Thomas Jørgen J. Hansens barndomserindringer i fire deler.


Thomas Jørgen J. Hansens barnsdomserindringer. Del I.

Thomas Jensen Jørgen Hansen, 1837-1919. Privat foto.
Lolland Falsters Hististoriske Samfunds Aarbog for 1916. Forside.

Research, transskribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner og publisering ved Sverre Avnskog.

 

Rasmus Malling-Hansen havde to yngre brødre: Thomas Jørgen Jensen Hansen, 1837-1919, og Johan Frederik Emanuel Hansen, 1839-1912. Alle tre brødre fik læreruddannelse på Jonstrup statsseminarium. Vor brevsamling og samtidige kilder viser, at brødrene bevarede et meget nært forhold til hinanden livet igennem.

 

Thomas Jørgen, oftest kaldt Jørgen, blev i kraft af hans udmærkede kundskaber i engelsk – engelsklærer og translator - en vigtig støtte for Rasmus Malling-Hansen i dennes kontakter med personer i England og USA.

 

Vi har tidligere dokumenteret Jørgens publikationer på undervisningsområdet – se ”Thomas J. J. Hansen som skolebogsforfatter” -, men derudover nedskrev han i perioden efter sin pensionering (1906) nogle erinderinger fra barndommen i Hunseby. Disse erindringer blev publicerede i Lolland-Falsters Historiske Samfunds Årbøger i udgaverne 1916, 1917, 1918 og 1920 under titlen ”Træk af dagligt Liv i en lollandsk Landsby 70 Aar tilbage”.

 

Jørgen Hansens erindringer er ikke fokuserede på hans berømte ældre broder, men de har alligevel stor interesse for Malling-Hansen-forskningen, fordi de formidler et indblik i det miljø, som bidrog til at forme personligheden Rasmus Malling-Hansen. Den indholder interessant og vigtig information om moderen Juliane Marie og om hendes og brødrenes plejefar, den norske lærer Rasmus Malling, som brødrene kaldte ’Bedstefar’. Rasmus Malling blev født i 1787, og var altså 53 år i 1840 og 63 år gammel i 1850, som var den tidsperiode Jørgen beskriver.

 

Alle årbøger fra Lolland-Falsters Historiske Samfund er frit tilgængelige på nettet – se: lfhs.dk

 

De findes også som en del af den enorme litteraturliste, som er blevet gjort tilgængelig på ’slaegtsbibliotek.dk’ og som vokser kontinuerligt.

 

Vi er taknemmelige for, at LFHS så generøst har åbnet for ikke-kommerciel adgang til disse kilder og ønsker hermed at udtrykke vor påskønnelse og anerkendelse for dette prisværdige initiativ.

 

Det første afsnit findes i Årbog 1916 s. 102-115. Her får vi et indblik i en typisk landsbyhusholdning i 1840erne i et hjem som ikke var velhavende men ikke heller specielt fattigt. Det var rigt på gode og kærlige mennesker, som arbejdede hårdt og gjorde alt for at give de tre brødre en god og sund opvækst. Jørgen fortæller om arbejdet med at bage brød, brygge øl, husdyrene, slagtningen, maden, det levende lys og alt andet som allerede var fortidig landsbyhistorie, da Jørgen nedskrev erinderingerne.

 

Lærerne var dengang betalt ganske lidt i rede penge – en stor del af lønnen var i naturalier og i adgangen til et stykke jord som skulle dyrkes og passe, samt bygninger til husdyrene. Lærer Rasmus Malling var ikke kun lærer og kirkesanger – han var desuden bonde og skulle kunne meget med sine hænder.


Træk af dagligt Liv i en lollandsk Landsby 70 Aar tilbage.*)

                                     Af Th. J. Hansen.

                                                I.

Man har sagt, at tro Skildringer af dagligt Liv nogle Menneskealdre tilbage har historisk Værdi, selv om de er uden litterær Betydning, og heri søger jeg min Berettigelse til at meddele et og andet om de Oplevelser, der i min Barndom har gjort Indtryk paa mig.

 

Min Erindring begynder ved Fyrrerne, og naar jeg nu ser Skuepladsen for mine første Iagttagelser i dens nuværende Skikkelse, møder der mig et Billede,- meget forskelligt fra, hvad jeg dengang saa.

 

Forsamlingshus, Brugsforeningsbygning, Andelsmejeri, Mønsterskoler — alt det er kommet til, og der er nu en stærkere Bebyggelse, smukkere og bekvemmere Boliger m. m. m.

 

Livet indendørs og udad til, der dels har frembragt disse Forandringer, dels er blevet omformet af dem, viser nu til Dags en tilsvarende Forskel fra Skik og Brug i Fyrrerne.

 

Man bagte, bryggede og slagtede i Hjemmene.

 

Tyskerne siger: „Wenn die Weiber waschen und backen, haben sie den Teufel im Nacken“. Det kan vel oversættes ved: „Naar Kvinderne vasker og bager, dem Fanden skin- barligen plager“.

Bagning.

Det var dog langt fra, at Fanden var løs i mit Hjem, naar der blev bagt. Min Moder og en flink og tro Pige, der var omtrent jævnaldrende med hende, besørgede Bagningen.

 

*) Hunseby Sogn.

 

Side 103.

 

Vi Børn var ikke saa interesserede i den Del af Bagningen, der foregik om Aftenen og kaldtes „at lægge til Bægt“. Et vist Maal Rugmel hældtes i Dejgtruget; derpaa kom der koghedt Vand ad flere Gange; det æltedes sammen af Pigen, saa vi hørte Svup, Svup, naar Hænderne gik op og ned i Dejgen, og Surdejgen æltedes sammen dermed, hvorpaa det hele dækkedes til for at holde Varmen og „løftes“.

 

Selve Bagningen foregik om Morgenen. Først blev Brødene formede og overdragne med en Slags Glasur af tynd Dejg, mens Ilden blussede i Ovnen.

 

Der var en Fart og et Jag i Arbejdet, som om 'det gjaldt Livet, og vi Børn maatte nok se paa det, men naturligvis ikke staa eller gaa i Vejen, naar den hede Ovn blev aabnet, og Ovnragen og Riskosten med hurtige Tag fjernede Gløder og Aske, saa det gnistrende Gulv var rent som et skuret Bord. Nu blev en halv Snes store Brød, det ene efter det andet, i Løbet af et Par Minutter sat paa en oval flad Træbakke, der var befæstet til et langt Skaft (en Grissel) (se Afb. 1), stukket ind i Ovnen og med et behændigt Ryk stillet paa Plads i de tætte Rækker og Geledder. Spændingen var stor, naar Ovnen nogle Timer efter aabnedes, og de duftende smukt bagte Brød blev trukket frem.

Brygning.

Brygning var for os Børn en meget højtidelig Handling. Den rislende Lyd og den ejendommelige Duft, der fyldte Køkkenet, havde noget hemmelighedsfuldt og betagende ved sig, og Indtrykket blev for mig endnu dybere, naar jeg saa min yngste Broder forsigtigt aabne Køkkendøren paa Klem for derpaa rædselsagen at smække den i og flygte med de

 

*) Denne og følgende Illustrationer efter Fotografier for Aarbogen vel-villigst ved Hr. Bogholder Sørensen, Maribo Sukkerfabrik.

 

Side 104.

 

Ord: „Det spilder i Køkkenet“. Naar det regnede, sagde han ogsaa helt mellemfornøjet: „Det spilder“.

 

Det interessanteste var Bryggerkarret, der stod paa nogle Bukke og havde et rundt Hul i Bunden (se Afb. 2). En Stav, der var tilspidset i den ene Ende, passede til Hullet og kunde helt lukke for det. I Karret kom der renvasket Halm og Malt; der hældtes kogende Vand paa, og efter Forløbet af en bestemt Tid drejede man lidt paa Staven og hævede den, og nu strømmede den brune Drik ned i en Spand, der var stillet under Karret.

 

Den varme sødlige Drik holdt jeg af at smage paa; men Pigen vilde gerne have, at jeg skulde drikke lidt af det Humleafkog, der senere blev blandet med Maltøllet. „Smag ogsaamin Urt!“ sagde hun, „det er saa sundt“.

 

Det var ogsaa nok værd at se Øllet i de forskellige Kar, naar den paasatte Gær dukkede op og bredte sig. Det præsterede Hvidtøl, der fyldtes paa et udskoldet Anker, havde en behagelig Smag og vandt meget Bifald. Juleøllet var noget stærkere og sødere end Dagligøllet. Gaardmændenes Gammeltøl havde Ry for at være meget velsmagende, men ogsaa for at være af en lumsk Natur. Man kunde let beruse sig deri.

 

Tanken paa Øllet bringer mig Humlehaven i Erindring. Den var kun lille ; men det var et prægtigt Syn at se de mange ranke Humlestænger omgivne af de grønne Ranker med de bugnende Klynger af store Humlekopper. Flere Aar i Træk havde vi Naboer til Hjælp med Humleplukningen. Vi sad i Skolestuen om et mægtigt ovalt Kar, og paa nogle Timer var der plukket et Lag Humlekopper, der fyldte en Alen i Karret. I Løbet af en halv Snes Aar blev Ud-

Side 105.

 

byttet ringere og ringere, og tilsidst nedlagdes Humlehaven og blev taget ind til Marken.

Slagtning og Kreaturhold.

Slagtning foretoges sent om Efteraaret, hos os i November, hos andre nærmere hen imod Jul. Vi Børn var aldrig Øjenvidner dertil; men Ørenvidner — højlig imod vor Vilje — var vi til Svineslagtningen.

 

Kalve, Lam og Faar havde vi Sympati for; men Svinene kunde vi ikke lide. De boede ikke saa flot og rent som Nutidens Svin, og de opførte sig højst udannet og bølleagtigt, naar de for Bevægelses Skyld blev lukket ud i den indheg- nede Gaard. De gryntede og snorkede højst umelodisk, og ryddede væk med deres snavsede Tryner paa alt, hvad der ikke stod fast, en Balje, en Spand væltede de og kørte rundt dermed og øvede, hvad Hærværk de mægtede. Engang fik Grisen løftet Halvdøren til Loen af; dér stod en stor Portion Kultjære, der skulde bruges til at male Stakittet med. Den store Spand blev væltet, og en Sø af duftende Tjære dannedes paa Logulvet til stor Glæde for Dyret, som væltede sig rundt deri med kendeligt Velbehag og derefter viste sig dryppende og med Sørgekulør.

 

Vi Børn skyede Gaarden paa de Tider, da Grisen herskede. Saa den os, kom den straks snusende og smaskende hen imod os, stødte til os med Trynen og oversavlede Hænder og Klæder paa os, hvor meget vi end truede og sparkede og slog fra os. Naar vi kløede den i Nakken, fik vi Fred et Øjeblik, men bag efter var den saa meget desto mere paatrængende.

 

Kun een af disse Skabninger opførte sig ordentligt. Den var noget lille og utrivelig, men fuld af Liv og Lystighed. Den havde forelsket sig i Naboens Hund, og Kærligheden var gensidig. Paa en eller anden Maade maa den have meldt, hver Gang den var fri. Naar den blev lukket ud, saa den sig om, som om den ventede nogen, og der gik ikke ret mange Minutter, før Hunden hoppede over Gærdet og mødte


Side 106.

 

paa Pladsen. Nu begyndte der en ejendommelig Leg; det ene Dyr fo’r truende løs paa det andet, der i tilsyneladende Rædsel tog Flugten. Et Øjeblik efter gik Jagten Gaarden rundt i omvendt Orden; det forfulgte Dyr gjorde omkring og var nu Forfølger. Mange muntre Sidespring og Drejninger satte Krydderi paa Sporten, der kunde fortsættes i Timevis.

 

Alligevel ynkede jeg de grimme Dyr, naar de skulde lade Livet. Maaske den uhyggelige Tid og den gennemtrængende Skrigen, der vækkede os midt om Natten, bidrog meget dertil. Klokken 2 kom to Arbejdsmænd og deres Koner; Svinet blev bundet om Trynen, og ved forenede Kræfter og ved Hjælp af et stærkt Reb slæbt ind i Køkkenet. Vi hørte dets Skrigen og Sparken og Sprællen, naar det blev lagt paa Slagterbænken; men værre endnu lød det, naar det blev stukket. Jeg stak Fingrene i Ørene og længtes efter Stilhed. Naar Skriget standsede, lød der en mangefodet Træskoklapren, blandet med højrøstede Tilraab; saa vidste vi, at Svinet blev baaret til Skoldekarret og skrabet.

 

Den forunderlige Tid, der valgtes, beroede maaske noget paa, at Mændene skulde møde tidlig ved deres Arbejde, men havde dog vistnok sin væsentlige Grund i en Tradition: alt skulde endes i Løbet af et Døgn. Noget lignende var Tilfældet paa større Steder med Vasken. Pigerne maatte give Afkald paa en Nats Søvn og begynde deres Arbejde Kl. 11 om Aftenen, sagtens for at Dagens Gerning kunde øves uforstyrret.

 

Slagtningen blev dog ikke helt endt paa een Dag. Partering og N edsaltning af Dyret skete næste Dag, ligesom ogsaa de forskellige Slags Pølser blev færdige næste Formiddag. Det var et fornøjeligt Arbejde at gaa ud til Nabofamilier med en lille Kurv, hvori der under en hvid Serviet og et Ark Papir var gemt et smukt Stykke Flæsk og en lille Medisterpølse. Det var i Reglen til Folk, hvor der ikke kunde være Tale om Gengæld.

 

Fra Gaardmandskoner, som Huset var i nærmere Bekendtskab med, kunde der vanke Sendinger til os. De var meget smukt behandlede;-men jeg for min Del syntes ikke om Medisterpølserne, naar der var Timian i dem.


Side 107.

 

Det forekommer mig, at Svinene var noget federe, end man nu synes, de skal være. Hos adskillige Gaardmænd var det ganske sikkert Tilfældet. Der laa en Slags Forfængelighed til Grund derfor. Man pralede af, hvor mange Tønder Korn Svinet havde faaet, og hvor meget Flommefedtet vejede. Toppunktet af denne Ødselhed havde vel en Gaardmand naaet, der maatte beklage, at han til Resultat havde faaet Bebrejdelse af sin Familie og sine Folk for noget Flæsk saa fedt, at det næsten var uspiseligt, og for den urimelige Masse Korn, der var anvendt paa Dyret, 10 Tdr. Ærter paa en Tid, da Ærterne kostede 10 Rd. Tønden, altsaa en Omkostning af 100 Rd. (200 Kr.).

 

Der blev vistnok ikke lagt megen Vægt paa Faareholdet, i alt Fald ikke paa at have fordelagtige eller fine Racer. Naar Smaafolk om Foraar eller Efteraar gik omkring efter Faareklipning og bad om en Tot Uld eller Laad (det regnedes slet ikke for Tiggeri), var det vistnok med Hensyn til Finhed og andre Egenskaber en underlig Blanding, de kom hjem med.

 

Faarene og Lammene nød vor Yndest og Bevaagenhed. Vi Børn beundrede deres Fromhed og Taalmodighed, naar de blev vaskede og klippede. Vi blev vistnok ogsaa paavirkede af den Omhu og Venlighed, der vistes dem af de voksne. Vi saa aldrig paa, at de blev slagtede.

 

Vort Hønsehold var vistnok ret vellykket og indbringende. Ænderne derimod bragte næppe nogen stor Fordel. Da Bedstefader engang holdt rigtigt Regnskab over, hvor meget Korn de fortærede, indsaa han. at Andestegen blev ham for kostbar, og Ænderne var saaledes afskaffede.

 

I flere Aar gjordes der Forsøg paa at opfede Gæs. Der købtes ved en Auktion paa Herregaarden om Efteraaret en halv Snes Tiendegæs. I et Hjørne af Haven op mod Rullestuen lavedes der en Indhegning af Granstænger, hvor de opholdt sig til Slagtetiden. De fortærede en Masse Korn, og det viste sig hver Gang, at flere af Gæssene var gamle, saa at deres Kød skrumpede ind og var meget sejgt, enten det kogtes eller stegtes, eller man nød det som røget Gaasebryst.

 

Side 108.

Vask.

Hos os blev der ikke vasket hele Natten igennem; men Arbejdet begyndte noget tidligere end den sædvanlige Dagsgerning. Enkelthederne staar klarere for mig end Gangen i Arbejdet. Tøjet blev lagt i Blød nogen Tid. Det finere tog Moder sig af, og det grovere (Lagen, Kropstykker, Undertøj og Duge til daglig Brug) kom under Tjenestepigens og Vaskerkonens Behandling.

