Fædrelandet 18680120.

Kommunelege dr. med Louis Wilhelm Salomonsen, 1832-1914. Foto: DKB.
Georg Wilhelm Pfingsten.
Pastor Harald Valdemar Dahlerup, 1815-1894.
Hans Peter Duurlo, 1816-1892.
Johan Keller, 1830-1884.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Kommentarer og illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

JMC: Denne tekst er en meget tidlig rapport om det kgl. Døvstummeinstitut i København, udarbejdet 2,5 år efter at Rasmus Malling-Hansen havde overtaget forstanderskabet og hovedansvaret for skolen. Forfatteren, Dr. med. Salomonsen, nævner ikke noget om, at han har undersøgt døvstummeinstituttet i forbindelse med nogen officel opgave, og vi må derfor formode, at det skete på hans eget initiativ. Louis Wilhelm Salomonsen, 1832-1914, var en dansk læge, han blev Cand. med. I 1885 og Dr. Med. 1859. Fra 1872 var han kommunelæge i København. 1872-1912 var han desuden læge ved forsikringsselskabet Danmark. I det meste af hans embedsperiode var han desuden fattiglæge ved Mosaisk Trossamfund. Selvom han, såvidt jeg har kunnet finde, ikke arbejdede i professionel kapacitet med døvstumme, havde han åbenbart en stor interesse i spørgsmålet om de døvstummes vel og om de rette undervisningsformer for denne gruppe. Han publicerede også artikler i 1877 om døvstummesagen (Tidsskrift for Philanpthropi), i Ugeskrift for Læger 1882 og deltog ivrigt i en avisdebat i august-september 1891 – et år efter Malling-Hansens død – i hvilken han stærkt kritiserede det kgl Døvstumme-Institut i København og entydigt markerede, at han ikke troede på tegnsprogsmetodikken men udelukkende på talemetoden.

 

Den følgende tekst er første del af hans indlæg i Fædrelandet.

 

SA: Det hersker ikke mye tvil om at det var den såkalte talemetoden eller leppeavlesning og taleopplæring, som var i vinden mot slutten av 1800-tallet i hele Europa. Og som lærer gjennom snart 40 år kjenner jeg meget godt til hvordan ulike pedagogiske retninger kan vinne popularitet i den grad at hele land legger om sine undervisningsmetoder for å imørekomme tidens trend. Men tiden har vist at det at en pedagogisk metode er populær, på ingen måte er ensbetydende med at den er bedre enn de metodene man forlater til fordel for tidens nye metoder. Her i min innledning til Hr. Salomonsens artikler, må det være lov å si at tiden viste at han og hans kamphaner var sterke forkjempere for en metode som de døvstumme selv etter hvert gjorde opprør mot og ikke følte seg tilfredse med. Tanken om at selv de døvstumme skulle kunne lære å avlese de talendes leppebevegelser og selv lære å snakke "normalt" høres jo i teorien tilforlatelig ut, og hensikten var nok den aller beste. Men det ble ikke så vellykket i praksis som det man hadde håpet på.

Og grunnen til det ligger nok mye i at de døvstumme allerede på den tiden hadde sitt helt særegne språk, som de anvendte seg imellom, og som gjorde at de kunne kommunisere fullverdig med hverandre og med andre personer som lærte seg tegnspråket. Det er vanskelig å vite fullt ut om de døvstumme fikk lov til å anvende sitt tegnspråk i opplæring i talemetoden, men det meste tyder på at det var delvis forbudt å bruke tegnene i skoletiden, slik at det ikke skulle virke forstyrrende for taleopplæringen. Malling-Hansen forteller i sitt foredrag ved den store nordiske lærerkongressen i 1890, at heller ikke de som benyttet tegnmetoden bygde i særlig grad på de døvstummes eget tegnspråk, i hvert fall ikke i de første årene av opplæringen, men heller bygde på tegnene for bokstavene i alfabetet parallelt med innlæringen av bokstavene i skriftlig tekst.


For egen del vil jeg anta at tilhengerne av talemtoden var alt for optimistiske i forhold til hvor godt de døvstumme kunne lære å snakke, selv om de en gang hadde vært hørende eller hadde beholdt en liten grad av hørsel. Det var deres eget tegnspråk som var det desisert foretrukne av de døvstumme selv, og i ettertid fremstår det som om tiden har gitt RMH rett, i at tegnmetoden var den best egnede til opplæring av de døvstumme barna som helt manglet hørsel. I Norge presset de døvstummes egne organisasjoner på for at talemetoden skulle forlates og helt erstattes av de døves eget språk, tegnspråket, og i 1960, var dette innført i samtlige læresteder for døvstumme i Norge. Og såvidt jeg vet, skjedde det samme i Danmark.

 

Jeg er gammel nok til å huske hvordan talen til døvstumme mennesker som var opplært etter talemetoden lød, og når Salomonsen uttaler at døstumme som må kommunisere med blyant og papir, vil bli møtt med spott og latterliggjøring, er jeg redd at de i mye høyere grad ble ledd av når de hørende fikk høre deres tale, som i mange tilfeller hørtes direkte hjelpeløs ut. At denne talen skulle føre til at døvstumme mennesker ble fullstendig integrert blant hørende, viste seg senere å ikke slå til. De døvstumme dannet heller sine egne samfunn, og kommuniserte sammen ved hjelp av tegnspråket.

 

Som lærer, må jeg også få lov til å stille meg svært skeptisk til Salomonsens øvrige forslag til endringer. Han skriver et sted at den som skal uttale seg sikkert om talemetoden kontra tegnmetoden, må ha forsøkt begge metodene i praksis, men det kan han umulig selv ha gjort - han er jo ikke pedagog, men lege. Likevel uttaler han seg med stor påståelighet, som om han satt inne med fasistsvaret uten selv å ha noen som helst erfaring som døvelærer. Han ser ingen som helst grunn til at de døvstumme barna skal opplæres i håndverksfag før de eller sisteskoleårene, og de bør ha langt flere timer i å lære å tale.

Jeg synes disse forslagene fremstår som svært ukloke. Leppeavlesning fortoner seg som særdeles slitsomt, og mange mennesker beveger leppene så lite, at å avlese deres leppebevegelser nesten vil vær umulig. Mennesker med svak hørsel har selv sagt til meg at selv det å avlese nyhetsopplesernes lepper på TV, i noen tilfeller kan være nærmest umulig, til tross for at disse ofte har blitt instruert i ha tydelig artikulasjon når de leser opp nyhetsmeldingene. Og slik jeg kjenner barn, må det ha opplevdes som utrolig trettende og kjedelig å skulle terpe og terpe på å uttale noe som de selv ikke kunne høre. For å si min mening, mener jeg Salomonsens forslag ville påføre disse ofte lite begavede barna en uforldmessig stor påkjenning som synes ganske unødvendig, og det vitner om liten kjennskap til og respekt for barns egenart. Etter min oppfatning, gjorde RMH det helt riktige, når han bygde på tegnemetoden, hadde begrenset taleopplæring og lot barna få opplæring i flere håndverk slik at de kunne brødfø seg selv. Dessuten sørget han for at de fikk rikelig med frisk luft i arbeidet i hagen. Jeg vil si at det var en Guds lykke for disse barna at de gikk på et institutt med en så innsiktsfull pedagog som Rasmus Malling-Hansen. Og ikke uten grunn, endte mange av dem som skomakere, og sørget for sin egen inntjening gjennom hele livet. Og at tegmetoden var mer enn tilstrekkelig for selv mer begavede barn, viser med all tydelighet det at tidligere elever kunne bli lærere ved instituttet som voksne og selv skrev lærebøker og utviklet undervisningen videre.

 

Døvstummeinstututtet drev altså også opplæring i muntlig språk, 6 timer pr uke når elevene hadde nådd en viss alder. At Salomonsen synes resultatene var for dårlige, sier sannsynligvis mer om hvilke store begrensninger de døvstumme hadde for å kunne snakke godt, enn det betyr at undervisningen var for dårlig.

 

Jeg vil hevde at ettertiden har vist at Rasmus Malling-Hansen var den klokeste og mest realistiske i denne saken, mens de som kjempet nærmest med nebb og klør for talemetoden, helt undervurderte de døvstummes begrensninger for å lære å snakke, samtidig som det opplevdes som svært slitsomt å skulle avlese en lærers leppebevegelser mange timer pr dag. Og ikke minst underkjente man i altfor stor grad de døvstummes eget valg av tegnmetoden som den som sto deres eget hjerte nærmest. Tiden viste at de døvstumme slettes ikke ble bedre integrert av den talen de kunne tilegne seg med mye strev og møye. Tvert imot, kviet de seg for å anvende denne talen, og hadde mye større glede av å oppsøke andre døvstumme, som de kunne samtale med på helt samme grunnlag, ved hjelp av deres eget språk, tegnspråket.

