Døvstummeinstitutternes administrative manual.

Cand theol Joh. Holck, lærer ved Døvstummeinstituttet i København. For fra 100 års jubileumsboken fra 1907.
Johannes Jørgensen, 1871-1939, døvelærer og prest. Foto: Døvehistorisk Selskab.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

 

I Rigsarkivets mappe nr 224, mærket HB-0106, ”Statens Skole for Døve”findes en sirligt håndskrevet manual: ”Døvstummevæsenet”på omkring 150 sider. Den omhandler alle væsentlige aspekter af virksomheden ved de kongelige døvstumme-institutter i København, Fredericia og Nyborg. Manualen er udateret, men de seneste angivne datoer er fra 1901. Ingen enkelt forfatter er angivet, men man kan på gode grunde formode, at de første skridt til håndbogens tilblivelse er fra midten af 1880’erne og kan tilskrives det arbejde som instituttets lærer, Hr Holck, udførte for at skabe orden og rede i skolens arkiv.

 

I den udmærkede publikation ”Det Kongelige Døvstummeinstitut i København 1807-1907” som udkom under redaktion af  Carl Goos, skriver døvstummelæreren og præsten Johannes Jørgensen (1871-1939): ”En yderst gavnlig Foranstaltning blev ogsaa truffet i 1885, idet Arkivet ordnedes, hvilket Arbejde udførtes af Lærer Holck”.

 

Forstander Malling-Hansen var på mange områder et genialt menneske med fremragende egenskaber; men orden og rede i dokumenter og i pengesager hørte ikke til hans stærke sider. Disse svagheder fik kultusministeriet sandsynligvis øjnene op for, efter at Jens Peter Trap afgik i 1884 og kammerherre Wolfhagen overtog posten som direktør og Malling-Hansens chef – på godt og ondt.

 

Den håndskrevne manual er værdifuld for vor forskning; dels formidler den faktuelle kundskaber om instituttets administrative rutiner og dermed om forstander Rasmus Malling-Hansens arbejde; og dels indeholder den nogle vigtige informationer om Malling-Hansen og hans eftermæle. I det følgende har jeg valgt nogle centrale afsnit ud, alle gengivne med fotoillustrationer.

 

Indholdfortegnelse

I.          Elevernes Indkaldelse                                Side 1.
II.        Elevernes Optagelse                                  ”       9.
III.       Sundhedsvæsenet                                     ”      15.
IV.       Bestemmelser ang. Regnskabet                 ”      18.
V.        Økonomien                                                  ”      30.
VI.       Undervisningen                                          ”      33.
VII.     Bestyrelsen                                                 ”      48.
VIII.    Personalet                                                  ”      52.
IX.       Lønninger                                                   ”      65.
X.        Bygningerne                                               ”      77.
XI.       Instruxer og Reglementer                          ”      99.
XII.      Haandgerningsundervisningen                  ”     102.
XIII.    Undervisning udenfor Inst.                         ”     106.
XIV.    Gejstlige Anliggender                                  ”     110.
XV.     Blandinger[1]                                               ”     120.
XVI.    Legater                                                       ”     132.

Konstante Embedsforretninger for Forstanderen  ”     142.

 

Under kapitel XX, ”Blandinger”, ser man at håndbogen har et tilbageskuende, historisk perspektiv i og med at den registrerer vigtige beslutninger og begivenheder helt tilbage fra døveundervisningens tidligste dage i 1800-tallets begyndelse. Her registreres for eksempel: ”Placat[2] om Døvstummes Næringsdrift af 10 maj 1827”(Manualen side 120).

 

Af beslutninger under Malling-Hansens tid noterer jeg en bevilling på 500 kroner for: ”Lærernes Deltagelse i Abnormskolemødet i Stockholm” (Manualen side 120).  Dette møde fandt sted i begyndelsen af juli måned 1876. Fra et brev af RMH til hans bror Thomas Jørgen Hansen, dateret den 10 maj 1876, (se brevsamlingen) ved vi at deltagerne var RMH og ”lærerne Jørgensen, Stickmann, Lassen, Petersen og Frk. Allen”.

