Artikel fra ”Tidskrift för Döfstumskolan” N:o 1, 1886.

Artikkelforfatteren, Fritz August Bech, 1863-1945, ble ansatt som lærer ved Det Kongelige Døvstummeinstituttet i 1882. Han giftet seg med RMHs datter, Zarah, 1870-1910, i 1890, og flyttet i 1904 til Fredericia da han ble ansatt som forstander ved A-skolen der. Han var mangeårig formann i døveforeningen og redaktør av flere tidsskrifter for døvstumme, bl. a. Effata og Smaablade for Døvstumme

Om Dövstumvæsenets Udvikling i Danmark med Hensyn til Ordningen.

 

 

Af Fritz Bech.

 

    

 

     I det i disse Dage Rigsdagen forelagte Finanslovsudkast for 1886-87 findes opfört et Forslag til en Extrabevilling paa 3,500 kr. Til det kgl. Dövstumme-Institut i Fredericia, en Sum, der tænkes anvendt til Leje af en til en Dövstummeskole passende Bygning i Fredericia.

 

     Hensigten med fölgende Bemærkninger er at paavise, at dette Forslag danner sidste Led i en Række af Forslag til Ordningen af Dövstummevesenet her hjemme, og at, saafremt Rigsdagen bevilger den begjærte Sum, Ordningen af Dövstummevæsenet i Danmark for længere Tid vil have fundet sin Afslutning. [1]

 

     Som bekjendt införtes Skoletvang for Dövstumme allerede i 1817. I Tidsrummet indtil 1850 indkaldtes alle Dövstumme til Landets eneste Anstalt, det kgl. Dövstumme-Institut i Kjöbenhavn, der dog gjentagne Gange maatte flyttes for at skaffe Plads. Her undervistes efter den franske eller Tegn-Skriftmethoden.

 

     Talemethoden [2] havde imidlertid fornemmelig i Tyskland vundet stort  Indpas, og ogsaa her i Danmark var man tidlig opmærksomme for, at den for en stor Del af de Dövstumme havde væsentlige Fortrin. Et Forslag 1849 fra Forstander for det kgl. Dövatumme-Institut, Professor Heiberg [3], der sigtede til Anvendelsen af Talemethoden for en Del af de Dövstumme, blev der imidlertid intet Hensyn taget til. Men allerede næste Aar kunde dog Talemethoden holde sit Indtog her, riktignok ved privat Initiativ, idet daværende Andenlærer ved det kgl. Dövstumme-Institut, cand. theol. V. Dahlerup, 1850 stiftede en lille Skole grundet paa Lydmethoden.

 

     Skjönt denne lille Skole i sin förste Vorden næppe kan siges at have haft nogen afgjörende Betydning for Dövstummes Undervisning, set i Almindelighed, maa dog Ordningen af Dövstummevæsenet her hjemme siges at have sit förste Udspring herfra. Den bliver Anledningen, om end ikke Aarsagen til det fremtidige System.

 

     Efter at Daværende cand. theol. Joh. Keller [4] havde overtaget Taleskolen 1856, formaaede han Ministeriet til at oprette först 12, senere 40 Fripladser for Elever, der maatte egne sig til Undervisning efter Talemethoden, og Kjöbenhavns og andre Kommuner traadte senere til. Taleskolen var altsaa bleven en væsentlig Faktor i Dövstummeundervisningen.

 

 

Søren Johan Heiberg, 1810-1871, var forstander ved Det Kongelige Døvstummeinstitutt før RMH. Han kom med flere forslag til forbedringer som ikke ble realisert før RMH tok dem fram igjen i sin periode som forstander. Foto: Døvehistorisk Selskab
Pastor Dahlerup, tidligere lærer ved Instituttet i København startet den aller første skolen for døvstumme i Danmark basert på talemetoden. Bildet er scannet fra 50-års jubileumsboken for Fredericia fra 1930
Johan Keller, 1830-1884, overtok Dahlerups skole fra 1856 og utviklet den til å bli en viktig institusjon i den danske døveundervisningen. Copyright: Døvehistorisk Selskab
Johan Kellers Døvstummeinstutt for uegentlige døvstumme i Baldersgade. Copyright: Døvehistorisk Selskab

 

 

     Efter at Daværende cand. theol. Joh. Keller [4] havde overtaget Taleskolen 1856, formaaede han Ministeriet til at oprette först 12, senere 40 Fripladser for Elever, der maatte egne sig til Undervisning efter Talemethoden, og Kjöbenhavns og andre Kommuner traadte senere til. Taleskolen var altsaa bleven en væsentlig Faktor i Dövstummeundervisningen.

