Herning Folkeblad 1888.09.22.

[1]Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

 

I September 1888 nedsatte Kultusministeriet en kommission med formål at udarbejde et forslag om statens eventuelle overtagelse af de Kellerske anstalter. Rasmus Malling-Hansen og Georg Jørgensen havde nøgleroller i kommissionsarbejdet. På vor side - ’educational reformer’ - findes flere udførlige artikler med delrapporter og også den fuldstændige slutrapport fra kommissionen, som forelå allerede i oktober 1889.


Forstander Georg Jørgensen, 1838-1905.
Forstander Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890.
Cand. jur. Emil Charles Thorvald Keller, 1835-1896.
Læge Christian Keller, 1858-1934.
Stadslæge Dr. Med. Christian Tryde, 1834-1904. Foto: DKB.
Statsrevisor, Folkethingsmand Lars Dinesen, 1838-1915. Foto: DKB.
Landsthingsmand Thomas Nielsen af Herning, 1838-1895.
Nicolai Emil Charles Petit, læge og botaniker,1817-1893.
Den originale notisen

     Ny Kommission. Efter hvad vi er-

fare, har Ministeriet for Kirke- og Under-
visningsvæsenet nedsat en Kommission til
at undersøge, om der maatte være Anled-
ning for Staten til selv at overtage Drif-
ten af Institutet for uegentlig Døvstumme
m.v., samt hvilke Foranstaltninger der
fra Statens Side maatte være at træffe
til Fremme af Undervisningen af og Om-
sorgen for Aandssvage. Kommissionen er
sammensat saaledes: Kammerherre Wolf-
hagen[2] Formand, Forstanderne for Døv-
stummeinstituterne i Kjøbenhavn og Frede-
ricia, Pastor Malling Hansen og Jørgen-
sen[3], Direktør ved de Kellerske Døvstumme-
anstalter, Cand. jur. E.Keller[4], Læge Chr.
Keller[5], Etatsraad, Læge C.E.N.Petit[6],
Medlem af Bestyrelsen for Idiotanstalten
paa gl.Bakkehus, Stadslæge Dr.Med.
Tryde[7], Statsrevisor, Folkethingsmand L.
Dinesen[8] og Landsthingsmand Th.Nielsen[9]
af Herning.

 

 

 


[1] JMC: Et meget stort antal dagblade publicerede samme notits:
Thisted Amtsavis, Aarhuus Stiftstidende, Horsens Folkeblad, Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger, Aalborg Stiftstidende, Vendsyssel Tidende, Jyllandsposten, Dagbladet København, Svendborg Avis Sydfyens Tidende, Viborg Stiftstidende, Fyens Stiftstidende, Dagens Nyheder, Nationaltidende, Kalundborg Avis, Fredericia Dagblad, Horsens Avis eller Skanderborg Amts Tidende, Dags-Telegraphen, Randers Dagblad og Folketidende – alle den 26 juli; Ribe Stifts-Tidende, Frederiksborg Amts Tidende og Adresseavis, Morsø Folkeblad, Lemvig Avis, Isefjordsposten og Roskilde Avis – alle den 27 juli 1888.

[2] JMC: Friedrich Hermann Wolfhagen, 1818-1894

[3] JMC: Georg Jørgensen, 1838-1905

[4] JMC: Emil Charles Thorvald Keller, 1835-1896

[5] JMC: Christian Keller, 1858-1934

[6] JMC: Nicolai Emil Charles Petit, 1817-1893

[7] JMC: Just Adam Christian Tryde, 1834-1904

[8] JMC: Lars Dinesen, 1838-1915

[9] JMC: Thomas Nielsen, 1838-1895


Den aktuelle utgaven av avisen.