Skrivekugle serienummer 126/10: Håndskrevet brugsanvisning.

Et eldre fotografi av Museum Vestsjællands skrivekugle - No 126. Foto: Museum Vestsjælland.

Research og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjonene er publisert med museets velvillige tillatelse.

 

Museum Vestsjælland (Odsherred Kulturhistorie) ejer en skrivekugle, som har tilhørt folkemindesamleren Laurits Jensen (1858-1938). Laurits Jensen mistede synet da han var 25 år gammel, og hans forældre gav ham da en skrivekugle, dvs i 1882 eller 1883. Jensen var passioneret interesseret i historie og særlig i hans egen hjemstavn, Stenstrups, fortid. Igennem hele livet indsamlede han mundtlige berettelser, lokale myter og fysiske genstande, og i en alder af 55 år havde han samlet tilstrækkeligt til at opføre Stenstrups Museum som en ramme for oldtidsminder og andre genstande fra hjemstavnen. Denne enestående samling lever videre og er i dag en integreret del af Museum Vestsjælland (Odsherred Kulturhistorie). Laurits Jensen var ugift og uden børn, men han havde en husholderske som sørgede for det praktiske i hverdagen. Det er denne husholderske (navnet er os ukendt) som har efterladt en håndskrevet brugsanvisning til skrivekugle nr 126/10, et dokument som indgår i Museum Vestsjællands samling med genstandsnummer S074, S370 og S373. Man kan forestille sig at hun lærte at skrive på skrivekuglen, og at hun fungerede som Laurits Jensens sekretær, når han havde behov for at nedskrive fortællinger fra hjemstavnen.

 

Hendes håndskrift er svær at tyde, men museets nuværende genstandsinspektør, Lise Holm, har fortjenstfuldt lavet en transkribering af brugsanvisningen og har med stor velvillighed stillet den til vort selskabs rådighed, dog med det naturlige forbehold at den kun må bruges i forbindelse med selskabets hjemmeside og informationsaktiviteter. Gennemgående skrives navneord med versaler i teksten, men i nogle tilfælde er sådanne navneord skrevne eller transkriberede med minuskler. Jeg har valgt at gengive alle navneord med versaler, eftersom det var den korrekte skrivemåde på den tid.

 

Brugsanvisningens sprog og form tyder på, at den fulgte med skrivekuglen ved købet, og det indebærer at den blev formuleret – eller godkendt – af Rasmus Malling-Hansen.


Stenstrup Museum. Foto fra Internett.

Den opprinnelige eieren av skrivekugle No 126, den blinde folkemindesamleren Laurits Jensen, 1858-1938.
Et av museets eldre fotografier av skrivekugle No 126.

Afskrift af brugsanvisning til skrivekugle.

 

Foretaget sommer 2008 af LH[1].  Teksten er håndskrevet og er skrevet på begge sider af 2 ark papir. Ikke hele brugsanvisningen er tilstede.
Siderne er påført gammelt nummer fra Stenstrup Museum: 373. De har været opbevaret i et plasticchatek mærket nr. 370 Brugsanvisning til Skrivekuglen.

 

Tommelfinger fast og hurtig på Linjestemplet, hvorved Papirholderen bliver ført saa langt tilbage, at Viseren paa Skalaen peger paa =, og ny kan en ny Linje begynde.
Vil man ha større Mellemrum mellem Linjerne, fører man med Haanden Papirholderen til venstre, førend man trækker den tilbage.
Spærret Skrift opnaar man ved at anslaa Stilleskruen en Gang mellem hvert Bogstav og to Gange mellem hvert Ord.
Fingersætning  Man anslaar med højre Haands Pegefinger Stempelrækken H S D N B, med Mellemfingeren W T R G P o.s.v., Rækken  C L E M med venstre Haands Pegefinger, Z O I med samme Haands Mellemfinger o.s.v., saaledes at de otte Fingre anslaa de otte Rækker, medens Tommelfingeren bruges til at frembringe Afstanden mellem Ordene ved Tryk paa Stilleskruen.
Farvebaandet. Naar Farvebaandet under Skrivningen omtrent er rullet op fra den ene Rulle, løsner man dennes Skrue, fastskruer den tilsvarende Skrue paa den anden Rulle og drejer den Hvirvel under Kuglestykket, der bevæger Farvebaandet, til samme Side, hvor Skruen er gjort fast. Fortsætter nu Skrivningen, bevæger Farvebaandet sig den modsatte Vej og ruller efterhaanden op paa den anden Rulle.

 

Maskinens Renholdelse
     1. Benyttes Maskinen ikke, maa den dog holdes fri for Støv.
     2. Bruges den daglig, kunne Typerne én Gang maanedlig renses med en stiv Neglebørste og Bensin.
     3. Stemplerne maa dog aldrig smøres med Olie, kun Papirholderens Glider kan man en Gang imellem stryge med en Smule fin Olie.

 

-   - - - - -

 

Ved den første Indøvelse maa man skrive langsomt og taktfast.  I Begyndelsen vil det kunne indtræffe, at man ved at trykke et Stempel ned tillige berører Nabostemplet, hvorved dette ligeledes trykkes lidt ned, saa at begge Stempler kommer til at staa fast mod hinanden, uden at de dog derved beskadiges. Saa snart man trækker det øvre Stempel i vejret, frigøres begge igen. Naar man arbejder rolig og opmærksom kan det vel gaa lidt langsomt i Begyndelsen, men Færdigheden vil komme hurtig og næsten umærkelig.

