Rasmus Malling-Hansen og de kongelige døvstummeinstitutter i Statskalenderen 1890.

Sophus Hennings, 1846-1916, med sin hustru Elisabeth. Foto: DKB.
Gustav Ludvig Wad, 1854-1929. Foto: DKB.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender er et leksikografisk opslagsværk, som siden 1734 er blevet udgivet årligt i Danmark. Værket indeholder oplysninger om kongehuset, folketinget, domstole, statslige regionale og kommunale institutioner, ambassader samt danske og internationale organisationer. Kalenderen udkom i tryk frem til 2014, hvorefter den blev erstattet af digitale kilder i respektive myndigheders og organisationers databaser. På Malling-Hansens tid var Hof & Stat en meget vigtig publikation, og hans chef, Jens Peter Trap, var dens ansvarlige udgiver fra 1842 til 1885. Efter Traps død i januar 1885 blev statskalenderen udgivet af overretssagfører og kabinetssekretær Wilhelm Frederik Sophus Magnus Bjørnsen Hennings (1846-1916), assisteret af arkivar og personalhistoriker Gustav Ludvig Wad (1854-1929) som i perioden 1885-1893 var medredaktør. I det følgende gengiver vi teksten om de Kongelige Døvstummeinstitutter som den findes i udgaven fra 1890. Her får vi interessante oplysninger om institutternes lovhjemmel; om personalet og deres ansættelsesvilkår samt datoer for deres respektive udnævnelser i tjenesten. Vi får også at vide, at Fredericia-instituttet ganske snart fik så mange elever, at man fra 1886 måtte udvide med yderligere et skolelokale; elevantallet gik fra det beregnede 100 til et godt stykke over 200 elever fra 1886 – dvs der var i slutningen af 1880erne tre gange så mange elever ved Fredericiainstituttet som ved instituttet i København.

 

De kongelige Døvstumme-Instituter.

 

            Ifølge Cancellie-Circulaire af 11te Aril 1817 er der Skoletvang for alle døvstumme Børn i Landet.
            I Overensstemmelse med Kgl. Resolution af 5 Januar 1867 og 14 Mai 1880 indkalder Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet hvert Aar i August Maaned alle 8 Aar gamle  e g e n t l i g e  Døvstumme til Optagelse paa det   K g l.  D ø v s t u m m e – I n s t i t u t  i  F r e d e r i c i a.  De Elever, der efter 1 Ars Ophold paa dette Institut ikke have gjort tilstrækkelig Fremgang under Talemethoden, overflyttes til det  K g l.  D ø v s t u m m e – I n s t i t u t  i  K j ø b e n h a v n, Citadelsveien, Ø, for der at oplæres efter Haandalphabetmethoden.
            Samme Ministerium indkalder hvert Aar i August de  u e g e n t l i g e  døvstumme, 7 til 8 Aar gamle, Børn til Professor  J o h a n  K e l l e r s  I n s t i t u t  i  K j ø b e n h a v n,  Meinungsgade 6, N.
            For ethvert af de ved Ministeriet til nævnte fire Instituter indkaldte Børn erlægges der i aarlig Betaling 280 Kr. for Kost, Klædning, Pleie og Reenlighed, hvilken Sum i Tilfælde af Forældrenes Uformuenhed udredes af vedkommende Amt eller Kjøbstad.

 

Det Kongelige Døvstumme-Institut i Kjøbenhavn

 

Er stiftet ved Fundats af 17 April 1807.  Elev-Antallet var den 1 October 1888   78.  Instituttet eiede ult. Marts 1888 en Formue af 142,442 Kr  02 Ø.

 

Directeur.

 

Kammerherre F. H. Wolfhagen (S.K. *D.M.).

 

Lærerpersonalet. *)[1]

 

H.R.M.J. Hansen (R.*), (S.V.3.), Præst og Forstander.  4/9 65[2].
Translateur Hans Jensen Lassen, 2den Lærer og Inspecteur.  15/8 69.
Andreas Christian Nyegaard, 3die Lærer.  1/11 53.
Peter Petersen, 4de Lærer.  1/10 75.
Ole Christian Jensen, 5te Lærer. 1/9 78.
Lars Vilhelm Lindholm, 6te Lærer.  ½ 82.
Cand. Phil. Fritz August Bech, 7de Lærer. ½ 82.
Hans Mikkel Hansen, 8de Lærer.  1/9 89.
Niels Thomsen, 9de Lærer.  1/9 89.
Jfr. Ida Gjertrud Sophie Egede, 1ste Lærerinde.  ¼ 61.
Jfr. Elisabeth Jacobsen, født Heiberg, Lærerinde. 1/6 81.

 

_______________________

 

Professor, Dr. Med. G.C.H. Lehmann (R.*), Læge (V.8.).

