Døvstummeinstituttets Extractbog 1867 om fordeling af elever.

Extract-boken for det Kongelige Døvstummeinstituttet i København, 1850-1868. Foto: Jørgen Malling Christensen.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

 

Baggrunden til ministeriets resolution, indkommen 5 januar 1867, var at Johan Keller i begyndelsen af 1866 havde sendt forslag til ministeriet angående fordelingen af forskellige kategorier af døvstumme. Ministeriet udbad sig da direktørs Traps synspunkter på Kellers forslag, og med al sandsynlighed var det Rasmus Malling-Hansen som udformede skrivelsen med disse synspunkter, og Trap underskrev den. Se også yderligere i ”Baggrundsfakta om Johan Keller”i slutningen af denne artikel.

 

Notat nr.4, Ministeriet f. K.og U. den 5/1 1867

 

Ministeriets Resolution ang. Ordningen af Fordelingen af Elever til Undervisning efter Tegn- el. Lydmethoden[1].

 

1.     Indkaldelsen sker til det K.D.I.[2]  Forældre, der selv betale, kunne indsende deres Børn til hvilke af Inst. de ville. De paa vedk. Forældres Bekostning til K.[3] Anstalt indsendte Børn indkaldes ikke.

 

2.     Efterat de nyankomne Elever have været 1 Md. Paa d. K.D.I. bestemme efter afholdt Prøve Directeuren og de 2 Institutsforestandere hvilke Børn der skulle forblive paa det K.D.I. og hvilke der skulle overflyttes til Kellers Anstalt.

 

3.     Principet for Fordelingen er at alle egentlige Døvst. skulle undervises paa det K.D.I., alle uegentlige og alle aandssløve Døvst. overgaae till Kellers Anstalt.

 

4.     Indkaldelsesalderen er det fyldte 8. Aar. Børn, der have mistet Hørelsen i det sidstforlidne Aar, indkaldes snarest muligt, saafremt de ere 7 Aar gamle.

 

5.     Directeuren for det K.D.I. indtræder i Tilsynscomiteen for Kellers Døvstummeanstalter.[4]

 

Endelig sendes 1 Expl. af et Circulaire, som indskjærper Iagttagelserne og Foreskrifterne angaaende de aarlige Indberetninger[5] om Landets Døvst.


Johan Keller, 1830-1884. Illustrasjon: DKB.
Hans Peter Duurloo, 1816-1892.
Harald Valdemar Dahlerup, 1815-1894. Foto: DKB.

Baggrundsfakta om Johan Keller[6]

 

Johan Christopher Henrik Rummelhoff Keller, født 7 juni 1830, død den 20 maj 1884.   Cand.teol. 1855. I 1856 overtog han, efter Hans Peter Duurloo, bestyrelsen av den af Valdemar Dahlerup oprettede døvstummeskole, grundet på talemetoden. I 1859 foretog han med offentlig understøttelse en rejse til Tyskland for at studere talemetodens resultater. Han vendte hjem som begejstret tilhænger af denne metode. I 1865 oprettede Keller en skole for ”åndssvage” døvstumme. På anbefaling af Søren Heiberg oprettede Staten 1860 de første fripladser for uegentlig døvstumme i Kellers skole, der fra nu af kaldtes ”Døvstummeskolen grundet paa Talemethoden”.  ”Ved ministeriel Resolution af 5. jan. 1867 anerkendtes Kellers skole som et officielt Led i Landets Døvstummeundervisning, idet der efter Forslag af Forstander Malling Hansen og Keller skete det væsentlige Fremskridt, at de egentlig døvstumme Børn bleve henviste til det kongl. Institut, de uegentlige til K.’s ældre Skole og de aandssvage til en særlig ny Skole hos Keller. Hans 2 Døvstummeanstalter, der nu bleve satte under Tilsyn af en af Staten undnævnt Kommission, voxede hurtigt; de benyttedes i stigende Omfang af Staten, ligesaa af København og andre Kommuner samt af Private. Da det faldt vanskeligt at skaffe lejede Lokaler, laante Staten 1880 de Kellerske Anstalter en betydelig Sum til Opførelse af Nybygninger” (D.B.L.).

 

 


[1] JMC: Det gængse udtryk var ellers: ”Talemetoden”, men her bruger ministeriet betegnelsen ”Lydmethoden”.

[2] JMC: = det Kongelige Døvstummeinstitut

[3] JMC: = Kongelig

[4] JMC: se også ”Malling-Hansen notat i Døvstummeinstituttets Extractbog 1866”, særlig afsnittet med citat fra direktør Traps erindringer.

[5] JMC: Det var pålagt landets sognepræster at årligt indsamle oplysninger om døvstumme børn og at indrapportere sådanne børn til Ministeriet for Kirke-, Undervisning og Kultur (Kultusministeriet).

[6] JMC: Kilderne til dette afsnit er 1) Dansk Biografisk Leksikon, udgave 1887-1905 (Bricka) og 2) Salmonsens Leksikon, 2den udgave (teksten skrevet af Fritz August Bech).


Det originale dokumentet, avfotografert av Jørgen Malling Christensen.