Søren Heibergs notater om Rasmus Malling-Hansen i 1859 og 1861.

Malling-Hansens svigerfar, Søren Johan Heiberg, 1810-1871. Foto: Heiberg-museet i Sogndal, Norge.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Notaterne stammer fra Døvstummeinstituttets såkaldte ”Extractbog” fra perioden 1850-1868. ’Extract’ betyder ’uddrag’, og denne bog var en protokol, hvori forstanderen noterede vigtige indkomne skrivelser og ærinder. Hver notering fik et løbenummer og et datum, og forstanderen noterede afsenderen og sammenfattede i korthed ærindet. Extractbogen findes i Rigsarkivet i en mappe med dokumenter fra døvstummeinstituttet.

 

Baggrunden til notaterne er følgende: RMH aflagde studentereksamen, efter privatstudier, i 1858. Den 1 februar 1859 blev han ansat som lærer ved det kgl Døvstummeinstitut i København. Denne stilling havde han indtil den 31 oktober 1861, hvor han forlod tjenesten for at fra og med den 1 november samme år lade sig indskrive på Regensen, Københavns Universitet, for at studere teologi. Allerede som ganske ung – i konfirmationsalderen – havde han været opsat på at læse til præst.

 

De knap tre år han havde lærertjeneste på det kgl Døvstummeinstitut må Rasmus Malling-Hansen have gjort et godt indtryk på sine kolleger og på sin chef, Søren Johan Heiberg (som i 1865 blev hans svigerfar); det kan man udlede af, at RMH allerede den 1 oktober 1862 af ministeriet for kirke, kultur og undervisning blev kaldt til en lærertjeneste ved døvstummeinstituttet i Slesvig by, og et sådant valg af lærer ville kun have sket, hvis Søren Heiberg havde anbefalet Rasmus Malling-Hansen til tjenesten.

 

SA: Den unge Malling-Hansen hadde sikkert vist seg som en meget begavet person, men vi kan kanskje ikke helt se bort fra at Søren Johan Heibergs anbefalinger av RMH var noe farget av at det hadde oppstått et kjærlighetsforhold mellom RMH og Heibergs datter, Cathrine Georgia Heiberg? De var visstnok forlovet da RMH ble ansatt som forstander i Slesvig. Denslags var nok enda mer utbredt i eldre tider enn i dag, der ansettelser i slike stillinger skal følge strenge regler for utdanningskompetanse og ansiennitet.


Malling-Hansen fotografert i 1860. Bildet tilhører etterkommere i slekten.
Malling-Hansen på et utsnitt fra et gruppebilde fra 1861. Bildet ser ut til å være en kombinasjon av foto og tegning. Foto: Døvehistorisk Selskab.
Det Kongelige Bibliotek har dette bildet av den unge RMH. Årstall ikke oppgitt.

Det kgl Døvstumme-Institut i København

EXTRACTBOG

 

1859

 

Meddelelse fra Minist. For K. og Underv.

 

Skr.[1] Af 16 Decbr. Sidstlid., under Dags Dato har beskikket Seminarist og Student Hans Rasmus Malling Johan Hansen til Lærer ved Døvst. Inst. Fra 1 Februar d.A.[2] at regne, med Gage og -----------[3] efter Lov af 12 januar f.A. §26, idet man derfor har paalagt ham nøiagtig at -----tage Alt hvad der af Inst.s Forstander maatte blive ham paalagt, - samt underrettet ham om, at han vil være pligtig til efter 3 Maaneders Opsigelse igjen at fratræde Posten.

 

 

12/10 1861

 

Meddelelse nr. 175; fra Ministeriet for K. og Underv.

 

Meddeles at Ministeriet D.D.[4], efter derom indgiven Begjæring, har entlediget lærer ved det Kgl. Døvst. Inst. Stud. Theol. R.M. Hansen fra denne sin Stilling fra indeværende Maaneds Udgang at regne, - og at den herved ledigblevne Lærerpost D.D. af Minist. Er foranstaltet bekjendtgjort vacant.

 

 


[1] JMC: = skrivelse

[2] JMC: = dette Aar

[3] JMC: Jeg kan ikke tyde dette ord

[4] JMC: Dagens Datum


Det originale dokumentet, avfotografert av Jørgen Malling Christensen.

Begge fotos: Jørgen Malling Christensen.