 

Over det grove Tøj hældtes den hede, stærke Lud af Bøgeaske, og jeg ser endnu, hvorledes de to strøg grøn Sæbe paa Tøjet og gned paa det, saa Sveden haglede ned ad Ansigt og Arme, og ikke mindre varmt var der over den ensomme Balje med det skummende Sæbevand.

 

For at faa Luden ud af Tøjet maatte det bankes og skylles. Et Apparat af Træ, der kunde ligne en Spade med et kort Skaft, havde Navn af Tværtærskel og benyttedes til at banke Luden ud (se Afb. 3). Saa skylledes der efter i rent Vand, og to vred Vandet af med kraftige Tag for derefter at hænge Tøjet til Tørre.

 

Det fine Tøj skylledes i blaanet Vand. Stempelblaat i Form af runde tykke Oblater anvendtes dertil, og det blaa-lige Skær pyntede efter vor Mening paa Tøjet. En Forpagterfrue (Madam hed det dengang) bad om at maatte rulle en større Vask hos os. Pigen hjalp hende og hendes Folk med at komme i Gang, og Fruen spurgte saa: „Hvad synes du om min Vask?“ „Lidt mere BIaat kunde gerne være brugt,“ sagde

 

Side 109.

 

Pigen diplomatisk og føjede siden til, da hun var alene med Moder: „Tøjet var jo graat af bare Snavs“.

 

Jeg var maaske henimod 6 Aar, da jeg havde en Oplevelse, der staar i et straalende Lys for mig. Det var i Forsommeren, at en usædvanlig stor Vask blev afhentet af en Arbejdsvogn for at køres til en nærboende Gaardmands Skovhave, hvor der fandtes et Vandsted med Tilløb og Afløb og klart Vand. Dér foregik en Skylning og en Vridning i det store. Selve Køreturen var en Svir, og Kvindernes Arbejde midt ude i Vandet og med bare Fødder forekom mig at være et misundelsesværdigt Privilegium. Men mest betaget var jeg af den lille dejlige Skovhave med Skovbund og Græstæppe, det smukke Buskads og den lille Bæk med sine Bugtninger og med den klare Sandbund, ganske som en af vore laante Bøger med Smaahistorier havde skildret en fortryllende landlig Scene. Desværre var den smukke Plet nogle faa Aar efter forvandlet til en flad og kedelig Mark.

 

Tøjets Ophængning til Tørre og Rulningen havde ogsaa sin Interesse. En lille Tilbygning til Udhuset indeholdt et større Rum, der hed Rullestuen, og et mindre, der hed Sulekammeret.

 

Vor Rulle var af gammeldags Konstruktion. Den var større og mere velindrettet end nogen anden, jeg har set af den Façon. Kassen, der bevægedes hen over Stokkene, var af tykke Egeplanker, og den var ikke fyldt med løse Kampesten af forskellig Størrelse, men med Mursten, der laa fast i Ler. Rullestokkene bevægede sig hen over et glat og jævnt Bord af svære Planker, og den opstaaende Ramme, der omsluttede Kassen, var med sine Trisser udmærket afpasset, saa at Kassen med Lethed kunde føres frem og tilbage over Stokkene.

 

Til Rulning hørte der endnu et Bord. Det var en Plade af Fyrretræ, hvidskuret og omtrent 2 Alen i Kvadrat. Nogle Tapper blev indsat i tilsvarende Huller i Væggens Tømmer, og et Ben, der paa modsat Side ved et Hængsel var forbundet med Bordpladen, blev nu rettet ned og holdt i Stil-

 

Side 110.

 

ling ved en lang Krog, der fra Midten af Pladen blev sat fast i en Øsken et Stykke nede paa Bordbenet.

 

Ved dette Bord stod den Person, der skulde rulle Stykkerne med de hvide Lærreds Rulleklæder paa og af. Fire Personer trak og skød Rullen frem og tilbage, to ved hver Ende, og der var bestandig to Stokke med Tøj under Rullen. De blev skiftevis erstattet med nye Stokke, medens det færdige Tøj blev taget af Stokkene, lagt smukt sammen og anbragt i en stor Kurv eller, naar det var mindre Stykker lagt i Bunke paa Bordet. Det gik jævnt og stadigt som i en Fabrik.

 

Som ganske lille holdt jeg af at sidde paa Rullen, køre frem og tilbage og se paa Travlheden. Kun gyste jeg lidt og holdt mig fast i Skillerummet mellem Kassens to Afdelinger, naar Rullen blev trukket saa langt ned som muligt og tynget ned for at vippe op ved den anden Ende, saa den færdige Stok kunde tages bort, og en anden lægges i Stedet I en ældre Alder blev det betroet mig for en kort Tid at afløse en af dem, der tjente ved Rullen. Jeg trak og skubbede med en god Vilje, og følte mig ikke saa lidt smigret ved det hæderfulde Hverv.

Inden Døre i Køkken og Dagligstue.

Her er Forskellen maaske størst eller dog mest paafaldende mellem Nutiden og Tiden 70 Aar tilbage.

 

Man kendte ikke Komfurer lige saa lidt som Kogegas og Elektricitet.

 

Under Skorstenen var i Bordshøjde den murede Arne (Gruen). Ildstedet var i det ene Hjørne; paa Tværs af det gik en solid Jernstang, der bar en Kedelkrog. Den var forsynet med Hager i forskellig Højde, saa at de større og mindre Jærngryder og Tekedlen kunde hænges i en passende Højde over Ilden. Der var ogsaa Trefødder af Jærn. De benyttedes til at sætte Kasseroller eller Jydepotter paa, naar der skulde være „Ild paa“ mere end eet Sted.

 

Der var ogsaa sørget for, at et Stegespid kunde befæstes til Bagmuren. Stegning paa Spid var meget yndet, skønt al Sky og meget Fedt dryppede fra Stegen ned i Gløderne. Det var en kedelig Beskæftigelse at dreje Spiddet. Paa finere Steder havde man dog en Slags Uhrværk, der besørgede Drejningen; men det var hændet mere end een Gang, at Maskineriet løb løbsk og sønderrev Stegen og klaskede Stykkerne rundt i Skorstenen og ud i Køkkenet.

 

En flink Kokkepige eller Husmoder sørgede for at have smaatkløvet Bøgebrænde eller Fyrrebrænde staaende til Tørre ved Ilden. Skulde der saa tændes op, og der var Gløder under Asken, satte man en „Svovlstik“ til en af dem. Saa blussede den og antændte det knastørre Smaabrænde.

 

Var der derimod ingen Gløder, maatte Fyrtøjet gøre Udvej. Saa tyede man til en lille Jærnkasse, Fyrstaalet kom frem, en lille Flintesten blev slaaet haardt imod det, og Gnisterne blev opfanget i nogle tørre Lærredsklude eller i noget Fyrsvamp. Der maatte saa pustes og blæses for at for at faa Lærredet eller Svampen i Glød, saa at Svovlstikken ved at sættes til det glødende Stof kunde komme i Flamme.

 

Svovlstikken var et Husflidsprodukt. Man udkløvede Fyrrepinde, der var omtrent 3 Gange saa lange som Nutidens Tændstikker og noget tykkere. Der blev smeltet Svovl i en lille Jærn- eller Lerskaal, og begge Ender af Svovlstikken dyppedes gentagne Gange deri, saa at den forsynedes med en gul Klump i hver Ende; det kunde saaledes gøre Nytte to Gange.

 

Hvor der var Orden i Tingene, kunde der paa den Maade temmelig hurtigt skaffes Ild. Dog har jeg oplevet en Novemberaften noget sent, da vi kom hjem fra et Besøg, at der maatte slaas Gnister og pustes i længere Tid, maaske 10 Minutter eller et Kvarter, før vi fik Lys, fordi Luften var saa fugtig og taaget. Det hændtes ogsaa adskillige Gange om Vinteren, at Naboer, der om Morgenen saa, at vi havde Ild og Lys, sendte Bud hen med en Lygte for at faa Lyset i den tændt, eller kom med en gammel Træsko i Haanden og bad om at maalte „laane“ nogle Gløder.

 

I Begyndelsen af Fyrrerne bragte min Moder med sig hjem fra København en 50 „Friktions-Fyrstikker“, som en

 

Side 112.

 

Fætter havde foræret hende. De laa i en Trææske med Skydelaag. Prisen var 16 Skilling. De kunde stryges paa en Væg, paa et Ærme eller mod enhver tør Flade og betragtedes og behandledes naturligvis med stor Ærefrygt og Sparsomhed. Nogle Aar senere, da de blev billigere, vandt de almindeligt Indpas ; men man opbevarede og brugte dem med langt større Forsigtighed end nu til Dags. En Nabo- gaardmand satte den første Æske, han fik i Købstaden, over Styr, noget før han naaede hjem. Han vilde prøve det nye Værktøj og tænde sin Pibe; men da han i Mørket aabnede Æsken og saa Fosforskæret lyse fra Fyrstikkerne, troede han, de var i Brand, og kastede Æsken med Indhold ud i det Vandsted, som han lige kom forbi.

 

„Vogter Lys og Ild!“ hed det i Vægtersangen. Det Lys, der tændtes Morgen og Aften, var yderst beskedent. I Køkkenet leveredes det af et Spædelys eller af en simpel Olielampe, omtrent saa stor som en Tekop, med et lille Næb til Vægen; den var af Blik og forsynet med en lang Krog til Ophængning under en Bjælke eller paa andre Steder.

 

I Dagligstuen midt paa det runde Bord brændte et Formelys. Det stod i en Lysestage af Kobber. Midt paa en Plade af Størrelse og Façon som en Tallerken stod Lysepiben, et Rør, der rummede det største Formelys. Det havde en Spalte paa den ene Side, hvori en lille kort Pibe kunde bevæges op og ned og befæstes i 3 Indskæringer i forskellig Højde, saa Lyset kunde hæves, efterhaanden söm det brændte kortere. Naar det kun var omtrent en Tomme langt, kom „Lyseprofitten“ i Brug (Afb. 5).

 

Den var en 4 Tommer lang, noget tilspidset Cylinder, saa tyk, at kun en lille Del af den gik ned i Lysepiben. For oven udvidede den sig til en lille Beholder som en diminutiv Underkop, der paa Midten havde 3 Torne eller Spidser, som omsluttede Lysestumpen, der saa kunde brænde og lyse, til den sidste Draabe smeltede, og Tællen var opsuget af Vægen. Et Apparat, som Nutiden ikke kender, en Lysesaks (Afb. 4), tjente til at afklippe Vægen, naar den havde afsat for stor en Tande, og med dens Spids kunde man pirre i Vægen paa Profitten og styre den og rejse den op,


Side 113.

 

saa Flammen kunde holdes i Live og fortære de sidste Rester af Formelyset.

 

Om det ene Lys sad der saa hver Vinteraften i Reglen 2 voksne Mænd og 3 Drengebørn, medens Husmoderen og Tjenestepigen sad i hver sin Krog og spandt, den ene Hør, den anden Uld. Ogsaa hørte man tit Pigen karte Uld flere Timer i Træk. Bedstefader læste ; Hjælpelæreren læste ogsaa

 

eller tegnede med min ældste Broder — ikke saa sjældent var han ude — og vi to yngste tegnede og skrev paa vore Tavler eller bladede i en Naturhistorie uden Titelblad og med de skrækkeligste Illustrationer i Træsnit.

 

Vi sad dér hyggeligt og lunt, mens det tørre Bøgebrænde knitrede i Kakkelovnen. En Maler kunde ganske sikkert have fremstillet et smukt og tiltalende Interiør af vort Vinteraftensæde i den lille Dagligstue.

 

Et Aar kom min yngste Broder i Seng Kl. 6, jeg Kl. 7 og vor ældste Broder Kl. 8; næste Aar var Tiderne 7, 8, 9, og det følgende Aar kom vi alle tre i Seng Kl. 9.

 

Kun naar der var fremmede, havde vi to lange Lys i almindelige sølvpletterede Stager.

 

Hvad der blev spundet om Vinteraftenerne, fik forskellig Anvendelse; det grovere Uldspind blev til Strømpegarn og Vadmel, det finere blev en Bestanddel af Hvergarn, og Hørgarnet blev til fint og solidt Lærred og til Sommerkjoler.

 

Jeg syntes, det var helt højtideligt, naar Væveren kom med en stor Rulle Tøj, og den blev aabnet, og der forhand-

 

Side 114.

 

ledes om Tøjets Udseende og Styrke, og hver eneste Gang hørte jeg Væveren berømme Garnets Finhed og Jævnhed og Styrke. Det var et smukt Syn at se to lange, hvide Stykker Lærred ligge paa Bleg paa det grønne Græs. Jeg har saa tit fyldt en Vandkande ved Brønden og vandet Lærredet og undertiden ogsaa om Aftenen taget de spidse Træpinde op, der ved Hjælp af Stropper holdt Lærredet fast, og derpaa rullet det sammen, eller om Morgenen gjort det omvendte, rullet det ud og gjort det fast paa det grønne Græs. Engang fandtes der flere Gange nogle uforklarlige Pletter paa Lærredet. Vi passede nu paa og opdagede, at de skrev sig fra Lammene, som hoppede om og holdt Bal paa Lærredet. De mistede saa Friheden og blev tøjrede.

 

Jeg husker ogsaa et stort Stykke hvid Vadmel, der blev valket. Flere Personer trak den vaade dampende Tøjrulle Alen efter Alen frem og tilbage paa et Bord hen over et løst Stykke flettet Gærde. Det blev ved den Proces tykt og fast som et Stykke Filt og gav Stof til gode Sengetæpper.

 

Det farvede Garn, der leveredes til Væveren, var i Reglen hjemmefarvet. Jeg ser endnu den store Messingkedel, der benyttedes, husker, at der købtes Brunspaan og andre Stoffer og vaagedes nøje over, at Garnet blev ensfarvet og ikke brændt m. m.

 

Et stort Stykke Kjoletøj af Hørlærred ser jeg endnu. Det var hvidt i Bunden med blaa Terner. Da Moder havde syet sig en Kjole deraf og prøvede den, saa min ældste Broder beundrende op paa hende og sagde: „Nu ligner du rigtig en Jomfru“. Et vemodigt Smil fra den unge Enke belønnede hans smigrende Udraab.

 

Jeg mindes ogsaa et smukt Stykke Hvergarn, sort i Bunden med ternet Mønster af forskellige Farver. Vi saa Mønstret, før Tøjet var vævet. Om et stort firkantet Vindsel var Garnet vundet paa, ganske som Vævningen skulde fremstille Mønstret. Det blev erklæret for et usædvanlig smukt og solidt Stykke Tøj. Alligevel gik efter een Uges Forløb Albuerne gennem min nye Dagligbluse af dette Stof, og hvert Ærme maatte gentagne Gange forsynes med en kunstfærdig ifældet Lap.

 

Side 115.

 

At Strømpestrikning, Syning af Kropstykker og Undertøj var Husflidsarbejde betragtedes som noget selvfølgeligt. Indtil vi Børn var en 11—12 Aar blev vort Ydertøj ogsaa syet hjemme. Et udmærket Blusemønster fik Moder fra Præste- gaarden. Overhovedet laante og udlaante man gensidig Mønstre til Kjoler og andre Beklædningsstykker; der var ingen Mønstertidende dengang, og Moderne vekslede ikke saa hurtig.

 

Jeg kan næppe forstaa, hvorledes de flittige Hænder kunde overkomme alt det Arbejde. Men der var ogsaa en lang Arbejdsdag, mer end 2 Gange 8 Timer. Jeg sagde en Vinter til min Moder: „Du so ver vist aldrig. Naar jeg falder i Søvn om Aftenen, og naar jeg vaagner om Morgenen, kan jeg høre, du spinder, og er jeg et Øjeblik vaagen om Natten, saa hører jeg ogsaa Rokken“. Det sidste har dog antagelig været et Sansebedrag.


Indledende tekst til andet afsnit (LFHS 2017) af Thomas Jørgen J. Hansens barndomserindringer:

Thomas Jørgen Jensen Hansen, 1837-1919. Foto: Privat.
Lolland Falsters Historiske Samfunds Aarbog 1917. Forsiden.

I andet afsnit, ”Hjemmeliv” fortæller Jørgen om det daglige liv i hjemmet, indendørs og udendørs. Moderen, Juliane Marie, fremtræder som en klog og i pædagogisk henseende moderne kvinde, når hun lader de tre brødre boltre sig ganske frit og klatre i træer. Frihed under ansvar! De fik lov til at gå til stranden og bade – Hunseby strand lå i nordlig retning, ca 3 km fra hjemmet. 

