Rasmus Malling-Hansens ansøgningsdokumenter til stillingen som døvstummelærer i Slesvig.

Rasmus Malling-Hansen iført studenterlue i 1860. Foto: Privat.
Nok et foto av Malling-Hansen fra tidlig 1860-tallet. Foto: DKB.
Malling-Hansen på et utsnitt av et gruppefoto av lærerne ved Det Kongelige Døvstummeinstituttet i København fra 1861. Foto: Døvehistorisk Selskab.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Ved min forskning i Rigsarkivet sommeren 2019 undersøgte jeg  arkivmapper fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet og fandt i afdelingen for ministeriets virksomhed i Slesvig en serie yderst interessante dokumenter. De er Rasmus Malling-Hansens egenhændige afskrift af eksamens- og afgangsbeviser, samt en udtalelse af Forstander Søren Heiberg, som Malling-Hansen i 1862 indleverede til ministeriet for hertugdømmet Slesvig, med kontor i København.

 

De i det følgende transkriberede dokumenter ligger alle som bilag til hoveddokumentet, som er på tysk og desværre med en håndskrift, som jeg har meget svært ved at tyde. Det står dog klart, at det handler om ministeriets bedømmelse af Rasmus Malling-Hansen som ansøger til stillingen som andenlærer ved det kgl. Døvstummeinstitut i Slesvig. Jeg kan på dokumentets første side tyde følgende(prikkerne angiver steder, hvor jeg ikke formår at læse et eller flere ord):

 

Da

 

Das hohe königliche Ministerium für das Herzogthum Schleswig in Kopenhagen.......

        

             Prüfung.......beruflichen Antrag

 

Das Direction das königlichen Taubstummeninstitut zu Schleswig

 

Betr..........des Cand.phil. Hansen,..........

 

Taubstummeninstitut zum 2ten Lehrer mit einem.....

 

Von 800 rtf. und seine Station.

 

Jeg håber at ved et senere tilfælde kunne komplettere med en fuldstændig transkribering af det vigtige hoveddokument. Det står dog helt klart, at det handler om at det i København baserede ministerium for hertugdømmet Slesvig udtaler sig om Malling-Hansens egnethed til posten som andenlærer ved døvstummeinstituttet i Slesvig.

 

I vor nutidige bedømmelse af Malling-Hansens karakterer er det nødvendigt at kende til karakterskalaen[1], som den blev brugt på 1800-tallet.
I perioden 1805-1963 benyttede man i Danmark den såkaldte Ørsteds skala, opkaldt efter H.C.Ørsted. Ørsted var dog ikke skaberen af selve skalaen men det var ham, der senere knyttede talværdier til skalaen. I den oprindelige version så den sådan ud:

 

    UG =  udmærket godt

 

    Mg =  meget godt

 

    G  =  godt

 

    Tg =  temmelig godt

 

    Mdl = mådeligt

 

    Slet

 

Ved en revision i 1845 tildelte man hver af karaktererne en talværdi efter et system udarbejdet af Ørsted i 1833 og definerede Tg, Mdl og Slet som dumpet. Det gjorde det nu muligt at udregne et karaktergennemsnit. Skalaen så herefter sådan ud:

 

    Ug (8)

 

    Mg (7)

 

    G  (5)

 

    Tg (1)

 

    Mdl (-7)

 

    Slet (-23)

 

I 1871 blev skalaen udvidet ved tilføjelse af + og – til karaktererne. G- og nedefter var nu ’dumpet’.

 

De fire eksamensbeviser som præsenteres i det følgende er:


1) Afgangsbevis fra Jonstrup Statsseminarium 23 juni 1854;


2) Adgangseksamen, første del, ved Københavns Universitet 6 juli 1857;


3) Adgangseksamen, anden del, ved Københavns Universitet 12 juli 1858;


4) Filosofisk Eksamen ved Københavns Universitet 21 januar 1860.


Derefter kommer forstander Heibergs udtalelse om RMH.

 

For vor forskning og viden om Malling-Hansen er disse dokumenter naturligvis af meget stor betydning. Her får vi præcise data om, hvilke uddannelser han gennemgik, hvilke fag han studerede, hvilke karakterer han opnåede, og ikke mindst hvornår i tiden disse studier lå.

 

Det er slående, at Malling-Hansen fik strålende karakterer ved Jonstrup og meget fine ord med på vejen fra forstander Jensen. Vi får også bekræftelse på, at Malling-Hansen var musikalsk: ”han kan meget godt forestaae kirkesang og meget godt spille orgel”.

 

Angående RMHs adgangseksamensresultater ved Københavns Universitet, lægger vi mærke til at han fik højeste karakterer i fag som geografi, aritmetik og geometri.