 

Det synes å ligge i menneskets natur en tro på at alt som er nytt og moderne, er mye bedre enn det gamle og velbrukte. Jeg har sette det så ofte i min lærergjerning. Nye metoder lanseres med jevne mellomrom, og "alle" er skjønt enige om at resultatene er så meget bedre. I den forbindelse vil jeg gjerne nevne en undersøkelse ved et seriøst studieinstitutt i Norge, som ble foretatt for noen få år siden. De ville at ulike grupper av barn skulle følge ulike metoder i leseopplæringen, for så å sammenligne og se hvilken verk og hvilken metode som førte til de beste resultatene. Mange ble overrasket da undersøkelsen avslørte at et norskverk fra 1954 førte til den beste lesingen. Og hvilken konklusjon kan man trekke av det? Jo, det nye og moderne er ikke alltid bedre enn det som har stått for tidens tann gjennom mange tiår. Og for egen del vil jeg gjerne tillegge at det er ikke metoden som betyr alt, men om læreren har tro på det han driver med og er entusiastisk, oppmuntrende og ser det enkelte barn skal skal lære opp. Den menneskelige faktoren er svært ofte den altavgjørende! Læres barnet opp med kjærlighet, innlevelse, og omtanke, får man gjerne de beste resultatene! Sagt av en lærer med snart 40 år i norsk skole!

 

Les gjerne min artikkel om stridighetene mellom tilhengerne av talemetoden og tegnmetoden, og om ettertidens dom over talemetoden.


Det Kongelige Døvstummeinstituttet i Københavns Fundats fra 1807. Copyright: Døvehistorisk Selskab.

Bemærkninger om det kongelige Døvstummeinstitut.

 

    (Af Dr. med. L.W.Salomonsen).

 

I.

Ligesom Danmark i det Hele taget intager en høi Plads i den almindelige Culturudvikling, saaledes kan det ogsaa med berettiget Stolthed pege hen paa mange af dem, som tage sig af de mere eller mindre ulykkelig stillede Menneskers Tarv. Alene det sidste Decennium har, for blot at holde os til Kjøbenhavn, seet saadanne Foretagender fuldbyrdes, som Opførelsen af Sygehjemmet, Idiotanstalten, Communehospitalet, Blindeinstitutet o.s.v., og rundt om i Landet ere store og velindrettede Sindssygeanstalter blevne opførte. Ogsaa for den Klasse af ulykkelige Medskabninger, hvormed vi i de følgende Linier skulle sysselsætte os, nemlig de Døvstumme, har Staten, som vi i det Følgende skulle see, uafbrudt, og det allerede i en lang Tid vist en stor og paaskjønnelsesværdig Omsorg, og naar vi alligevel i det Følgende ville komme til at foreslaae nogle Forandringer og Udvidelser heraf, saa hidrører dette ikke fra, at det Bestaaende ikke efter vor Mening skulde være saa godt, som de tilstedeværende Forhold tillade, men derfra, at Tidsudviklingen har medført nye Krav, som kun kunne opfyldes ved forøgede Kræfter.

 

     Skjønt Døvstummeundervisninngen allerede begyndte i det 15de Aarhundrede, bleve særegne Instituter for Døvstumme dog først oprettede i Slutningen af det 18de Aarhundrede, og ligesom i mange andre Retninger var ogsaa i denne Danmark en af de første Stater i Rækken, idet P f i n g s t e n  1797 oprettede sit Institut i Lübeck, som senere flyttedes først til Kiel og derfra til Slesvig. Allerede 1807 oprettedes der ved Siden heraf det kgl. Døvstummeinstitut i Kjøbenhavn, som senere ikke alenegjentagne Gange er blevet udvidetmen ogsaa siden 1850 har faaet et Supplement i det af D a h l e r u p  oprettede, senere af  D u u r l o o  og nu af  K e l l e r  bestyrede ”Døvstummeinstitut grundet paa Talemethoden”. Men, ikke nok med, at der saaledes tilbydes de Døvstumme tilstrækkelige Undervisningsanstalter, har Staten desuden allerede fra Begyndelsen af paa en endnu mere utvetydig Maade viist sin Interesse og omsorg for disses Undervisning, idet nemlig Cancelli-Placat af 11te April 1817 i et væsentligt Punkt aldeles forandrede den under 17de April 1807 udstedte Fundats for Døvstumme-Institutet. Medens der nemlig i dennes § 8, bestemmes, at Elevtallet for det Første kun skal være 40, saa at der hvert Aar, da Undervisningen i det Hele skal vare 5 Aar, kun kan optages 8-9 nye Elever, udtalte hin, at ”alle døvstumme Børn i Danmark, som ere skikkede til at modtage Undervisning og have den dertil fornødne Alder, skulle indbringes til Døvstumme-Institutet i Kjøbenhavn for der at undervises, medmindre Forældrene eller andre Vedkommende godtgjøre, at der udenfor Institutet sørges for saadanne Børns Undervisning paa en Maade, som Cancelliet, efter derom at have indhentet de behøvende Oplysninger finder hensigtsmæssig og betryggende”. Ved denne Placat,som endnu er i fuldkommen Gyldighed, har Staten indlagt sig stor Ære. I Modsætning til andre Stater, hvor man dels gjennem Seminarister, dels gjennem Geistlige søger at virke for, at alle Døvstumme undervises, og hvor Undervisningen som Følge heraf altsaa hverken kan være ensformig eller altid hensigtsmæssig, ja maaske neppe i Virkeligheden kan udstrække sig til Alle, staae Danmark, Sachsen og Holland som de eneste Stater der paabyde alle Døvstumme Optagelse i dertil særskilt indrettede Instituter, og ved Lov ordne de herhenhørende pecuniaire Forhold.  Ja, Danmark er end ikke blevet staaende herved, men er i Tidens Løb gaaet et Skridt videre endnu. Dets Tilskud til Døvstummeundervisningen tilflyder nemlig i de sidste Aar ikke alene det kgl. Institut, men ogsaa det fra Først af aldeles private Kellerske Institut. Først oprettedes der her paa Statens Regning 12, senere 30 Fripladser, og nu for nylig, i dette Foraar, er det ved Resolution blevet bestemt, at herefter alle uegenlige Døvstumme skulle optages og undervises i Kellers Institut, og kun de egenlige Døvstumme henvises til det kgl.Instituts Forsorg. Den mest umiddelbare Følge af disse Tillæg er iøinefaldende, nemlig Muligheden af i en tidligere Alder end før at kunne antage sig de Døvstumme til Undervisning. Med Hensyn til dette Punkt gav Fundatsen af 1807, som naturligt var, et vist Spillerum. Man kjendte dengang ikke, hvort stort Tallet af Døvstumme var i Danmark, og medens Elevtallet paa Institutet derfor vilkaarligt fastsattes til 40, bestemte § 2 kun, ”at Drengene ved Optagelsen ikke maae være under det 8de og ikke over det 14de Aar, medens Pigerne kunne optages, naar de have fyldt det 7de Aar, og § 5, at Undervisningen bør tilendebringes i 5 Aar, og at i Reglen alle Børn, bestemt dog Pigebørnene, her forlade Institutet efter det fyldte 13de Aar. Først længe efter ere Skridt bleve foretagne for at lære Tallet af de Døvstumme i Riget at kjende. I Kjøbenhavn optoges der efter Placat af 18de Marts 1828 halvaarlige Fortegnelser over de Døvstumme ved Politiets Foranstaltning, og fra alle Steder udenfor Kjøbenhavn indesendes der af Præsterne aarlige Beretninger desangaaende gjennem Biskopperne til Døvstumme-Institutets Direction.  Man fik da herved snart at vide, at det omtrentlige Tal af døvstumme Børn i Undervisningsalderen, nemlig mellem det 8de og 14de Aar, er henved 180, og en umiddelbar Følge heraf var det da, at Institutet snart maatte udvides og lidt efter lidt naaede til sin nuværende Størrelse af 130 Elever. Saalænge der imidlertid bestod et bestemt Misforhold mellem de døvstumme Børns Tal og institutets Evne til at optage dem, var det nødvendigt, at der kun kunde bødes derpaa paa en meget ufuldkommen Maade, nemlig at de ældre Børn optoges forud for de yngre, og Optagelsesalderen i Institutet maatte derfor nødvendigvis blive forrykket, og i Stedet for det 8de blev det i Gjennemsnit i Virkeligheden først det 12te til 13de Aar, hvori Børnene kunde finde Plads i Institutet, og hvori deres Undervisning paabegyndtes. Efterhaanden, som nogle af dem ogsaa kunde finde Plads i det Kellerske Institut, begyndte Optagelsesalderen at synke, men først nu, da den ovennævnte Adskillelse er bleven gjennemført, er Skridtet bleven gjort fuldt ud, og er der herved vundet saa megen Plads, at det er blevet muligt at indkalde Børnene i den paabudte Alder af 8 Aar. Ogsaa Undervisningens Længde er bleven forøget. I Stedet for at der i Fondatsens § 3 bestemmes, at ”Eleverne inddeles i 3 Klasser”, og i dens § 5, at ”Undervisningens bør tilendebringes i 5 Aar, og at, skjønt enkelte Undtagelser kunne tilstedes, dog Pigebørnene i alt Fald bør forlade Institutet efter det fyldte 13de Aar”, findes der nu 6 Klasser, Undervisningen varer altsaa mindst 6 Aar, og Eleverne forlade ikke Institutet før efter deres Confirmation i det fyldte 14de Aar. I dess 6 Aar boe og bygge Eleverne fuldstændig i Institutet, faae alle ikke blot Undervisning, men ogsaa Ophold, Kost, Klæder, Pleie og Renlighed, og Betalingen herfra er yderst moderat, nemlig 140 Rd om Aaret, som udredes enten af Eleverne eller deres Forældre, eller, forsaavidt disse mangle Evne dertil, lovmæssig ifølge Fundatsens § 11 skulle udredes af det Amts eller den Kjøbstads Fattigkasse, hvorunder den Døvstumme henhører, en Bestemmelse, som er en nødvendig Følge af, at Undervisningen ikke er facultativ, men pligtmæssig.