 

________________________


Gruppebilde av de mannlige lærerne ved Døvstummeinstituttet i København, tatt i 1890 kort tid etter Malling-Hansens død. Inspektør Lassen sitter som nummer to fra høyre i første rad. Bakre rad, fra høyre: Malling-Hansens svigersønn, Fritz August Bech, N. Thomsen, ansatt i 1889, H. M. Hansen Rosbjerg, ansatt i 1889 og Lars Vilhelm Lindholm. Til venstre for Lassen ses P. Petersen og O. C. Jensen, og til høyre den døve læreren Nyegaard. Photo: Døvehistorisk Selskab

Jens Peter Trap, 1810-1885. Foto fra Internett.
Friedrich Hermann Wolfhagen, 1818-1894. Foto: DKB.
Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, fotografert i 1885. Foto: Privat.

Det Kongelige Døvstumme-Institut i Fredericia,

 

der er oprettet ifølge Lov 22 Marts 1880 og skal kunne optage indtil 100 døvstumme Børn, blev taget i Brug i August 1881.  Da Anstalten ikke har kunnet rumme den store Tilgang af Elever, har det i 1886 været nødvendigt at leie et nyt Skolelocale i Fredericia; herved vil Elevantallet kunne stige indtil 236.  Skolen falder i 3 Afdelinger, en toaarig Forberedelsesskole, en A Afdeling (for de bedre begavede Børn) og en B Afdeling (for de mindre begavede Børn).

 

Directeur.

 

Kammerherre F.H.Wolfhagen (S.K.*D.M.).

 

Underdirecteur.

 

Pastor H.R.K.J. Hansen, (R.*[3]), (F.M.), (S.V.3.).

 

Lærerpersonalet.

 

J. G. Jørgensen  (R.*) (N.St.O.3.), Forstander og 1ste Lærer.  ¼ 81.
Kresten Johansen, 2den Lærer, tillige Inspecteur ved B Afdelingen.  1/8 81.
Ferdinand Ludvig Folke, 3die Lærer.  1/7 83.
Andreas Michael Carstensen, 4de Lærer.  1/7 84.
Niels Morten Jensen, 5te Lærer.  1/1 86.
Christian Peter Rudolph Schiellerup, 6te Lærer.  1/9 86.
Frederik Alfred Lassen, 7de Lærer.  1/9 86.
Erik Lauritzen Eriksen, 8de Lærer.  1/10 87.
Vilhelm Larsen, 9de Lærer.  1/5 88.
Hans Peter Frederik Bruun, 10de Lærer.  1/9 83.
Elise Polly Angelique Dodt, 3die Lærerinde.  1/9 83.

 

 


[1] *) Forstanderen, der tillige er 1ste Lærer, lønnes ifølge Lov af 25 Marts 1871  § 20, med 2800 Kr. aarlig, hvorhos der for hver 5 Aars Tjeneste tilstaaes ham et Tillæg af 400 Kr. ; dog kan Lønnen ikke overstige 4000 Kr.  Desuden tillægges der ham fri Bolig.  Ifølge samme Lov § 21 lønnes de øvrige Lærere og Lærerinder med følgende Honorarer: 2den og 3die Lærer hver med 800 kr. aarlig, hvorhos der for hver 5 Aars Tjeneste tilstaaes et Tillæg af 300 Kr. aarlig; dog kan Lønnen ikke overstige 2000 Kr.  Pleiemoderen, der tillige er 1st Lærerinde, lønnes med 600 Kr. aarlig; dog kan Lønnen ikke overstige 1400 kr. aarlig.  Lærerne og Pleiemoderen tillægges desuden fri Bolig for en Ugift og Kost og Vadsk som en Elev paa instituttet.

[2] JMC: Med andre ord: Rasmus Malling-Hansens formelle udnævnelse til forstander og førstelærer gælder fra den 4 september 1865; men vi ved at hans forgænger og svigerfar, Søren Heiberg, afgik fra sin tjeneste per den 31 maj 1865 og Rasmus Malling-Hansen konstitueredes af ministeriet som forstander fra og med den 1 juni 1865.

[3] *) Ifølge Lov af 25 Marts 1871  § 16 lønnes Forstanderen, som tillige er Førstelærer, med 3600 Kr. aarlig, hvorhos der for hver 5 Aars Tjeneste tilstaaes ham et Tillæg af 400 Kr. aarlig, dog kan Lønningen ikke overstige 4800 Kr.  Desuden tillægges der ham fri Bolig.  Ifølge samme Lov  §§ 17 & 18 lønnes 2den, 3die, 4de og 5te Lærer hver med et Honorar af 1000 Kr., hvorhos der for hver 5 Aars Tjeneste tilstaaes et Tillæg af 300 Kr.; dog kan Lønnen ikke overstige 2200 Kr.  Desuden tillægges der hver af disse Lærere fri Bolig for en Ugift.  1ste Lærerinde lønnes med et Honorar af 800 kr., hvorhos der for hver 5 Aars Tjeneste tilstaaes et Tillæg af 200 Kr. aarlig; dog kan Lønnen ikke overstige 1400 Kr.  Desuden tillægges der hende fri Bolig for en Ugift.  De efter Lærernes og Lærerindernes Navne anførte Datoer angive Tidspunktet for disses første Ansættelse ved Instituttet.


Det originale dokumentet, avfotografert av Jørgen Malling Christensen.