Rasmus Malling-Hansen og Denhardts metode.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

I august 2020 fandt jeg på Rigsarkivet en tyk indbundet bog med titlen: ”Det kgl. Døvstumme-Instituts FORSTANDER-REGNSKAB fra 1. April 1865 til 31.Marts 1881”. En nøjere undersøgelse viste imidlertid, at denne protokol blev brugt ikke bare til daglige regnskaber men også til at registrere emnerne og det vigtigste indhold i indkommende og udgående skrivelser. Fotografiet viser en meget brugt, medtaget og sandsynligvis brandskadet regnskabsbog.

 

Hver side af protokollen er opbygget sådan, at den første kolonne angiver dato for modtagelsen eller afsendelsen af missivet; den anden kolonne registrerer afsenderen, respektive modtagaren; og den tredie – mest substantielle kolonne – sammenfatter missivets substans. Håndskriften er, på disse sider, ikke Malling-Hansens. Sandsynligvis blev bogen helt eller delvis ført af Malling-Hansens assistent og ’skriver’ H.J. Lassen.

 

Vi har på vor side et faneblad med udførlig dokumentation om Rasmus Malling-Hansens arbejde med behandling af stammere. Der findes også baggrunden – historien om den tyske læge Rudolf Denhardt, 1845-1908, som udviklede sin helt egen metode for behandling af stammere og som udbredte den ved at afholde kurser og behandlingsforløb i flere forskellige lande. I hvert land afsluttede han sit besøg med at overdrage sin behandlingsmetode til en af regeringen udset person. I Danmark udså Minsteriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet forstander Rasmus Malling-Hansen og hans kollega Jørgen Christensen Sørensen[1] til denne ansvarsfulde og hæderfulde opgave.


Ludvig Jacob Bruun, 1811-1882, justitsraad, kontorchef Københavns Magistrat. Foto: DKB.
Hans Jensen Lassen, senere Ketting, 1849-1911, første lærer, dernest skriver og til slutt inspektør.
J. C. Sørensen, cand. theol, lærer ved Det Kongelige Døvstummeinstituttet i København.
Johan, Keller, 1830-1885, direktør ved De Kellerske anstalter. Foto: DKB.
Rudolf Denhardt, 1845-1908, tysk læge, som grundlagde en psykoterapeutisk behandlingsmetode for stammere.
Den aldrende professor Rudolph Denhardt, 1845-1908.
Ossian Borg, 1812-1892, direktør ved døvstumme- og blindeinstituttet i Manilla gikk god for Denhardts behandling av stammende.
Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, prest og forstander behandlet også stammende.
Forstander Rasmus Malling-Hansens og cand. theol. J. C. Sørensens annonse i Berlingske Tidende 1874.03.21.
Malling-Hansen og inspektør Lassens annonse for stammekurs ved Døvstummeinstituttet i Dags-Telegraphen 4. februar 1880.

Uddrag af Forstanderregnskabsbogen 1873

 

Dato

Modtager/afsender

Emne og indhold

26/8

Min. for Kirke- og Undervisn.

Da Emil Rudolph Denhardt har tilbudt Ministeriet uden Betaling at ville gjøre den af Lærerne ved en af de herværende Døvstumme-anstalter, som Ministeriet dertil maatte udvælge, bekjendt med den af ham anvendte Undervisnings-methode til Helbredelse af Stammende, skulde Min. efter Deres derom yttrede Ønske tjenstlig have Dem anmodet om, at ville henvende Dem til bemeldte Hr. Denhardt for i Henhold til hans Tilbud blive sat i Kundskab om bemeldte Undervisningsmethode.

30/8

Etatsraad Bruun[2]

...opfordrer Forstanderen til at komme op i Ministeriet for at tale om den ”Denhardske Sag”

3/11[3]

Min. for K.og U.

....meddeler at der Intet er til Hinder for, at Cand.Keller[4] indvies i ”den Denhardtske Methode”

10/9

Directør Borg[5] Manilla Stockholm

...beder Directør Borg udtale sig om ”den Denhardtske Methode” og dens Varighed, samt hvilke Resultater, der er naaet i de 2 Aar, denne Methode er dr....(?) v. Manilla.

 

 

Under 4/10 73 findes en Attest fra det svenske Kirke-Ministerium

24/9

Min. for Kirke o
Und.

....indsendes Erklæring ....Forstanderen angaaende Methoden

2/10

Justitsraad Bruun

....yderligere Forklaringer angaaende Methoden.

11/10

Min. for K. Og U.

...indsender den svenske Attest, meddeler at Cand:theol Sørensen nu i 8 Dage har undervist Stammende her paa Institutet efter den Denhardtske Methode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] JMC: Sørensen var døvstummelærer ved instituttet fra 1 februar 1862 til 26/2 1875, da han fik præstekald et sted på landet. Efter at have overgået til denne gejstlige position, fortsatte han, i privat regi, at arrangere helbredelseskurser for stammere.

[2] JMC: Antagelig Ludvig Jacob Bruun, 1811-1882.

[3] JMC: Datoen er noget forbavsende; men den er helt tydelig i bogen, og der er ingen risiko for fejllæsning fra min side. Derimod kan man jo ikke udelukke, at datoen blev noteret forkert.

[4] JMC: Johan Keller havde igennem flere år behandlet stammere; han henvendte sig af personligt initiativ til ministeriet med en anmodning om at tage del af metoden.

[5] JMC: Ossian Borg, 1812-1892, forstander ved Manillaskolen i Stockholm, Sveriges første undervisningsanstalt for døve og blinde børn, etableret i 1809. Undervisningen fortsatte her helt frem til 2013, da virksomheden blev flyttet til Lærerhøjskolens tidligere lokaler i Konradsberg, Kungsholmen.


Det originale dokumentet, avfotografert av Jørgen Malling Christensen.