Malling-Hansens medvirken i Døvstummeforeningen af 1866.

Døveforeningens aller første formann, lærer og skomakermester Ole Jørgensen, f 1830. Døvehistorisk Selskab.
Kunstneren Th Stein laget byster både av Rasmus Malling-Hansen og Johan Keller. Som man kan se av bildene lengre ned på siden, var begge bystene utstilt i Døveforeningens festsal sammen med en byste av Ole Jørgensen.
Da RMH Selskabet hadde sitt stiftelsesmøte i lokalene til Døveskolen i Kastelsvei, ble bysten av RMH oppbevart i kjelleren der.

Transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

På vor hjemmeside findes i forvejen to artikler som omhandler Døvstummeforeningen af 1866 og den tilknytning Rasmus Malling-Hansen havde til den – se under ’Educational Reformer’og ’Døveforeningen af 1866’, hvor vi har uddrag af en artikel i ’Smaablade for Døvstumme’1891 (25-årsjubilæet) samt en artikel i Effata nr 1, 15 april 1941 i anledning af foreningens 75-årsjubilæum. Vi kan nu komplettere dokumentationen med uddrag fra Døvstummeforeningen af 1866s festskrift udgivet i 1916 i anledning af foreningens 50-årsjubilæum. Uddragene viser, at Malling-Hansen var en af de aktive og stiftende medlemmer og at han desuden var en meget påskønnet foredragsholder ved arrangementer i foreningens regi gennem mange år.

 

SA: Døveforeningen af 1866 eksisterer den dag i dag og er verdens eldste nåværende forening for døve. De har sin egen webside og et spennende museum: https://www.df1866.com/museum

 

Side 7:

 

            ”Ved velvillig Imødekommelse af Gehejmeetatsraad Trap, af Forestandere og Lærere ved det kongelige Døvstummeinstitut og Døvstummeskolen[1] kom Foreningen til videre Udbredelse. Professor J. Keller paatog sig det Hverv at gøre Udkast til Love, og disse vedtoges derefter paa det kgl. Døvstummeinstitut den 27. Februar 1867.  Den første bestyrelse kom til at bestaa af Forstander, Pastor R. M a l l i n g – H a n s e n  og Lærer A. C. N y e g a a r d[2] som Kontrabogholdere; til Formand, Kasserer og Sekretær valgtes henholdsvis følgende Døvstumme: Skomager  O. J ø r g e n s e n,  Skrædder  J. C. J e p p e s e n og Snedker  S i e v e r s.

 

            De første Love blev vedtagne paa den samme Generalforsamling. Her fastsattes:

 

            Foreningens Formaal er tredobbelt:  1) at virke for at skaffe Arbejde til de af Medlemmerne, som er uden Beskæftigelse,  2) ved Laan eller Gave at understøtte saadanne døvstumme Medlemmer, der ved Sygdom eller Alderdom er komne i en trængende eller ulykkelig Stilling,  3) ved nyttig Underholdning at virke oplysende og oplivende.”

 

Side 8:

 

            ”Paa Generalforsamlingen i Februar 1868 meddelte Sievers, at han ikke ønskede Genvalg. Derefter blev Skrædder  J o h s.  N e i i e n d a m  valgt til Sekretær i Sievers Sted;  O. Jørgensen som Formand, J. C. Jeppesen som Kasserer, Forstander Malling-Hansen og Lærer A. C. Nyegaard som Kontrabogholdere genvalgtes.

 

            I de Aar, Møderne fandt Sted paa det kongel. Døvstummeinstitut[3], blev der holdt Foredrag af Forstander Malling-Hansen, Lærer U. Gram og af G. Jørgensen[4]. Medlemmerne var meget glade for disse Foredrag, og det var fornøjeligt at se, hvorledes det, der blev meddelt de voksne Døvstumme, Tid efter anden ved deres Sammenkomster gav Anledning saa vel til Samtale som indbyrdes Belæring. Her optraadte da de mere begavede Døvstumme som Lærere for de Kammerater, der kun mangelfuldt havde formaaet at opfatte Foredragsholderne.

