Earliest known sketches of the Writing Ball!

Comments by Sverre Avnskog (SA). Research, text deciphering, and translation from Norwegian/Danish into English by Jørgen Malling Christensen (JMC).

 

In August 2020 JMC discovered something very interesting in the Danish National Archives. He found the so far earliest sketches of the Writing Ball, made by Malling-Hansen’s own hand! They were found together with other documents related to Rasmus Malling-Hansen, and hence we were able to date the sketches to around January 8, 1870 – or, possibly older (but definitely not later). The reason why we are sure about the dating is that the construction drawing was positioned adjacent to a handwritten letter, written by Malling-Hansen on that very date – a letter informing two fathers that their respective children had unfortunately passed away. It is very likely that the said letter and the drawing have been lying back-to-back ever since these documents were archived around 150 years ago, because the drawing has made a faint, but clearly visible imprint on the letter. In other words: we have the construction drawing itself (not dated), and we have the letter, dated January 8,1870.

 

In my assessment, we can clearly see that the drawing is a forerunner of the final patency drawings, submitted together with the first patency application of January 25, 1870, to the Danish patency authority. The official patency drawing shows the large table model with the large wheel, driven by a pedal, and we can also see what I would call a forerunner of the large, flat model.

 

When comparing the sketches from January 8 (or earlier) with those from January 25, we can see many similarities. Obviously Malling-Hansen was suggesting a double frame with threaded rods horizontally and vertically, such that the writing ball with its keyboard was able to move horizontally in tune with the typing speed and also vertically whenever a line shift was necessary. The recently found sketch seems to have been produced at an early stage of the design process, and on the official patency drawing they have apparently been developed further towards the design of the large, flat model, presented in one of the later drawings of the same year.

 

On the flat model the ball (or hemisphere) itself was secure mounted, while the carriage was able to move downwards and sidewards when pressing down a piston and when finishing a line. This model was procured by the Store Nordiske Telegraph Company and used at telegraph stations in Denmark and in Newcastle, UK.


The newly discovered sketches in the Danish National Archives. The drawing can be safely dated to around January 8, 1870 – or somewhat earlier, but not later!
Some of the lines that RMH had scrabbled down on the sketches.

The tiny notes on the drawing are very difficult to decipher. Obviously, they have been scribbled down in haste, exclusively for Malling-Hansen’s own use. Below are JMC’s attempts to deciphering them:

 

Within two frames

Moveable

a  with a wooden bottom

b  without a bottom

 

    Frame a outside

    From the back  inside

 

In the Ti….between the
strikes of the pistons
the rotation length must be
equal to the width of the last
piston.


A detail from the first official patency drawing.
The earliest known drawing of the flat model, from one of the later patency drawings, namely the first Supplement, dated January 31, 1870.
And this is the final version of the flat model. Illustration from “The Engineer” from 1872.

Earliest known sketches of the Writing Ball.

Ved Jørgen Malling Christensen and Sverre Avnskog.

 

Jørgen Malling Christensen gjorde nylig et meget interessant funn i det danske Riksarkivet. De hittil første, kjente skissene av skrivekuglen, utført av Malling-Hansens selv. ble funnet sammen med en rekke andre dokumenter, og vi kan datere tegningene ganske sikkert til ca 08.01.1870. Grunnen til at vi kan være såpass sikre på denne dateringen, er at tegningen lå inntil et brev som RMH hadde skrevet på akkurat denne datoen, for å fortelle to fedre at deres sønner dessverre hadde gått bort. Man kan anta at brevet og tegningen har ligget inntil hverandre i bortimot alle de årene siden de ble arkiveer, muligens 150 år, for tegningen har laget et tydelig avtrykk på brevet.

 

Etter min vurdering, kan vi se tydelig at tegningene fra 8. januar er en forløper for de endelige patent-tegningene som ble innlevert sammen med den første patent-søknaden fra den 25.01.1870. På den offisielle patenttegningen, kan man se den store bordmodellen, med det stor hjulet som ble drevet av en pedal, og man ser også hva jeg vil kalle en forløper for den store, flate modellen.

 

Om man sammenligner skissene fra 8. januar med dem fra 25. januar, ser man mange likhetstrekk. Mallin-Hansen tenker seg åpenbart en dobbelt ramme, med gjengede stenger både horisontalt og vertikalt, slik at selve skrivekuglen med tastaturet kunne bevege seg både til siden ettersom man skrev, og nedover etter hvert som man skiftet linje. Disse skissene synes å være på et tidlig stadium i prossessen, og på den offisielle patenttegningen er de åpenbart viderutviklet i retning av den store, flate modellen, som ble lansert på en av de senere tegningene samme år.

 

På den flate modellen, sto kuglehodet fast montert, mens vognen beveget seg nedover og til siden etter hvert som bokstavene ble trykket ned og linjen ble skrevet ferdig. Den ble innkjøpt at Store Norske og anvendt på telegrafstasjoner både i Danmark og Newcastle.


De nylig oppdagede skissene i det danske Rigsarkivet. Tegningene kan dateres ganske sikkert til 08.01.1870.
Her er en av de små notisene snudd riktig vei.

De små notisene ulike steder på tegningen, er ikke lette å tyde. De er tydeligvis skrevet ned i all hast, utelukkende beregnet på å forstås av Malling-Hansen selv. Men her er Jørgen Malling Christensens tydning:

 

indi to rammer

Bevægelige

a med Træbund

b uden Bund

 

Ramme a     udvendig

 

   Bagfra      indvendig

 

I Ti….mellem Stempelslagene
skal Roteringsl
ängden väre lig
Breden af det sidste Stempel


Her er en detalj fra den første offisielle patent-tegningen. Etter min vurdering, kan man se meget tydelige likhetstekk mellom disse og skissene fra 08.01.
Den første kjente tegningen av den flate modellen, fra en av de senere patenttegningene, nemlig det første supplementet fra 31. januar 1870.
Og slik så den endelige flate modellen ut. Illustrasjon i The Engineer fra 1872.