 

Drengene deltog fra tidlig alder i arbejdet i nyttehaven og på markerne, og det var dengang en selvfølge på landet. De gjorde sig også nyttige ved at gå ærinder for at købe ind på gårdene eller på herregården Nielstrup som lå ca 4 km fra hjemmet, og til møllen med korn. De gjorde også indkøb hos bageren og urtekræmmeren i den nærliggende købstad Maribo.

 

Vi får at vide, at Rasmus Malling og hans hustru, den 20 år ældre Ane Marie, født Kragelund, 1767-1835, var hyppige besøgere i det kongelige teater i København i perioden før 1808, da Rasmus Malling gik på Blaagard Seminarium.

 

I hjemmet læste man lokalbladet ”Lollandsposten” (en avis som udkom tre gange ugentlig og blev grundlagt i 1836) og desuden Berlingske Tidende, og skønlitteratur lånte man fra præstegården og andre hjem i omegnen.

 

Man mærker Jørgens beundring for moderen, som blot havde 4-5 års skolegang men som åbenbart fortsatte med at lære livet igennem og var godt bevandret i historie, geografi,  kongelige familliers genealogi og musik. Juliane må have haft en enestående god hukommelse, for hun kunne i detalje genfortælle lange passager fra de bøger, hun havde læst.

 

Juliane var også en selvstændigt tænkende kvinde, som gerne deltog i diskussioner om politiske spørgsmål og kvindesagen, og ”...man hørte med opmærksomhed på hendes udtalelser, der faldt med vægt og varme”. Vi forstår her, hvorledes de tre brødres kundskabsniveau og personlighedsudvikling er blevet formet af  såvel moderens som plejefaderens meninger og den frie diskussionsatmosfære, der prægede hjemmet.

 

Vi ser tydelige spor af denne baggrund i Rasmus Malling-Hansens personlighed som voksen – hans selvstændige og utraditionelle måde at tænke på og hans selvtillid, hvad angår hans evner og resultater indenfor den naturvidenskabelige forskning og de tekniske aspekter af skrivekuglens udvikling.

 

Der blev læst højt i hjemmet, blandt andre Holberg og Øhlenschläger, og Jørgen læste for eksempel ”Berlingskes feuilleton” for de andre.


Træk af dagligt Liv i en lollandsk Landsby 70 Aar tilbage*). Del II.

                                  Af Th. J. Hansen.

                                             II.

Hjemmeliv.

Vi levede under smaa Kaar, og jeg maa beundre, hvor godt det lykkedes ved Moders Anstrengelser at faa begge Ender til at mødes, som Englænderne siger.

 

Søndagen var særlig udmærket. Vi Børn fik rent Tøj paa fra yderst til inderst og blankpudsede Sko. Det kunde vor Nabos Plejesøn „Per vor Ven“, aabenbart ikke lide. Han syntes maaske, at vi nu var for fine at lege med. Han var ikke rig paa Stof til Sammenligninger. En Kattekilling og en Matrosdreng var de eneste Sammenligningsobjekter, der stod til hans Raadighed, og med hans ufuldkomne og stammende Sprog var det gerne hans Hilsen: „Du lidder en Katunge“, eller: „Du lidder en Matrosdreng“. Derefter gik hans unaadige Mine gerne over til et ret velvilligt Smil og Passiaren eller Legen kunde begynde.

 

Var Vejret mere skikket til at holde os indendørs, havde vi Tilladelse til (om Søndagen kun) at se Billeder og læse Fortællinger i et indbundet Eksemplar af „Børnevennen“ fra 1837.

 

Naturligvis fik vi Formaninger til at passe paa vort Tøj; men ingen Slags passende Lege blev os forbudt. Jeg kan endnu høre Moder sige: „I maa gerne klatre i Træer; ellers bliver I jo ikke rigtige Drenge; men 1 maa holde jer fast i friske Grene, der er stærke nok til at bære jer; og saa maa

 

*) Hunseby Sogn.

 

Side 107.

 

I passe paa Tøjet. I ved jo godt, at jeg ikke har Raad til at give jer nyt Tøj hvert Øjeblik“.

 

Det viste sig ogsaa engang, at Formaningen ikke havde lydt for døve Øren. Min yngste Broder plukkede Sveskeblommer ned i en Kurv, der var bundet til en Gren. Da han var øverst oppe i Træet, faldt han ned og laa i nogle Minutter besvimet. Han var dog ikke kommet til Skade; men hans hele Stilling viste, at han havde brugt al Forsigtighed. Ved hans Fødder laa en afbrækket Gren, saa tyk, at den saa ud til at kunne bære hans Vægt mer end 2 Gange, og hans venstre Haand omsluttede en afreven Gren, der syntes at maatte kunne holde ham oppe, naar hans Fodfæste svigtede.

 

Vi fik naturligvis ogsaa Formaninger, naar vi badede i det salte Vand, der ikke var saa langt borte. Vi maatte ikke løbe derhen og ikke gaa svedige i Vandet, straks bade Hoved og Bryst, ikke vove os for langt ud, ikke være længe om at klæde os paa o. s. v.

 

At vi Drenge tidlig maatte hjælpe til med at afplukke Frugt, lægge Kartofler, hyppe dem og grave dem op, luge i Haven og skufle Gangene, tage Del i Høhøst og Kornhøst, behøver vel næppe at nævnes.

 

Vi maatte ogsaa tit gaa Smaaærinder. Jeg har ikke saa faa Gange gaaet til Bøndergaarde for at købe Smør til 12 à 16 Skilling Pundet. Nogle Gange har jeg vandret til en Herregaard i Nabosognet1) med en stor Hankekurv for at købe en halv Kalv à 2 Skilling Pundet. Det har ikke været saa kort et Stykke Vej; jeg regnede det dog ikke for nogen Bedrift.

 

Jeg sagde ved mig selv: „Det Stykke Vej til Sognegrænsen er ikke noget at tale om ; det er heller ingen lang Vej at skraa over Knud Olsens Marker; fra Byen til den røde Smedje er heller ikke langt, og derfra til Herregaarden kommer man hurtig“. De fire korte Vejstykker blev dog til sidst en temmelig lang Vandring. Det besværede mig dog ikke; men jeg behøvede alt mit Drengemod for at komme forbi de to sidste Stationer. Der mødtes jeg altid af nogle store glubske Hunde. Det var forbudt mig at kaste med *) Noterne til denne Afhandling findes Side 125.

 

Side 108.

 

Stene eller bruge Stok, og det Middel, der var anbefalet mig, at standse lidt og se fast paa disse Uhyrer, saa avancere nogle Skridt o. s. v., bragte mig hver Gang uskadt fra dem.

 

Jeg husker engang i Fyrrerne, at jeg i smukt Foraars- vejr gik til Herregaarden. Et Mandshoved med Horn paa over en Stalddør stemte mig altid højtidelig. Man sagde, det forestillede Peder Oxe, der havde ejet Gaarden. Jeg skraaede hen over den store Gaardsplads og kunde ikke straks finde den ældre Kone (vistnok en Holstener), der forestod Mejeriet. Man viste mig hen til et stort Rum, saa fuldt af Vanddamp, at det varede noget, inden jeg kunde se, hvad der foregik. En Snes letklædte Malkepiger skurede af alle Kræfter løs paa Malkespande og vekslede muntre Replikker under Latter og Spøg, alt sammen efter mit Skøn fuldkomment uanstødeligt.

 

Saa kom en dværgagtig Mandsling med et yderst selvbehageligt Væsen gaaende gennem Lokalet. Han blev straks en Skive for deres Vid og følte sig aabenbart smigret deraf. Nu brød Selskabet op, Arbejdet var færdigt, og Mandslingen blev staaende ved Udgangsdøren, medens Pigerne, der hilste ham med alle Slags Kælenavne og venlige Ord, passerede forbi ham.

 

Da Døren lukkede sig efter den næstsidste, omfavnedes den lille Knud paa det kraftigste af den sidste under Latter og Lystighed, mens hun var ved at tage Vejret fra ham. Saa kom Overmejersken, og jeg fik min halve Kalv. Nogle Aar senere, da jeg hørte Erik Bøghs Vise om „Per, der var kun ni Kvarter“, tænkte jeg uvilkaarligt paa „lille Knud“.

 

En behageligere Tur var det, naar jeg sendtes til Mølle i samme Nabosogn med en Pose fuld af Hvede, der skulde forvandles til Mel. Det var en Stubmølle, der havde det lidet smigrende Navn Ventepose Mølle. (Trap har i sin første Udgave urigtigt „Vendepose“, medens en Vandmølle paa Taasinge har Navnet „Ventepose“). Paa den Tid passede dette Navn ikke paa Møllen; den var bekendt for hurtig og reel Ekspedition. Jeg vendte altid glad hjem derfra med en Pose fuld af dejligt hvidt Mel.

Det var med en Følelse af noget usædvanligt, at jeg tog

 

Side 109.

 

det høje Skridt fra Jorden op til den fritsvævende Trappe eller Bro, der førte op til Møllen. Her blev jeg meget venligt modtaget af Møllersvenden Løye, en høj smuk Mand i Trediverne, Broder til Mølleforpagteren, der selv styrede sit Landvæsen.

 

Svenden traf straks Anstalter til, at min Hvede kunde komme i Kværnen, naar det nærmeste Arbejde var fra Haanden. Han havde lavet sig et smukt lille Kontor, hvor han havde Bøger og Skrivematerialier. Han viste mi^Talkunster, lavede Tryllekvadrater, lod mig gætte Gaader, viste mig Møllens Indretning og lod mig prøve paa at hejse ham op i øverste Etage. Jeg blev meget forbavset over, at jeg hævede ham omtrent en Alen og over, at det krævede saa ringe Kraft, men temmelig lang Tid og et meget langt Stykke Reb.

 

Saa viste han mig, at min Kraft virkede paa et stort Hjul, medens Bommen, der gik midt gennem Hjulet, var omsnoet af det Reb, der hævede Byrden. Naar saa Hjulets Omkreds var 12 Gange saa stor som Bommens, maatte jeg hale 12 Alen Reb til mig for at faa snoet 1 Alen Reb om Bommen og derved hæve Byrden 1 Alen. Hvis han saaledes vejede 168 Pund, saa var Produktet af Byrde og Vej 168 X 1. medens Produktet af Kraft og Vej blev 14 X 12, der ogsaa blev 168, saa jeg kun fik 14 Pund at løfte.

 

En anden Gang sagde han: „Nu kommer jeg til at dreje Møllen“, og sprang saa ned og stak en lang Stang ind i Møllens Underbygning og drejede den et ikke saa lille Stykke. Han forklarede mig saa, at Virkningen af dette Gangspil beroede paa den samme Lov om, at der var Ligevægt, naar Tallene for Kraft Gange Vej gav det samme Produkt som Tallene for Byrde Gange Vej, og at et ringe Overmaal af Kraft virkede Bevægelse. Naar han ved sin store Omgang maatte gaa 100 Skridt for at dreje Underbygningen et Skridt, saa havde han egentlig kun en Hundreddel af Møllens Vægt at dreje.

 

En Menneskealder senere oplevede jeg et mærkeligt Sammentræf, der drejede sig om den lille Stubmølle. Jeg sad ved Frokostbordet hos min Broder i København og skulde


Side 110.

 

derfra tage hjem med Toget. Vi talte om den stærke Storm, der var begyndt, derefter om mærkelige Navne fra vor Barndomsegn. Særligt dvælede vi ved „Ventepose“, det nedsættende Navn, som vi fandt var uretfærdigt anvendt Saa blev der spurgt om Togtiden, og vi saa paa vore Ure og konstaterede deres Overensstemmelse. Næste Dag læste vi i Bladene, at Stormen ved nøjagtig den samme Tid havde gjort Ende paa Møllen, løftet den op og ført den ud paa den nærliggende Bivej, hvor den fuldstændig knustes.

 

Noget der hyppig gentog sig, var Spadsereture til Købstaden2) med en stor Hankekurv. Paa en Seddel var der opskrevet, hvad vi skulde have hos Urtekræmmer og Bager o. a. Ved Acciseboden (se Afb. 1) maatte vi vise Betjenten vor Kurv, for at han kunde se, at den ikke indeholdt accisepligtige Ting. — Jeg husker, at Bagerens Pige engang fik Skænd, da hendes Madmoder kom og saa, hvad hun havde lagt i min Kurv. „Men Pige dog; du har jo givet ham af det Brød, som Folk i Byen skal have“.

 

En anden Gang, da jeg skulde købe nogle Pund Ost, sagde Konen i Butikken: „Tør du ogsaa købe den Ost, min Dreng, den er meget dyr, 8 Skilling (16 Øre) Pundet?“ „Jeg skal jo have Ost, og jeg har Penge med“, sagde jeg med en vis Selvfølelse.

 

Som et Eksempel paa Forskellen mellem den Tids og Nutidens Priser skal jeg endnu nævne, at Bedstefader fik en forbavsende høj Pris for en stor, fed, hvid Ko, der malkede daarligt, men blev anset for udmærket til Slagtning. Prisen var 18 Rd. (36 Kroner). En Nabogaardmand var bekendt for sin udmærkede Hesterace, dejlige blankbrune, stærke Kæmper, der flere Gange hentede Præmier. Man sagde, næsten med Gysen og Ærefrygt, at der forgæves var budt ham 80 Rd. (160 Kr.) for en af dem.

 

Jeg mindes ellers ikke andre Priser; men Vejenes Tilstand husker jeg. Den største Del af Aaret var Bivejen en opblødt Lerælte, der gik op over Støvlefødderne, saa jeg tit, naar jeg kom til Landevejen, gik ned i Grøften og skyllede Støvlerne for at være lidt ren om Fødderne, naar jeg kom til Byen.

Boliger og Hundehold.

Naar vi gik Ærinder hos Befolkningen, blev vi altid modtaget venligt. Det kunde være, vi skulde købe Smør, forhøre os om Pløjning hos dem, der havde paataget sig det Arbejde, eller i Høstens* Tid høre om en Høstvogn med en Hjælper for nogle Eftermiddagstimer. Ogsaa kunde det hænde, at vi skulde bringe Besked til Vaskerkonen eller andet. Der var gerne rent og pænt, hvor vi kom; men Luften fandt vi flere Steder noget indelukket. Der var Lejligheder, hvor Vinduerne ikke kunde lukkes op. Naar der fejedes, blev Dørene aab- nede; det var al den Adgang, der var til frisk Luft. Gulvene i Dagligstuen syntes jeg ikke om. Man kunde ikke se, om man havde et Brædegulv eller et Lergulv under Fødderne; man kunde kun høre det. Det lignede ikke de hvidskurede Gulve, vi saa i Gaardmændenes Storstuer, eller vore Gulve hjemme. For Resten maa jeg med en vis Forundring og Beskæmmelse tilstaa, at Skolestuens Gulv ikke saa stort bedre ud end Lergulvene, og at der kun blev fejet hver Lørdag. Udluftning blev der sørget godt for. Andre Steder gik det

 

Side 112.

 

paa samme Maade. I en Købstad, hvor jeg kendte noget til Forholdene, var man i Slutningen af Halvfjerdserne ikke naaet videre, end at der i Skolestuerne fejedes Onsdag og Lørdag, indtil der paa Skolekommissionens Initiativ blev indført Rengøring af Lokalerne hver Aften.

 

En Omstændighed gjorde, at jeg ikke altid var glad ved at gaa til Gaardene. Det var deres Hundehold. Naar jeg aabnede den lille Laage i Porten, kunde det hændes, at der kom een eller to glubende hylende Hunde farende imod mig, eller en Lænkehund fo’r brølende ud af et Hul i Portaabningens Væg, og hvis der stod en Vogn i „Agerummet“, var det tit, jeg lige netop kunde presse mig frem langs Hjulene, for at den ikke skulde naa mig. Da jeg blev mere erfaren, gjorde jeg Støj med Laagen, før jeg aabnede den, saa de løse Hunde kom farende, og mens vi saa var hver paa sin Side af Porten, søgte jeg ved venlig Tiltale at snakke mig til Rette med dem.

 

Jeg undrer mig endnu den Dag i Dag over, at Bedstefader vilde holde Lænkehund (og endda i vor tidligste Barndom), en sand Menneskeæder. En Husven af os havde set Hunden blive mishandlet paa en Nabogaard under kluntede Forsøg paa at afrette den, og han optraadte som Ansøger paa „Flink“s Vegne til Pladsen som Lænkehund ved Skolen. Flink var en kraftig og smuk sort og hvidbroget Hund af Middelstørrelse.