 

Ved mødet i Stockholm blev det besluttet at næste møde skulle arrangeres i Oslo i 1881. De norske arrangører besluttede – til Malling-Hansens store indignation – imidlertid at opskyde mødet helt til juli 1884, og da kunne Malling-Hansen ikke finde tid til at deltage.  Manualen noterer også her en bevilling (s. 121) på 500 kroner til Christiania-mødet, og vi ved fra andre kilder at Georg Jørgensen og Fritz Bech deltog.

 

Fra den 21 juli 1882 findes dette notat (s. 120-21): ”Meddeler at foren. Dampskibsselskab giver fri Befordring til Eleverne ved Sommerferiens Rejse”. Denne udmærkede bestemmelse gjaldt eleverne vid instituttet i København og i Fredericia. Vi skal huske på, at eleverne kom fra alle dele af landet, og mange kom fra mindre bemidlede hjem, så dette har været en vigtig støtte for børnene og deres forældre.  Skolerne lukkede for sommerferie en gang i løbet af juni måned og åbnede atter en dag i august. Det normale var da at børnene rejste tilbage til deres respektive hjem, og mange af dem skulle jo over sund og bælter.

 

For den 12 maj 1886 noteres en instruktion om ”Opbevaring af Arkivsager” ved døvstummeinstituttet i Fredericia (manualen s. 121).

 

Officiel registrering af statens bidrag til Malling-Hansens forskning:

 

Vi har længe været klar over, at Malling-Hansen modtog en betydningsfuldt statslig støtte til sin forskning omkring sæsonmæssige svingninger i elevernes højde og drøjde, men vi har ikke vidst hvor meget; og vi havde hidtil ikke fundet nogen officiel bekræftelse. Takket være ”Håndbogen” har vi nu følgende data på sort og hvidt:  For 1888 (ingen dato angives) registreres at”Finansloven 1887-88 indeholder en bevilling på ”7000 Kr til Forst. M.Hansens Vejningsforsøg” (s.121). Ikke nok med at vi nu har denne dokumentation på plads – vi ved nu også, at førstehåndskilden er Danmarks Finanslov 1887-88, og denne skal vi naturligvis opsøge og dokumentere!  Ligeså må man antage at RMH har sendt en formel ansøgning til Staten om støtte, og denne ansøgning skal vi også lede efter.

 

Vi kan her minde om, at vi tidligere har dokumenteret Carlsbergfondets støtte til samme forskning: efter ansøgning fik Malling-Hansen 4000 kroner i 1882 og ligeledes 4000 kroner i 1885.  Statens støtte på hele 7000 kroner må altså have kommet på et gunstigt tidspunkt og har tilladt RMH at fortsætte sit omfattende og ambitiøse forskningsarbejde.

 

Håndbogen noterer også at Finansloven 1888-89 bevilgede ”250 kroner til Lærer Holck for Ordning af Arkiv”. Med andre ord: Holck begynder sit arkivarbejde i 1885 og stadigvæk – fire år senere – anses hans arbejde så vigtigt at Finansloven yder en ekstra bevilling. Man aner atter igen Wolfhagens hånd bag ved dette. Det betyder at Holck dels havde løn – og arbejde – som døvstummelærer, og dels – måske på fritiden eller på deltid? var arkivansvarlig. I hvert fald har hans arbejde uden tvivl været vigtigt for at aflaste forstander Malling-Hansen og – ikke mindst – for at bringe orden og rede i skolens dokumenter og daglige administration.

 

Jeg afslutter denne korte gennemgang med et notat fra den 20 december 1892 (håndbogens s. 121-22):

 

”Ministeriet har under 13/12 paalagt Forstanderen at drage Omsorg for Malling-Hansens Monument & Grav, og hertil anvende resten af en Obligation samt forøvrigt bestride Udgifterne af Konto f. extra.ord. Udgifter.”

 

Graven og monumentet var på Garnisons Kirkegård.

 

 


[1] JMC: dvs ”Diverse”

[2] JMC: ”Placat” var datidens navn på vigtige bestemmelser og beslutninger, som var forberedt af et ministerium og stadfæstet af kongen.


De originale dokumentene avfotografert av Jørgen Malling Christensen.