 

Vi får også – og dette er for min personlige del en nyhed – dokumentation for, at Rasmus Malling-Hansen faktisk tog to universitetseksaminer (foruden de to adgangsprøver): han begyndte med at tage en fil. Kand. i filosofi 21 januar 1860 og – som vi har kunnet dokumentere længe – studerede derefter theologi og tog theologisk embedseksamen i 1865.


Døvstummeinstituttet i Schleswig, der Rasmus Malling-Hansen var ansatt først som lærer og deretter som forstander i perioden 1862-1864.
Oversiktsbilde av Jonstrup lærerseminarium med nærmeste omgivelser. RMH fullførte sin lærerutdanning her i 1854.
Jens Jensen, 1796-1875, forstander for Jonstrup Statsseminarium fra 1838 til 1869.

Bilag nr 1:

 

[2] Afgangsbevis underskrevet af Jens Jensen, forstander for Jonstrup Statsseminarium:

 

Gjenpart     Art. 1.

 

    Hans Rasmus Malling Johan Hansen, født den 5te September 1835, har som seminarist opholdt sig og modtaget Underviisning paa det Kgl. Skolelærer-Seminarium paa Jonstrup fra 1.e Juli 1851 til 23de June 1854 og selv underviist i den med Seminariet forbundne Skole. Under sit Ophold der har han udviistet meget godt Forhold. – Hans Kundskaber og Færdigheder bleve prøvede ved Dimissions-Examen d. 22de og 23de Juni 1854, ved hvilken Prøve han bestod sig saaledes at Seminariets Direktion og de øvrige i Bedømmelsen anordningsmæssig deltagende Censorer tilkjendte ham 1) følgende Specialkarakterer:

 

For Religion og Bibelhistorie-----------------ug?

 

 ”  Katediration[3] og Underviisningsfærdighed---ug

 

 ”  skriftlig Udarbeidelse i Modersmaalet-----ug?


 ”  Tavle og Hovedregning---------------------ug

 

 ”  indbyrdes Underviisning og Methodelære----mg+

 

 ”  dansk Grammatik og Boglæsning-------------mg+

 

 ”  Geografi og Fædrelandshistorie------------ug

 

 ”  Skjønskrivning----------------------------mg+

 

 ”  Gymnastik---------------------------------mg+

 

 ”  Sang og Musik-----------------------------mg

 

2) den af disse uddragne Hovedkarakterer:

 

       Udmærket duelig til at forestaae Skolelærerembede.

 

Han kan meget godt forestaae Kirkesang og meget godt spille Orgel.

 

       I følgende Fag, hvori Hansen ogsaa blev prøvet, erholdt han de vedføiede Karakterer.

 

       Verdenshistorie--------------ug

 

       Naturhistorie----------------ug

 

       Naturlære--------------------ug

 

       Mathematik-------------------mg

 

       Tydsk------------------------ug?

 

       Tegning----------------------ug

 

Det kgl. Skolelærer Seminarium paa Jonstrup, den 23de Juni 1854.

 

       I Overensstemmelse med Protokollen,

 

                 J. Jensen[4] 


Hans Mathias Velschow, 1796-1862, professor i historie ved Københavns universitet.
Frederik Christian Sibbern, 1785-1872, dansk filosof; fra 1813 professor i filosofi ved Københavns Universitet og fra 1845 universitetets rektor. Foto: DKB.

Bilag nr 2:

  

Eksamensbevis fra Københavns Universitet
angående adgangseksamen, første del:

 

Hans Rasmus Malling Johan Hansen, født den 5te Septbr. 1835, har efter forud indgivet Begjæring, indstillet sig til den i Juni Maaned d.A. her ved Universitet afholdte Adgangsexamen første Deel, og ved Prøven erholdt følgende Karakterer i de enkelte Fag:

 

         Tydsk........................Meget godt

 

         Fransk.......................Meget godt

 

         Geografi.....................Udm.godt

 

         Naturhistorie................Meget godt

 

     Kjøbenhavn den 6te Juli 1857.

 

                   Velschow[5]

 

                   Formand

 

         For Examenscommissionen.

 

Bilag nr 3:


Eksamensbevis fra Københavns Universitet angående adgangseksamen, anden del:

 

Hans Rasmus Malling Johan Hansen har, efter forud indgivet Begjæring, indstillet sig til den her ved Universitetet i Junie Maaned d. A. afholdte Adgangsexamens anden Deel, og ved Prøven erholdt følgende Karakterer i de enkelte Fag.

 

     Udarbeidelse i Modersmaalet..................Godt.

 

     Latin -  mundtlig Prøve......................Godt.
             skriftlig Prøve.............Temmelig godt.

 

     Græsk..................................Meget godt.

 

     Historie.....................................Godt.

 

     Arithmetik..............................Udm. godt.

 

     Geometri................................Udm. godt.

 

     Naturlære..............................Meget godt.

 

     Religion...............................Meget godt.