 

Vi Børn saa paa den med Rædsel og Gru, og Moder bad oftere sin Plejefader om at give Hunden Afsked. Men han havde fattet Godhed for Dyret, der var meget aarvaagen og vagtsom. Han og Tjenestepigen var de eneste, der kunde komme til Flink; men naar Hunden sprang op ad ham, og han klappede den, saa den ham tit i Ansigter med onde Øjne og knurrede og viste Tænder. Skolebørnene havde ogsaa Respekt for Flink; men desto værre drillede de den i Smug, stak og slog med Stokke ind imellem Tremmerne af Stakittet, hvoraf et Hjørne hørte med til Flinks Omraade.

 

Flink maa have været et usædvanlig intelligent Dyr. Jeg var saa uforsigtig, engang jeg hjalp til med at feje Gaards-

 

Side 113.

 

pladsen, at komme den for nær. Til min Skræk saa jeg den ligge lige for mine Fødder; men jeg saa ogsaa, at den betragtede mig roligt og med et haanligt overlegent Blik. Naar vi havde den Gerning for, taalte Hunden, at vi kom den' nær; men ellers, især naar det gjaldt dens Mad eller Drikke, var al Adgang forbudt uvedkommende. I Pigens Fraværelse maatte Moder med en Krykkestok trække Hundens Trug til sig, rense og skylle det og skubbe det tilbage, naar det var fyldt.

 

Var Bedstefader ude paa Marken eller oppe i Byen, kunde han høre paa Hundens Gøen, om det var en kørende eller ridende, der kom ind i Gaarden, eller om det var en velklædt Person eller en Tigger, der aflagde Besøg. En Husmand, der boede mindst en halv Fjerdingvej borte, kunde saaledes fortælle: „I Gaar var der en Timestid en Hest bunden ved Stakittet“ . . o. s. v.

 

Kort før sin Død skaffede Flink mig en Oprejsning og en Glæde, der ikke var helt uskyldig. En Søn af en af vore Naboer tyranniserede mig ikke saa lidt med Puf og Slag, og hvis jeg tudede, blev det kun værre, og under stadige Spørgsmaal: „Har jeg gjort dig noget? Har jeg gjort dig noget?“ stødte han mig for Brystet, saa jeg maatte vige tilbage og ende med at falde paa Ryggen.

 

Et Par Dage, før Straffen ramte ham, havde han faaet fat paa en udvokset Skadeunge, og da han kom med den i Haanden, bad jeg, om jeg maatte se den. Han stak den saa lige hen i Ansigtet paa mig og sagde: „Saa glo da, din Hvalp!“ Fuglen blev forskrækket og huggede med Næbbet. Heldigvis ramte den kun Overlæben, der blødte stærkt, og i lang Tid efter var prydet med et hvidt Ar.

 

Min Plageaand kom saa nogle Dage efter og viste en Bue og en Pil af Rør med en Begklump paa Enden. Han skød saa til Maals efter Udhusvæggen, og Pilen fløj hen i Nærheden af Flink. Tankeløs gik Drengen hen for at tage sin Pil op ; men Flink var paa sin Post, sprang op paa Ryggen af ham og kastede ham til Jorden, rev hans Trøje i Stykker, saa den hvide Vat hang ud, og vilde yderligere

 

Side 114.

 

tage den forvovne under Behandling, da Stenbroens Hældning hjalp Drengen til at rulle sig bort fra den rasende Hund. Saa rejste han sig hylende og tudende som en Ridder af den bedrøvelige Skikkelse, og rystende og slingrende listede han sig hjem. Jeg burde have følt Medlidenhed med ham; men det gjorde jeg desværre ikke. Siden den Tid forekom det mig, at han voksede nedad. Han var heller ikke nær saa overlegen og tyrannisk som før den Tid.

 

Men Flinks Dom var nær for Haanden. En Dag rev den sin Lænke itu og fo’r af Sted, mens et Stykke af Lænken fulgte med og raslede hen ad Vejen. Pigen, der havde set det, skyndte sig forfærdet efter den og saa den feje 2—3 Nabohunde rundt i Støvet og skambide dem for derpaa at forfølge et Barn. Hun fik fat i Lænken, og Flink fandt sig i at blive trukken tilbage til Hundehuset og lænket, mens der blev slaaet et Bræt for Indgangen.

 

Nu skulde Naboen skyde den; men han ramte ikke og Hunden rev sig atter løs, løb ind i Loen og sprang op paa en Halvvæg for at slaa ned mellem Faarene og Lammene. Trods Hundens truende Snærren greb den tapre Pige den og førte den atter hen og lænkede den. Dette sidste Optrin saa vi Børn paa Afstand fra Køkkenvinduet og forstod det ikke helt, da vi ikke havde set eller hørt noget af det foregaaende, og det hele skete saa hurtig. Men Hunden forstod det aabenbart. Den lagde sig ned med Hovedet vendt mod vor Nabo, der kom med Geværet, saa resigneret paa ham, bøjede saa Hovedet ned mellem Forpoterne og vendte Panden mod Bøssepiben og sank langsomt sammen, da det dræbende Skud lød.

 

Pigen stod bag ved os og græd højt: „Aa, Flink! Nu tilgiver jeg dig al den Angest, du har voldt mig“. Vi Brødre var ogsaa helt rørte over Flinks smukke Død. Det var for os, som vi saa en angerfuld Forbryder, der fandt sin Straf retfærdig og hengav sig i sin Skæbne.

Hjemmets Interesser.

Nu nogle faa Ord om den mere æstetiske Side af Hjemmelivet:


Thomas J. J. Hansens mor, Juliane Hansen, 1809-1885. Foto: Privat.

Side 115.

 

Min Moders Plejefader havde i sin tidligste Ungdom levet nær ved København og i København. Han og hans Hustru havde været hyppige besøgende i det kongelige Teater, indtil 1808, da de havde holdt Bryllup og var flyttet til Lolland, hvor han var Lærer i 49 Aar.

 

Af Blade havde de et lille Lokalblad, „Lollandsposten“, og fra Præstegaarden Berlingske Tidende. Nogen Skønlitteratur (det var i Trediverne) fik de ogsaa til Laans derfra og fra andre dannede Familier i Omegnen. De fulgte godt med. Der blev for øvrigt ikke gjort meget for min Moders Uddannelse og Undervisning; den standsede 1820—21, da hun var 11 —12 Aar, og jeg fatter derfor ikke, hvorfra hun havde hentet sin ikke ringe Kundskab i Historie og Geografi. Med Hensyn til Europas Fyrstehuse og deres indbyrdes Slægtskab var Moder omtrent et Leksikon.

 

Da Moder som attenaarig besøgte København, satte hun sin Familie —’ navnlig sin Halvsøster — i Forbavselse ved sit Kendskab til Byen og til Teatret. Hun kendte Teatret fra Samtaler mellem Plejeforældrene og andre. Paa Søsterens Spørgsmaal, da de første Gang var sammen dér: „Hvad er det?“ og „hvad tror du, det er?“, svarede den unge Pige fra Landet: „Det er den kongelige Loge, og det er Hofdamernes Loge“ o. s. v., „jeg havde kun tænkt, at det var efter en noget større Maalestok“. Endnu mere steg Forundringen, da den unge Pige ikke trængte til nogen Hjælp for fuldt ud at forstaa Handlingen og Gangen i Operaen Don Juan.

 

Man læste i de Tider paa en helt anden Maade end nu. De Romaner og Komedier, som interesserede, læste man Gang paa Gang. Hvad Moder havde læst i sin Ungdom, det ejede hun, det kunde hun. I Skumringen, mens hun strikkede Strømper til os, fortalte hun ofte Brudstykker deraf, undertiden hele Romaner. Jeg husker saa tydeligt en Række Aftener, vi hørte A. H. J. Lafontaines „Familien von Halden“. Det var vist mere end 20 Aar siden, at Bogen havde været i Huset; men jeg tror ikke, der har manglet ret mange Enkeltheder i Genfortællingen, og jeg er vis paa, at Afsnittene 8*

 

Side 116.

 

fulgte i den rette Orden. „Nu maa vi forlade dem og se, hvorledes det gik til i Hjemmet“, hed det. „Nej, nu faar I ikke mere i Aften; nu standser jeg ved det 14de Kapitel“ o s. v.

 

Da vi blev ældre, udvidedes vor boglige Underholdning ikke saa lidt. „Just’s (?) Naturhistorie og — om Søndagen — Aargang 1837 af „Børnevennen“ var nu ikke vor eneste Læsning. Af Børnebøger, som vi fik til Laans, mindes jeg „Poul Choppard“ og „Anna Ross“. En ung opvakt og elskværdig Gaardmandskone laante os nogle smukt holdte og indbundne Aargange af „Penningmagasinet“, der interesserede os meget, og som vi ikke lærte saa lidt af.

 

Der blev ogsaa læst højt. Det var.i Reglen min Bestilling at oplæse Berlingskes Feuilleton. „En Nat ved Bullar- søen“ og „Familien O. Donoghue“ forekom mig helt uendelige. Af Holberg og Øhlenschlager læste vi adskilligt. Med stor Interesse hørte vi Øhlenschlågers sidste Tragedie: „Kjartan og Gudrun“.

 

Aktuelle Spørgsmaal drøftedes baade i Hjemmet og ude. Nogle Gange ved Bøndergilder erindrer jeg, at der ved Bordet taltes om almindelig Værnepligt, Hoveriets Afløsning, fri Forfatning o. a. Moder deltog i Diskussionen, og man hørte med Opmærksomhed paa hendes Udtalelser, der faldt med Vægt og Varme; men der var før Krigen tilsyneladende ringe Modtagelighed og Interesse for disse Spørgsmaal. I snævrere Kredse hørte jeg Moder tale om Kvindesagen og blandt andet hævde, at der burde gælde de samme Regler for Bedømmelse af Mænds og Kvinders Sædelighed. Naar en falden Kvinde skulde udelukkes fra det gode Selskab, burde det samme ske med hendes Forfører. Stemmeret for Kvinder taltes der endnu ikke om.

Tiggere.

Det blev anset for en Ret og ikke som Tiggeri, naar Smaafolk, som ikke holdt Køer eller Faar, kom hos Gaardmænd, til Præstegaarden eller til Skolen med en Spand og bad om lidt Mælk, Skummetmælk, Tykmælk eller 01 —

 

Side 117.

 

heller ikke, naar de Foraar og Efteraar kom med en Pose og bad om en Tot Uld eller Laad.

 

Der var ogsaa mange, der syntes, at hvad der voksede i deres Haver, kunde de selv bruge, og de kunde forære bort deraf; men de fandt det upassende at drive Handel dermed. Det kom ogsaa Smaafolk til gode. Bedstefader havde f. Eks. to kæmpestore Kirsebærtræer, der bar i Skæppevis, om ikke i Tøndevis, og i Køkkenhaven havde han en Masse rigtbærende Ribsbuske. Venner og Bekendte behøvede kun at sende en Pige' eller Karl med en Kurv eller to for at hente, hvad de ønskede.

 

Ja undertiden gik det endog saa vidt, at vedkommende blot sendte deres Ordrer, og saa maate vi Børn og Tjenestepigen plukke Frugten og bringe den. Det hjalp ikke, at Moder fortalte, at man i Præstegaarden sendte Frugt til Købstaden for at sælge den paa Torvet. Men saa engang i Eftersommeren, da Bedstefader følte sig svag, og det var knapt med Penge, fik Moder Lov til at sende Pigen og Daglejeren til Byen med nogle Kurve fulde af Ribs og med andre Havesager, og da de saa kom tilbage med et smukt Stykke Suppekød og andre styrkende Ting og dertil nogle rede Penge, gik det op for Bedstefader, at der stak Værdi i Havesagerne, og at det nok kunde gaa an at benytte sig deraf.

 

Af Tiggere, der kom en Gang imellem, mindes jeg en lille gammel Kvinde, der med et fjollet Grin kom vaklende ind ad Køkkendøren; hun var kendt under Navnet „Ma Skips“ (o: Maren Skippers). Meget ivrigt bad hun om en Snaps, og da Pigen kom med den, trippede hun nogle Dansetrin og sang med rusten Stemme nogle Linier til Brændevinens Pris og endte med et henrykt Udbrud, der gik fra de højeste Toner ned til de dybeste: „Dide lide lidela“. Straks forekom hun .mig meget morsom; men jeg husker, at jeg snart væmmedes ved hende og tænkte: „Dersom nu min Moder var saadan en“!

 

Nogle Aar før min Skolegang begyndte, kom en Middag to Drenge fra øverste Klasse og gjorde Undskyldning, fordi de kom for sent. De forklarede, at de havde reddet „Galop- skræderen“ fra at drukne og havde fulgt ham hjem. Meget

 

Side 118.

 

drastisk forklarede de for Hjælpelæreren, at de havde set den berusede Mand siddende i en Grøft fuld af Vand og Mudder nær ved den sidste Gaard i Byen. Hans Hoved ragede op af Vandet; men hver Gang, han vilde prøve paa at rejse sig, gik han bagover, fik Hovedet under Vandet, der saa boblede op med en pludrende Lyd. Ved forenede Kræfter fik de to Drenge ham slæbt op og stillet paa Benene, og den ene Dreng efterlignede helt overbevisende hans Rysten og Prusten og Spytten, hans lettende Suk og hans faste Tag i Drengenes Skuldre for at rejse sig og holde sig oppe. Det var aabenbart, at Drengene havde frelst Galopskræderens Liv.

 

Senere saa jeg ham tit, og ved hans Død en Snes Aar efter saa jeg hans Papirer og lærte hans fulde Navn at kende og fik nogenlunde Rede paa, hvorledes hans Liv havde formet sig. Hans Navn var Jochim Heinrich Grimm; han var født i Holsten og var vistnok i Trediverne, da han kom hertil. Hvorfor han udvandrede, vidste ingen. Han var klædt som en Greve, lejede sig ind i et Par Indsidderstuer, hvor han mødte med Sengklæder af bedste Slags, fine Dundyner med Silkebetræk,, solide Underdyner og Madratser.

 

Et smukt beskedent Møblement føjedes hertil. Alt syntes at forme sig godt for ham. Han fik sig en Kundekreds, som han betjente til Tilfredshed. Han lærte hurtigt Sproget helt korrekt, kun var der altid i hans Tale og for øvrigt ogsaa i hans Væsen noget, der bragte en til at tænke paa en affekteret gammel Dame. Saaledes gik det en Række af Aar; hans Syn tabte sig noget, og Kunderne paastod, at han tog for lange Sting og syede for hurtigt.

 

Det gav maaske Anledning til Øgenavnet Galopskræderen. Nu begyndte han at drikke, pantsatte og solgte sine Ting. Engang i halvberuset Tilstand hørtes han at mumle: „Ja, de gode Sengklæder fik jeg ingenting for, jo, jeg fik et Par Potter Brændevin“. Saa blev han en Tigger og kom til sidst paa Fattigvæsenet. I Grunden var han godt lidt, var godmodig og tjenstvillig og altid venlig mod Børn.

 

En meget usympatetisk Person hjemsøgte af og til Distriktet. Det var en Provstesøn; han saa skummel ud, men

 

Side 119.

 

var for øvrigt en smuk Mand, noget over Middelhøjde med sort Haar og Skæg. Han krævede som en Ret Penge, aflagte Klæder m. m. Engang, da han kom til Bedstefader, var han meget opbragt over, at han havde været arresteret som Løsgænger. Han foreviste en Pistol, der var ladet, og udstødte Trusler mod Sognefogder og andre Øvrighedspersoner. Bedstefader sagde straks: „Bilder De Dem ind, at De kan skræmme mig med Deres Pistol“, og viste ham med det samme Døren.

 

Nogen Tid efter saa man en Prøve paa hans Mod og hans gode Samvittighed. Det var en Sommerdag ved Middagstid, og han havde lagt sig til at sove i Vejgrøften nær ved Byen vel en 500 Skridt fra Skolen. Sognefogden og en Nabogaardmand skulde op til Byen og forkynde en Stævning, og den ene af dem havde en Hund med.

