Vejle Amts Folkeblad 1890.04.30.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner og kommentarer ved Sverre Avnskog.

 

Ved behandlingen i Folketinget angående oprettelsen af et nyt døvstummeinstitut indtraf det, at 4 ud af Folketingsudvalgets 9 medlemmer anså Nyborg være det bedste alternativ for at bygge det nye institut, mens 5 medlemmer ville gå på kommissionens anbefaling om at vælge Vejle. Alligevel gik det sådan, at ved behandlingen i Folketinget vandt tilhængerne af Nyborg, og ved den senere behandling i Landstinget, accepteredes Landstinget Folketingets anbefaling.
Der var gode og stærke argumenter for begge byer, såsom det klart fremgår af nedenstående artikel.

 

Men det er for min del stadig uklart, hvad der fik Folketinget til at fragå kommissionens anbefaling.

 

SA: Se forøvrig to artikler om behandlingen av denne saken i Folketinget, publisert på vår webside  i forbindelse med et brev fra 1890.03.28 fra RMH til hans gode venn Edg. Collin i Nationaltidende. Den ene artikkelen er skrevet svært humoristisk, og av brevet til Collin skjønner vi at den moret RMH meget kostelig. Den andre artikkelen er mer saklig refererende. Av den kan vi lese at Vejle ble vraket til fordel for Nyborg med 50 mot 34 stemmer, mens 7 valgte å ikke avgi stemme og 8 var fraværende.

 


Friedrich Hermann Wolfhagen, 1818-1894. Kammerherre, Directeur for de kgl. Døvstumme-Instituter, Formand i Regjeringens Tilsynskommission for de Kellerske Abnormeanstalter. Foto: DKB.
Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890. Forstander og Præst ved det kgl. Døvstumme-Institut i Kjøbenhavn, Underdirecteur for de kgl. Døvstumme-Institut i Fredericia. Foto fra 1887, privat.
Jørgen Georg Jørgensen, 1838-1905. Forstander for det kgl. Døvstumme-Institut i Fredericia. Foto fra internett.
Christian Keller, 1858-1934, læge. Overtok som direktør for farens institutt for aandssvage, De Kellerske Anstalter. Foto fra internett.
Nicolai Emil Charles Petit, 1817-1893, Etatsraad, Læge, Botaniker, Medlem af Bestyrelsen for Idiotanstalten paa Gamle Bakkehus ved Kjøbenhavn.
Just Adam Christian Tryde, 1834-1904, lege, hygiejniker. Foto: DKB.
Lars Dinesen, 1838-1915, folketingsmann, statsrevisor. Foto: DKB.
Thomas Nielsen, 1838-1895, landstingsmann, skolebestyrer. Foto: DKB.
Valdemar Emanuel Steenberg, 1829-1892, Professor, Dr. med., Overlæge ved St.Hans Hospital, Medlem af Regjeringens Tilsynskommission for de Kellerske Abnormanstalter. Foto: DKB.
Nicolai Christian Dalhoff, 1843-1927, Præst ved Diakonissestuftelsen, Medlem af Regjeringens Tilsynskommission for de Kellerske Abnormanstalter. Foto: DKB.
Frederik Lauritz Levy, 1851-1924, arkitekt.
Den originale artikkelen.

    Døvstummeinstituttets Be-
liggenhed.
Den Kommission, Re-
geringen har nedsat til at undersøge,
hvad der kan gjøres for en bedre Ord-
ning af Døvstummeinstitutterne og An-
stalterne for de aandssvage, kom som
bekjendt enstemmig til det Resultat, at
der burde bygges en Anstalt for uegent-
lig døvstumme i Vejle. I denne
Kommission sidder 4 Læger, nemlig de
Herrer Chr.Keller, Etatsraad Petit,
Stadslæge Tryde, Dr.med., og Pro-
fessor Steenberg, der ligeledes er Dr.
med., og Overlæge ved Sindssyge-
anstalten paa St. Hans Hospital, og de
tvende Forstandere for Døvstumme-
institutterne i Kjøbenhavn og Fredericia,
de Herrer Malling Hansen og Jørgen-
sen. Desuden har Kommissionen be-
nyttet Hr. Arkitekt Levy som Raad-
giver i alt, hvad der vedrører Byg-
ningsvæsenet, og det er ham, der har
leveret Tegninger og Overslag til de
foreslaaede Anstalter hneholdsvis i Vejle,
Fredericia (Forskolen) og Kjøbenhavn
(Plejehjemmet). Man maa selvfølgelig gaa
ud fra, at denne Kommission er i Be-
siddelse af tilstrækkelig Sagkundskab i
alt, hvad der vedrører Sundhedsfor-
holdene og Opdragelsen. For at det
politiske og finansielle Moment helst
ikke skal saares, er tillige Folkethings-
mand Lars Dinesen og Landsthings-
mand Th. Nielsen Medlemmer af Kom-
missionen. Man ser af Kommissions-
betænkningen, at flere Byer har været
anset som passende Pladser for det
nye Døvstummeinstitut, men at man
til Slutning har staaet over for Valget
imellem Nyborg og Vejle. Selvfølgelig
vil enhver By gjærne have den Slags
Anstalter, da de altid give nogen Ind-
tægt og Fortjeneste for Byens Borgere.
Kommissionen lod da forespørge hos
Byraadene i Nyborg og Vejle, om de
var villige til at give fri Grund til de
paagjældende Anstalter. Byraadene
var meget villige dertil. I Nyborg
tilbød man ca. 1 Td. Land i Nær-
heden af Sygehuset og i Vejle lidt
mindre med Beliggenhed ved den gamle
Markedsplads og i Nærheden af Nørre-
skoven – altsaa godt dækket for Nordøst-
og Nordstormene og paa en vidunderlig
naturskjøn Plads. Kommissionen har
vejet meget omhyggeligt de Grunde, der
tale baader for den ene By og for den
anden. Grundstykkerne – Arealerne
- baade ved Nyborg og Vejle finder
man tilfredsstillende. Til Fordel for
Nyborg vedføjes i Kommissionsbetænk-
ningen, at saafremt Anstalten for
uegentlilg døvstumme blev anbragt der,
vilde Døvstummeinstitutterne passende
være fordelte efter Landsdele: en i
Jylland, en paa Fyn og en paa Sjæl-
land. Endvidere bemærkedes i Kom-
missionen, at Plejehjemmene i Nyborg
vil kunne grupperes nærmere omkring
Skolen end i Vejle, idet Pladsen i
Nyborg kun var fjærnet 1000 Alen fra
Byens Midte, den i Vejle derimod
1600 Alen. Det blev ogsaa udtalt, at
der formentlig i Nyborg vilde være et
større Antal gode Plejehjem paa Grund
af, at Byen har fast Garnison, og
fordi største Delen af Befolkningen be-
staar af Smaakaarsfolk, medens Be-
boerne i Vejle mere dele sig i forskjel-
lige Klasser.