 

     Nogen Ordning var der imidlertid endnu ikke Tale om. Baade paa det kgl. Dövstumme-Institut og i Taleskolen fandtes Börn af forskjellig Begavelse, og indenfor begge Anstalter maatte man arbejde uden Uniformitet i Undervisningen. Först ved Ministeriets Resolution af 5te Januar 1867 i Overensstemmelse med Indstilling fra Forstander for det kgl. Dövstumme-Institut, Pastor Malling-Hansen, og Taleskolens Forstander, cand. theol. Keller, blev det bestemt, at der skulde foretages en Deling af de til Undervisning indkaldte Börn, saaledes at de egentlige Dövstumme skulde undervises paa det kgl. Dövstumme-Institut, de uegentlige (d.v.s. som har Rester af Tale eller Hörelse) og de aandsslöve (d.v.s. saa ringe begavede, at de fordrer en særlig Undervisning) i Kellers Anstalt.

 

     Denne Ordning, der her blev truffen, er en Sondring efter Dövstumhedens Beskaffenhed. Der opstilles tre Kategorier: egentlige, uegentlige og aandsslöve Dövstumme, og hver Klasse faar sin bestemte Plads og sin bestemte Methode at undervises efter. De egentlige Dövstumme skulde efter efter den ministerielle Resolution undervises efter Tegn-Skriftmethoden paa det kgl. Dövstumme-Institut, de uegentlige efter Talemethoden og de aandsslöve efter Tegnmethoden hos keller, hver i sin særlige Afdeling. Ordningen var væsentlig overensstemmende med det allerede 1849 af Prof. Heiberg gjorte Forslag.

 

 

I løpet av de første årene, holdt Det Kongelige Døvstummeinstitutt til flere steder, men måtte flytte til nye lokaler på grunn av plassmangel. Her et fotografi av Stormgade fra 1906. Der holdt Instituttet til i 1823-1839. Foto: Døvehistorisk Selskab
Fra 1807 til 1823 holdt Instituttet til i lånte lokaler i Sølvgade. I disse første årene var forholdene heller kummerlige og mange av barna ble syke og døde. Foto: Døvehistorisk Selskab
Malling-Hansens inberetning til Ministeriet for årene 1865-1867, trykket i 1868. Copyright: Døvehistorisk Selskab

 

 

     Naar man nu ser Indberetningen fra det kgl. Dövstumme-Institut til Ministeriet for Aar 1868, vil man blandt Undervisningsfagene ogsaa finde Taleövelser. Den dreves vel ikke i noget stort Omfang, gjennemsnittlig 6 Timer ugentlig i hver Klasse, men Bestyrelsen har dog herved anerkjendt Rigtigheden af at arbejde hen til Hævningen af Stumheden, saaledes som det ogsaa udtales i Indberetningen.

 

     Det er denne Erkjendelse, der kommer til at frembære det næste Skridt i Dövstummevæsenets Ordning. I Aarene omkring 1870 sögte Pastor Malling-Hansen med en klasse paa 17 Elever at före Bevis for, at en Samling af lutter egentlig Dövstumme med Held kan undervises efter Talemethoden. [5] Ved den Konfirmation, der afholdtes i Aaret 1872, viste det sig da ogsaa, at alle 17 Elever var naaede til, med temmelig stor Færdighed, at udtrykke sig mundtlig og aflæse fra Lærerens Mund, et Resultat, der var saa meget mere tiltalende, som ikke faa Hindringer, hvoriblandt navnlig det store Elevantal, havde lagt sig i Vejen for Undervisningen efter Talemethoden. Forsögene fortsattes, men man indsaa snart, at, forat Undervisningen i Tale skulde kunne drives til nogen Fuldkommenhe, var det nödvendigt at udskille de Elever, hvis Taleevne kun i ringe Grad var udviklet.

