Frederiksstad Tilskuer 1872.07.06 om nordisk fingersprog.

Artikel af Fredrik Nordin angående Malling-Hansens terminologi og den danske deling.

Per Fredrik Stanislaus Nordin, 1852-1920. Foto: Riksarkivet i Sverige

Transkription og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Fredrik Nordin startede det svenske tidskrift ”Tidskrift för Döfstumskolan” i 1880 og var i mange år dets redaktør. Hans fulde navn var Per Fredrik Stanislaus Nordin, 1852-1920, lærer ved Allmänna Institutet för Döfstumma och Blinda å Manilla 1873-78, forstander for Läroanstalten i Skara för överåriga döfstumma 1879-91 og for 4:distrikts döfstumskola i Vänersborg 1891-1917 samt inspektør for døvstummeundervisningen 1913-1920. Nordin var sekretær, senere formand for Svenska döfstumläraresällskapet og redaktør for dets blad, Tidskrift för Döfstumskolan, og senere også for Nordisk Tidskrift för Döfstumskolan. Hans diskussion viser at han kunne tysk og engelsk, og han var derfor i stand til at følge den internationale debat indenfor døvstummepedagogiken.

 

Med andre ord: Fredrik Nordin var igennem næsten 50 år en nøglefigur indenfor døvstummepedagogiken i Sverige, og Rasmus Malling-Hansen har med al sandsynlighed truffet ham i forbindelse med det nordiske møde for ”abnorm-skolelærere” i Stockholm i 1876, afholdt på Manilla-skolen, hvor Nordin dengang var lærer.

 

Rasmus Malling-Hansens korte men kernefulde artikel i juli-september 1880-nummeret af ”Tidskrift för Döfstumskolan” har helt åbenbart inspireret Nordin til refleksioner angående Malling-Hansens definitioner og holdninger angående de egentlige og uegentlige døvstumme og disse definitioners relevans for svenske institutioner, og derfor finder vi i samme nummer en artikel fra hans hånd, af hvilken vi bringer følgende uddrag (artiklen er på side 61-70):

 

 


Edward Allen Fay, 1843-1923, a prominent teacher, editor and researcher of deaf people and deafness.
Jean Itard, 1774-1838, fransk døvstummepædagog.

Hvad bör man förstå med oegentliga döfstumma?

 

Följande det exempel, som gifvits af redaktören för ”American Annals of the Deaf and Dumb[1]”, Dr. Edward Allen Fay[2], försökte jag förlidet år upprätta en öfversigtstabell öfver de svenska döfstumskolorna. I denna tabell hade jag äfven ämnat intaga tvenne kolumner för egentliga och oegentliga döfstumma, och hade i detta hänseende framställd frågor till Hrr föreståndare.  Af de svar jag erhöll, visade det sig emellertid, att åsigterna om begreppen egentligt och oegentligt döfstumma vore mycket delade, tillfölje varaf de influtna uppgifterna vore oanvändbara för min tabell. Det er denna omständighet som gifvit mig anledning att närmare öfverväga denna ingalunda ovigtiga fråga.

 

Jörgensen fäller på ett ställe[3] ett yttrande om nödvendigheten att fixera det mycket begagnade uttrycket  ”det naturliga teckenspråket”, ett yttrande som mutatis mutandis låter tillämpa sig på det ämne som här föreligger.  ”Detta är ofta brukade och så ofta missbrukade uttryck”, säger han, ”kan omfatta ganska mycket, men också ganska litet. Begreppet  ”oegentligt döfstumma” är ett ofantligt elastiskt uttryck. Hvar och en, som skrifver om detta begrepp, utan att närmare definiera, hvad han förstår därmed, är att likna vid en person, som spelar dragharmonika, ty denna kan allt efter inre behof att gifva sina känslor luft draga ut det elastiska instrumentet ganska långt eller alldeles skjuta det tillhopa, alltså gifva sina känslor ett trängre eller vidare uttryck.  Så äfven med begreppet oegentligt döfstumma.”

 

Är detta påstående befogadt, så är det sålunda af nöden att klargöra den frågan, hvad man bör förstå med oegentligt döfstumma.