 

De standsede ved Skolen for at tale med Hjælpelæreren, medens Lænkehunden og den fremmede Hund udvekslede Artigheder hver paa sin Side af Stakittet, der skilte Gaarden fra Vejen. Denne Bjæffen vækkede den sovende, og takket være mine gode Øjne havde jeg nu et Syn, der forekommer mig som det mest komiske, jeg har været Vidne til. Vi saa ham fare op, gnide Øjnene med den mest forbavsede Mine, tage sin Voksdugspakke paa Ryggen og sin tykke Knortekæp i Haanden, derpaa svinge sig over Gærdet og med krum Ryg fremstrakt Hals og utrolig lange Skridt, i et Tempo mellem Gang og Løb ile tværs over Bondemarken, mens han af og til drejede Hovedet for at se, om han blev forfulgt. Jeg syntes, han lignede en flygtende Hare. Vi lo alle fire, og de to Mænd vred sig og holdt sig paa Maven under ustandselig Latter.

 

Meget sjældent saa vi en vandrende Haandværkssvend. I Reglen var det unge beskedne Mennesker. Undertiden bad de kun om Mad og vilde ikke have Penge. De, der bad om Penge, fik som oftest 1 Mark.

 

To, tre Gange har jeg set en velklædt Bondemand komme ind og højtideligt udfolde og overrække et Dokument med store Segl. Det var en brandlidt med et Brandbrev, det vil sige en Anbefaling fra Øvrigheden med Tilladelse til at ind-

 

Side 120.

 

samle Brandhjælp i Jurisdiktionen. Assurance var nemlig dengang noget ganske ukendt paa Landet. Bedstefader gav en af dem en Firemark, en anden, tror jeg, fik endog 1 Daler, 2 Kr. Jeg forbavses endnu, naar jeg tænker paa, hvor store disse Udgifter var i Forhold til det lille Lærerembede.

 

En Lirekasse var en stor Sjældenhed, der voldte os Børn megen Glæde. Det var i Reglen unge Italienere, der gik om med dem. Stor Fryd vakte en Lirekasse, hvor Overdelen gemte et helt Dukketeater. Fire Mand stod med Messinginstrumenter i Haanden, men satte dem for Munden, saa snart Lirekassen blev drejet. En Negerdreng ved Siden af dem begyndte at slaa Hænderne sammen i Takt med Musikken, og man saa paa Bevægelsen af hans røde Tunge og Læber, at han sang Melodien med.

 

Midt paa Gulvet dansede 6 Par, hvert Par ført rundt i en lille Kreds, medens en stor Kreds omfattede dem alle og førte dem fremad, til Musikken standsede. Spejlglas i Væggene mangfoldiggjorde Skuet, som vi Børn fandt helt betagende og. vidunderligt. Nu vilde vi ganske vist se paa Dukkedansen med andre Øjne.

 

Hannoveranske Musikkorpser paa 10 til 15 Mand viste sig kun paa Herregaarde, i Præstegaarde og i Købstæderne. Vi Drenge hørte engang en saadan Koncert, da vi var i Besøg i Præstegaarden. Der rasede den Dag en hel Storm, og vi fik travlt med at opsamle Kasketter og holde dem i Haanden, til Musikken hørte op. Vi syntes, de spillede dejligt, og det glædede os, at Præstefruen sagde, det var smuk Musik; hun var meget musikalsk, spillede og sang selv som en Kunstnerinde.

 

I min tidligste Barndom havde vi op mod Julen Besøg af „de hellige tre Konger“. De staar for mig i fuld Even- tyrglans.

 

Det var tre Drenge fra Maribo, der havde overtaget den Bestilling; de var i en Alder af 13—14 Aar. De to af dem stillede i en Slags Fantasiuniform med trekantede Hatte, Epauletter og Sabel ved Siden; den tredje var sværtet som Neger og havde en hvid Skjorte over sit Tøj og en lille sort Kalot paa Hovedet. De stillede sig straks op og hilste,

 

Side 121.

 

og den finest udstafferede gik foran, og de andre fulgte, saa at de dannede en Kreds, hvor Negeren gik bagest. Idet de saaledes gik rundt og rundt, fremsagde de højt og lydeligt en lang Ramse — de sang ikke — mest i Forening, men flere Gange hver for sig. Jeg husker kun nogle faa Ord: „fordi et lille Ba-ren var født dem til Trøst“, og flere Gange hørte jeg Navnet Betlehem. Pludselig trak Anføreren sin Sabel og slog Negeren paa Ryggen. Det skraldede, som om Slaget havde ramt en Blikbakke, og Negeren sagde helt ynkeligt: „Ak ke’r Mand, ak ke’r Mand, sla ikke saa hardt“! Den alt andet end højtidelige Slutning mindes jeg tydeligst: „Der hopper en Høne, der springer en Kat. God rolig Nat“!

 

De indkasserede saa deres Honorar, der bestod af Penge eller nogle Stykker „Hvedekage“.

 

Da de rigtige „Konger“ blev konfirmerede, hørte dette op, og der kom i deres Sted smaa Hold paa to eller tre Drenge, som i deres Dagligklæder forsøgte med falske, skurrende Stemmer at synge nogle Vers af: „Dejlig er den Himmel blaa“ eller en anden Julesalme.

Sidste Gang, jeg saa de rigtige „hellige tre Konger“, var i Julen 1842.

Originaler.

I en streng Vinter med Sneføre (vistnok 1843) bankede det en Dag haardt paa Stuedøren, og ind traadte en yngre Mand af usædvanligt Udseende. Han var lidt over Middelhøjde; hans Hudfarve var som Bronze; Haar og Øjenbryn var kulsort; hans Øjne var sorte og funklende. Han var glatraget; hans Dragt var af et sort svært Stof og bestod af Jakke, Vest og Benklæder; paa hans Fødder var tyksaalede Ankelsko. En lille sort Hue holdt han i venstre Haand, og i højre Haand et Brev. Han hilste Goddag, rakte Brevet frem og sagde hurtigt, idet han bukkede dybt: „Fra den unge Præst til hans Fætter, Læreren“.

 

Bedstefader blev helt forbavset ved at se, at Frakken ikke var knappet, og at den aabne Vest og en Strimmel af den hvide Skjorte ikke skjulte hans brune, haarede Bryst. „Men gaar De saadan i denne Kulde?“ sagde han, idet han pegede paa Man-

 

Side 122.

 

dens Bryst. „Jeg holder paa min Sundhed“, var Svaret. Foran Kakkelovnen stod et Bord med lave Ben og Pladen i Højde med Stolesæderne. Han kastede sig ned paa det, og da han saa Ildtang og Ildskuffe hænge paa Væggen ved Siden af Kakkelovnspladen, tog han dem ned og lagde dem paa Gulvet, idet han med haard Kommandostemme sagde: „De maa ikke hænge der; de taber“.

 

Læreren fik hurtigt skrevet Svar paa Brevet; Buddet lod sig bespise uden Bemærkninger og begav sig saa af Sted i en Fart med et hastigt Buk og et kort Farvel.

 

Hjælpelæreren fortalte saa, at Mandens Navn var Florander. Han kaldtes Nykøbings Løber Nr. 1. (Hvem der var Nr. 2, ved jeg ikke). De 4 Mil fra Nykøbing til vor Skole var Smaating for ham; de 8 Mil til Nakskov generede ham ikke. Han var det paalideligste Bud, man kunde tænke sig, men havde nogle underlige Meninger og Sædvaner. Naar han gik paa Gaden, lukkede han alle de aabne Vinduer, han kunde naa i Stueetagen. Han maa for øvrigt have været et meget nyttigt Menneske i de Tider, da man hverken kendte Jernbaner eller Telegrafer eller Telefoner og kun fik Post 2 Gange om Ugen.

 

En anden Original, som vi gjorde Bekendtskab med, var Rasmus Visemand. Han var ogsaa fra Falster. Han digtede Viser, lod dem trykke og gik saa omkring paa Falster og Lolland, hvor han sang dem og forhandlede dem. Før jeg gjorde hans personlige Bekendtskab, havde „Per vor Ven“, vor Nabos Plejesøn, forelæst mig nogle af hans Digterværker. En af Viserne vandt særligt Bifald hos os. Jeg var nylig kommet saa vidt, at jeg kunde læse flydende, og jeg fandt det yderst betagende, at saadanne Kraftord og Plumpheder kunde sættes paa Tryk. Visen var møntet paa en Sognefoged, som Visemanden var bleven Uvenner med, og var skrevet til Melodien: „Vor gamle Karo holdt en Støj“, og de to første Vers lød saaledes:

 

Den store tykke Brølenbom, jeg kom til ham paa Gaden. Han gik jo der og saa sig om,

 

Side 123.

 

ja rundt omkring i Staden, og hvert et Sted, han kommer ind, der skænkes ham med Punch og Vin. Han puster, han blæser: Dui du . . .

 

Og naar han gaar paa Skifteret, saa gaber jo hans Lomme, og den, som da vil have Ret, han maa jo Armen krumme; han hjælper dem, hvordan det gaar, saa Arvinger slet intet faar. Han puster, han blæser: Dui du . . .

 

I Krigsaaret 1848 saa jeg ham og „hørte ham synge og tale“. Han saa ud som en velklædt gammel Bondemand, vel op mod de halvfjerds, og der var noget frimodigt og selvbevidst over hans Person og Væsen. Da han havde præsenteret sig, og Bedstefader ytrede noget om, at det vidnede om gode Kræfter, at en Mand i hans Alder kunde foretage saa lange Fodture, forstod han snildt at dreje Ordene om til en Kompliment for hans „Tænkegaver“, som han udtrykte sig.

 

Da han havde forelæst og sunget nogle Viser og faaet afsat adskillige, bad han Hjælpelæreren om at afskrive efter hans Diktat en Krigsvise, som han havde digtet paa sin Vandring i de sidste Dage og ønskede indleveret til Trykning. Jeg husker det første Vers; men det tjener udmærket som Prøve paa Arten og viser hans naive Opfattelse af Krigen og dens Aarsager.

 

Her er Verset:

 

I Aaret atten Hundred’

 

og ottefyrre til, da kom de stolte Prøjser og gjorde Oprørs Spil; de raned’ Jyllands Land :|: og arresterede Grever :|: og raned’ Folkets Hverv.

 

Siden læste han et Brev fra hans Søn, og jeg lagde særligt Mærke til en Sætning om, at Kristian og han havde det godt, hvad Helbred angik, hvorpaa den gamle med høj

 

Side 124.

 

Patos fortsatte: „Men Friheden, ak Frihedens Tab hviler tungt paa vore Bryster“.

 

Hans Søn og den fornævnte Kristian var nemlig flere Aar tilbage dømt' til livsvarigt Strafarbejde, og man sagde, at de, der kendte de unge Mennesker, følte megen Medlidenhed med deres sørgelige Lod og var nær ved at regne dem for Martyrer.

 

Visemanden havde i Form af en Vise — og maaske ogsaa paa anden Maade — indgivet en Ansøgning til Kristian den Ottende om Benaadning for Sønnen og dennes medskyldige, men hidtil forgæves. Jeg hørte Visen, men husker kun nogle Linier af den:

 

En Søn jeg har opdraget, han brugte ej Forstand; jeg holdt ham vel i Skole, han lærte Herrens Ord, og blev vel konfirmeret og kom til Herrens Bord.

 

Jens Skærris var indkommen han svor og banded’ paa, der skulde blive Mord.

 

Og af det sidste Vers:

 

Jeg beder Kongens Dronning med samme ydmyg’ Bøn . . .

 

Jens Skærris, som nævnes i et af Versene, skal- have været en Svøbe for en vid Kreds. Han stjal og røvede, truede med Mord og Brand, naar Folk ikke godvilligt vilde tiende til ham. Ingen turde anmelde hans Tyverier og brutale Handlinger. Forbitrelsen var lige saa stor som Frygten; men de holdt hinanden Stangen. Saa en Fastelavns Mandag, da Byens unge Karle var paavirket af et muntert Drikkelag, kom han ind et Sted, yppede Klammeri og raabte op, saa nogle af Karlene hørte det, og truede med Mord og Brand. Forbitrede greb de fat i ham og slæbte af Sted med ham

 

Side 125.

 

ud paa det isbelagte Gadekær, eller han rev sig løs og flygtede over Gadekærret; men Isen brast under ham, og Karlene hindrede ham med Stænger i at komme op, og da de var noget afsvalede og trak ham i Land, var han død. Ingen savnede ham; Folk trak Vejret lettere; — men Gernings- mændene fik deres Straf.

 

Mange Aar efter hørte jeg Rasmus Visemands Navn. Ved en Folkefest i Krigsaarene, fortalte en bekendt Politiker, havde han henvendt sig til nogle Medlemmer af Festkomitéen om Tilladelse til at sælge og synge sine Viser. For Spøg gjorde Politikeren sig kostbar og gik til sidst ind paa at give Tilladelsen, dersom Visemanden kunde sætte sit Andragende paa Vers, medens Politikeren barberede sig. Han mødte ogsaa i rette Tid og fremsagde et Vers om Manden, der stod og ragede sig, medens han gik og plagede sig o. s. v.

 

Fra Falster havde vi saaledes Besøg af to Originaler. Af andre Originaler, bosatte indenfor Sognekredsen, og til dem kan henregnes den under „Tiggere“ omtalte Jochim Heinrich Grimm, Galopskræderen, var alle importerede anden- stedsfra.

 

1) Nielstrup.

 

2) Købstaden ø: Maribo.

 

Noter.


Indledende tekst til Thomas J. J. Hansens barndomserindringer tredie del.

Thomas Jørgen Jensen Hansen, 1837-1919.
Lolland Falsters Histiske Samfunds Aarbog for 1918. Forside.

Kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner og publisering ved Sverre Avnskog.

 

Tredie del af Thomas Jørgens erindringer blev publicerede i Lolland-Falsters Historiske Samfunds årbog 1918 på side 88-98. Titlen på denne del er ’Festligheder’.

 

Her fortæller han om fester i forbindelse med barnedåb, bryllup og høsten – om maden, forberedelserne, musikken og dansen. Skildringen er levende og medrykkende. Man mærker tydeligt, at unge Thomas Jørgen, også som barn, var et meget musikalsk menneske – det gjaldt i øvrigt alle de tre brødre - , og at musikken gjorde et meget stærkt indtryk på ham. Han beskriver også brødrenes deltagelse i en folkefest 1849 i Maltrup Vænge, en park i den nordlige del af Sakskøbing, ca 3 km øst for Hunseby. Han fortæller med en vis stolthed, at brødrene kunne synge med på alle fædrelandssangene, og dette var den nye præsts fortjeneste – pastor Gude gjorde tjeneste i Hunseby kirke fra 1848, og han indførte nye sangtraditioner.

 

Det var også Gude som konfirmerede de tre brødre, og han spillede en vigtig rolle i Rasmus Malling-Hansens liv og karriere, fordi han talte Rasmus’ sag for grev F. M. Knuth af Knuthenborg og fik greven til at bekoste Rasmus’ – og senere også de to andre brødres – uddannelse et langt stykke hen ad vejen.

 

Afsnittet har også skildringer af fastelavnsgilder og fastelavnsridning – landsbytraditioner som forsvandt i løbet af det 19. århundrede.

 

Teksten afsluttes med en fin lille erindring i forbindelse med kong Christian 8’s og dronning Amalies besøg på Lolland i sommeren 1843. Efter at taflet på Knuthenborg Herregård var afsluttet, kom godsforvalterens hustru hen til Juliane Marie med en håndfuld kirsebær: ”De er fra det kongelige taffel; jeg håber, de vil smage Dem og deres drenge”. Episoden siger noget om, at Juliane Marie og hendes familie havde en høj stjerne på herregården og i den grevelige familie. Vi skal også huske på, at Juliane Marie selv var født på godset (1809) som datter af avlsforvalter Matzen og hans kone, og meget tyder på, at greven og hans familie kerede sig om Juliane Marie lige fra hendes fødsel og igennem hendes liv.


Træk af dagligt Liv i en lollandsk Landsby 70 Aar tilbage.*). Del III.

                             Af Th. J. Hansen.

                                     III.

Festligheder.

Barnedaab og Bryllup paa Gaardene fejredes omtrent paa samme Vis.

Musik af Klarinetter og Horn modtog Gæsterne ved lnd­ gangsdøren, og Violiner, undertiden sammen med Fløjte og Violoncel, leverede Taffelmusik, skiftevis i de forskellige Værelser. En Timestid eller to efter Maaltidets Slutning, naar Kokkekoner og Skaffere sammen med Musikanterne havde spist, og Værelserne var udluftede og fejede, spillede Musikken op til Dans.

 

Fra velhavende Gaarde med talrig Slægt og stort Gildeslav mødte der ofte hele Vogntog til den kirkelige Højtid. Ved et Bryllup i Sommertiden talte vi 43 Vogne, der kørte til Kirke· fuldt besatte.