 

     Ville vi nu gaae over til at betragte selve Undervisningen, saa ville vi see baade, at Elevernes Tid er fuldt optagen paa en nyttig Maade, og at deres aandelige Udvikling forholdsvis bliver bragt til et høit Standpunkt. Eleverne staae op om Sommeren Kl. 5, om Vinteren Kl. 6, ere paa Skolen fra Kl. 8 – 1 med en Kvart Times Mellemrum til Frokost, spise til Middag fra Kl. 1-2, ere paa Værkstederne eller sysselsatte med Haandarbeiderne fra Kl. 2-5 og have fra Kl. 5½ – 7 Tegning, Gymnastik eller Svømning. Fra Kl. 7½ - 9 Bibellæsning om Vinteren, om Sommeren Leg og Kl. 9½ - 10 gaae de i Seng. Hele Dagen er altsaa besat. Undervisningen ledes foruden af Forstanderen, som tillige er 1st Lærer, af 7 Lærere og 2 Lærerinder, og i Reglen har hver Lærer sin bestemte Klasse, hvormed han fortrinsvis sysselsætter sig. Nøiagtig at gjennemgaae Undervisningen i de forskjellige Klasser, ligger udenfor disse Meddelelsers Plan; kun Hovedtrækkene deraf skulle her meddeles. Eleverne, mandlige og qvindelige, undervises i Fællesskab i alle Klasser, og flere Klasser undervises samlefde i 1 Værelse. Som Undervisningsmiddel benyttes gjennemgaaende Tegnsproget. Den vigtigste Disciplin og den, som optager Hovedmassen af al Tiden, er som naturligt Sprogundervisningen, og Eleven, som ved sin Optagelse i Institutet aldeles intet Begreb har om, hvad Sproget er, eller hvilken Betydning det har, bringes her gjennem den yderst møisommelige, men systematisk ordnede Undervisning saavidt, at han ved sin Bortgang derfra ikke alene er istand til strax at opfatte en ham af Læreren ved Tegnsproget fortalt sværere Fortælling og correct gjengive den strax efter enten i Tegnsproget eller paa Dansk skriftlig eller ved Hjælp af Haandalphabetet, men ogsaa selv kan combinere og nedskrive mindre Fortællinger, gjøre Rede for det af ham Oplevede eller Sete, skrive sprogrigtige Breve osv. Da Skriftsproget fra den første Begyndelse af læres samtidig med og danner et nødvendigt Supplement til Tegn- og Fingersproget, da intet Bogstav læres i Fingersproget, uden at det samtidig nedskrives, og da denne Parallelisme stadig vedligeholdes, behøves der saa godt som ingen særskilt Skriveundervisning; tvertimod, Elevernes Skrivefærdighed udvikles herved i den Grad, atnormale Børn i Gjennemsnit ikke kunne skrive saa godt som de. Derimod undervises der i Regning i alle Klasse, i Bibelhistorie i de 3 øverste, i Religion og Geographi i de 2 øverste, i Naturhistorie i de 2 næstøverste og i Historie i den øverste Klasse, og i alle disse Discipliner faae de en i enhver Henseende tilfredsstillende Kundskabsmasse, som vistnok kan stilles ved Siden af, om den ikke staaer over den, som bliver Almuesbørn i Almindelighed til Del. Endelig er der i de sidste 2 Aar i de 4 nederste Klasser indført 6 Timers Taleundervisning ugenlig, hvorved Eleverne skulle lære baade at udtrykke sig mundlig og at aflæse Talen fra Andres Læber. Paa Værkstederne lære Drengene efter Elevernes Evne og Tilbøielighed Bogbinder-, Snedker-, Skræder- eller æSkomagerprofessionen, og Pigerne undervises i Strikning, Syning, Spinden og Karten. Resultatet heraf er, at at alle Elevernes Linned og Klæder og en del Husgeraad og Inventarium forarbeides i selve Institutet, og at Eleverne, navnlig Drengene, hvad Haandfærdighed angaaer, ere bedre forberedte til at indtræde i Haandværkerlære og altsaa forsaavidt lettere kunne finde Sysselsættelse og bedre fyldestgjøre de techniske Krav end andre Børn i samme Alder.

 

     Enhver vil efter det her Udviklede vistnok indrømme, at Staten har gjort og fremdeles gjør en Del for de Døvstumme, og at deres Uddannelse, hvad Kundskabsmassen angaaer, Intet lader tilbage at ønske. Men ere derved, spørge vi, de humane Hensyn fuldt opfyldte? Ere den nyere Tids Kulturkrav fyldestgjorde? Og klæber der ikke ved selve Undervisningsplanen eller Undervisningsmethoden visse Mangler, som kunne og bør afhjælpes? Drøftelsen af disse Spørgsmaal skal sysselsætte os i det Følgende.


Placaten for opplæring av døvstumme barn i Danmark - fra 1817. Copyright: Døvehistorisk Selskab.
Den originale artikkelen i Fædrelandet.

Fædrelandet 18680121 – andet afsnit af Salomonsens rapport om det kgl. Døvstummeinstitut.

Kommunelege dr. med Louis Wilhelm Salomonsen, 1832-1914. Foto: DKB.

JMC: Dr. Salomonsens første rapport om Døvstummeinstituttet blev publiceret på forsiden af ”Fædrelandet” den 20 januar 1868 (se dette), og tredie og sidste del kom i samme avis den 22. januar. Den kritik, som Salomonsens fremfører her i anden del af rapporten er af en sådan karakter, at man kunne formode, at Ministeriet for Undervisning, Kirke og Kultur – Kultusministeriet -, under hvem det kgl. Døvstummeinstitut hørte, skulle svare. Vor videre forskning vil forhåbentlig vise, om der kom en officiel reaktion fra ministeriet, fra Døvstummeinstitutets direktør, Etatsråd Trap eller fra dets forstander, Rasmus Malling-Hansen.

 

Bemærkninger om det kongelige Døvstummeinstitut.

 

 

(Af Dr.Med. L.W.Salomonsen)

 

II.