 

I Danmark har, som bekant, denna fråga arbetat sig fram till en fråga af stor betydelse, så betydande, att den lagts till grund för klassificeringen af landets döfstuminstitut[4]. Det ligger sålunda närmast till hands att vända sig till detta lands litteratur, för att finna ett svar på det här föreliggande spörsmålet.  -  Flera sådana svar äro också gifna. Så definierar Prof. Keller oegentligt döfstumma sålunda: sådana döfstumma, ”som hafva reminiscenser antingen af tal- eller hörselförmågan, sådana, barn överhufvud, för hvilka ljudspråket icke är fullständigt obekant”.[5]

 

Men med ett sådant allmänt svar är man icke fullt betjent. Det lemnar alltid rum för en trängre eller vidare uppfattning. Med en sådan definition kan procenten af oegentligt döfstumma komma att vexla rätt betydligt.

 

Pastor Malling-Hansen gifver i sitt utmärkta ”Forslag om at oprette et Dövstumme-Institut i Jylland” en annan definition, i det han med oegentligt döfstumma förstår  ”Döfstumma som hafva någon hörsel- eller talförmåga (”talefærdighed”), men för litet deraf, för att kunna undervisas och läras på samma sätt som normala barn”.

 

Denna definition är ungefär lika vid som Prof. Kellers.

 

I sin häröfver intagna uppsats om  ”Sondringen i Danmark mellem egentlige og uegentlige Dövstumme” sid. 57, gifver deremot Pastor Malling-Hansen en annan definition, som onekligen är vida mer exakt. Vill man med få ord definiera detta begrepp, så torde det vara svårt att uppställa någonting bättre än denna senare af Malling-Hansens definitioner[6].

 

Fredrik Nordin fortsætter sin artikel med at diskutere en definition af den franske døvstummepædagog Jean Itard (1774-1838) sammen med hans tyske kollega Johan Daniel Heil, forfatter til ”Der Taubstumme und seine Bildung” 1870, hvor deres definition forkommer på side 13 og 14.

 

Derefter introducerer Nordin en definition af den svenske døvstummelærer Jehubba Petrus Blomkvist, 1843-1909, samt yderligere en tysk variant: den s.k. Schmalz-Schöttleske inddeling, som fremgår af deres ”Lehrbuch der Taubstummen-Bildung”, s. 13).

 

 

 


[1] JMC: This important journal is the oldest of its kind in the English-speaking world, founded in 1847 and still running, today under the name ”American Annals of the Deaf”. It is a peer-reviwed academic journal published quarterly and with an annual special. It is the official organ of the Convention of American Instructors of the Deaf and of the Conference of Education Administrators of School and Programs for the Deaf.

[2] JMC: Edward Allen Fay, 1843-1923, a prominent teacher, editor and researcher of deaf people and deafness, played a critical role in late 19th- and early 20th-century deaf history. His father was the first principal at the state school for the deaf in Flint, Michigan, and through Edward´s contact and immersion in deaf culture he acquired fluency in in American sign language. After his graduation he taught at the New York School for the Deaf. Later he taught history and ancient languages at the National Deaf-Mute College (now Gallaudet University) in Washington, D.C.  Fay had a significant impact in the scholarly study of deaf education. His 1893 work, Histories of the American Schools for the Deaf, provided the first comprehensive study of residential schools in America. In addition, Fay served as editor of the American Annals of the Deaf. He was heavily opposed to Alexander Graham Bell´s writings (notably: Memoir Upon the Formation of a Deaf Variety of the Human Race, 1883). (Source: Encyclopedia of American Disability History).

[3] FN: Aufruf an die Lehrer und Freunde der Taubstummen.  Sid. 66.

SA: Denne boken var skrevet av Malling-Hansens kollega fra Døvstummeinstituttet i København, den senere forstanderen ved Fredricia, Georg Jørgensen.

[4] JMC: For en dansk læser er det noget forvirrende at han her skriver ”institut”; men forskellen er at på svensk betegner formen ”institut” både singularis og pluralis. Nordin mener altså her naturligvis alle Danmarks institutter.

[5] FN: ”J. Kellers Abnormanstalter” 1880-81, sid. 7.

[6] JMC: Se Malling-Hansens definition – i 1867 ratificeret af ministeriet – i RMHs artikel ”Om Sondringen i Danmark mellem egentlige og uegentlige Døvstumme”.