 

            Den gavnlige Indflydelse, som disse Foredrag havde, fremkaldte hos den daværende Lærer  G. J ø r g e n s e n  Lysten til at oprette en Søndagsskole, dvs en Fortsættelsesskole for konfirmerede Døvstumme. Tilladelse til Søndag Eftermiddag efter Kl. 4 at benytte et af det kgl. Døvstummeinstituts Lokaler erholdt han, da Skolen begyndte. Dog skulde Undervisningen kun finde Sted i Vintermaaneder.”

 

Side 10:

 

            ”Paa Generalforsamlingen i Marts 1870 paa det kgl. Døvstummeinstitut meddelte O. Jørgensen, at Forstander Malling-Hansen og Lærer A. C. Nyegaard ikke ønskede Genvalg. Derefter blev  G. J ø r g e n s e n  og Bogbindermester  J. N o r r i e[5] valgt til Kontrabogholdere i Malling-Hansens og Nyegaards Sted.”

 

Side 27:

 

            ”Derefter maatte Viceformanden desværre meddele, at Foreningens ekstraordinære Medlem, Forstander, Pastor Malling-Hansen var afgaaet ved Døden den 27. September 1890 og begravet paa Garnisonskirkegaarden. I hjertelige, varmtfølte Ord talte O. Jørgensen for ham og mindede om hans trofaste Støtte ved de i en lang Aarrække afholdte Foredrag paa det kgl. Døvstummeinstitut samt om, at hans Energi og praktiske Blik for en stor Del var Aarsagen til, at Foreningen havde haft saa stor Fremgang. Hans Minde vilde stedse blive bevaret i Taknemmelighed.”

 


[1] JMC: Den døvstummeskole som her nævnes var Johan Kellers døvstummeskole med undervisning på talens grund.

[2] JMC: Den døvstumme A.C. Nyegaard, 1823-1902, var lærer på instituttet i København fra 1853 til sin død. Han udgav den første illustrerede tegnvejledning, ”De Døvstummes Haandalphabet” og tillige et håndalfabet i bekvemt lommeformat.

[3] JMC: Foreningens møder blev i de første år afholdt på det kgl Døvstummeinstitut i København på mandag aftener; senere fandt foreningens bestyrelse det mere praktisk at afholde møderne i et privat lokale i København, nemlig i den daværende kasserer F. Schultz treværelsers lejlighed.

[4] JMC: Georg Jørgensen, 1838-1905, havde det tilfælles med Malling-Hansen, at han også fik sin læreruddannelse på Jonstrup Seminarium, hvorfra han dimitteres i 1857 (tre år efter RMH). Umiddelbart derefter blev Jørgensen ansat som lærer ved det kgl Døvstummeinstitut i København, dvs ca to år før Malling-Hansen fik sin første ansættelse ved instituttet. Jørgensen fortsatte som lærer ved instituttet, indtil han i april 1881 blev forstander for det nye døvstummeinstitut i Fredericia. Denne stilling havde han indtil sygdom tvang ham til at afgå i 1904.

[5] JMC: Bogbindermester J.R. Norrie, som boede i Østerfarimagsgade 91.


Lærer A. C. Nyegaard, 1823-1902. Foto: DKB.
Forstander Georg Jørgensen, 1838-1905.
Skredder Jeppesen. Foto: Døvehistorisk Selskab.
Snedker Sievers. Foto: Døvehistorisk Selskab.
Fritz August Bech, 1873-1946, Medforfatter til 50 års jubileumsboken. Foto: Døvehistorisk Selskab.
Den døvstumme læreren Ulrik Frederik Gram, 1810-1892. Foto: Døvehistorisk Selskab.
Forstander Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890. Foto: DKB.
Bogbindermester J.R. Norrie, som boede i Østerfarimagsgade 91.
Gruppebilde av stifterne av Døvstummeforeningen av 1866. Den første formannen, Ole Jørgensen ses sittende i midten. Foto: Døvehistorisk Selskab.
Bilde fra 50-års jubileet i Døvstummeforeningen. Man kan se bystene av Malling-Hansen og Johann Keller på hver sin side, og av Ole Jørgensen i midten. Ellers synes både forstanderne Frederik Heiberg og Georg Jørgensen på bilder på veggen til venstre. Copyright: Døveforeningen.
Ytterligere to fotografier av Døveforeningens festsal.
Copyright: Døveforeningen.
Det originale dokumentet, avfotografert av Jørgen Malling Christensen.