 

     Stödet til den ny Ordning, som saaledes laa i Luften, kom daværende Lærer ved det kgl. Dövstumme-Institut, cand. phil. G. Jörgensen, til at give. Efter at have foretaget flere Forsög her hjemme i Lighed med Pastor Malling-Hansen foretog han med Ministeriets Understöttelse i Aaret 1874 en Rejse til Tyskland og Schweitz for at studere Talemethoden i dens Arnested. Efter sin Hjemkomst, optraadte han som en begejstret Tilhænger af denne, idet han dog, i Modsætning til hvad der fandt Sted hos Prof. Keller, forlangte, at alle Gebærder skulde fortænges fra Taleundervisningen. At sætte denne Form for Talemethoden igjennem paa det kgl. Dövstumme-Institut var imidlertid en Umulighed, og, skjönt Forstander Malling-Hansen stillede sig venlig til Tanken, mente han dog, at Tidspunktet til Oprettelsen af et nyt Institut endnu ikke var kommen. Jörgensen maate vente nogle Aar, för han fik sin Plan realiseret.

 

 

RMHs forslag om å opprette et nytt døvstummeinstitutt i Fredericia, ble vedtatt ved lov i rigsdagen, og stadfestet av den danske kongen, Christian IX. Copyright: Døvehistorisk Selskab
Georg Jørgensen, 1838-1905, lærer ved Instituttet i København, ble etter initiativ fra RMH utnevnt til forstander ved det nye Instituttet i Fredericia. Bildet er scannet fra 50 års jubileumsboken for Fredericia, utgitt i 1930
Artikulasjonstrening med døvstumme barn. Legge merke til speilet som holdes opp foran munnen. Foto: Døvehistorisk Selskab
Og her drives det høytlesing i kor. Begge bilder er fra 1907. Foto: Døvehistorisk Selskab

 

 

     I Aaret 1880 viste det sig imidlertid, at det kgl. Dövstumme-Institut ikke længere var i Stand til at optage flere Elever. Forstander Malling-Hansen fremkom da med et Forslag om Oprettelse af et nyt Institut i Jylland, der skulde grundes paa den rene Talemethode. Det fandt villig Indgang hos Regjering og Rigsdag, og 1881 stod det ny Statsinstitut i Fredericia færdig til at tages i Brug. Jörgensen var selvskreven til at blive Forstander. [6] I Fölge ministeriel Resolution skulde herefter samtlige egentlige Dövstumme indkalles til Fredericia og der underkastes en etaarig Pröve. Naar Prövetiden var udlöben, skulde de Elever, der ikke viste tilstrækkelig Taleevne, afgaa til Kjöbenhavn for at undervises efter Skrift-Tegnmethoden paa det kgl. Dövstumme-Institut, Resten forblive i Fredericia og der undervises efter den rene Talemethode. Man formente, at en Deling af de egentlige Dövstumme i to lige store Klasser, vilde blive Normen.

 

     Dette Skridt betegner en ny Bane i Ordningen af Dövstummevæsenet, nemlig en Ordning efter Taleevne. Man gaar ikke bort fra det gamle System, man begynder kun at sondre indenfor den gamle Ramme. Som för har man Inddelingen i tre Kategorier, nu naar man til en Deling indenfor den mest omfattende Klasse af Dövstumme, de egentlige.

 

     Efterat Forstander Jörgensen i nogle Aar har undervist efter den rene Talemethode, har han ved at pröve sig frem indset, at over Halvparten, omtrent to Tredjedele, af de egentlige Dövstumme med Held vil kunne undervises efter denne Methode; men samtidig er det blevet ham klart, at der ogsaa her bör være en Sondring.

 

     Det, der först og fremmest lægger Hindringer i Vejen for talens Udvikling, er at et for stort Antal Elever i den enkelte Klasse, og, da Tilgangen af Dövstumme i de sidste Aar har været usædvanlig stor, vil Elevantallet i de enkelte Klasser paa Fredericia Institut, saafremt de to Tredjedele af de egentlige Dövstumme skal forblive der, blive meget betydeligt. Men ogsaa en anden Omstændighed taler for Sondringen, nemlig den, at Börn af nogenlunde ens begavelse, (hvilket meget hyppigt vil falde sammen med Taleevnen) i saa Fald kan undervises sammen.