Der existerer, som allerede berørt, 2 bestemt adskildte Kategorier af Døvstumme, nemlig de uegenlige Døvstumme, nemlig de, dvs de Børn, som enten kun ere meget tunghørige, eller som først ere blevne døve i en senere Alder, efter at de have lært at tale, og altsaa endnu have Reminiscenser af Talen tilbage, og de egenlige Døvstumme, dvs de Børn, som enten ere døvfødte, eller som i en meget tidlig Alder ere blevne døve, førend eller ganske kort efter at de have lært at tale. Den første Kategori er nu henvist til det Kellerske Institut og oplæres efter Lydmethoden; den sidste Kategori optages paa det kgl. Døvstummeinstitut og er den, hvormed vi altsaa herudelukkende skulle sysselsætte os. Men først maae vi gjøre Rede for, hvad abnormt der er ved et egentligt døvstumt Barn. Svaret bliver da, at et saadant Barn ved en Dannelsesfeil eller ved en sygdomsproces før eller kort efter Fødslen fuldstændig har mistet Hørelsen, og derfor aldrig har kunnet opfatte og heller ikke selv kunnet frembringe articulerede Lyd, aldrig hverken hørt Andres Tale eller selv kunnet tale. Kun enkelte uarticulerede Lyd har det, sig selv ubevidst, kunnet frembringe, f.Ex. Stønnen, Skrigen. Det er altsaa tillige blevet stumt, men kun fordi det i forveien var døvt; Døvheden er det Primaire, Tilgrundliggende, Stumheden først det Secundaire, Conseqvensen af Døvheden, og der er i og for sig ingen materiel Grund tilstede for den. Det er Høreorganerne, som paa en eller anden Maade ere mangelfulde og ude af Stand til at functionere; Taleorganerne ere derimod aldeles normale, ligesaa udviklede som hos det sunde, talende Barn. Dette gjælder, i alt Fald med meget faa, om nogle, Undtagelser for alle Døvstummes Vedkommende; det er aldeles sikkert bevist baade ved Undersøgelse af Stemmerorganerne saavel i Barnets levende Live som efter Døden, og ved den uomtvistelige Kjendsgjerning, at saadanne Børn dog ved passende Undervisning kunne bringes til at frembringe articulerede Lyd, at tale. Dette staaer altsaa fast, og det maa vi stadig huske, at der i og for sig Intet er til Hinder for, at selv det aldeles døvfødte Barn kan lære at tale. En anden Erfaring, som vi ligeledes stadig maae holde os for Øie, er den, at hos det Menneske, som mangler en Sands, udvikles een eller de andre Sandser i Reglen mere end hos sunde Mennesker: ligesom hos den Blinde den i mærkværdig Grad udviklede Følelse ofte træder i Synets Sted, saa at Fingeren erstatter Øiet, saaledes træder hos den Døve ofte Synet i Hørelsens Sted, og hans Øie skærpes til at iagttage smaating og smaa Variationer, som ellers ofte undgaae de Sundes Iagttagelse. Derfor kan den Døve oplæres til alene ved Betragtningen af Andres Mundstilling, uden at høre en eneste Lyd, at aflæse Talen fra Læberne, og alene ved Iagttagelse af Tungens, Tændernes og Læbernes forskjellige Stillinger nøie at vide, hvilke Bogstaver og hvilke Ord der herved frembringes og udtales. Ved Opdragelse og Undervisning kan den Døvfødte, eller, hvad der omtrent er det Samme, den egenlige Døvstumme altsaa lære baade at tale og som nødvendigt Supplement hertil at aflæse Talen fra Andres Læber, og kan altsaa bringes til at staae i nogenlunde det samme Forhold til Omverdenen som andre sunde Mennesker. Ganske vist kan det kun blive nogenlunde det samme Forhold; altid vil det være forbundet med megen Vanskelighed for ham at aflæse Andres Tale, altid ville hans Omgivelser være nødsagede til at tale meget langsommere og med meget tydeligere Mundbevægelser end ellers; og altid vil hans egen Tale være klangløs, uskjøn og umoduleret; men dog er hans Forhold til Omverdenen et ganske andet og et væsentlig bedre, end naar han hverken har lært at tale eller at aflæse Talen fra Andres Læber. I dette Tilfælde er han kun i Stand til enten ved vilkaarligt valgte Tegn, som i Reglen ere aldeles uforstaaelige for alle Andre end hans nærmeste og sædvanlige Omgivelser, eller ved Haandalphabetet eller Skriftsproget at udtrykke sig for Andre, og disse ere atter igjen kun henviste til Fingrene, Tavlen og Papiret for at meddele sig til ham; i første Tilfælde derimod kan det vel baade være vanskeligt at gjøre sig forstaaelig for ham og selv at forstaae hans ufuldkomne Sprog, men han er dog i Stand til at omgaaes Alle uden at føre Pennen eller Griflen med sig, Meddelelsesmidlet er dog det samme som det, han seer og veed, at hans andre, lykkeligere begavede Medskabninger benytte, og han kommer til mindre at føle den Ulykke, som har ramt ham, og hans hele Mod og Selvfølelse styrkes derved. Ganske vist er det heller ingen let Sag at opdrage den døvfødte Døvstumme hertil; tvertimod, det er snarere et herkulisk Arbeide, hvortil der udkræves baade særegen Interesse, særegen Begavelse og meget lang Tid; men Muligheden er der, Resultatet kan naaes, og, om der end gives Enkelte, hos hvem Iagttagelsesevnen for Andres Tale er saa ringe og deres egen Taleevne saa rudimentair, deres Stemme saa klangløs og anstrengt, at de ikke kunne høste synderlig praktisk Nytte af denne Undervisning og ikke kunne naae det attraaede Maal, saa gjælder dette ikke for den store Pluralitet; Flertallet, det er sikkert og vist, vil kunne naae Maalet.

 

     Men naar dette er givet og staaer fast, saa viser der sig for os strax det store Spørgsmaal: Er dette da det kgl. Døvstummeinstituts Formaal, tilsigter det dette Maal, eller kan og bør det maaske have et andet? Fundatsen giver i denne Henseende kun en uklar Anvisning, idet den i § 1 kun udtaler, at Formaalet for institutet skal være ”de Døvstummes Dannelse til Brugbarhed for det borgerlige Liv”.  Sammenligne vi hermed Fundatsen for det nærbeslægtede Blindeinstitut, saa see vi strax, at Formaalet for det er langt fyldigere og tydeligere angivet. I Lov af 21de Januar 1857 § 1 hedder det nemlig, at Institutets Formaal skal være ”at bibringe Eleverne en saadan aandelig Udvikling og saadanne Færdigheder, at  S a v n e t  a f  S y n e t  g j ø r e s  d e m  s a a  l i d t  f ø l e l i g t  s o m  m u l i g t, og de sættes i Stand til, saavidt skee kan, ved eget Arbeide at erhverve sig Livets Ophold.” Og endnu fyldigere finde vi den samme Tanke udtrykt i følgende Ord af Franskmanden G u a d e t[1], hvilke med Rette indledte den af Blindeinstitutets Forstander afgivne Beretning om det herværende Institut for Skoleaaret 1866-67: ”Naar en Blindfødt er bragt saavidt, at han kan fortjene sit Brød ved et eller Arbeide, aandeligt eller legemligt, da er det en virkelig Triumph, som den menneskelige Forstand sejrer over Naturen; thi et Væsen, som var fordømt til en passiv Tilværelse, er blevet til et virkende Væsen og er kommet til at indtage en Plads i Samfundet. Men den Blinde behøver at lære mere end den Seende  for at vide ligesaa Meget, og da han staaer tilbage i Anvendelsen af de Midler, han besidder, maa han i sin Forstands udvikling finde en Hjælp til at raade Bod paa disse ufuldkomne Midler.” Ganske analoge Sætninger lade sig ubetinget opstille for den Døvstummes Vedkommende. Men hvorledes sørger da nu Døvstummeinstitutet at gjennemføre sit Formaal, at danne sine Elever til Brugbarhed for det borgerlige Liv? Det har her blot at vælge mellem 2 forskjellige Veie, nemlig enten at lægge Hovevægten paa den aandelige udvikling, paa saa meget som muligt ar erstatte og lette Eleverne Tabet af Hørelsen og atter gjennem Talen saavidt som muligt at nærme dem til dets hørende Medmennesker, eller, samtidig med paa den letteste og naturligste Maade at bibringe dem den nøvendige Kundskabsmasse tillige at uddanne dem for det praktiske Liv, at lære dem Haandfærdigheder, og at bringe deres techniske Uddannelse saa vidt, at de Alle have et Fortrin for de Hørende i samme Alder. Af disse Veie har institutet ubetinget valgt den sidstnævnte. Tegnmethoden er det udelukkende Undervisningsmiddel, og Enhver, som kjender den, vil vistnok indrømme, at Eleverne herved hurtgst muligt, med den mindst mulige Anvendelse af Tid og Kræfter, erhverve de nødvendige Kundskaber. Selve Kundskabsmassen, som bibringes, er ogsaa i enhver Henseende tilfredsstillende; der kan aldrig være Tale om at uddanne en Døvstum til nogen Lærd; i Reglen vil den Døvstumme ikke kunne naae høiere end til Sammenligning med Børn i Almueskolerne, og med Hensyn tild et positive Forraad af Kundskaber behøve Institutets Elever vel neppe at frygte denne Sammenstilling. Ved Siden heraf lære Eleverne et eller andet Haandværk; hertil anvendes der megen Tid, 3 Timer daglig, og de naae herved en Færdighed, som ikke alene kommer institutet til Nytte under deres Ophold der ved at spare paa dets ellers nødvendige Udgifter til Inventarium, Klæder, indbinding, etc., men som ogsaa gjør det muligt for dem lettere end ellers at blive antagne i Lære hos Haandværkere efter deres Afgang fra Institutet. Men Eet lærer Institutet dem ikke, i alt Fald ikke i tilstrækkelig Grad; det at tale og at aflæse Talen fra Andres Læber.