 

Det forekom mig, som jeg vandrede paa Luften, naar Musikken spillede op, saa snart man var kommet gennem Porten og gik hen imod Indgangsdøren. Jeg fik Taarer i Øjnene og følte mig næsten lige saa grebet som de første Gange, jeg traadte ind i en Skov eller gik imellem de lange Husrækker i Købstaden, hvor Lys og Lyde forekom mig helt anderledes end paa Landet.


*) Hunseby Sogn

 

Side 89.

 

Til Festen var der bagt store, flade, runde ,, Hvedekager", som hver blev skaaret ·ud i en halv Snes trekantede Stykker, og en stor Hankekurv fuld af dem blev rakt frem, saa at hver Familie fik et Stykke at tage med hjem.

 

Naar Gæsterne var samlede, begyndte Spisningen, under­ tiden i 2-3 Værelser i Stuehuset og desuden i Loen, hvor Væggene var betrukne med Sejl. Man. sad paa Bænke; de fleste bestod af Bræder, der hvilede paa lave Bukke eller Øltræer (Ølankere). Over deril var der lagt nye Hestedæk­ kener. Bordene dannedes af Plader af høvlede eller uhøvlede Fyrrebræder, der hvilede paa høje Bukke. Store hvide Duge var bredt over dem. Der var flade Tallerkener ved hver Kuvert og en Træske; men der var ikke altid tilstrækkeligt af Knive og Gafler.

 

Mændene tog Lommekniven, holdt paa Kødet med venstre Haand, og med højre Haand brugte de Kniven til at skære det i Stykker og spidde det paa Spidsen af Bladet og saaledes føre det til Munden. Der var Saltkar paa Bordet og nogle Underkopper med stødt Melis og Te­ skeer til at tage det med. Desuden var der Asjetter med Rødbeder, Skaale med Peberrodsovs og Stegsovs og Kander med Sennep. Ølkruse og Brændevinsflasker og nogle faa Glas var ogsaa fordelt paa Bordene.

 

Maaltidet begyndte for adskilliges Vedkommende med koldt Bord, omtrent som Svenskernes Smørgaasbord. Der blev vist ikke nydt meget deraf; de deltagende indskrænkede sig i Regien til at sætte lidt Smør paa et Stykke Sigtebrød og skære sig en Skive røget Skinke, et Stykke Kødpølse eller nogle Mundfulde Gaasebryst.

 

Naar alle var bænket, blev Suppefadene baaret ind af op­ vartende Koner og Piger. Kødsuppen var undertiden prydet med Ris, der var farvet gul med Safran. En Mængde vel­ smagende, kuglerunde, lysegule, trillede Smaaboller gemte sig i Suppen;· de bestod af revet Hvedebrød, Smør og Koren­ der, maaske desuden lidt Sukker og nogle Æggeblommer. For de Børn, der med deres korte Arme ikke kunde naa til Fadet, var der undertiden hensat nogle dybe Tallerkener, som Forældrene kunde øse op i fra Fadene. De opvartende

 

Side 90.

 

Kvinder sørgede for frisk Paafyldning, naar Maden begyndte at synke i Fadene. Skafferne gjorde ogsaa Nytte ved at skænke for dem, der ønskede det, paase, a(der intet manglede, bringe nogle Stykker Rugbrød til en, der foretrak det for Sigtebrød o. a. m.

 

Efter Suppen kom ofte Suppekødet med Peberrodsovs. Næste Ret var Stege af forskellig. Art: Oksesteg, Gaasesteg, Andesteg (ikke Kyllingesteg). Nogle Koner var Forskærere, og Tallerkener gik nu om med Steg og Svedsker og Æbler fra Gæssenes og Ændernes Indre. Nu tog man til Rødbe­ derne; ogsaa benyttede Mandfolkene Snapseglassene, og alle havde Adgang til Ølkrusene. I nogle Egne var det næsten altid Læreren og hans Hustru, der særlig maatte skære for. Saa kom Turen til Søsterkagerne (sjældent Æblekager).

 

Kagen. blev skaaren ud i, hvad vi vilde kalde Femøresstykker, og nogle Teskefulde stødt Melis dryssedes paa, før man spiste den.

 

Under Maaltidet hørte Gæsterne Taffelmusik enten i deres egen Spisestue eller i et eller to Naboværelser. Under Maal­ tidets sidste Akt kom Skafferne med Tallerkener til at mod­ rage Penge fra Bordgæsterne til Musikken. Der var Egne, hvor der til Akkompagnement af Pengenes Raslen paa Tal­ lerkenen spilledes en Melodi, som man havde sat Tekst til:

 

,, Læg dygtigt i! læg dygtigt i!" o. s. v. Det kendte vi ikke til. Gaardmænd gav 2-3  Mark, Smaamænd 1 Mark, Børn en Firskilling eller Otteskilling. Skafferne tømte Tallerkenens Indhold ud i Haanden paa Dirigenten, der stak det i Lom­ men og sagde: ,,Tak, Folk!" -  hvorefter samme Scene gen­ tog sig i næste Væreise.

 

Saa rejste man sig fra Bordet og sagde: ,,Tak for Mad!" og: ,,Vel bekomme!" Folk delte sig nu i Grupper, saa ud i Staldene til Heste, Køer og Faar, hvis disse ikke var paa Græs, og til Svinestien og dens Beboere. Var. Vejret godt, foretog man ofte en lang Spadseretur ud i Markerne med grundigt Eftersyn af Vinter- og Vaarsæd, Kartoffelagre, Stykker med Hør og Hamp o. s. v. Kvinderne holdt sig mest til Haven, der var smukt i Orden i Anledning af Festen

 

Side 91.

 

og fremviste nyrevne Gange og vel holdte Bede med "Smykke­ urter" og Køkkenurter.

 

Imidlertid var Musikanterne og de kogende og opvartende Personer bespist, og Lokalerne til Dans og Opholdssted udluftede. Nu kunde Kaffen serveres, og Dansen begynde. Ved Bryllupper dansedes Bruden af Pigelavet og Brudgom­ men ud af Karleiavet, og ved Barnedaaab dansede Gudmo­ deren nogle faa Trin med den nydøbte paa Armen. Disse to Skikke var dog i Aftagende.

Der dansedes mest Vals af forskellig Art; de benævnedes: sagte (langsom) Vals, Wienervals, Tyrolervals, Hamborg, Zweitritt. Herrerne engagerede i Regien blot ved at lægge højre Arm om Damens Midje. De dansede godt og taktfast, maaske noget tungt. Naar det gled ud mod Natten, tog Vildskaben undertiden Magten. En Danser udstødte et Hyl, og nu svingede Herrerne deres Damer i vanvittig Fart - navnlig i Wienervals og Zweitritt -, saa Damerne kunde tabe Fodfæstet og svæve rundt, baarne af Herrernes stærke Arme. Fangedans og Syvspring saa man sjældnere.

 

Af Runddanse brugtes mest "Kontra" med Kæde og for­ skellige Ture, hvoraf den ene ogsaa gav Anledning til, at de fire Damer i en Kreds med sammenflettede Arme blev hvirvlet voldsomt rundt af deres fire Herrer, som i en ydre Kreds flettede sig ind imellem dem og havde deres Arme over Skuldrene. Ved den stærke Fart hævedes Damerne snart op og svævede rundt i vandret Stilling, saa de Til­ skuere, der ikke holdt sig i passende Afstand, udsattes for et alvorligt Slag af en Damesko.

 

Af den Slags Danse kan ogsaa nævnes Sekstur, Halv­ tredjetur og Totur, det sorte Lam (Bøhmerdans) o. a. Under­ tiden, naar de gamle tog fat, fik man Danse at se, som de unge ikke var hjemme i. Jeg saa flere af dem og hørte Navnene: ,Jødetur", "Russisk Kavalleri" og "Ryste Kaal". En Musiker forklarede mig, at de sidste Navne var For­ danskninger eller Forvanskninger af ,,Roger de Coverley" og ,,Rose de Corney".

 

Det var først noget senere, at Mazurkaen holdt sit lnd-

 

Side 92.

 

tog, og det er over halvtredsindstyve Aar siden, at profes­ sionelle Danselærere kom ud paa Landet og indøvede Ung­ dom men i Anstandsdanse: Lancier, Fran aise og Menuet.

 

Sent ud paa Aftenen serveredes koldt Bord og derefter Punch, nærmest til Herrerne, der nu sang Skaaler til Ære for de nygifte eller den nydøbte, for Vært og Værtinde, for fremragende Slægtninge og Gæster m. m. "Og dette skal være"

...

 

En snævrere Kreds blev tit indbudt til Andendagsgilde. De rigelige "Levninger fra første Dag' blev da fortæret, og Selskabeligheden bestod mest i Samtaler og Kortspil. Dans var der ikke Tale om.

 

En sjælden Gang, mest ved Høstgilder, gav de unge sig til at synge. Det var Viser, købte paå Markedet, hvor Sæl­ geren fra Morgen til Aften havde sunget sine Viser til eget Violinakkompagnement. Jeg mindes en skrækkelig og traurig Vise med et Utal af Vers. Den begyndte saaledes:

 

l Præstens Have i Taubenheim mod Midnat man hører det spøge; det puster, det stønner saa gyseligt som frygtsomme Duer mod Høge.

 

Forsøg paa at synge en Soldatervise fra 1709 har jeg som Barn nogle Gange været Vidne til. Danske Soldater var udlejede til at kæmpe i den spanske Arvefølgekrig, og den franske Smædevise om den udmærkede engelske Hær­ fører, Hertugen af Marlborough har vist dannet Grundlaget for den danske Tekst: "Marlborough s'en va-t-en guerre" (M. gaar i Krig). Malebrok er død i Krigen og lagt i sorten Muld. Malebrok er død i Krigen. Mirong tong, tong, tong, mirong tæne o. s. v. (M. faldt for Resten siet ikke i Krigen). Under Foredraget blev Sangerne uenige; nogle Linier blev ombyttede, andre kunde de ikke ,,komme paa". Jeg mindes, at det Sendebud, der bragte Budskabet til Hertuginden, sagde:

 

,,Affør dig dit Skarlagen og al din Prydelse! M. er død i Krigen ... "Jeg spekulerede blandt andet paa, hvem der bar M.s Kiste; da der blev sunget: ,,Han blev til Graven

 

Side 93.

 

baaret af fire Høvedsmænd. Den ene bar hans Sabel; den anden bar . . .; den tredje . . .; den fjerde ingenting".

 

Det var først i Krigsaaret 1848, at smukke Fædrelands­ sange sam men med ,. Den tapre Landsoldat", ,, Holmens faste Stok", ,, Gutter orn Bord!" og andre holdt deres lndtog i de Egne.

Høstgilder

fejredes undertiden med omtrent samme Be­ værtning,  Musik  og  Dans  som  Bryllups- og  Daabsgilder.

 

Enkelte begyndte paa at give deres Høstfolk Penge i Stedet for Gildet. Ved Begravelser var der Frokost før Jordfæstel­ sen og Middagsspisning efter med Kaffe og Kortspil. Dog skiltes Gæsterne i Regien før Aften.

 

Disse Fester var langtfra billige; men Deltagerne bar dog noget af Arbejdet og Omkostningerne. Musikken ved Bryllup og Barnedaab betaltes helt eller delvis af de indbudne, og fra hver Familie blev der forud set1dt Tilskud til Bespis­ ningen, slagtede Høns eller Ænder, nogle Snese Æg eller flere Pund Smør o. s. v. Det var det saakaldte ,, Førelav", eller som det andet Steds hed ,, Føring". Desuden kunde der ogsaa ydes personlig Hjælp fra Gæsternes Hjem, ved at en Pige eller en Karl tog Del i Arbejderne før og under Festligheden.

 

Her kan endnu tilføjes, at der blev baaret saakaldt Barselmad til den nyfødtes Moder fra de Steder, der havde faaet Meddeleise om Familiebegivenheden. Maden var mest Suppe paa Hønsekød, Okse- eller Kalvekød og dertil Æbleskiver. Min Moder sendte altid Sødsuppe og nogle lette, ikke fede Smaakager. Man sagde, at Gaardens Tjene­ stefolk ofte levede saa højt og længe af disse Herreretter, at de blev kede af dem, før Forsyningen slap op.

Folkefest i Maltrups Vænge.

l Begyndelsen af Fyrrerne i Folkefesternes Tid hørte jeg meget Tale om en stærkt besøgt og vellykket Fest paa Ravnsborg Voldplads .i det nordlige Lolland, en Skrænt ned til ,, Vandet mellem Smaalandene".

 

l Høsten 1848 tog Hjælpelæreren os tre Brødre med til en Folkefest i Maltrups Vænge ved Saxkøbing Fjord. Mange


Ludvig Jacob Mendel Gude, 1820-1895, cand. theol. 1844, fra 1848 sognepræst i Hunseby og Jørgen forteller at han indførte nye sangtraditioner. Både dette bildet av den unge pastor Gud og bildet under, har vi funnet i 1956-utgaven av årboken for Lolland Falster.
Det var også Gude som konfirmerede de tre brødre, og han spillede en vigtig rolle i Rasmus Malling-Hansens liv og karriere, fordi han talte Rasmus’ sag for grev F. M. Knuth af Knuthenborg og fik greven til at bekoste Rasmus’ – og senere også de to andre brødres – uddannelse et langt stykke hen ad vejen.

Side 94.

 

Ting bidrog til, at denne Fest for mig var noget ideelt og helt fuldkomment.

 

Pladsen var en aaben Strækning- nær ved Fjorden, jævn og blød med et tæt Græsdække, omgivet af smuk og frodig Skov; Vejret fint og straalende, en Mængde festklædte Menne­ sker fra By og Land, et godt Musikkorps, smukt prydet TalerstQI, hvide Telte med Beværtning og dertil "Aanden fra 48", der ogsaa var naaet ned til .os Børn. Vi var stolte af, at vi kunde synge alle Fædrelandssange med. Det havde vi ikke kunnet Aaret i Forvejen.

 

Men vi havde faaet en ny Præst, der sørgede for, at Skolerne fik nogle smaa Sang­ bøger, og at Sangundervisningen nu ikke indskrænkedes til Salmemelodier alene. En lignende Reform indførtes med Hensyn til Kirkesangen, saa at en gammel Mand', der var i Kirke-Juleaften, udbrød: ,,Nej, nu har jeg aldrig hørt saa galt; nu synger de Viser i Kirken".

 

Med stor Begejstring sang Publikum Fædrelandssangene til det kraftige og smukke Akkompagnement af Musikkorpset: Og alle samlede sig om Talerstolen og lyttede spændt til Talerne. Det hele staar langt klarere for mig end meget af, hvad jeg i en modnere Alder har set og hørt. Mest optaget var jeg af et Foredrag af en ældre Præst, der viste, at det ofte havde set sort tid for Danmark, og dog var Frelsen kommet. Han omtalte Tiden, da Kongen residerede og døde i Saxkøbing, gik videre i Danmarks Historie til vore Dage og fortalte til sidst et lille Træk fra Slaget ved Bov·.

 

En Soldat, der blev spurgt om, hvorledes han var til Mode efter Sejren, havde svaret: Jeg er saa glad, som om jeg havde talt· med min gamle Moder". En Føleise af den Art gav Styrke og Oprejsning. Han sammenlignede den med Vægten i Børnenes Hyldemarvsfigurer, der gjorde, at de rejste sig igen, hver Gang man troede, de· var slaaet ned.

 

En yngre Præst holdt en mere svulstig Tale; derefter talte en Proprietær, senere Folketingsmand1), over lndskriften paa Talerstolen: "Enighed gør stærk"; efter ham en Køb-


*) Noterne til denne Afhandling findes Side 98.

 

Side 95.

 

mand fra Saxkøbing2), der med Kraft hævdede, at saa maatte Bondevenner, Borgerforeninger, Adelsklubber o. s. v. have samme Maal, det heles Vel, og ikke separatistisk arbejde for et særskilt Lag i Befolkningen. Den foregaaende Taler ind­ tog nemlig en fremragende Plads i Bondevennernes Parti.

 

Det forekom os, at alt aandede den smukkeste Stemning uden nogen Mislyd.

 

Næste Aar var der Fest paa samme Sted. For mig var hele Højtideligheden borte. Der var ganske sikkert en anden Festkomite; -der var ikke sørget for Talere; alt bar Tilfæl­ dighedens Præg og var mest anlagt paa Mad og Drik og Morskab. Sent paa Aftenen begyndte det at skylregne og blev ved i Timevis.