 

 

Døvstummeinstituttet i Fredericia, der det ble undervist etter talemetoden. Dessverre var RMH syk ved den høytidelige innvielsen i 1881 og kunne ikke delta. Foto: Døvehistorisk Selskab
Døveskolen i Nyborg, som ble bygget etter Kommisjonen av 1888 sitt lovforslag. For begge skolenes vedkommende var RMH sterkt medvirkende til opprettelsen. Foto: Døvehistorisk Selskab
Den døvstumme læreren ved Instituttet i København, A. C. Nyegaard, utga dette heftet om håndalfabetet og de vanligste håndtegnene. Copyright: Døvehistorisk Selskab
Heftet utkom i flere opplag, og de avbildede sidene er fra 5. opplag, utgitt i 1898. Copyright: Døvehistorisk Selskab
De døvstumme hadde to ulike typer tegnspråk; Alfabettegnene, der hver bokstav hadde sitt eget tegn, og ordtegn, der hvert tegn betydde et særskilt ord. RMH forklarte dette i sin tale ved det store lærermøtet i København i 1890, der han fortalte at det var den sistnevnte tegnmetoden som var foretrukket av de døvstumme barna seg imellom. Ofte hadde barna også laget seg sitt eget individuelle "tegnspråk" fra sitt hjem for å gjøre seg forstått av omgivelsene. I våre dager er det mange som tror at døvhet snart vil være utryddet da flere og flere barn får en forbedret hørsel takket være operative inngrep og innsettelse av implatater. Copyright: Døvehhistorisk Selskab
A. C. Nyegaard, som hadde utarbeidet heftet over - mangeårig lærer på Instituttet i København - selv døvstum. Foto: Det Kongelige Bibliotek
Rasmus Malling-Hansen på høyden av sin karriere - fotografert i 1885. Selv om ikke alltid de originale ideene stammet fra ham selv, hadde han et utrolig velutviklet instinkt for når det var mulig å få gjennomført de store organisatoriske endringene han var pådriver for. Foto: Heiberg Museet i Sogndal
Malling-Hansen ble alltid lyttet til i de store spørsmålene som vedrørte døvesaken. Her er hans svar på en forspørsel fra ministeriet om en uttalelse i forbindelse med den videre driften av Kellers døvstummeskole etter Johan Kellers død i 1884

 

 

     Forstander Jörgensens Forslag gaar derfor ud paa at dele de to Tredjedele egentlige Dövstumme, som skal undervises efter Talemethoden, i en a og b Afdeling, saaledes at den ene Tredjedel, a Afdelingen eller de bedste begavede, undervisses paa Fredericia Institut, den anden, b Afdelingen, i en Taleskole i Institutets Nærhed.

 

     Saafremt denne Ordning vinder Rigsdagens Billigelse, vil det hele System i Dövstummevæsenets Ordning være dette:

 

 

  1. de egentlige Dövstumme undervises i Kellers ”Institut for uegentlige Dövstumme” efter Talemethoden.

  2. de egentlige undervises:

          1/3 paa Fredericia Institut

          1/3 i Taleskolen

          (efter den rene Talemethode)

          1/3 paa det kgl. Dövstumme-Institut i Kjöbenhavn efter Tegn-Skriftmethoden.

 

  1. de aandsslöve i Kellers Abnormeanstalter efter Tegnmethoden.

 

     Endnu maa tilföjes, at der af afdöde Prof. Keller indenfor de uegentlige Dövestummes Klasse er foretaget en Tvedeling med Hensyn til Begavelsen.

 

     Som det hele System altsaa nu forhaabentlig vil blive afsluttet for længere Tid, fremtræder det som et kombineret System efter Arten af Dövstumheden og efter Begavelsen hos den Dövstumme. [7]

 

 

     Kjöbenhavn i Oktober 1885.

 

 

 

                                                                                  Fritz Bech

 

                                                    cand. phil. Lærer ved det kgl. Dövstumme-Institut.

