Rasmus Malling-Hansen i malerlære.

Carl Christian Haugner, 1865-1944, journalist, avisredaktør, forfatter af historisk faglitteratur og lokalpolitiker.
Nok et portrett av C. C. Haugner. Begge bildene er fra arkiv.dk.
Vilhelm Møller, 1846-1904, forfatter. Foto: DKB.
Camillus Nyrop, 1843-1918, industrihistoriker.
Dette bildet av en noe yngre Camillus Nyrop eies av Det Kongelige Bibliotek.

Research og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Igennem en lang årrække har jeg forgæves ledt efter informationer og dokumentation om, hos hvilken malermester Rasmus Malling-Hansen stod i lære. I det følgende fortæller jeg om nogle nye dokumentfund, som  kaster nyt lys over spørgsmålet – uden dog helt at afgøre det.

 

Det første er et værk af C. C. Haugner[1]: Maribo Historie, Andet Bind: Købstaden, udgivet på forfatterens eget forlag i Maribo i 1938.

 

I kapitlet om købstaden Maribos håndværkere i 1800-tallet skriver han (side 218):

 

”1836 var Haandværkerstaben i Maribo yderligere vokset i Tal og Velstand; den talte ialt 109 Mand, der fordelte sig saaledes....”(JMC: her nævnes alle håndværkstyperne og antallet mestre, svende og lærlinge indenfor hvert fag)...”Malerne: 1 mester, 1 Svend og 1 Dreng”.

 

Der er ingen grund til at tvivle på forfatterens oplysninger; hele værket igennem er han grundig og bygger på solid dokumentationsgrund. Vi skal også huske på, at Maribo – selv om byen havde rang af købstad – var meget lille; Haugner oplyser (s. 253) at Maribo i 1834 kun havde 1235 indbyggere. Videre skriver han, at byen i 1850 var vokset til 1667 indbyggere, og at byen i 1857 bestod af blot 268 huse (s.292). Det er altså ikke urimeligt, at Maribo kun havde en eneste malermester i 1836.

 

Heldigvis nævner Haugner også denne malermesters navn: På side 268 læser vi:

 

”....blandt Malerne gjorde Mester Bendsen sit Arbejde kendt over hele Lolland. Han restaurerede bl.a. Altertavler i landsbykirkerne, hvad hans Navn på Tavlernes Bagbeklædning vidner om.”

 

Ved søgning på ’malermester Bendsen Maribo’ på nettet fandt jeg en bekræftelse på dette: I Landet kirke, beliggende ca 12 km vest for Maribo, har maler Bendsen udført nogle dekorationer af predellaen[2], på hvis bagside han har skrevet sit navn og årstallene 1828 og 1857. Det vil sige, at Bendsen har udført disse arbejder med næsten 30 års forskel, og vi kan derfor konkludere, at han var virksom som malermester i det mindste i perioden fra 1828 til 1857. Dokumentation herom finder man på Landet Kirkes hjemmeside.

 

På baggrund af disse informationer kunne jeg finde Bendsen og hans familie i Folketællingen[3] i Maribo den 1 februar 1850, af hvilken fremgår følgende:

 

Som husstand nr 68 finder vi en bolig med:

 

Lauritz Benzen (staves altså lidt anderledes), 65 år, gift, maler, hans hjemstavn var Odense.

 

Dorthe Magdalene Christensen, 59 år, gift, hans kone.

 

Henriette Dorthe Benzen, 26 år, ugift, deres datter.

 

Peter Ludvig Benzen, 20 år ugift, deres søn, malerlærling.

 

Frederic Chantelair, 16 år, ugift, malerlærling.

 

Peter Balle, 25 år, ugift, malersvend.

 

Wilhelm Oppenlander, 16 år, ugift, logerende.

 

Maren Sophie Pedersdatter, 20 år ugift, tjenestepige.

 

Folketællingen 1850 indeholdt desværre ikke oplysninger om husstandenes adresser! Men i noget som jeg tolker som en senere tids bearbejdelse af tællingen angives ”indhold i indførselsorden”, i hvilket gadenavnene relateres til den side, de er indførte i folketællingen. Oplysningerne om husstanden Benzen står på side 26, hvilket betyder at deres bolig var et sted i Østergade.

 

Nu ved vi fra tidligere forskning, at Rasmus Malling-Hansen blev sat i malerlære i Maribo straks efter  konfirmationen, som var i foråret eller forsommeren 1850. Derfor figurerer han ikke i folketællingen, Maribo, som ’malerlærling’ i Benzens husstand, fordi han på det tidspunkt – 1 februar 1850 – stadig boede med sin egen familie på Hunseby Skole. Desuden ved vi, at han forblev i malerlære i ca et halvt år, dvs fra en gang i sommeren 1850 til slutningen af året. I første halvdel af 1851 var han i huset hos præsten Gude, og i juli 1851 blev Rasmus optaget som elev på Jonstrup Statsseminarium.

 

Imidlertid er der en usikkerhedsfaktor: I folketællingen for Maribo 1850 optræder også, i husstand nr 80, en person ved navn Edvard Benzend, 35 år, født i Nykjøbing Falster, gift, maler, med hustru Thora Caroline Hørup, 25 år, født i Maribo, med tre børn: Anna Dorthe Benzend, Emma Benzend og Laurits Benzend. Desuden bor i huset også Frederik Chr. Hansen, 20 år, ugift, malersvend, Andreas Trap, 16 år, ugift, malerlærling, samt Emma Kathrine Rasmussen, 16 år, ugift, tjenestepige.

 

Husstand nr 80 er også beliggende på Østergade.

 

Jeg formoder, at Edvard Benzend er søn af malermester Laurits Benzen og dennes hustru Dorthe Magdalene Christensen.

