Malling-Hansen notat i Døvstummeinstituttets Extractbog 1866.

Ekteparet Jens Peter Trap og Malvine. Foto: DKB.
Extract-bogen, 1850-1868. Foto: Jørgen Malling Christensen.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Mange af notaterne i Extractbogen drejer sig om ganske trivielle, dagligdags administrative ærinder, men i det nedenstående tilfælde bringer vi et citat, som alle parter – Ministeriet, direktør Trap og forstander Malling-Hansen – uden tvivl har anset for væsentligt. Det ser man af at notatet er usædvanlig udførligt. Den i 1866 indledte diskussion fik også sit efterspil året efter, hvor Traps beføjelser blev udvidet til at også omfatte tilsyn med Kellers private døvstummeinstitut. Dette fortæller Jens Peter Trap om i sit store erindringsværk ”Fra fire Kongers Tid”[1], hvorfra vi citerer nogle afsnit som yderligere belyser notat nr 77.

 

Notat nr 77, fra Ministeriet den 30/4 1866

Ministeriet har efter Modtagelsen af Directeurens Betænkning af 10 Marts[2] angaaende Kellers Forslag om Oprettelse af en ”fælles Forberedelsesklasse”, hvori samtlige Elever, der indkaldes af det Offentlige, skulde undervises indtil det kunde afgjøres, hvorvidt de egnede sig for Undervisning efter den ene eller den anden Methode: anseet det for rigtigst at gjøre Hr. Kandidat Keller bekjendt med Directeurens Anskuelse af Sagen, dog uden at affordre ham hans Yttringer i den Anledning. Han har imidlertid misforstaaet dette og tilstillet Ministeriet nogle Bemærkninger ved Direct. Ovennævnte Betænkninger, ligesom han senere har indgivet et Andragende, hvori han gjør opmærksom paa, at Døvst. Ifølge hans Anskuelser her i Landet indkaldes altfor seent til Oplærelse ved Offentlig Foranstaltning, samt at de gjældende Regler om aarlige Beretninger om Døvstumme formentlig ikke nøie overholdes.  Angaaende disse tvende Sager udbedes Directeurens nærmere Yttringer[3].

 

Traps erindringer fra 1867:

I erindringsværkets Bind III, s. 98, findes følgende afsnit:

”Den 10de Januar modtog jeg Skrivelse fra Cultusministeriet, hvorved Tilsynet med Kellers private Døvstummeinstitut efter Talemethoden overdroges mig som Formand, hvorhos min Plan om de tvende Institutioners Samvirken bifaldes. Herefter var der fuld Skoletvang for alle Døvstumme. Efter de aarlige Lister indkaldes de døvstumme Børn, der have den fornødne Alder, til det Kongelige Døvstumme-Institut, og der prøves de efetr en Maaneds Ophold af en Comité bestaaende af Directeuren og de tvende Forstandere; de egentlige Døvstumme blive da paa Det Kongelige Døvstumme-Institut og de uegentlige (de der have kunnet høre, men have mistet Hørelsen ved Sygdom) komme til Keller. Herved vare disse tvende Institutioners rolige Samvirken formentlig betrygget; de efterfølgende Aars Erfaring har ogsaa stadfæstet dette. Jag har havt stor Tilfredsstillelse af denne Ordning, til vilken jeg væsentlig havde bidraget.”

Man må konstatere, at den gode Trap ikke var særlig generøs med at nævne Rasmus Malling-Hansens indsatser i ovenstående sammenhæng; heller ikke i de øvrige dele af hans omfattende erindringsværk er Malling-Hansen nævnt andet end i forbigående – trods at de to mænd var kolleger (og deres respektive familier omgikkes) igennem 19,5 år. Nu er det dog sådan, at den i 1966-67 udgiven version af Traps erindringer ikke indeholder den fuldstændige tekst – redaktøren, Harald Jørgensen, forklarer i værkets Efterskrift (Del III s.345) at ”ved beskæring er manuskriptet nedbragt med ca. 35 pct.”
Jeg har nøje læst hele værket igennem og må desværre – og til min skuffelse – konstatere, at Rasmus Malling-Hansen så godt som ikke nævnes og at han ikke får den opmærksomhed som man kunne forvente sig med tanke på de to mænds arbejdsmæssige relation. Dog må man også huske på, at Trap i hele sit erindringsværk er påfaldende tilbageholden med personlige informationer og for eksempel ikke med et ord nævner sine to hustruer eller sine mange børn.

 


[1] JMC: Jens Peter Trap (1810-1885), jurist, virksom i kabinetssekretariatet fra 1835 til sin død. Udgiver af Hof- og Statskalenderen fra 1841 til 1885. Foretog utallige rejser med den kongelige familie under Frederik VI, Christian VIII, Frederik VII og Christian IX.  Udgiver af den store Danmarksbeskrivelse (”Trap Danmark”) hvis første udgave udkom 1858-60. Trap påbegyndte sit store erindringsværk i september 1865 og arbejdede med det i mange år. Den sidste sammenhængende skildring er fra begivenheder år 1876, nedskrevet i sommeren 1880. Det var Traps mening at værket skulle udgives, og han oprettede kontrakt med Gads forlag herom den 30 juni 1870. Efter Traps død den 21 januar 1885 overgik ansvaret for erindringsværkets færdiggørelse og publicering til hans søn Cordt Trap (1859-1937). På grund af erindringsværkets behandling af de kongelige, mødte planerne om publicering imidlertid meget kraftig modstand. Først i midten af 1950erne ansås tiden moden, og Gads forlag i samarbejde med Det danske Sprog- og Litteraturselskab påbegyndte en bearbejdning. Erik Reitzel-Nielsen udarbejdede en fuldstændig maskinafskrift af det håndskrevne manuskript i årene 1954-55 og den endelige version af manuskriptet blev pålagt Harald Jørgensen. Så sent som i december 1966 kunne de to første bind publiceres, og det 3. og afsluttende bind blev udgivet i 1967.

[2] JMC: Vi har endnu ikke fundet denne skrivelse, som sandsynligvis blev udformet af Rasmus Malling-Hansen og underskrevet af Trap.

[3] JMC: Det ville være meget interessant at læse Malling-Hansens og Traps svar i dette ærinde, men vi har endnu ikke fundet det.


Det originale dokumentet, avfotografert av Jørgen Malling Christensen.