10 på Inst.

 

11-12-84:        Referater fra mødet d. 9.12 mellem Malling Hansen, Wolfhagen, Lehmann samt Meldahl ang. forbedringer ved bygningen.

 

12-12-84:        Wolfhagens skr. til Minist. f.K. og U. ang. brandfaren foranlediget af Ministeriets skr. af 24.11 s.a., hygiejniske foranstaltninger nævnes også i henhold til mødet d.9.12.

 

16-12-84:        Malling Hansens skr. om forslag ang. institut i Jylland.

 

22-12-84:        Dir. Wolfhagens opfordring til Malling Hansen om en skriftlig forklaring ang. mangler optegnet på mødet d. 9.12.

 

22-12-84:        Malling Hansens svarsskr. til Wolfhagen ang. forrige skr.

 

23-12-84:        Wolfhagens skr. til Malling Hansen med opfordring om at tilsende forslag fra efteråret 1883 vedr. revideret nybygning der kan rumme 80 børn. (Lille tilbygning).

 

30-12-84:        Malling Hansen til Wolfhagen i anledn. af bortfald af bevillinger til forbedringer i finansåret 85-86, og derfor forslag om at annullere Wolfhagens opfordring til udformning af skr. fra Malling Hansen af 22/12, samt kladde.

 

30-12-84:        Malling Hansens skr. til Wolfhagen med opfordring om at få tilsendt ministeriel resolution til arkivet.


Avfotografering: Jørgen Malling Christensen.