Dette kaltes en artikulasjonsspade, og ble anvendt i taleopplæringen av de døvstumme barna. Bildet er hentet fra en norsk webside som omhandler utviklingen av undervisningen i Norge.

     Som det er nu, gjør Institutet ikke nok for at lindre eller erstatte den Døvstumme Manglen af Hørelsen; ved sin Bortgang fra Institutet er han sig denne Mangel, om ikke mere, bevidst, end ved sin Indtrædelse i det; han føler Savnet deraf, og der er ikke gjort tilstrækkelig for ved Synet og ved Talen nogenlunde at bøde derpaa. Griflen eller Blyanten, Tavlen eller Papiret maae endnu for ham være sørgelige og byrdefulde Erstatningsmidler for det levende Ord; kun med Vanskelighed kan han træde i Forhold til andre Mennesker, og disse møde ham enten med Medlidenhed eller med Spot. Han er vel bragt saavidt, at han ved rent legemligt Arbeide kan erhverve sig sit Brød, men ”Savnet af Hørelsen er ikke gjort ham saa lidt føleligt som muligt.” Det vilde og det maatte Institutet gjøre, dersom det fulgte eller kunde følge den første af de to ovenfor omtalte Veie. Efter vor Mening er denne ubetinget den rigtigste, og fra et absolut Standpunkt kan der vel ikke anføres nogensomhelst fornuftig Grund til, at Døvstumme tidligere eller i større Maalestok skulle lære Haandværk end andre Børn; det er ikke deres manuelle, men deres intellectuelle Udvikling, som trænger til større Pleie og opoffrelse end Andres. Flere Kræfter, længere Tid og større Omhu maae anvendes for at bibringe den Døvstumme samme Fond af Kundskaber som normale Børn, og alene det, at lære dem at tale og at aflæse Talen nogenlunde fra andres Læber, kræver en Udholdenhed, Taalmodighed og Anvendelse af Tid, som Ingen, der ikke har havt Leilighed til selv at gjøre sig bekjendt dermed, har noget Begreb derom. Men alligevel bør det efter vor Mening læres, og alligevel sætte vi det som et af de vigtigste, om ikke det allervigtigste Formaal for ethvert Døvstumme-Institut. Dermed ville vi imidlertid paa ingen Maade sige, at Talemethoden ubetinget bør indføres og foretrækkes for Tegnmethoden. Tvertimod, det er vigtigt for os udtrykkelig at forvare os mod at tillægges denne Mening. Det er ikke Stedet her at rippe op i den nu snart 100arige Strid om hver af disse Methoders Fortrin, og man bør efter vor Overbevisning selv praktisk have prøvet begge, for at have nogen grundet Mening derom; dette vigtige Spørgsmaals Afgjørelse overlade vi derfor med fuld Fortrøstning til selve Døvstummelærerne. Men hvad vi ikke ofte nok kunne fremhæve og bestemt maae fastholde, det er Fordringen om en langt fuldstændigere Taleundervisning end den, som nu finder Sted. 1 Times daglig Undervisning i Tale er Alt, hvad Institutet nu byder, og det er meget for lidt. Denne Undervisning kan og maa nemlig ikke sammenlignes med et lige saa stort Tal Timers undervisning i et fremmed Sprog for normale Børn; nej, det er den allernødvendigste Undervisningsgjenstand for den døvstumme Elev. Fra Begyndelsen af vil han nødvendigvis betragte det som et unødvendigt og konstigt Paahæng, og ved et saa ringe Timetal vil han aldrig kunne bringe det saa vidt, at han naar saa megen Færdighed deri, at denne Anskuelse afløses af Bevidstheden om den store Nytte, han kan høste deraf, navnlig naar han udenfor disse Timer kun er i Stand til gjennem Tegnsproget at staae i Forhold til sine Omgivelser; efter Bortgangen fra Institutet vil han endelig, netop formedelst sin ringe Færdighed og Øvelse, snart glemme og aldeles opgive det. Naar nu alligevel de Resultater, som Institutet kan opvise af denne sparsomt tilmaalte Undervisning, ganske vist ere tilfredsstillende og opmuntrende, saa viser dette kun paa den ene Side Lærernes Nidkjærhed, paa den anden Side, til hvilken Fuldkommenhed denne Færdighed vilde kunne udvikles, dersom Undervisningen var fuldstændigere. Dette kan den imidlertid, saaledes som Institutets Forhold nu ere, ikke være, men til at faae den dertil, til at naae dette Formaal, udkræves der efter vor Overbevisning kun een Ting, og det er Penge, Penge og atter Penge. Dette vil blive tydeligt, naar vi først i korte, store Træk have angivet, hvilke Hovedforandringer vi efter vort Standpunkt kunde ønske indførte i Institutet.

 

     For det Første er 6 Aars Undervisningstid for lidt, især naar kun 5-6 Timer daglig anvendes til den intellectuelle Udvikling, og den øvrige Tid tilbringes paa Værkstederne. Sunde Børn, selv i Almueskolerne, pleie i det mindste i Kjøbenhavn, at gaae i Skole i det mindste fra deres 7de til deres 14de Aar, og ofte begynder deres Undervining meget tidligere, i Asylerne eller Forberedelsesklasserne, og det dagluge Timetal er er dog i det mindste 5-6, ofte 7. Men i det analoge Blindeinstitut[2]er Gjennemsnitstiden for Elevernes Ophold beregnet paa 8 Aar, hvoraf de 5-6 første i en aldeles overveiende Grad helliges den aandelige Udvikling, med c. 5 Timers daglig Undervisning, og kun nogen Tid anvendes til Haandarbeide og Musik, medens de 2-3 sidste Aar ”ganske tilhøre den praktiske Uddannelse til Livets Gjerning, saaledes at alle andre Hensyn underordnes dette.” Hvorfor altsaa ikke tilstaae de Døvstumme samme Tidslængde, hvorfor ikke optage ham i hans 6te, 7de i Stedet for som nu først i hans 8de Aar, og beholde ham 8 i Stedet for som nu kun 6 Aar i Institutet? Det er et rent Pengespørgsmaal.

 

     I umiddebar Sammenhæng hermed staaer det andet Hovedpunkt, Spørgsmaalet om Haandværksdriften. Det er i og for sig urimeligt, og kun forsvarligt fra et oekonomisk Synspunkt, at Institutets Elever lige fra Begyndelsen af skulle ved deres Hænders Arbeide bidrage til at formindske dets Udgifter. Det kan ganske vist være hensigtsmæssigt og ønskeligt, at de Døvstumme ved deres Afgang fra Institutet medbringe Haandfærdigheder, som normale Børn i samme Alder ikke behøve; men dertil udkræves der ikke 2½ Timers daglig Undervisning i 6 Aar. Lad disse Timer blive anvendte til Taleundervisning, saa at denne optager 2-3 i Stedet for som nu kun 1 Time daglig, og lad dem da først i de sidste 2-3 Aar af deres Ophold i Institutet tillige faae Undervisning i Haandværk; den Færdighed, de herved kunne opnaae, vil være tilstrækkelig til at skaffe dem i Lære; men Institutet maa give Afkald paa udelukkende ved Elevernes Arbeide at forsyne dem med Klæder, Inventarium etc. Men herved vil der fremkomme en Merudgift, eller det er kun et Pengespørgsmaal.

