RMH brev 8 juni 1881 til Sundhedskommissionen.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

 

Dette er et af eksemplerne på de mange henvendelser fra Malling-Hansen angående den problematiske åbne kloakgrøft som gik gennem instituttets område. Andre skrivelser i samme ærinde var rettede til Københavns Magistrat og til instituttets nabo, et gartneri. Det var sikkert helt korrekt og meningsfuldt at RMH skrev til Sundhedskommissionen i København, som jo netop var den myndighed, der skulle overvåge den slags problemer og bidrage til at undgå dem. Sundhedskommissionens historie går helt tilbage til midten af 1600-tallet, hvor pesten var den store fare for indbyggerne. Den version af kommissionen som Malling-Hansen skrev til var oprettet i 1860 og havde politidirektøren som formand og borgmesteren for magistratens 4. afdeling som fast medlem. Desuden var stadslægen medlem. Helt frem til 1974 administrerede Sundhedskommissionen den københavnske Sundhedsvedtægt, kødkontrollen og mælkekontrollen. Kommissionen havde også tilsynet med byens offentlige hygiejne sammen med stadslægen og boligkommissionen. Fra 1886 blev kommissionen forstærket gennem tilknytning af en stab på seks læger samt en dyrlæge. Københavns første sundhedsvedtægt kom i 1860 og ændredes i 1886. Stadslæge fra 1886 var Just Adam Christian Tryde, 1834-1904.

 

Brevet er håndskrevet og udgør RMHs egen kladde; originalbrevet findes således i Sundhedskommissionens arkiv, Københavns Stadsarkiv.

 

 

 

Kbhn den 8 Juni 1881

 

Til
Den høitærede Sundhedscommission i Kjøbenhavn.

 

            Ligesom flere Gange tidligere har jeg igaar Eftermiddags ladet optage et vidnefast Syn over den Kloakgrøft, som løber forbi det Kgl: Døvst:Inst: - I Henhold hertil er det min Pligt at melde til den høitærede Sundhedscommission, at Grøften ved Forsømmelighed fra Deres Side, som skal holde Løbet frit og ved vedkommende Tilsynshavendes Forsømmelighed atter er i en utilladelig Tilstand. Strækningen langs Østeralle[1] er den værste; men ogsaa inde paa Kirkegaarden[2] er det frie Afløb paa flere Steder omtrent standset, stillestaaende, gjærende uhumskheder findes paa flere Steder i Grøften.  –

 

            Jeg har den fast Overbevisning, at det ikke i Længden bør eller kan afslaas, at det hele Døvstumme Institut befries fra den altfor ofte omtalte aabne Kloakgrøfts /---------/  Naboskab;  men jeg er endnu mere sikker paa, at det, saalænge Grøften ikke kan tildækkes eller skaffes et andet Løb, maa med den mest ubetingede Ret kunne forventes, at samme Grøft stadig holdes saa vel oprenset og udskyllet at den ingensinde er i værre Tilstand end en Rendesteen inde i selve Kjøbenhavn[3] og at det altsaa aldrig bør kunne skee, at Uhumskhederne faa Tid og Leilighed til at staa stille og forrådne ---- saaaledes som det nu altfor ofte har været Tilfælde.

 

            Naar der nu en af Dagene skal raades Bod paa den atter skete Forsømmelse, saa vil det første Resultat være, at hele den i Allee – og Kirkegaardsgrøften opsamlede Raadenskab faar Lov til at passere forbi Institutet og frit udsende sin Peststank.  –

 

            Slutteligen tillader jeg mig at bede den høitærede Sundhedscommission om velvilligst Svar paa følgende Spørgsmaal.

 

            Anser Commissionen det ikke for rigtigst at Grøften bliver forlagt til et andet Sted end nu?  -  Dersom der menes Ja,  -  har Commissionen da ikke den fornødne Magt og Myndighed til at faa denne Omlægning eller Dækning sat gjennem og hvornaar vil dette vel kunne ske?  - 

 

            Har Commissionen ikke den fornødne Magt og Myndighed til at faa gjennemført, at Grøften, saalænge den beholder sit nuværende Løb, altid holdes i complet Orden?  -

 

            Det er min Pligt som Forstander her ved Institutet, en Pligt som jeg ufravigelig vil følge, at sørge for at den skadelige Indflydelse, som Grøftens skandaløse Tilstand stadig /--------/ Anstalten med, snarest ophører. Det er mig derfor nødvendigt paa det indstændigste at bede om Svar paa de Spørgsmaal, jeg foran har tilladt mig at stille, for at jeg derefter  -  om fornødent  -  kan gribe til andre Forholdsregler for at faa denne Sag i Orden.

 

            Ærb.
            RMH.

 

 

 


[1] JMC: Gaden hedder idag Dag Hammarskiølds Alle.

[2] JMC: Garnisons Kirkegård.

[3] JMC: Vi må huske på, at på den tid var døvstummeinstituttet geografisk og administrativt beliggende udenfor voldene, dvs udenfor det indre af byen.


To gamle kart som viser Matrikkel Nr 54, Østervoll Kvarter, som åpenbart er Døvstummeinstituttets tomt.
Begge kart er avfotografert av Jørgen Malling Jørgensen.
Det originale brevet, avfotografert av Jørgen Malling Christensen.