 

Hvilke Specialkarakterer i Forbindelse med dem, har erholdt ved samme Examens første Deel, give til Hovedkarakter for den hele Adgangsexamen:

 

                   Første Karakter.

 

Kjøbenhavn den 12. Juli 1858.

 

                   Velschow

 

                        Formand

 

                   For Examenscommissionen.

 

Bilag nr. 4:


Filosofisk eksamen, Københavns Universitet:

 

     Hans Rasmus Malling Johan Hansen har til den almindelige filosofiske Prøve til Kjøbenhavns Universitet den 21de Januar 1860 erholdt:

 

     i Propædeutik[6].......................Meget godt.

 

     - Logik.............................Godt

 

     - Psychologi......................Temmelig godt.

 

                   Fred. Ch. Sibbern[7].

 


Københavns universitet på en grafisk fremstilling av Hans Peter Hansen, 1829-1899. Copyright: DKB.
Forstander professor Søren Johan Heiberg, 1810-1871, RMHs svigerfar.

Bilag nr. 5: (Forstander Søren Heibergs udtalelse)

 

    Herr Stud. Theol. Hans Rasmus Malling Johan Hansen, som af Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet under 10 Januar 1859 blev beskikket til Lærer ved det kongelige Døvstummeinstitut fra 1. Februar s.A. at regne, har forlangt undertegnede Forstanders Vidnesbyrd om hans Virksomhed ved bemeldte Institut, da han agter at ansøge om den ved Cand. Theol. Jørgensens Befordring ledig bleven Lærerpost. Det er mig i denne Anledning en Fornøielse at kunne bevidne: at Herr Hansen er en af Institutets dygtigste og samvittighedsfuldeste Lærere; - han har med Lyst og varm Interesse tilegnet sig den fornødne Methode, som anvendes ved Døvstummes Underviisning, han har viist Flid og Udholdenhed i din daglige Gjerning, - omhyggeligt benyttet Tiden, strengt overholdt Orden, - og overhovedet udøvet en gavnlig Indflydelse, saavel paa sine Elevers Fremgang, som paa den dem paaliggende Pligter i det hele taget. Jeg kan saaledes med fuldkommen Overbeviisning anbefale ham til det høie Ministeriums gunstige Opmærksomhed idet jeg ikke kan udnlade at erklære: at jeg anseer hans Ansættelse i den ledigblevne Post som en Vinding for Institutet. – Han er ganske vist endnu ikke theologisk Kandidat; men da han har al Udsigt til at kunne absolvere theologisk Embedsexamen om et Par Aar, tillader jeg mig underdanigst at henstille, om der ikke maatte være Anledning til, ved at ansætte ham i den ledige Post, at sikkre Institutet en dygtig Personlighed, som efter sin eiendommenlige Natur ikke ret længe vil finde sig tilfreds i en ganske underordnet Stilling, men som derimod med Udsigt til at opnaae en mere overordnet har baade Evne og Lyst til i langt Tid at virke i Institutets Tjeneste.

 

         Det kongelige Døvstumme-Institut i

 

         Kjøbenhavn den 29 Juni 18...[8]

 

                     S. Heiberg.

 


[1] JMC: Afsnittet om karakterskalaen stammer fra den danske Wikipedia.

[2] JMC: Numreringen af bilagene er min.

[3] JMC: Jeg har ikke kunnet tyde dette ord; antager at det har noget med

’kateder’ at gøre.

[4] JMC: Jens Jensen, 1796-1875, forstander for Jonstrup Statsseminarium fra 1838 til 1869. Jensen var altså forstander ikke blot da Rasmus Malling-Hansen var på Jonstrup (juli 1851 til juni 1854), men også i de år hans to yngre brødre, Thomas Jørgen Hansen (1837-1919) og Johan Frederik Hansen (1839-1918) var elever. Som forstander og som menneske havde Jensen skudsmål som en flittig og alvorlig mand, som satte lov, orden og solide kundskaber i højsædet. Vi har en længere karakteristik af Jens Jensen i afsnittet ”Jonstrup Seminarium og Rasmus Malling-Hansen” under fanebladet ’Educational Reformer’.

[5] JMC: Det er svært at tyde denne underskrift, men jeg læser den som Velschow, og hvis det stemmer, er det sandsynligvis Hans Mathias Velschow, 1796-1862, som var professor i historie ved Københavns universitet.

[6] JMC: Propædeutik er et ord af græsk oprindelse; det betyder ’forberedende undervisning; indførelse i en videnskab’

[7] JMC: Frederik Christian Sibbern, 1785-1872, dansk filosof; fra 1813 professor i filosofi ved Københavns Universitet og fra 1845 universitetets rektor.

[8] JMC: Desværre er årstallets to sidste sifre ikke synlige på mit fotografi, men det kan ikke være andet end 1862.


De originale dokumentene.