 

     Det Samme gjælder endnu fuldstændigere ved det tredie Hovedpunkt, Klassernes Størrelse og Elevernes Antal. Vi skulle her ikke opholde os ved, at Drenge og Piger undervises i Fællesskab, skjønt det fra mange Synspunkter maa betragtes som en Mangel; det samme finder Sted baade i Blindeinstitutet og i det fleste, om ikke alle, udenlandske Døvstummeinstituter, og det kan der vist, i det mindste i et saa lille Land som Danmark, ikke let raades Bod paa. Men, ganske bortseet herfra, er Elevtallet i hver Klasse for stort. Der findes for Øieblikket 129 Elever, nemlig 70 Drenge og 59 Piger, i Institutet; de ere fordelte i 6, eller da 6te Klasse har 2 ligestillede Afdelinger, egenlig i 7 Klasser; i Gjennemsnit er der altsaa 18-19 Elever i hver, men i Virkeligheden er der i nogle over 20, i andre kun 13-14. Allerede for Klasser med normale Børn er det et temmelig stort Elevtal; i Blindeinstitutet, hvor der i Marts 1867 var 70 Elever, er der kun i Forberedelsesklassen 17, i de andre 4 Klasser 11, 12-13 Elever, og høiere end dette burde Tallet i Døvstummeklasserne ikke være, i alt Fald ikke for Taleundervisningens Vedkommende. Denne undervisning fordrer saa megen Anstrængelse, Flid og Opmærksomhed baade fra Lærerens og fra Elevens Side, at det er umuligt samtidig at undervise flere end c. 10, og naar derfor Taleundervisningen i Stedet for som nu at være et lille Bifag blev gjort til et Hovedfag, vilde det være en nødvendig Fordring, at klasserne deltes og bleve omtrent dobbelt saa mange som nu. Men hertil udkrævedes der da atter omtrent dobbelt saa mange Lærere. Som det nu er, at 7 Lærere sørge for 129 Elevers hele aandelige Undervisning, er det for lidt, og i andre Instituter, f.Ex. i Døvstummeinstitutet i Groningen[3], er der derfor til et lidt større Elevtal ogsaa 16 Lærere, altsaa over det dobbelte Tal.  Det maa ogsaa her forlanges, for at Øiemedet skal kunne naaes, men ogsaa det er et rent Pengespørgsmaal.  

 


[1] JMC: Jeg har søgt på den franske Wikipedia på dette navn og fandt fire personer, men ingen af dem har nogen relation til blinde- eller døvstummeundervisning. Muligvis er navnet fejlstavet?

SA: Såvidt jeg har funnet ut, dreier det seg mest sannsynlig seg om historikeren Joseph Guadet, 1795-1881. På den franske Wikipedia, står det at han var direktør ved l'institution royale des jeunes aveugles altså Det Kongelige Franske Blindeinstituttet fra 1840-1871. I en kongelig almanakk fra 1846, oppgis også M. Guadet som deuxieme instituteur. Om dette er den samme Guadet, er vanskelig å si, kan hende han hadde to fornavn?

Joseph Guadet nevnes i meget positive vendinger i historiske fremstillinger av hvordan Braille-blindeskriften ble akseptert. Skolens etablissementet forsøkte å stanse denne meget betydningsfulle metoden, som atpå til var oppfunnet av en av skolens egne studenter, men de andre studentene protesterte og gjorden opprør. Og da var ved dette avgjørende vendepunktet at en av lærerne lærte seg Braille-metodens prinsipper, og støttet studentene: Joseph Guadet.

Historien forteller dette om Guadets betydning: "Finally, Dufau’s clever assistant, Joseph Guadet, had been watching the students and became an ardent Braille supporter, teaching himself to read and write the code. He persuaded Dufau that if powerful people in government heard that the students were unified in willfully defying Dufau’s authority, his job might be at risk. If, however, a student invented something successful, the school would share the credit, which could only enhance the reputation of its leader."

[2] LWS: Se Grundplan for Undervisningen i det kongelige Blindeinstitut. Kbhvn 1866.

[3] JMC: Groningen er en provinshovedstad i den nordlige del af Holland. På dette tidspunkt (1869) havde byen 37,984 indbyggere.
www.arkiv.dk findes henvisninger til en rapport fra 1874: ”Het Institut voor Doofstommen te Groningen”, under ”H 334, Bøger, Døvehistorisk Selskab”, samt også lignende rapporter i arkivets eje, daterede 1790, 1828, 1890, 1894 og 1959.


Døvstummeinstitutet i Groningen.
L'institution royale des jeunes aveugles i Frankrike.
Den originale artikkelen.
Den aktuelle utgaven av avisen.

Fædrelandet 18680122. Tredie Afsnit af Salomonsens rapport.

Direktør Jens Peter Trap, 1810-1885 var øverste sjef både for instituttet i Fredericia og København.
Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, som relativt ung forstander ved Døvstummeinstituttet i København. Foto: Privat.

JMC: Her følger tredie og sidste del af Dr. Salomonsens rapport om det kgl. Døvstummeinstitut. For den rette forståelse af forfatterens holdning til talemetoden, bør man kende til den offentlige debat, som udspillede sig i ”Fædrelandets” spalter i løbet af 1867: I en artikel publiceret den 9 marts 1867 forklarede Johan Keller, forstanderen for ”Døveskolen paa Talens Grund” kultusministeriets nyeste bestemmelser angående døvstummeundervisningens ordning i Danmark og tog, i stort set, personligt æren af at have været arkitekten og planlæggeren bag reformerne. Rasmus Malling-Hansen gendrev hans synspunkter i et indlæg i samme avis, publiceret den 22 marts. Diskussionen fik yderligere intensitet ved et indigneret indlæg af Harald Valdemar Dahlerup (1815-1894), som havde været lærer ved det kgl. Døvstummeinstitut fra 1839 til 1849 men havde forladt sin stilling i skuffelse over, det som han troede at ministeriet havde stillet ham i udsigt, nemlig forstanderposten, viste sig at være en misforståelse. Dahlerup havde besøgt Tyske døvstummeanstalter og var vendt tilbage som en glødende tilhænger af den rene talemetode. Dahlerups indlæg besvaredes af Malling-Hansen i samme blad den 24 april, og Dahlerup tog til genmæle den 23 maj. 

 

Med andre ord: Salomonsens rapport blev yderligere et bidrag til den langvarige debat i Danmark – og i hele Europa – om tale- repsektive tegnmetodens avvendelse i undervisningen og i omgangen med døvstumme. Salomonsen adskiller sig fra de øvrige debattører på to afgørende punkter: 1) Han erkender, at han ikke er fagmand, og han siger sig at ville overlade metodespørgsmålet til de professionelle; 2) Salomonsen anskuer metodespørgsmålet fra en samfundsøkonomisk synsvinkel og hævder, at Døvstummeinstituttet rent faktisk gør, hvad de kan for eleverne, men at deres alt for lille budget forhindrer dem i at satse mere på den intellektuelle undervisning og på at lære dem at aflæse talen og at selv tale. Særlig hans tredie artikel kredser omkring denne aspekt. Set fra forstander Malling-Hansens side kan man derfor hævde, at Salomonsens rapport og hans hjertesag, her offentlig udbasuneret, kan opfattes som en slags håndsrækning til Døvstummeinstituttet, fordi den giver støtte og argumenter for langt større finansielle bevillinger fra stat, kommuner, købstæderne og fra frivillige private bidrag.

 

Måske er det derfor, Malling-Hansen og/eller direktøren Jens Peter Trap ikke gik ind i en polemik mod Salomonsen? Jeg har søgt i danske aviser – og særlig naturligvis i ”Fædrelandet”s spalter, men har ikke kunnet finde et eneste genmæle fra deres side mod Salomonsens rapport. Hvis der i den senere forskning dukker noget op, skal vi naturligvis publicere det.

 

Man kan sluttelig spørge sig, hvad der motiverer Dr. Salomonsen til at engagere sig så meget i spørgsmålet om de døvstummes ve og vel – ikke blot på dette tidspunkt men også langt senere, nemlig i den offentlige debat, der blussede op i 1891, et år efter Malling-Hansens død? (se vore artikler under ’Educational Reformer’). De kortfattede biografiske data om L.W.Salomonsen, som jeg har kunnet opspore i den danske Wikipedia giver ikke nogen klar ledetråd. Hans doktorsafhandling havde titlen ”Urinsyreinfarcten hos Nyfødte” og har altså ikke noget med døvstumme-sagen at gøre. Måske var han motiveret på grund af de tilfælde af blindhed og døvstumhed, han havde set i sin gerning i Københavns fattigkvarterer? I Wikipedia beskrives han således: ”Han var agtet blandt sine stand- og trosfæller, men særlig hans fattige patienter respekterede ham: ”Han var blandt sine fattige patienter nærmest forgudet. Endnu lever i Resterne af det gamle Brøndstrædekvarter Mindet om ”Doktoren med det hvide Slips”, der ikke alene var Læge, men en Ven og en Trøster, og som tryg og stilfærdig færdedes og gjorde alt det gode han kunde, i de Gyder og Stræder, hvor mange knapt turde vove sig ind”, skrev Politiken i sin nekrolog ved hans død i 1914. Han beskrives også som stærkt interesseret i kunst, litteratur og teater.


