Rasmus Malling-Hansen as a Sign Language Preacher.

This is the scene, as seen by one of Malling-Hansen’s pupils, when he was preaching, using hand signs. Drawing from 1885. Copyright: The Historical Society for the Deaf.

Text, transcription and translation by Jørgen Malling Christensen.

 

We know from his son-in-law, Fritz August Bech, that RMH was a brilliant preacher in sign language, with a beautiful, clear and expressive way of signing. In the monthly magazine for the deaf-mute, ”Effata”, no 1 of April 15, 1944, this is described further in an article entitled ”The religious care of the deaf-mute in Denmark”, and also continued in other issues of the magazine. From the preface, page 98, we quote the following:

 

”Principal (later professor), pastor Søren Heiberg (principal 1839-1865) is credited for having taken the initiative to organize proper divine service for deaf-mute, since he from the 1st of January 1840 started inviting the pupils of the institute, as well as adult deaf-mutes living in the capital city, or visiting, to the institute for ”bible studies about the gospel”.

 

Heiberg’s successor, pastor Rasmus Malling Hansen (principal 1865-90) continued more or less in the same track. Also his preachings had the character of an explanation of the Bible, finishing with examples from sermons about every day life. According to notes found in the Institute archive it seems that he had plans to organize Holy Comunion in provincial towns, but since he was very much occupied with his scientific investigations, he did not find the time to carry this idea out in practice.  For deaf-mute people outside Copenhagen there was no other access to a divine service, adapted to their specific needs, than to travel to the capital city. This also occurred frequently also on the occasion of the yearly confirmation service, but otherwise rarely, primarily due to financial reasons.”


Rasmus Malling-Hansen som Døvstummeprædikant

Slik så en av Malling-Hansens elever for seg pastoren mens han holdt preken ved hjelp av håndtegn. Tegning fra 1885. Copyright: Døvehistorisk Selskab.

Af Jørgen Malling:

 

Vi ved fra hans svigersøn Fritz August Bech, at RMH var en fremragende tegnsprogsprædikant med en smuk, tydelig og udtryksfuld tegnsætning. I Månedsbladet for de Døvstumme, Effata nr 1 den 15 april 1944 uddybes dette yderligere i artiklen ”Den religiøse Omsorg for de Døvstumme i Danmark” som fortsatte i flere numre af bladet. Fra forordet, s.98, citerar vi følgende:

 

”Det er forstander (senere professor), Pastor Søren Heiberg (forstander 1839-1865), der har æren af at have taget Initiativet til en egentlig Gudstjeneste for Døvstumme, idet han fra 1.Januar 1840 paa Søn- og Helligdage begyndte at samle saavel Elever som de i Hovedstaden boende eller paa Besøg værende, voksne Døvstumme til ”Bibellæsning over Evangeliet” paa Instituttet.

 

Heibergs Efterfølger, Pastor Rasmus Malling Hansen (1865-90) fortsatte væsentlig i samme Spor. Ogsaa hans Prædikener havde nærmest Karakteren af en Bibelforklaring, som sluttede med Eksempler fra Prædikener fra det daglige Liv. Det synes, efter Optegnelser i Institutets Arkiv, som om han havde tænkt paa at afholde Altergange i Provinsbyerne, men optaget som han var af videnskabelige Forsøg, nåede han ikke videre end til Tanken. For de Døvstumme udenfor København var der ingen anden Adgang til en for dem afpasset Gudstjeneste end at rejse til Hovedstaden. Dette skete ogsaa i temmelig stor Udstrækning ved den aarlige Konfirmation, men ellers sjældent, væsentlig af Pengehensyn.”

 

Herlufmagle, 20.07.12

Jørgen Malling Christensen

 

 

Søren Johan Heiberg, 1810-1871. Copyright: Heiberg-museet i Sogndal.
Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890. Copyright: Det Kongelige Bibliotek
Fritz August Bech, 1869-1946. Copyright: Døvehistorisk Selskab
De døvstumme hadde to ulike typer tegnspråk; Alfabettegnene, der hver bokstav hadde sitt eget tegn, og ordtegn, der hvert tegn betydde et særskilt ord. RMH forklarte dette i sin tale ved det store lærermøtet i København i 1890, der han fortalte at det var den sistnevnte tegnmetoden som var foretrukket av de døvstumme barna seg imellom. Ofte hadde barna også laget seg sitt eget individuelle "tegnspråk" fra sitt hjem for å gjøre seg forstått av omgivelsene.
I våre dager er det mange som tror at døvhet snart vil være utryddet da flere og flere barn får en forbedret hørsel takket være operative inngrep og innsettelse av implatater. Illustrasjonene erf ra et hefte utgitt av den døvstumme læreren ved Instituttet i København, A. C. Nyegaard, og viser håndalfabetet og noen av de vanligste håndtegnene. Copyright: Døvehistorisk Selskab