 

     Til Fordel for Vejle anførtes, at
denne By er noget større end Nyborg,
den har ca. 2000 Indbyggere flere, at
den som Følge heraf vilde have flere
Plejehjem end Nyborg, at Byggepladsen
foruden at have ualmindelig skjønne
Omgivelser tillige aldeles ikke generedes
af Naboer, medens derimod Grund-
stykket i Nyborg foruden en mindre fri
beliggenhed tillige havde et noget mis-
tænkeligt Naboskab i Byens Sygehus.
Fremdeles talte til Fordel for Vejle,
at det der tilbudte Grundstykke i Tiden
vil kunne udvides, især mod Vest,
medens Pladsen i Nyborg ikke vil
kunne gjøres større.

 

     Det blev ogsaa fremhævet, at da
den nye Anstalt for uegentlig døv-
stumme lige som Anstalten i Fredericia
skal arbejde efter Talemethoden, vil
det være af Betydning, at disse In-
stituter ikke laa for langt fra hinan-
den, men i en saadan Afstand, at
Lærerne fra hver af dem kan have nem
Leilighed til uddannende og belærende
Samkvem med hverandre. I denne
Henseende vil Pladsen i Vejle være
særdeles gunstig. Afstanden mellem
begge Byer tilbagelægges med Jærn-
banen paa mindre end en Time. -
Denne nære Beliggenhed vil ogsaa
kunne blive af Betydning, for saa vidt
det skulde blive anset for ønskeligt, at
den ene Anstalts Bestyrelse overord-
nedes den anden. Eleverne paa For-
skolen i Fredericia, hvor de skal be-
gynde deres Skoleundervisning, kan
desuden særdeles nemt overflyttes til
Vejle.

 

     Ogsaa af denne Grund mente Kom-
missionen, at Pladsen i Vejle vilde
være heldig.

 

     I Henhold til disse Overvejelser
anbefalede den sagkyndige Kommission
enstemmig Vejle, ogsaa Lars Dinesen,
gik med dertil, skjønt han en Tid i
Begyndelsen havde holdt paa Nyborg.
Man maatte saaledes gaa ud fra, at
han havde ladet sig overbevise, da han
ikke med et eneste Ord giver fjærneste
Antydning af i Kommissionsbetænk-
ningen, at han har en anden Opfattelse
end Kommissionens øvrige Medlemmer.

 

     Endvidere skal vi kun bemærke, at
Kommissionen har betonet, at Belig-
genheden maatte være saaledes, at
Eleverne kan faa tilstrækkelige Søbade,
og at Drikekvandet maatte være sundt.
Ogsaa i begge disse Retninger har de
sagkyndige Medlemmer fundet, at Vejle
tilfredsstillede alle rimelige Fordringer.
Kommissionen var altsaa klar over,
at Vejle var det bedste Sted, hvor der
kunde bygges en Anstalt for de uegent-
lig døvstumme.

 

                   (Sluttes.)


Den aktuelle utgaven av avisen.

SA: Kommisjonen besto av følgende personer:

 

Fridrich Hermann Wolfhagen,
Kammerherre, Directeur for de kgl. Døvstumme-Instituter,
Formand i Regjeringens Tilsynskommission for de Kellerske Abnormeanstalter.

 

Rasmus Malling-Hansen,
Forstander og Præst ved det kgl. Døvstumme-Institut i Kjøbenhavn, Underdirecteur for de kgl. Døvstumme-Institut i Fredericia.

 

Jørgen Georg Jørgensen,
Forstander for det kgl. Døvstumme-Institut i Fredericia.

 

Christian Keller,
Læge, Medlem af Directionen for de Kellerske Abnorm-Anstalter.

 

Nicolai Emil Charles Petit,
Etatsraad, Læge, Botaniker, Medlem af Bestyrelsen for Idiotanstalten paa Gamle Bakkehus ved Kjøbenhavn.

 

Just Adam Christian Tryde,
Dr. med., Kjøbenhavns Stadslæge.

 

Lars Dinesen,
Folkethingsmand, Statsrevisor.

 

Thomas Nielsen,
Landsthingsmand, Skolebestyrer.

 

Valdemar Emanuel Steenberg,
Professor, Dr. med., Overlæge ved St.Hans Hospital, Medlem af Regjeringens Tilsynskommission for de Kellerske Abnormanstalter.

 

Nicolai Christian Dalhoff,
Præst ved Diakonissestuftelsen, Medlem af Regjeringens Tilsynskommission for de Kellerske Abnormanstalter.