Det to kollegene Rasmus Malling-Hansen og Georg Jørgensen arbeidet sammen ved Det Kongelige Døvstummeinstituttet i København i mange år, men i de fleste av dem var RMH Jørgensens overordnede. Jørgensen ble senere, etter anbefaling fra RMH, forstander ved instituttet i Fredericia, og ble en kompromissløs tilhenger av talemetoden, mens RMH holdt fast ved, inntil sin død, at begge metodene, både talemetoden og tegnmetoden hadde sin berettigelse, men for ulike grupper av døvstumme elever. RMHs innstilling var at alle døvstumme barn burde få undervisning etter den metoden som var best tilpasset deres høreevne og kognitive evner. Dette bildet av det mannlige personalet ved instituttet i København er fra 1861, og Malling-Hansen ses stående i midten bak, mens Jørgensen sitter til høyre. Foto: Døvehistorisk Selskab. Malling-Hansens kommende svigerfar, Søren Johan Heiberg, sitter i midten. RMH giftet seg i 1865 med hans datter, Cathrine Georgia Heiberg, og overtok hans stilling som forstander ved Døvstummeinstituttet i København. I dag ville vi vel kalt RMHs sprang fra realtivt fattig lærersønn til høytstående medlem av det københavnske borgerskapet for en klassereise helt utenom det vanlige.

Bemærkninger om det  kongelige Døvstummeinstitut.


(Af Dr. Med. L.W.Salomonsen).

 

III.
(Sidste Artikel).

 

De Fordringer, som vi opstille, og de Forandringer som vi ønske, ere atter i det væsentlige følgende: Eleverne bør indkaldes til Institutet i deres 6te, 7de Aar, og nyde Undervisning der i 8 Aar. Af disse bør de 5-6 Aar kun envendes tild eres intellectuelle, de 2-3 sidste tillige til deres manuelle Uddannelse. Klasserne bør reduceres til omtrent det halve Elevtal af det nuværende, og svarende hertil bør Lærerpersonalet forøges til omtrent det dobbelte Tal mod nu. Institutets vigtigste Formaal bør være det, ved Talen og Synet at give Eleverne et Surrogat for den dem negtede Hørelse, med andre Ord, at bringe dem til ikke alene selv at kunne tale forstaaeligt, men ogsaa nogenlunde at kunne aflæse Talen  fra Andres Læber. Derfor maa Taleundervisningen drives med langt større Anvendelse af Tid og Kræfter end nu; Alle, i alt Fald med meget faa Undtagelser, bør delagtiggjøres deri, og den bør optage 2-3 i Stedet for som nu kun 1 Time daglig. Fastholdes disse Fordringer, saa kan der vel ved Siden heraf reise sig flere andre Betragtninger, men de ere i alt Fald ikke saa fundamentale som de ovennævnte. Man vilde saaledes med Nødvendighed ogsaa maatte fordre, at hver Klasse fik sit særskilte Værelse. Man kunde f. Ex. komme til at opkaste det Spørgsmaal, om det ikke, naar Eleverne havde opnaaet en vis Færdighed i at tale og i at aflæse Talen, vilde være rigtigst i de lavere Klasser at lade Tale- afløse Tegnmethoden, eller om det da ikke vilde være ønskeligt, at Eleverne, for at undgaae udelukkende Samqvem med andre Døvstumme, udenfor Undervisningstiden ikke forbleve i Institutet, men under dets Opsyn anbragtes hos Familier i Byen, altsaa i de sidste Læreaar ombyttede Internatet med et Externat. Man kunde fremdeles spørge, om det ikke vilde være hensigtsmæssigt, at der fremtidig ved Besættelsen af Lærerposterne ved Institutet toges specielt Hensyn til, at den Vedkommende maatte ansees for skikket til at give Taleundervisning eller ikke, og mange andre Gjenstande kunde og maatte derved komme under Overveielse, men er Principet først fastslaaet, er Hovedforandringen først realiseret, saa ville disse Bipunkter let og naturligt klares, og en endelig, tilfredsstillende Ordning vil da med Lethed kunne tilveiebringes.

 

     Naar vi i det Foregaaende gjentagende have hævdet, at hele det tilsyneladende Principspørgsmaal i Virkeligheden reducerer sig til et blot og bart Pengespørgsmaal, saa staaer der nu tilbage for os for det Første ved Betragtningen af institutets nuværende pecuniaire Forhold, at bevise denne Paastand Rigtighed, for det Andet at antyde Midlerne til ved at forbedre disse at realisere vort Forslag. Først ville vi altsaa betragte Institutets nuværende pecuniaire Status. Institutet eier foruden sin store Bygning en Legatformue af 71,223 Rdl. 1Sk., hvoraf den aarlige Rente udgjør 2,812 Rdl. Betalingen for hver Elevs Undervisning, Kost, Klædning, Pleie og Renlighed er 140 Rdl. aarlig, som udredes enten af vedkommende Forældre eller Værger eller pligtmæssig af vedkommende Amts eller Kjøbstads Fattigkasse. Alt i Alt udgjør dette c. 18,000 Rdl. Hertil komme endnu de fra Biskopperne indkommende Tavlepenge, som indsamles paa Confirmationsdagene, og som i Finansloven  for 1867-1868, VII, ere beregnede til 1620 Rdl., og endelig Statskassens Tilskud 5592 Rdl.  I Alt er Institutets aarlige intægt altsaa ca. 28,000 Rdl. Divideres dette med Elevtallet 130, bliver den gjennemsnitlige aarlige Udgift for en Elev altsaa c. 215 Rdl., men Statskassens Tilskud for hver Elev bliver kun c. 43 Rdl. aarlig. Dette Tilskud kunde maaske synes høit, naar vi sammenligne det med Communens Tilskud for hvert Barn, f.Ex. i Kjøbenhavns vestre Betalingsskole, som Alt i Alt kun udgjør 10 Rdl. 38 Skilling aarlig; men, selv naar vi afsee fra, at Kjøbenhavns Communes Tilskud til hele Skolevæsenet 1866 dog udgjorde den betydelige Sum 94,455 Rdl., 84 Sk., saa er dette ikke det rette Sammenligningsled. Tage vi derimod hellere Blindeinstitutet for os, saa ere dets Forhold vel heller ikke fuldstændig analoge, forsaavidt som dets Bygning og Inventarium er skænket af og tildels vedligeholdes ved det private velgjørende Selskab ”Kjæden”, men i andre Henseender kan det vel nok tjene os til Sammenligning. Den aarlige Betaling for hver Elev er saaledes i Loven ansat til 350 Rdl.; denne kan imidlertid, naar Elevens Forsørgere ikke ere i Stand til at udrede den, nedsættes eller aldeles bortfalde, og dette er naturligvis som oftest Tilfældet; i Finansloven 1867-1868 er den hele Betaling for Eleverne saaledes kun anslaaet til 1000 Rdl.; men hertil kommer der, foruden en Indtægt af 300 Rdl. ved Salg af Elevernes Arbeider, endnu den betydelige Sum af 23,538 Rdl., som Statskassen aarlig tilskyder. Blindeinstitutets samlede Indtægt bliver da 24,838 Rdl., eller, paa lidt nær, ligesaa stor som Døvstummeinstitutets, skjønt hint kun tæller 70, dette 130 Elever, altsaa næsten dobbelt saa mange. Udgiften for hver blind Elev bliver i gjennemsnit c. 355 Rdl., og deraf tilskyder Staten i Virkeligheden de 336 Rdl. aarlig, og det i Reglen i 8 Aar. Det tilstedeværende Misforhold vil falde Enhver i Øinene; medens en Blinds Opdragelse i Gjennemsnit medfører en Udgift af 355 Rdl. aarlig, koster en Døvstums kun 215 Rdl., og medens Staten i Gjennemsnit tilskyder 2688 Rdl. til en Blinds hele Opdragelse, spenderer den kun  258 Rdl. paa en Døvstum. Tallene tale her for sig selv: enhver Commentar er overflødig, Misforholdet er saa skrigende som saa vel muligt, og det Eneste, man kan undre sig over, er det, at det med disse indskrænkede Ressourcer dog er muligt for Døvstummeinstitutet at give sine Elever den relativt tilfredsstillende Uddannelse, som i Virkeligheden blive dem til Del. Men ligesom Sygdommen angiver Midlet, saaledes giver denne Sammenstilling ogsaa strax Beviset for vor Paastand, at der kun behøves flere Penge for at tilfredsstille de Fordringer og indføre de Hovedforandringer, som vi ovenfor angave. Aldeles nøiagtigat udregne det nødvendige Beløb vil neppe være muligt; Betalingen i det Kellerske Institut, som er et privat Externat, c. 200 Rdl. aarlig, kan neppe heller lægges til Grund; men, lad os gaae ud fra, hvad den Blinde koster, tilstaae den Døvstumme ligesaa meget til sin Uddannelse, som der tilstaaes den Blinde, altsaa 350 Rdl. aarlig i 8 Aar, og Maalet vil sikkert herved kunne naaes. Der staar da her kun tilbage for os i al Korthed at antyde, paa hvilke forskjellige Maader man kunde tænke sig dette Beløb tilveiebragt.