 

Det gik med disse Fester som med· Festerne om Vinteren for Sognets hjempermitterede Soldater: den første var vel­ lykket, Gentagelsen af langt ringere Værdi, nærmest fordi der var givet alt for mange uvedkommende Adgang.

 

Festligheder af mere almindelig Art var f. Eks. Faste­ lavnsgilder og Fastelavnsridning. De ældre havde deres Gilder, hvor Byens Gaardmænd, der ellers hørte til forskellige Gil­ deslav, mødtes paa Omgang til Dans og Spisning. Tyendet og de unge overhovedet havde deres særlige Sammen.kom­ ster, Juleleg og Paaskegilder, og hvad de ellers benævnedes. Gaardmandssønnerne red Fastelavn, - den sidste Fest af denne Art holdtes for min Bys Vedkommende i 1840.

 

Den var meget pragtfuld og vellykket, men gav Anledning til Skinsyge, Splid og Chikaneri. I to Nabogaarde ventede man, at en Søn af Gaarden skulde blive udvalgt til Forrider. Valget traf en smuk, ung Karl, eneste Søn i en af de to Gaarde, og de to Sønner fra den anden Gaard maatte tinde sig i at ride næst efter Fanebæreren. De red da saa tæt bagefter og undertiden ved Siden af Anføreren, som de. paa den Maade generede meget. Det paastodes endog, at de for at svække den fremmede Hest havde indgnedet deres Heste paa Halsen med Dyvelsdræk, da det ellers var uforstaaeligt, hvorledes Forriderens statelige, stærke Hingst kunde blive

 

Side 96.

 

saa medtaget og dryppende svedig af denne Tur. Det varede saa en Snes Aar, før nogle Herregaardskarle foranstaltede et lignende Optog under tarveligere Former.

 

I nogle Aar var der Fastelavns Mandag en Udvandring til Købstaden for at se Svende og Lærlinge i Fantasidragter danne Optog med Bacchus paa Tønden o. a. Morskaben skal mest have bestaaet i Tilraab til Tilskuerne og Forsøg paa at rive Huen af Bønderpigerne.

 

Undertiden kunde der komme ,,Kunstnere" til Landsbyen. Fra Forriderens Gaard kom der en Aften lndbydelse til os tre Børn og til en voksen (Tjenestepigen) til at se Trylle­ kunster. Det var et smukt, sympatetisk yngre Par. De loge­ rede nogen Tid paa Gaarden, og deres unge, dygtige og propre Værtinde kunde ikke blive træt af at rose det smukke Forhold mellem Ægtefællerne og deres Flid og deres Elsk­ værdighed i Omgang.

 

Konen gjorde under munter Snaksomhed og Spøg smukke Tryllekunster, og Manderi spillede imens pa? Violin. Under en Pavse i Forestillingen satte han sig i Skræderstilling paa Bordet midt i Stuen og spillede, medens et Straa balancerede opret paa hans Næse og derefter et brændende Kræmmer­ hus, der vakte Børnenes Jubel, da det styrtede sammen. For mig staar den hele Forestilling i et straalende Lys; men jeg hørte senere, at voksne Folk, der hayde set sig om i Verden, fandt de beskedne Præstationer meget seværdige og respektable.

 

I Fritiden strikkede Konen med stor Færdighed Trikots til Manden. Han paa sin Side forfærdigede af Papmache Dyr og Landskaber, der blev godt betalt.

 

Blandt Barndomserindringerne om Festlighederne staar med højest Glans Kong Kristian den Ottendes og Dronning Karoline Amalies Besøg paa Lolland -  vistnok i Sommeren 1843.

 

Jeg mindes en Masse Mennesker paa Købstadens store Torv og en Præsentation af Borgervæbningen, der foretog nogle Øvelser. Jeg beundrede Uniformerne og de blank­ polerede Geværer og Bajonetter, men lagde ikke Mærke til


Herresædet Knuthenborg. Illustrasjon fra årboken.
Christian 8. var konge av Danmark i årene 1839–1848. Under navnet Christian Frederik var han dansk stattholder i Norge i 1813–1814 og konge av Norge i 1814.
Caroline Amalie (Caroline Amalie av Slesvig-Holsten-Augustenborg, 1796-1881, var Christian VIIIs dronning i hans andre ekteskap.

Side 97.

 

Majestæterne, der skal have opholdt sig paa Raadhuset. Senere var der rig Lejlighed til at se de kongelige Personer.

 

Vi skyndte os hen til en Æresport, der var oprejst ved Sognets Grænse. Vi saa der den ene Gaardmand efter den anden komme ridende paa smukke, krai:tige Heste og tage Plads paa begge Sider af Vejen for at slutte sig til det for­ ventede Optog. En Mængde Mennesker stod der i Stilhed og Spænding, mens den unge Lensgreve gik frem og tilhage ved Æresporten.

 

Saa kom der en Herre - det var vistnok Gartneren -- ridende i fuld Fart derhen og meldte, at den kongelige Vogn kunde ventes i Løbet af et Kvarters Tid. Jeg husker saa ikke andet, end at Vognen kom, trukken af seks hvide Heste, at den standsede ved Æresporten, og at den kongelige Kusk vekslede nogle knubbede Ord med Her­ skabskusken. Hestene gik langt fra smukt. Kraftige Hurra­ raab istemtes.

 

Folk traadte paa Opfordring nærmere. Dron­ningen henvendte nogle Ord til vor Nabokone, der meget frejdigt besvarede Spørgsmaalene. Derpaa hørte jeg Dron­ningen kalde paa en ældre Herre: ,,God Dag, Hr. Wegge!" Han nærmede sig ærbødigt - det var en Skovrider fra et andet Gods - og Dronningen spurgte venligt og interesseret

 

Side 98.

 

til hans og hans Families Befindende. Vognen kørte saa videre den lille Fjerdingvej til Herresædet. I Haven, paa en rummelig Plads foran Altanen, var en stor Mængde for­ samlet og deriblandt mange Købstadfolk. Vi vidste, at Taflet fandt Sted i en Sil nær ved Altanen. Gartneren kom nogle Gange ud og viftede med sit hvide Lommetørklæde, naar der udbragtes en Skaal i Salen, og villige og kraftige Hurra­ raab besvarede Opfordringen .

 

Da Taflet var sluttet, kom til vor Overraskelse. Godsfor­valterens venlige Frue hen til Moder med en Haandfuld dejlige Kirsebær: ,,De er fra det kongelige Taffel; jeg haaber, de vil smage Dem og Deres Drenge". I samme Øjeblik brød Mængden atter ud i Hurraraab. Det var Kongen og Dron­ningen, der traadte ud paa Altanen og stillede sig hver paa sin Side af Fløjdøren. De saa rigtig glade og venlige ud og dvælede der saa længe, at enhver kunde se dem og ind­prente sig deres smukke og imponerende Personligheder.

 

Godsforvalterens Frue var øjensynlig meget glad·, da hun fortalte Moder, at alt var forløbet saa smukt, som nogen kunde ønske sig det. Der var ellers fortalt, at Kongen ikke var helt tilfreds med adskillige fremragende Lollikers For­ hold til Orla Lehmann og til Ønskerne om Skattebevillingsret, Konstitution o. s. v..

 

Saa vidt jeg erindrer, afsluttedes Festen ved et smukt Fyrværkeri. Det fik vi ikke at se. Vi og adskillige andre forlod Haven for at naa Hjemmet, før Mørket faldt paa.


 

Noter.

1)  Hans Olesen, Bukkehave.

2)  Julius Bøttern.

*) Herresædet Knuthenborg (se Afbildning S. 97)

Indledning til fjerde del af Thomas Jørgen J. Hansens barndomserindringer.

Thomas Jørgen Jensen Hansen, 1837-1919. Foto: Privat.
Lolland Falsters Historiske Samfunds Aarbog 1920. Forside.

Kommentarer og transskribering af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner og publisering ved Sverre Avnskog.

 

Den fjerde og afsluttende del af Thomas Jørgens erindringer blev publicerede i Lolland-Falsters Historiske Samfunds Årbog 1920, s. 121-135, dvs efter forfatterens død, som indtraf den 26 januar 1919.

 

Årbogsredaktøren har tilføjet en note (nr 1), som er relevant at gengive i sin helhed:

 

”Vi giver her en Fortsættelse af forhenværende Overlærer Th. J. Hansens Barndomserindringer fra Hunseby. Siden sidste Artikels Fremkomst i Aarbog VI er Forf. Død (26. Jan. 1919). Selv nærede han Tvivl om, hvorvidt hans Skildringer kunde interessere et større Publikum.

 

Med deres mange sikkert fastholdte Smaaiagttagelser og med den elskværdige Grundtone, der bærer dem, giver disse Skildringer i al deres Jævnhed Tidsbilleder af en saa ejendommelig klar Kolorit, at de er vel værd at fastholde gennem Offentliggørelse.

 

De aflægger desuden Vidnesbyrd om en forbavsende skarp Hukommelse, den Redaktionen ogsaa har gaft Lejlighed til at beundre under hyppig Brevvekslen med Forf., naar det gjaldt Oplysninger om Data fra hans Barndomsegn. – Thomas Jensen Jørgen Hansen var født 31 Juli 1831 i Hunseby og var Broder til den kendte Opfinder og Forstander for Døvstummeinstituttet, Malling Hansen.

 

Efter Lærervirksomhed i Hunseby og Skelstrup kom han 1876 til Ringsted, hvor han snart blev Overlærer og almenagtet som overalt i sin Gerning. Han var Translatør i Engelsk, og hans engelske Læsebøger nød megen Anseelse.

 

Red. Anm.”

 

I fodnote nr 9 findes en passus, som omtaler skolelærer Rasmus Malling på en positiv måde og som viser os noget om hans personlighed og hele familiens engagement i denne vigtige begivenhed:

 

”Søndag d.14 Oktober havde Hunseby Sogns Beboere ogsaa foranstaltet en Fest for deres hjemkomne Krigere. Det fortjener Paaskønnelse, at Hr. Skolelærer Malling i H. Uagtet sin Svagelighed havde overladt ikke alene Skolen, men ogsaa sine egne Værelser til dette Øjemed.

 

Med Beredvillighed vare Beboerne imødekomne Forstanderskabets Opfordring, idet de gave Penge og Fødemidler, for at Festen kunde bringes i Stand. Grevinde Knuth skal have skænket 25 Rdl.- - - - - Festen blev aabnet med Kanonskud, og under munter Dans og overflødig Beværtning gik Natten hen.

 

Hr. Pastor Gude bød med faa, men hjertelige Ord i Beboernes Navn Soldaterne ”Velkommen” og udtalte deres Tak til Krigerne;- - - - Medens de rigeligt fyldte Glas tømtes, blevf Skaaler udbragte for Kongen, for vort elskede Danmark, for Soldaterne, for Sognet, for Forstanderskabet, for Hr. Pastor Gude, for Grevinde Knuth, for Hr.Skolelærer Malling og Familie, der med saa megen Opofrelse og Omhyggelighed havde taget Del i Tilberedelsen til Festen....”

 

Afsnittet har titlen: ”Erindringer fra 48”. ’48’ refererer naturligvis til treårskrigen 1848-51 og særlig til slaget ved Dybbøl, hvor de danske styrker besejrede tyskerne. Det var en tid af nationel stolthed og selvfølelse.

 

Men 1848 var også en demokratiseringens og omvæltningens tid, og de tre Hansen-brødre oplevede i dette år, at den danske enevælde blev afskaffet og afløst af en rigsdag og begyndelsen til en fri forfatning. Censuren blev afskaffet og slaveriet på de danske besiddelser i Vestindien blev ophævet. I hjemmet diskuteredes politik, og både moderen Juliane og ’bedstefaren’ Rasmus Malling var godt orienterede.

 

Thomas Jørgen fortæller her blandt andet at hjælpelæreren tog de tre brødre med til en sammenkomst i Maribo kirke, hvor der blev holdt taler om krigen. Militære øvelser blev organiserede på egnen. Der blev holdt fester for de hjemvendte soldater.

 

Mange privatpersoner bidrog med indsamlinger til soldaterne i felt, og han fortæller, at Juliane strikkede strømper og trøjer fra morgen til aften i flere uger for at levere til soldaterne sammen med uldtøj fra sognet. Thomas Jørgen bidrog selv til denne aktivitet ved at fremstille materiale til forbindningspakker og ”...jeg var helt glad og endog lidt stolt over min Andel i den store Pakke Charpi (gazebind), som min Moder indleverede”.

 

Den hjælplærer, som Thomas Jørgen nævner, var Hans Jørgen Christoffersen, 26 år gammel i 1848, som boede sammen med familien Malling/Hansen og registreret i 1850 års folketælling.


Hunseby skole, der Rasmus Malling var skolelærer, og de tre brødrene hansen vokste opp sammen med sin mor. Foto: Dieter Eberwein.

Træk af dagligt Liv i en lollandsk Landsby 70 Aar tilbage*). Del IV.

Lehnsgrevinne Karen Knuth 1815-1877.
Ludvig Jacob Mendel Gude, 1820-1895, cand. theol. 1844, fra 1848 sognepræst i Hunseby. Foto: DKB.
Brødrene Hansens mor, Juliane Hansen, 1809-1885. Foto: Privat.
Den eldste av brødrene Hansen, Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, forstander, prest, oppfinner og naturvitenskapelig forsker. Foto: DKB.
Den yngste broren het Johan Frederik Hansen, 1839-1912, og var lærer og organist. Foto: Privat.

                                               Af Th. J. Hansen').

                                                          IV.

Erindringer fra 48.

 

Jeg tør ikke tage til Overskrift „Aanden fra 48“. Jeg var kun 11 Aar. Et Pust af Aanden gik vel hen over mig, og af mange ydre Tegn forstod jeg, at der var opstaaet noget nyt iblandt os; men hvor dyb og almindelig denne Bevægelse i Virkeligheden var, det kunde jeg naturligvis ikke have nogen Forestilling om.

 

Blandt det første, der pegede hen paa det nye, var et Møde eller en Sammenkomst i Maribo Kirkes saakaldte Jomfrukor. Det maa have været i Slutningen af Marts. Hvor Hjælpelæreren havde faaet at vide, at der var noget paa Færde, ved jeg ikke. Jeg husker kun, at han tog os tre Brødre, 13, 11 og 9 Aar, med til Byen, at der var mange Mennesker forsamlede, at de lyttede til en Tale, holdt af en Herre, der stod øverst ved en Trappeopgang til et Pulpitur med Tremmeværk, hvor der var nogle Herrer forsamlede, og en af dem siddende paa en Stol ved Siden af Taleren.

 

Vi fik at vide, at de to var Officerer, der var flygtet fra Rendsborg, da Prinsen af Nør overrumplede Fæstningen. De skulde over Femern være komne til Lolland, og nu gav de Beretning om, hvad de havde oplevet. Taleren kunde vel være en Mand i Fyrrerne; han var blond og bar en lys, graagul Overfrakke. Officeren ved Siden af var mørk

 

*) Hunseby Sogn.

 

Side 122.

 

og mørkt klædt. Han bøjede sig forover, sad med Albuen mod Knæet og støttede Hovedet paa Haanden. Det forekommer mig, at han var i Uniform. Denne og den sorte Hovedbeklædning, der gik ned over Panden, det mørke Haar og Skæg og det nedadvendte Blik gav mig tilsammen Indtryk af noget lumsk og underfundigt. Sandheden var vist den, at Manden var meget træt.

 

Den blonde Officer hørte jeg tale om, hvad man skyldte sit Fædreland, og at de straks var enige om ikke at svigte Ære og Pligt.

 

Denne Udtalelse besvaredes méd et kraftigt Hurra. Adskillige Drengestemmer blandede sig heri, og da Mændenes Røst forstummede, klang de i nogle Sekunder alene. Dette vakte Opmærksomhed og Forstyrrelse. En Herre gik derfor omkring og viste alle Drengene ud. Han kom ogsaa til os, og Læreren sagde, hvad sandt var: „De er med mig, og har ikke raabt Hurra“. Det hjalp imidlertid ikke, og da vi gik ud, hørte vi flere Købstaddrenge mukke højt om, at han (den Herre, der drev os ud) ikke havde nogen Ret til at træde op, da han ikke hørte til Politiet.