Smaablade for Døvstumme

Denne tegningen av Malling-Hansen prydet forsiden av "Smaablade for Døvstumme".
Tegningen er laget på grunnlag av dette bildet fra 1887. Copyright: Privat.

JMC: Vi ved fra flere kilder at Malling-Hansen var en fremragende prædikant på tegnsprog, med et levende, smukt og tydeligt sprog som samlede ikke bare børn og unge men også voksne dødstumme ved hans søndagsgudstjenester. Imidlertid har vi få prædikener eller andre religiøse tekster fra hans hånd. En sådan prædiken findes i ”Smaablade for Døvstumme”, udgivet af Fritz Bech, lærer ved det kgl. Døvstumme-Institut i København, nr 10, November 1892, hvis forside er prydet med et smukt graveret portræt af Rasmus Malling-Hansen. Teksten gengives i sin helhed i det følgende. Originalets ortografi er bibeholdt.

 

 

SA: "Smaablade for Døvstumme" var opprinnelig et felles prosjekt mellom Rasmus Malling-Hansen og forstanderen for de pivate "Kellers Institutter", Johan Keller. De to var i mange år den drivende kraften bak utviklingen av døvstummesaken i Danmark. De var både konkurrenter og samarbeidaprtnere, og startet utgivelsen av "Smaablade" i 1872. RMHs prekentekst som her gjengis er fra det aller første nummeret. Dessverre utga de kun fire nummer av bladet, men etter Malling-Hansens død gjenopptok hans svigrsønn, Fritz August Bech, utgivelsen, med et nummer som var viet Malling-Hansens liv, og senere det nummeret som prekenteksten er hentet fra, som bl a omhandlet avdukingen av minnesmerket over Malling-Hansen. I originalutgaven fra 1872 er det ikke opgitt hvem som var forfatteren av teksten, men siden Fritz August Bech går god for at den kom fra Malling-Hansens hånd, må vi regne med at han hadde viten om det. De fire første numrene av "Smaablade" hadde flere meget interessante prekentekster som vi vil transkribere og publisere etter hvert.

 

 

Transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen og Sverre Avnskog.
 

Den Døvstummes Helbredelse.

 

Af R. Malling-Hansen

 