 

     Det Middel, man naturligvis først kommer til at tænke paa, er at forhøie Betalingen for hver Elev. Men her møder den Betænkelighed, at, medens saavel Optagelsen i Institutet, som Betalingen for den Blinde er facultativ og kun beroer paa Vedkommende Forsørgers Villie og Evne til at udrede den, ere baade det Ene og det Andet lovmæssig paabudt for den Døvstummes Vedkommende. Enhver Døvstum skal indsættes i Institutet, og Betalingen for ham skal, dersom den nærmeste Forsørger ikke kan overkomme den, udredes af Kjøbstadens eller Amtets Fattigkasse. For Amternes Vedkommende kunde en forøget Betaling nu vel neppe møde nogen Modstand, da Byrden her fordeles paa saa mange Skatydere, at den for hver enkelt bliver høist ubetydelig; men for Kjøbstædernes Vedkommende stiller Sagen sig noget Anderledes. Allerede ved den nuværende lave Betaling føle flere Communekasser sig nemlig trykkede, især naar der, som det flere Steder er Tilfældet, findes flere døvstumme Børn i een og samme Husstand, og, skjønt dette vel ikke kan ansees for en absolut Hindring, saa maa man dog ganske vist i vore Tider nære nogen Betænkelighed ved at foreslaae lovmæssig at forøge denne i Forveien allerede paa flere Steder store aarlige Communalbyrde, især da denne i og for sig allerede vil forøges, dersom Undervisningstiden forlænges til 8 Aar.

 

     Det Andet og ganske sikkert bedre Middel er at forøge Statskassens Tilskud. Gaae vi altsaa ud fra, at de Døvstummes tidssvarende Uddannelse ikke kan koste mindre end c.355 Rdl. aarlig, medens den, som den nu er, kun udkræver 215 Rdl., saa faae vi, ved at multiplicere Forskjellen mellem disse 2 Summer, nemlig 140 Rdl. med Elevtallet 130 en Sum af 18,200 Rdl., som det yderligere Tilskud, der udkrævedes. Lægges hertil de 5592 Rdl., som der allerede nu ydes, saa vilde Statskassens hele aarlige Tilskud altsaa herefter blive 23,792 Rdl. eller kun overordenlig Lidet mere, end det allerede nu yder til Blindeinstitutet med dets kun 70 Elever. Statens aarlige Tilskud for hver døvstum Elev blev herefter 183 Rdl., og en Døvstums hele Opdragelse i 8 Aar vilde altsaa koste Staten 1464 Rdl.; begge Summer ere kun lidt over Halvdelen af, hvad en Blind koster Staten. Er det da nu, spørge vi, en urimelig Fordring at stille til Statskassen, at den i lige høi Grad antager sig disse to ulykkelige Klassers Tarv? Er det, selv under vort Lands nuværende trykkede Forhold, en altfor stor Byrde at paalægge Statskassen? Eller kan denne, naar den aarlig udgiver Millioner til Landets Forsvar og med meget større Summer end de her krævede understøtter enhver anden almennyttig dannende Institution, ikke afsee denne forholdsvis ringe Sum for at naae et stort Maal, for paa Livstid at lindre og forbedre de ulykkelige Døvstummes Stilling i Samfundet? Vort Svar er ikke tvivlsomt; vi troe det baade muligt og ønskeligt, og vi betænke os ikke paa at henlede vedkommende Myndigheder, særlig Finansudvalgets, Opmærksomhed herpaa.

 

     Skulde dette imidlertid ikke eller ikke helt kunne gjennemføres, saa staaer en tredie Udvej aaben, og det er en Henvendelse til den almindelig erkjendte, aldrig trættede og aldrig svigtende danske Godgjørenhed. For de Blinde virker baade Selskabet ”Kjæden”, som ikke alene har opført det smukke Institut, men som ogsaa har baade et Asyl for blinde Smaabørn og en Forsørgelsesanstalt for ældre Blinde, og den i 1862 stiftede Forening for at ”fremme Blindes Selvvirksomhed”. Ifølge denne Forenings Beretning for 1865-66 havde den allerede da en aarlig Indtægt fra contribuerende Medlemmer af 746 Rdl. og i Bidrag een Gang for alle i 1865 1412 Rdl.; tillægges hertil Renten af dens Capital som allerede er c. 6000 Rdl.. Indtægt af en holdt Concert osv., udkommer et Totalbeløb af 2928 Rdl. som det, Foreningen i det nævnte Aar har haft at virke med. For de Døvstumme findes ingen saadanne Forsørgere; Institutet har vel sin store Legatformue, men den er kun sammenbragt ved enkelte Privates Disposition, og dens Renter benyttes nu kun til at formindske Statskassens Tilskud. Skulde der altsaa ikke her være en aaben Mark? Vilde det ikke være et værdigt Formaal for den private Godgjørenhed at sætte Institutet i Stand til ved en fuldstændigere  og velsignelsesrigere Virksomhed væsenlig at forbedre de Døvstummes hele Uddannelse og fremtidige Stilling? Vel er der et langt Spring mellem 3000 Rdl. og 18,000 Rdl, men viste den private Godgjørenhed sig først virksom, traadte den først til, og gav den Initiativet, saa vilde Statsmagten vel heller ikke kunne holde sig aldeles borte. Analogierne f. Ex. fra Folkehøiskolevæsenet og fra Skyttesagen berettige idetmindste til denne Formodning. Thi her skulde, vel at mærke, ikke være Tale om, at Foreningen skulde søge at fremme de Døvstummes Selvvirksomhed; det er der ingen Trang til, og det behøves ikke; Foreningens Formaal skulde kun være det, at bidrage til de døvstumme Elevers bedst mulige Uddannelse, og den kom derfor med Hensyn til sit Øiemed snarere til at svare til Selskabet ”Kjæden” end til den anden nys oprettede Forening. Have de Døvstumme nemlig ved den forandrede Undervisning faaet den Uddannelse, som vi have forlangt, og ere de derved nogenlunde blevne vænnede til deres talende Medmennesker, saa er der ingen Tvivl om, at de, da de alligevel ere udrustede med flere Haandfærdigheder end Andra i samme Alder, i Reglen uden synderlig Vanskelighed ville kunne opnaae Sysselsættelse ved deres Afgang fra Institutet, og den Sum af 200 Rdl., som Institutet allerede nu aarlig raader over  ”til Hjælp til Døvstummes Anbringelse i Haandværkslære”, vil efter vor Overbevisning være fuldkommen tilstrækkelig hertil. Ja, vi for vor Del tvivle endog ikke om, at det samme vil gjentage sig her som f.Ex. i Wien, og som allerede nu, skjønt i mindre Grad, finder Sted her, at nemlig de Mestre, som engang have faaet Elever fra Døvstummeinstitutet i deres Lære, jevnlig henvende sig til Institutet for der at søge nye Lærlinge. Og, ere de først udlærte og ville de være selvstændige og nedsætte sig enten som Haandværkere eller som Syjomfruer etc., saa er der heller ingen Tvivl om, at det, saasnart de nogenlunde kunne tale og aflæse Talen, vil være dem meget lettere end nu at skaffe sig deres Udkomme, saa at der i Reglen heller ikke da vil blive Krav at stille til Godgjørenheden.

 

     Disse ere altsaa de tre Alternativer, som fremstille sig; hvilket af dem der skal vælges, kan være Tvivl underkastet, og vi skulle ikke driste os til at udtale nogen bestemt Mening derom. Vor Hensigt med disse Artikler har kun været den, at henlede Opmærksomheden paa hele dette store og vigtige Spørgsmaal, og have vi opnaaet dette, saa maa der større Kræfter og vægtigere Navne til for at fremme Sagen. Men i alt Fald kan Discussionen herom kun gavne, og derfor have vi, skjønt ikke egenlige Fagmænd, ikke villet undlade at fremsætte vore Meninger for Almenhedens Domstol.


Den originale artikkelen.
Den aktuelle utgaven av avisen.