 

Jeg tror ikke, vi erfarede noget nærmere om de to Officerer. Vi hørte senere, at nogle af de mødte nærede Mistanke om, at de var tyske Spioner, og at de derfor havde animeret til at gøre Hurraerne saa kraftige som muligt, for at tilkendegive deres patriotiske Sindelag og advare de to mod Rævestreger og Underfundigheder. Det var der dog vist ingen Grund til2).

 

Det næste, jeg mindes, var et meget stort Møde i den ene af Sognets to Skoler. Deltagerne var mest unge Karle. Godsforvalteren styrede Mødet, visfhok i Egenskab af Formand i „Sogneforstanderskabet“. Andre Medlemmer deraf var ogsaa til Stede. Gemt lidt til en Side hørte jeg Godsforvalteren tale og diktere til Protokollen. Senere blev der affattet en Liste over dem, der var villige til at deltage i militære Øvelser. En ældre Gaardmandssøn svarede paa Forespørgsel: „Da min Fader er saa gammel og svag, kan jeg ikke gaa med“. Svaret vakte Forundring og Harme ; en

 

Side 123.

 

Mumlen og nogle højrøstede Ytringer som: „Det var smukt“ ; „det var skammeligt“, vidnede derom.

 

Om andet og mere er blevet forhandlet, ved jeg ikke. Men nogen Tid efter var der Øvelser paa en Udflyttergaard- mands Mark4). Jeg var Vidne — én eller maaske to Gange — til disse Øvelser, hvor jeg saa de unge Mænd under Kommando af forhenværende Soldater og maaske Underkorporaler marchere, gøre Svingninger, gøre omkring o. s. v.s).

 

Det fornøjede mig at se vor unge Lærer marchere i en af de roligere Afdelinger. I hans Sted vilde jeg have foretrukket Væverens Afdeling. Hver Mand i den havde et rigtigt Gevær, og flere Gange stormede de alle i strakt Løb med fældet Gevær mod Fjenden (en Grøftevold med Gærde); den ene Gang affyredes endog en Salve. Maaske ved en Misforstaaelse var et af Geværerne ladet med Kugle. En Fjende, en nyplantet Sættepil (Aflægger), blev ramt; jeg saa det Hul, Kuglen havde boret tværs igennem det spinkle Træ.

 

Det fornøjeligste var at se Folkene holde Hvil og fortære deres „Midaften“. En Karl stod ved et Gab ind til Nabomarken. I Mangel af et Led var det lukket med et Stykke flettet Gærde. Da han skulde nyde sin Snaps, lænede han sig noget tilbage for at støtte sig mod Gærdet, der straks gav efter og tog Karlen med, saa han laa paa Ryggen og fik sit Brændevin i Ansigtet og i Øjnene. Det vakte stor Munterhed, og da Fyren havde spyttet og spruttet og gnedet Øjnene, tog han det fornuftige Parti at le med.

 

Der blev ogsaa samlet ind til Køb af Geværer; men det løb vist ud i Sandet ligesom Øvelserne6). Det var omtrent ved samme Tid, at der holdtes Strandvagt ved „Søen mellem Smaalandede“. En Aften noget sent var jeg i et Ærinde hos en Forpagter, der havde sine Jorder ud til Stranden. Jeg blev helt højtidelig stemt, da jeg saa Forpagteren sammen med Dyrlægen tage hver sit Gevær og sige: „Nu er det Tid at gaa ud paa Vagt“.

 

En Skiveskydning, der om Efteraaret afholdtes paa et Hjørne af en af Præstegaardens Marker, stod vist ogsaa i Forbindelse med den vakte nationale Aand og Stemning. Pladsen

 

Side 124.

 

var paa de to Sider afgrænset af et levende Hegn langs med to sammenstødende Veje. I Dagens Anledning var der brudt en Indgang gennem Hegnet, og kun en lille Del af den store flade Mark var taget i Brug. Vejret var smukt, og Deltagelsen i Skydningen var vist ikke saa ringe ; men foruden Skytterne mindes jeg kun at have set nogle faa vokne Mænd og et Antal Skoledrenge. Et lille Telt var rejst for Protokolføreren og et større med Forplejning og Udskænkning.

 

Resultatet var næppe glimrende. Det forekommer mig, at jeg temmelig hyppigt saa Markøren gøre et Sving med en Hammer, og derefter lød det Raab af Drengene: „Nul“. Regnskabsføreren var engang ikke vis paa at have forstaaet Meldingen og raabte derfor: „Hvad fik han?“ En Dreng, der sad foran det lille Telt, svingede noget i Haanden og svarede: „En Rødskræpperod“.

 

Det vakte en stormende Latter og regnedes for en Vittighed af Rang. Jeg hørte en Mand spørge sin Nabo: „Hvem er den Dreng?“. Svaret var: „Eva-Søren“, og da Spørgeren gentog Navnet, fik han den yderligere Oplysning: ,Ja, han er Broder til Abraham- Mari“. — „Naa, hvor det passer. Abraham og Eva var jo vore første Forældre“, sagde Spørgeren. Jeg tænkte ved mig selv, at det var samme Fejltagelse med Navne, som Jeppe paa Bjerget gjorde sig skyldig i.

 

Jeg kendte for Resten Eva-Søren godt. Han havde et Aarstid i Forvejen „taget“ 3 Medestænger med Tilbehør, som vi Brødre havde gemt paa en Husmands Mark. Sønnen saa det og forfulgte Gerningsmanden med Skældsord og Trusler, men kunde ikke indhente ham.

 

Da han et Par Dage efter var paa Hjemvejen til Nabosognet med sit Bytte, mødte han mig og tiltalte mig. Jeg havde hørt om Tyveriet og genkendte Medestængerne, men blev nu saa rædselslagen, at jeg ikke kunde sige et Ord, og sneg mig bort, idet jeg undrede mig over, at han kunde se Folk lige i Øjnene. Hvis jeg endnu nærede lidt Nag til ham, saa tabte det sig rent den Dag og gik over til Medlidenhed. Drengen var sjæleglad, gik og pralede af en stor Læderpung, der indeholdt nogle Blykugler, Fænghætter og noget Krudt, som han

 

Side 125.

 

alt sammen havde tiltigget sig hos Skytterne. — Hen paa Eftermiddagen hørte jeg et højt Hyl og saa en lille Sky af Krudtrøg. Da jeg kom derhen, sad Søren og tudede og gned sine Øjne. Hænder og Ansigt var kulsorte af Krudtslam, Øjenvipper og Øjenbryn afsvedne. Heldigvis havde Øjnene ikke taget Skade. Pung og Kugler, Fænghætter og Krudt var alt sammen borte. En tændt Cigar var — forsætlig eller uforsætlig— faldet ned i Krudtet og havde foraarsaget Eksplosionen.

 

Værre kunde det have gaaet med et uforsigtigt Skud. En Karl affyrede sit Gevær i Luften. Sammen med Knaldet kom en pibende og svirrende Lyd. Skytten havde glemt at tage Ladestokken ud, og nu saa man den beskrive en stor Bue og bore sig en halv Alen ned i Jorden lige ved Siden af en gammel Mand. Det gav et Ryk i ham, og han vendte sig om og truede med sin Stok ad den flove og forfærdede Skytte. Ved Afslutningen af Skiveskydningen opstod der et Skænderi. En Handelsmand fra et Nabosogn blev beskyldt for at have skudt med et Gevær, der var riflet, i Stedet for med en glatløbet Kuglebøsse.

 

Maaske havde hans Held gjort ham misundt. Han svor og bandede paa, at hans Gevær ikke var riflet, og Regnskabsføreren afleverede nogle uhøviske Eder til Bekræftelse paa, at det var lige saa lidt riflet, som han var riflet. Da man trængte nærmere ind paa den heldige Skytte, tilbød han i heftige Vendinger at bevise, at Beskyldningen var ugrundet. Naar de andre Skytter vilde ofre 10 Rigsdaler, vilde han lade Geværet skille i alle de enkelte Stykker, saa de selv kunde dømme. Tilbudet blev ikke modtaget. Senere gik det Rygte, at Geværet havde været riflet i Halvdelen nærmest Kolben.

 

Ved denne Skiveskydning maa der have været Gevinster; men det har jeg ingen Erindring om.

 

Iblandt Erindringer fra 1848—50 har jeg Mindet om Mødre, der bragte min Bedstefader Hilsen fra deres indkaldte Sønner og tit desuden foreviste Breve fra dem. Den gamle Lærer læste dem med Interesse. De vare som oftest vel- skrevne, og han var ikke mindre glad ved den smukke Aand og Tone, der lyste frem af dem.

 

Side 126.

 

En gammel Enke kom flere Gange til os og havde Sønnens Breve med. De var lange, indholdsrige, livlige og holdt i et smukt naturligt Sprog, var endog Mønstre hvad Retskrivning angik. Straks efter Istedslaget sendte han Moderen nogle faa Linier og et Par Uger senere et langt Brev. Hvor var den gamle Kone glad! Hun kunde knapt finde Ord og Udtryk for sin Glæde. „Se der var det, min Dreng var med“, sagde hun, idet hun pegede midt paa Brevpapiret under et koloreret Billede, der forestillede en Episode af Slaget. „Nej, det er sandt“, sagde hun smilende, „det var jo paa Madam B.s7) (en Præsteenkes) Landkort, at jeg saa Stedet“. Et Øjeblik efter trak hun op af Lommen en hvid Lærredspose fuldt af Specier. „Her har jeg ogsaa en Trøst at ty til“, sagde hun naivt med straalende Ansigt. Hun og hendes afdøde Mand var et stræbsomt og sparsommeligt Par. Blandt andet mødte de altid ved Auktioner i nærmeste Kreds, navnlig ved Skovauktioner, og førte med sig et lille Marketenderi, og det var det beskedne Overskud derfra, der nu kom hende og Sønnen til gode. Jeg antager, der var henimod et Par Hundrede Rigsdaler i den lille Pose.

 

En Aften i Efteraaret 1848 mødte min Bedstefader og jeg paa Vejen til vort Hjem tre unge Mennesker, der standsede og hilste paa deres fordums Lærer. De to var Soldater og var Brødre, og en af dem fortalte meget levende, hvad han havde været Vidne til under et Slag, et Sammenstød mellem dansk og fjendtligt Rytteri, saa vidt jeg husker. Han fortalte i det mindste om Heste uden Rytter og Ryttere, der kæmpede til Fods eller laa under faldne og saarede Heste, og om en Officer, der mod sin Vilje sprængte af Sted lige ind paa Fjenderne, fordi hans Hest var bleven vild og ustyrlig af et Saar i Hovedet, hvoraf Blodet flød i Strømme. Jeg synes, jeg saa og hørte det alt sammen. Om sig selv og sin Del i Kampen ytrede han ikke et Ord.

 

En Vintermorgen i Begyndelsen af 1849, da vi tre Drenge var i Færd med at klæde os paa, bankede det paa Døren til Dagligstuen, og vor Pløjemands Søn kom ind for at sige os Farvel. Han var alvorlig, men frimodig og fattet. Hans

 

Side 127.

 

Stillingsmand var kaldt ind, og han maatte nu møde for sin Stedfortræder. Han kom uskadt tilbage, men hans Stillingsmand var blandt de faldne.

 

I Efteraaret 1848 afholdtes i Maltrups Vænge ved Sakskøbing Fjord en Folkefest, der staar for mig som noget fuldendt med Hensyn til Pladsen, Udsmykning og Ordning, Musik, Sang ôg Taler og udmærkede sig ikke mindst ved den patriotiske Aand og Tone, der herskede under hele Festen8).

 

Gentagelsen næste Aar stod langt under den første Fest. Det var, som om alt var lagt an paa Mad og Drikke, Underholdning og Morskab.

 

Noget lignende var Tilfældet med to Sognefester i Skolens Lokaler til Ære for de hjem permitterede Soldater. Ved den første Fest i Efteraaret 1849 var Indgangen og Skolestuen pyntet med Flag og Grønt og Blomster. Soldaterne fik overrakt hver en Buket, ombunden med en rød og hvid Silkesløjfe. I Festsalen mødte de Portrætter af Kongen og af General Olaf Rye. Der holdtes Taler, som fulgtes af begejstrede Leveraab og Hurraer. Dansen gik livligt til Musik af et Firemands Orkester, og Beværtningen — Smørrebød og Kaffe og senere Punch — gik for sig med gennemført Orden og Hygge9).

 

Soldaterfesten det følgende Aar var langt ringere. Den savnede Nyhedens Interesse, og dertil begik Festkomitéen den store Fejl at give Adgang til alt for mange, saa at Trængselen forstyrrede baade Dansen og Selskabeligheden.

 

Naar jeg i Tankerne gennemlever de bevægede Tider, undres jeg over, at der ikke saas en eneste Flagstang og aldrig vajede et Flag ved vore Gaarde og Huse. Der gik lang Tid, før Flagene paa enkelte Steder blev hejsede paa Fædrelandets Mindedage eller ved glædelige eller sørgelige Lejligheder i Hjemmet eller i dets nærmeste Kreds.

 

Af Skoledrenge var vi nogle faa, der fik syet smaa Flag, mens andre lavede eller købte smaa Trægeværer. Mange anskaffede Kokarder til deres Kasketter, og i Stedet for de jævnlige Haandgemæng og Kampe mellem „Byskader“ og

 

Side 128.

 

„Strandpyttinger“ førtes der nu Krig mellem Danske og Tyske. Naturligvis vilde ingen frivillig være Tysker; men den sædvanlige Tælling eller Opramsning, naar der var Tale om at inddele i to Partier gjorde da Udslaget, og de stakkels Tyske trak gerne det korteste Straa.

 

I Skolens Sangtimer var der hidtil kun sunget Salmer. Nu sang vi: „Danmark, dejligst Vang og Vænge“, „Der er et yndigt Land“, „Kong Kristian stod ved højen Mast“, „Den Gang jeg drog af Sted, „Holmens faste Stok“, „Gutter om Bord“ m. m.

 

Ogsaa i de andre Skoletimer faldt der Lejlighed til at styrke vor Fædrelandsfølelse og klare for os Betydningen af den Krig og Kamp, der var paatvunget Danmark.

 

Endnu maa jeg blandt Minderne fra 48 nævne vore Arbejder i Hjemmene til Bedste for Soldaterne, baade .de sunde og de saarede. I vort Hjem saa vi Børn Moder strikke fra Morgen til Aften i flere Uger. Det var Trøjer og Strømper af svært blødt Uldgarn, og det var ikke faa Stykker, der leveredes fra Skolen for sammen med Uldtøj fra hele Sognet at sendes til Uddeling blandt Soldaterne.

 

At „pille Charpi“, som vi kaldte det, var et Arbejde, som ikke gentager sig, da der nu er sørget for en Masse Forbindspakker til Brug for det Tilfælde, at Danmark blev nødsaget til at hævde sin Neutralitet med Vaabenmagt. Til Charpi benyttedes rene hvide Hørlærredsklude. Nogle af dem var omtrent 3 Tommer i Kvadrat, og af dem blev Traadene lagt paa samme Led i Bundter; andre Klude var ca. 1/2 Tomme i Kvadrat, og Traadene af dem blev lagt uden nogen Orden.

 

Det forekom mig, at jeg opnaaede en ikke ringe Færdighed i dette Arbejde, og jeg tænkte tit paa, hvordan den Soldat saa ud, der skulde nyde godt af min Flid, hvor og hvor haardt han var bleven ramt, og jeg var helt glad og endog lidt stolt over min Andel i den store Pakke Charpi, som min Moder indleverede10).

 

I Eftersommeren 1848 skød en Valmue op i et Buskads under et Æbletræ i et Hjørne af Skolens Have. Vi kaldte den Dannebrogsvalmuen. De fire Kronblade var røde og

 

Side 129.

 

havde ved Grunden en hvid aflang Firkant, saa at der dannedes det smukkeste hvide Kors i den røde Grund. Vi viste den til alle Besøgende; jeg bad endog en Lærer, der gæstede os — han kom snart efter til Slesvig — om at følge med for ved Lyset af en Lygte at se den smukke Blomst. Mærkeligt nok lod min Bedstefader ikke nogen Meddelelse om Dannebrogsvalmuen gaa til det lokale Blad. Maaske var det, fordi vi noget senere læste en Beretning om, at en saadan Valmue var set i en forladt Have, vistnok i Dybbøl. Den vakte Opsigt, og man regnede dens Fremkomst for et lykkeligt Varsel.


Hunseby skole, sett fra en litt annen vinkel enn på bildet over. Foto: Dieter Eberwein.
Det eneste kjente fotografiet av de tre brødrene Hansen sammen. Sannsynligvis tatt ca 1860. Foto: privat.