     Kom min Broder, Du, hvis Øre er lukket, og læs Evangeliet om den helbredte Døvstumme (Marc. 7, 31-37). Det er Dit eget Evangelium; det er Dig, som vor Herre Jesus Kristus tager ved Haanden og fører bort fra Mængden; det er Dig, til hvem han siger sit Effata[1]; det er Dig, hvis Øre han oplader!
     En Prøvelse er sendt Dig af Gud. Aanden kommer gjennem Øret, men dit Øre er lukket; Sjælen taler gjennem Ordet, men din Læbe er stum. Du har følt Dig saa ensom, Du har troet Dig forladt af Alle, har maaske troet, at Ingen havde Kjærlighed til Dig, den stakkels Døvstumme; - men har Du troet og følt saaledes, da læs dette Evangelium om den Døvstummes Helbredelse, og Du vil føle dybt, at Du ikke staar forladt og ene, men at vor himmelske Fader og Den, som han udsendte, ogsaa elsker Dig og giver Dig sin rige Velsignelse, naar Du af Din hele Sjæl tror paa ham.  Thi: saa elskede Gud Verden, at han gav sin Søn, den enbaarne, at hver den, som tror paa ham, ikke skal fortabes men have det evige Liv.
     Vor Herre og Frelser var i Galilæa ved Genezaret Sø. Overalt, hvor han kom frem, samledes Folk om ham for at høre hans milde og kjærlige Ord og for at helbredes for Sjælens og Legemets Sygdomme. Ogsaa en Døvstum kom til ham, ledsaget af dem, der elskede ham og sørgede over hans Ulykke. Han var fuld af Tro og Tillid til Frelseren, at han baade kunde og vilde hjælpe ham. Det er Troen, der frelser, glem aldrig det, min døvstumme Broder, den dybe og inderlige Tro, som føder Kjærlighed til Gud og Menneskene; ved den vaagner Haabet om Naade hos Gud. Den Døvstumme og hans Venner troede paa, at Guds Kjærlighed og Guds Kraft boede hos Jesus Kristus, og de bad ham, at han kun vilde lægge Haanden velsignende paa ham, da vilde han blive helbredet. Og Frelseren saa deres Tro, og han tog den Døvstumme ved Haanden og førte ham bort fra Mængden. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor vilde Jesus være ene med ham? Naar Menneskevrimmelen omgiver Dig, naar Alle betragter Dig med nysgjerrige Blikke, kan Du da af dit fulde Hjærte bede til Din himmelske Fader? Nej, naar Du beder, da gaa ind i Dit Lønkammer og luk Din Dør og bed i Løndom, stille, at Ingen ser og hører Dig, og Din himmelske Fader vil høre Din stille, inderlige Bøn. Saaledes tog vor Frelser ogsaa den Døvstumme bort fra den nysgjerrige Menneskevrimmel?[2] ene med ham talte han til ham om Guds evige Kjærlighed til Menneskene; Jesu Ord kunde den Døvstumme vel ikke høre, men han læste Tankerne i det milde Øje, i det forklarede Aasyn. Da vor Frelser saa, at den Døvstumme havde forstaaet ham og følt, at Gud holder sin Haand over Enhver, som i Sandhed tror paa ham, da rørte han ved hans Øren og ved hans Tunge, og strax aabnedes Øret, saa at den Døve kunde høre Herrens livsalige Ord, og Tungen løsnedes, saa at han kunde prise den kjærlige og barmhjærtige Gud; paa én Gang aabnedes det legemlige og aandelige Øre, paa én Gang løsnedes den legemlige og den aandelige Tunge.
     Det er et dejligt Evangelium for Dig. ”For mig?” vil Du maaske sige, ”vil Jesus ogsaa hjælpe mig, og kan han hjælpe mig? Han lever jo ikke mere her paa Jorden.”  Ja, det er Sandhed; Jesus, vor Frelser, baade kan og vil hjælpe Dig. Vel ser Du ham ikke nu vandre paa Jorden som den Gang, da han aabnede den Døves Øren, men han er Dig dog nær, naar Du er god og from; Du ser ikke ham, men han ser Dig; han kjender Dit Hjærtes Tanke; han vaager over Din Sjæls Frelse, som en Moder vaager over sit Barns Lykke. Han lader os, sine Tjenere, aabne Dit aandelige Øren, saa at Du forstaar og føler, hvor inderligt Gud elsker Dig; han lader os løsne Din aandelige, ja maaske ogsaa Din legemlige Tunge, saa at Du med os kan takke og prise den algode Gud. Frygt derfor ikke, men stol paa ham, der baade vil og kan hjælpe Dig! Kommer Frygten, da gjør ligesom den Døvstumme, om hvem Du har lært; bliv ene med Din Frelser, tal med ham i Dit Lønkammer, bed til ham af Din hele Sjæl, og Du skal føle, at han er hos Dig og vil skjænke Dit Hjærte Fred, Din Gjerning Velsignelse.

 

 


[1] JMC: Effata er aramæisk for ”luk dig op”, og det er Jesu ord til en døvstum. Det er et af de få jesusord, der er overleveret på aramæisk. Siden har Effata været anvendt som navn, fx på missionshuse.  Effata er også et fælles kirkeblad for de tre døvemenigheder i Danmark. Bladet findes stadig og udkommer tre gange om året.

[2] JMC: Teksten har her spørgsmålstegn, men det er formodentlig en fejl; komma eller semikolon er nok det som menes.


Det aller første nummeret av "Smaablade for Døvstumme", der Malling-Hansens prekentekst om den døvstumme først ble publisert.
I ovenstående utgivelse, som bl a omhandlet avdukingen av minnestenen over Malling-Hansen, fikk Fritz August Bech gjenopptrykket prekenteksten fra 1872.