 

         Advarsler.

 

     1. Stilleskruen maa ikke drejes. Sker det desuagtet, at den bliver drejet ville Bogstaverne ikke danne nogen ret Linie paa Papiret.

 

     2. Linien over Bærefjedren maa ligeledes forblive i Ro. Naar Papirbæreren under Skrivningen springer to eller flere Bogstaver frem, steden for ét, saa er den omtalte Skrue for løs og maa da forsigtig drejes højre om, for at Bærefjedren igen kan blive tilstrækkelig stram. Men skruer man Bærefjedren for stramt fast, vil hvert Stempelslag blive for tungt, og Linien maa da atter løsnes lidt ved at dreje til venstre.

 

     3. Er Afstanden mellem en ny Linje og den foregaaende ikke stor nok, saa har den Skrivende ved Linjeskift ikke trykket stærkt nok paa Linjestemplet, hvilket har til Følge, at Papirholderen ikke bliver ført tilbage til Skalaens Nulpunkt.

 

----------

 

Skrivekuglen koster i Kjøbenhavn  Kr. 300
Med Maghonikasse - -               -  312
Indpakket til Forsendelse i Kasse  -  315
Skrivekuglen er 8½ Tommer høj, 8 og 7 Tommer bred; dens Vægt udgør…
Naar Skrivekuglen staar paa et almindeligt Bord, maa den Skrivende helst sidde 5 Tommer højere end et almindeligt Stolesædes Højde.

 

 


[1] JMC: = Lise Holm.


Ytterligere to eldre bilder av skrivekugle No 126, som i dag tilhører Museum Vestsjælland.
Som man ser, kunne kuglehodet vippes opp.
Den håndskrevne bruksanvisningen som meget sannsynlig er en avskrift av en bruksanvisning som fulgte skrivekuglen - ikke usannsynlig forfattet av RMH selv.

Writing Ball number 126 revisited.

Writing Ball No 126. Photo: Lars Mathiesen.

Comments and photos by Jørgen Malling Christensen.

Photos by Lars Mathiesen.

 

Seven Danish museums are currently proud owners of one or several Malling-Hansen writing balls, among them “Odsherreds Museum”, a museum mainly focused on cultural history and archeology, located at Annebjerg Stræde 1, a couple of kms south of the town of Nykøbing Sjælland. The museum was established in 2002. Among its many prized and interesting artefacts is writing ball number 126, a small and light portable model with black ribbon. It has belonged to a remarkable and important figure in the history of Danish folk culture: Hans Laurits Jensen, 1857-1938. As an adolescent he was struck by a disease which affected his eyesight, eventually making him blind by the age of 25. His parents bought him a Malling-Hansen writing ball around 1882 or 1883. Jensen was undaunted by his physical handicap; from an early age he took a keen interest in the folk tales and the material culture of his home environment (Stenstrup). Although by no means wealthy he dedicated his entire life to the collection and preservation of local history – folk tales, music and artefacts. He never married but lived as a single man his entire life, having the daily help of a housekeeper. It is very likely that the housekeeper was the one to use the writing ball, probably typing in accordance with his dictation. Odsherreds Museum also owns a handwritten manual with instructions about how to use the writing ball, probably copied by the house keeper (see the text in our previous article about writing ball no 126).

 

After collecting for some thirty years, finally Hans Laurits Jensen reached his goal and was able to open his personal creation, “Stenstrup Museum”, in 1907. He remained as chairman of the board until his death in 1938. The museum continued its existence, but in 2002 the entire museum collection, as well as those of similar cultural museums in this part of Denmark, were brought together under one roof and established as “Odsherred Museum”.

 

Writing ball no 126 is not currently exhibited at the museum, rather it is safeguarded under tight security and proper monitoring of temperature and humidity at another facility. However, our Society was privileged to get the rare opportunity of seeing and taking photos of it by the gracious hospitality of the museum curator and director Ms Lise Holm on September 10, 2018. It was quite an emotional moment for our treasurer, Lars Mathiesen, great-grandson of Malling-Hansen, as well as for myself, great-grandson of Malling-Hansen’s brother Johan Frederik Hansen, to be able to inspect close-up and take photos of writing ball no 126. We certainly missed Dieter Eberwein’s professional eyes to ascertain its condition in a professional manner, but our impression was that this writing ball is in good shape and may be able to still function – or, at least, could be restored to a functional state. The photos enclosed bear witness to our wonderful experience. Odsherreds Museum has kindly allowed us to publish these photos on our website; however we must keep in mind that the photos are legally the property of the museum – and hence the Danish State – and may not be used in any commercial context or in any other context than our Society website, unless previously agreed with the museum.


Writing Ball No 126.
All three photos:
Lars Mathiesen.

The woman to the left of Jørgen Malling Christensen is Lise Holm, curator of the museum (in Danish: Genstandsinspektør) who met Jørgen and Lars at the warehouse where the museum stores artefacts which are not currently exhibited.

Writing Ball No 126.
All three photos:
Jørgen Malling Christensen.