 

 

Fritz Bech slik han så ut i 1882, da han ble ansatt ved Instituttet i København. Foto: privat
Foto fra ca 1890, det året han giftet seg med Zarah Malling-Hansen. Foto: Døvehistorisk Selskab
Foto fra midten av 1890-tallet. Bech er nå en erfaren og avholdt lærer ved Døvstummeinstituttet. Foto: Døvehistorisk Selskab
Den aldrende Bech - men fremdeles med massevis av energi i behold. Han er blitt en av de fremste førerne for døvstummesaken i Danmark. Foto fra 50 års jubileumsboken for Fredericia-Instituttet
Den gamle Fritz Bech kunne se tilbake på et langt og aktivt liv i arbeid for de døvstumme. Foto: Det Kongelige Bibliotek
Originalartikkelen i "Tidskrift för Döfstumskolan" fra 1886

    

Fotnoter:

 

 

[1] SA: Såvidt jeg har kunnet finne ut, så ble ikke den ønskede summen bevilget dette året. Først i 1904 ble det opprettet en A og en B avdeling i Fredricia, og artikkelforfatteren, Fritz Bech, 1863-1945, ble ansatt som forstander ved A-skolen. Fritz Bech var sønn av en skipsmegler i Horsens, og kom i 1882 til Døvstummeisntituttet i København, der han ble ansatt som lærer av Malling-Hansen. I 1890 ble han gift med Malling-Hansens datter, Zarah, 1870-1910, og de fikk fem barn sammen. En av hans sønner, Erling Bech, emigrerte til USA og hans etterkommere lever der fremdeles. Fritz Bech ble en meget betydningsfull mann i døvstummesaken, utga flere tidsskrifter, og var formann i døveforeningen i en lang årrekke. Han skrev også mange artikler om sin svigerfar, og vi kan i i høy grad takke Bech for at vi i dag sitter inne med så rikholdig informasjon om Rasmus Malling-Hansen.

[2] SA: Talemethoden innebærer at den døvstumme læres opp i leppeavlesning og øves i å utvikle egen taleevne.

[3] SA: Søren Johan Heiberg, 1810-1871, var Malling-Hansens forgjenger som forstander ved Instituttet i København, og ble også hans svigerfar da Malling-Hansen i 1865 giftet seg med hans datter, Cathrine Georgia Heiberg, 1841-1876).

[4] SA: Johan Keller, 1830-1884, var i likhet med Malling-Hansen en av de store pionerene innen døvstummeundervisningen i Danmark. De to var tidvis samarbeidspartnere, men det oppsto også en form for konkurranseforhold mellom dem, da Kellers skoler var private, og avhengig av støtte fra staten, og Malling-Hansen mente at Keller tok inn elever på sin døvstummeskole som egentlig hørte til på hans Institutt. Kellers skole fikk nemlig økonomisk tilskudd basert på antall elever.

[5] SA: Ved det store nordiske møtet for abnormeskolene i København i 1872, fikk deltagerne tilbringe en dag på Det Kongelige Instituttet, og fikk bl. a. overvære Malling-Hansen da han eksaminerte sin klasse som han hadde undervist kun etter talemetoden. Malling-Hansen hadde et meget pragmatisk syn på de to metodene - tegnmetoden og talemetoden, og mente at de begge hadde sin berettigelse, alt etter elevenes taleevner og kognitive forutsetninger.

[6] SA: Det var på Malling-Hansens initiativ at Georg Jørgensen, 1838-1905, ble forstander ved Instituttet i Fredericia. I motsetning til Malling-Hansen var Jørgensen av den klare oppfatningen at talemetoden var tegnmetoden langt overlegen som undervisningsmetode. Det er kjent at de to ved flere anledninger røk opp i meget hissige diskusjoner om dette temaet. Det gjorde de også da de arbeidet sammen i en offentlig utnevnt kommisjon i 1888 og 1889, som skulle komme med forslag til en løsning av organiseringen av døvstummeundervisningen i Danmark. Det foregikk til tider meget opphetede diskusjoner i pressen, og beskyldninger haglet mellom de stridende partene. Alle ønsket at deres eget institutt ikke skulle komme tapende ut i planene, og på et visst tidspunkt ble det hevdet at det var takket være Georg Jørgensens initiativ at Fredericia-Instituttet ble opprettet. Dette opprørte Malling-Hansen, som hadde et heftig temperament – og han mente at det var hans fortjeneste at Instituttet var blitt bygget. I ettertid må vi nok si at han hadde rett i det, for det var hans lovforslag fra 1880 som førte til grunnleggelsen av Instituttet i Fredricia.

