Dagbladet 1890.05.06.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Kommentarer og illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Artiklen i Dagbladet er en grundig og detaljeret gennemgang af Jonstrup seminariums første hundrede år, og det er langtfra alt i denne lange artikel, som er relevant for vort formål. Derfor har jeg kun medtaget nogle få afsnit. Desuden har vi på vor side i forvejen to andre udførlige artikler om Jonstrup og Rasmus Malling-Hansen: se ”’Jonstrup Seminar’ and Rasmus Malling-Hansen” og også vort udførlige afsnit om Jonstrups 100-årsjubilæum, hvor Malling-Hansen spillede en central rolle i forberedelser og gennemførelse; han var blandt andet hovedtaler: "First Among Equals – The Jonstrup Centenary Anniversary in 1890."

 

Rasmus Malling-Hansens fosterfader Rasmus Malling gik også på Jonstrup (i den periode det hed Blågård og lå i Blågårdsgade) og dimitteredes 1808. Foruden Rasmus dimitteredes også hans to brødre, Thomas Jørgen og Johan Frederik, fra Jonstrup seminarium.

 

SA: I artikkelen sies det at Rasmus Malling-Hansen ble uteksaminert i 1856. De fleste andre kilder forteller at det skjedde i 1854. Derimot ble hans bror Thomas Jens Jørgen Hansen uteksaminert i 1856, og den anda yngre broren, Johan Frederik Oluf Emanuel Hansen i 1859.


Hans Rasmussen, 1851-1939, overlærer. Foto: DKB.
Jens Jensen, 1796-1875, professor og seminarieforstander. Foto: DKB.
Georg Joergensen, 1838-1905, forstander ved døvstummeinstituttet i Fredericia.
Hans Rasmus Malling Johan Hansen, 1835-1890. Foto: DKB.
Thomas Jens Jørgen Hansen, 1837-1919. Foto: Privat.
Johan Frederik Oluf Emanuel Hansen, 1839-1918. Photo: Private.

Jonstrup Seminarium.

 

Af

 

Hans Rasmussen[1].

    
     Den 25de Juni 1790 blev det første kongelige Seminarium oprettet. Den 25de Juni d.A. kan det altsaa fejre sin hundredeaarige bestaaen, en Fest, der bliver saa meget mere betydningsfuld, som den tillige kan betragtes som Hundredeaarsfesten for de reformerede Almueskole her i Landet.

 

- - - - - - -

 

     Blaagaard Seminarium flyttedes i 1809 til Jonstrup, hvor Staten havde nogle Bygninger fra en nedlagt Klædefabrik, og her har Seminariet altsaa nu drevet sin Virksomhed i 81 Aar. Jonstrup er ikke alene vort ældste Seminarium, men ogsaa det, der har kunnet yde Mest i opdragende Retning; her bo nemlig alle Eleverne paa selve Seminariet og forplejes i enhver Henseende, og denne Ordning frembyder sikkert flere Fordele fremfor andetsteds, hvor Eleverne bo spredte hos Folk i Egnen. Det Kammeratliv f.Ex., der trives paa Jonstrup, og som gjør at alle Jonstruppere stedse føle sig som een Familie, kunne de andre Anstalter ikke frembyde Magen til.

 

- - - - - -

 

JMC:Forstander under Rasmus Malling-Hansens tid:

 

Jens Jensen, forstander 1838-1868. Jens Jensen var søn af en Hjulmand i Holbæk Amt; han var Elev paa Seminariet fra 1814-1817, tog theologisk Examen 1826, blev samme Aar Andenlærer og den 17de Novbr.1838 forstander for Seminariet.

 

- - - - - - -

 

     Af nulevende Jonstruppere kunne følgende fortjene at nævnes:

 

     R. Malling-Hansen, dim. 1856, Forstander for Døvstummeinstitutet.

 

     Th.J.J.Hansen[2], dim. 1856, Skoleinspektør i Ringsted

 

     J.G.Jørgensen, dim. 1857, Forstander for Døvstumme-
instituttet i Fredericia.

 


[1] JMC: Hans Rasmussen, 1851-1939, dimitteret fra Jonstrup i 1868, overlærer i Sakskøbing 1885-1914, medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse 1898-1906, redaktør for bladet Folkeskolen 1903-1924.

[2] JMC: Thomas Jørgen Hansen, født 1837, Rasmus Malling-Hansens bror.


Jonstrup Seminarium fotografert i 2013 av Jørgen Malling Jørgensen.
Den aktuelle utgaven av avisen.
Den originale artikkelen.