 

Eftersom Vilhelm Møller i sin artikel i ”Nutiden” 17 oktober 1886 nævner, at malermesterens hustru var præstedatter, har jeg søgt information om denne aspekt for begge kvinders vedkommende – Dorthe Magdalene Christensen, respektive Thora Caroline Hørup -  men har desværre ikke kunnet finde noget.

 

Summa summarum: Jeg kan ikke bevise, at Rasmus Malling-Hansen var i malerlære hos den ældre Benzen/Bendsen, men det forekommer mig sandsynligt.
Hvis ikke det var hos denne malermester, må det have været hos den yngre maler Edvard Benzend. Hvis vi finder mere information om deres respektive hustruers ophav, kan denne detalje afgøre sagen (præstedatter)!

 

- - - - - -

 

Yderligere dokumentation for denne periode af Malling-Hansens liv finder vi i artiklen i Dansk Biografisk Leksikon, udgaven 1887-1905, skrevet af industri- og håndværkerhistorikeren Camillus Nyrop:

 

”Efter Faderens tidlige død (1839) kom han i huset hos Skolelærer Rasmus Malling i Hunseby, og efter sin Konfirmation blev han sat i Malerlære i Maribo”.

 

Den mest udførlige skildring har vi imidlertid i en fortræffelig artikel af Vilhelm Møller (1846-1904), publiceret i Billedmagasinet ”Nutiden” den 17 oktober 1886. Møllers artikel er vederhæftig og byggede på interview med Rasmus Malling-Hansen, fra hvem han fik interessante detaljer. Kilden til sådanne detaljer kan kun have været Rasmus Malling-Hansen selv:

 

”Og en Dag betroede han da Præsten, at han vilde saa inderlig gjerne være Præst! Gude slog det hen, Drengen blev konfirmeret og kom i Malerlære i Maribo. Læretiden var streng, der var dygtigt at bestille; men Mesteren var en flink Mand, hans Kone (en Præstedatter) var samvittighedsfuld paa alle Leder, - Tiden skred, og Lærlingen begyndte at synes ganske godt om det hele. Kan hænde, han drømte om at komme til Kjøbenhavn, paa Akademiet, blive fin og stor Dekorationsmaler!...Saa kom der henad Aarets Slutning Bud, om han og hans Moder vilde møde hos Grev Knuth paa Knuthenborg. Den næsten forlegne, fornemme og godgjørende Mand havde talt med Pastor Gude og tilbød nu Malling-Hansen at han vilde holde ham – paa Jonstrup Seminarium. ”Skolelærer”. Dét var alt andet, end hvad han havde drømt om at blive! Men enfin, man burde vel ikke vise Grevens Tilbud fra sig...Saa kom han da – først ½ Aar i Huset hos Pastor Gude og derefter 3 Aar paa Seminariet.”[4]

 

I folketællingen 1 februar 1850 for Maribo amt, Musse Herred, Hunseby, fandt jeg desuden følgende oplysninger om beboerne på Hunseby Skole:

 

4. Skolen.

 

Rasmus Malling, 63, Enkemand, Hjemstavn Norge, Skolelærer og Kirkesanger.

 

Juliane Marie Cathrine Matzen, 41, Enke.

 

Deres Børn[5]:

 

Rasmus Hansen 15

 

Jørgen Hansen 13

 

Johan Hansen 11

 

Hans Jørgen Christoffersen, 28, ugift, Hjælpelærer

 

Nicoline ....(?), 41, ugift, Tjenestepige.

 

SA: Jeg er ikke helt sikker på kilden til følgende historie om forstander Malling-Hansen, men jeg tror den stammer fra en etterkommer i slekten. Det fortelles i hvert fall at en dør i Døvstummeinstituttet i København ble malt av en maler, men at Malling-Hansen ikke var helt fornøyd med kvaliteten på arbeidet. -Om du klarer det bedre selv, kanskje du skal male den selv, da, svarte maleren. Og Malling-Hansen var ikke snauere enn at han tok penselen fatt og malte døren selv. Jeg tror vi kan regne med at resultatet ble betraktelig bedre.

 


[1] JMC: Carl Christian Haugner, 1865-1944, var en dansk journalist, avisredaktør, forfatter af historisk faglitteratur og lokalpolitiker.
Hans v
ærk om Maribo er præget af grundige og detaljerede studier af pålidelige kilder. Det er i sin helhed tilgængeligt fra siden ’slaegtsbibliotek.dk’.

[2] JMC: dvs et fodstykke til en altertavle.

[3] JMC: Alle folketællinger som er ældre end 75 år er frit tilgængelige fra Rigsarkivet.

[4] JMC: Begge artikler – Vilhelm Møllers og Camillus Nyrops – findes under fanebladet ”Articles about Malling-Hansen from his own Liftime”.

[5] JMC: Betegnelsen ’børn’ skal her forstås som plejebørn set fra Rasmus Mallings synspunkt og biologiske børn set fra Julianes side.


Ludvig Jacob Mendel Gude, 1820-1895, teolog. Malling-Hansen konfirmasjonsprest. Foto: DKB.
Det Kongelige Bibliotek har to portretter av Gude. Dette er det andre.
Et utsnitt av et portrett av en sittende Malling-Hansen fra 1861. Foto: Privat.
Illustrasjonsfoto: En dansk maler i arbeid. Foto fra ca 1928 fra DKB.
Utsnitt fra folketellingen i Hunseby 1850 - beboere av Hunseby skole.
Utsnitt fra folketellingen i 1850 fra kjøbstaden Maribo.
Tittelbladet i Haugners bok.
De siterte sidene. Side 218.
Og side 268.