[7] SA: Den ”endelige” løsningen som Fritz Bech her beskriver ble ikke realisert på dette tidspunktet. I stedet for opprettet ministeriet for undervisning en kommisjon i 1888 med mandat å utrede saken og komme med et lovforslag for en slik løsning. Malling-Hansen førte kommisjonens forslag i pennen, og innstillingen ble avgitt i 1889. Den ble ferdigbehandlet i riksdagen våren 1890, og stort sett alle kommisjonens forslag ble bifalt. En av unntagelsene var et foreslått tilbygg til Malling-Hansens eget Institutt i København. Ellers ble resultatet av kommisjonens arbeid, at det ble opprettet et nytt institutt i Nyborg, og at Staten helt og holdent overtok De Kellerske anstalter. Først i 1904 fikk Fredericia sin A- og B-skole og omtrent samtidig ble også Instituttet i København påbygd og pusset opp.

 

 

I 50 års jubileumsboken om Instituttet i Fredericia kan man lese om den ovenstående episoden mellom RMH og Georg Jørgensen på middagen som avsluttet arbeidet i kommisjonen av 1888. Hendelsen er nok ganske betegnende for forholdet mellom forstanderne på de ulike skolene
Avsnittet er skrevet av Nicolai Christian Dalhoff, 1843-1927, som også var medlem av kommisjonen. Han var prest og medlem av tilsynsdireksjonen for de Kellerske anstalter. Foto: Det Kongelige Bibliotek
Fritz Bech på sitt kontor på Døveskolen i Fredericia. På veggen bak ses store portretter av Georg Jørgensen og Rasmus Malling-Hansen. Foto: Døvehistorisk Selskab
Personalet ved A-skolen i Fredricia, fotografert i 1913. Fritz Bech sitter i midten foran. Foto fra 50 års jubileumsboken for Fredricia-Instituttet

Til slutt en liten kuriositet. I arkivet til Det Kongelige Døvstummeinstitutt finnes en kladd til en attest for Fritz August Bech, skrevet av Rasmus Malling-Hansen 19. juni 1886. Kanskje ville Bech søke på arbeid andre steder? Heldigvis, må vi vel kunne si, ble han på Instituttet frem til 1904, da han ble ansatt ved A-skolen i Fredericia. Han gikk altså fra en skole som benyttet tegnmetoden i undervisningen til en skole som underviste etter talemetoden. RMH gir Bech de aller beste skussmål i attesten:

 

19/6 89

 

 

Cand: mag: Fritz August Bech har været lærer ved det kgl: Døvstumme-Institut i Kjøbenhavn siden 1. Februar 1882. I de syv år har han været en udmærket nyttig Lærer. Han satte sig med Iver, Lyst ind i Døvstumme-Undervisningen, kom snart til at holde af den og af sine Elever. Hans Undervisning er livlig, fængslende; Disciplinen  i hans Klasser, og naar han har Inspektion om alle Børnene her er fortrinlig; ved Aarsprøverne har han haft særdeles ?(uleselig) Undervisnings-Resultater at opvise. Den Taalmodighed og Besindighed, som er saa nødvendig for enhver Lærer, men især for en Døvstumme-Lærer, har han ogsaa vist at være i Besiddelse af. Hvor flere Lærere skulde arbeide sammen er det ogsaa af Vigtighed, at den enkelte ligesom hr. Bech er en velvillig og hensynsfuld Personlighed. Hans fortrinlige Gavn som Lærer og den Udvikling som disse har faaet under hans Virksomhed her, ville komme til Nytte i en hvilkensomhelst anden Lærer-gjærning, der måtte blive betroet ham.

 

 

 

 

Oslo, 14.06.08

Sverre Avnskog