1872.03.27 Danish

Brev til broder jørgen

 

uden afsenderdato men påført med håndskrift af broderen:

 

Modtaget 29/3 1872   Convolutten stemplet 27/3.   Skjelstrup Skole[1]    Th. J. Hansen[2] [3]

 

    kiære gode broder!  hiertelig tak for dit kiære sidste brev; det glædede mig ret inderligt at skrivekuglen nu har kunnet vise sin allerstørste dygtighed for kiære gode moder[4]. den skal forhåbentlig også fremdeles kunne vise sin dygtighed i denne retning, ia maaskee endogsaa vise at den ogsaa i denne henseende langt overgaaer pennen.  først og fremmest skal ieg melde, at vi alle her i kuglehuset ere glade og udmærket raske, gud være takket!  og at ieg som en følge heraf tænker paa en af de første dage at besøge den kiære grevinde[5].  med det første ville vi ogsaa indbyde thanings[6] til en bedre middag.   nu lidt om de velsignede rollinger, nærmest for min egen kiære moder. først vil ieg da melde om hvorledes kløgten ogsaa begynder at vokse hos den bitte emma: hun siger forleden dag: "naar faer og moer spadsere nede i haven, saa er faer lille dreng og lille pige er moer".  det er aabenbart et vidne om begyndende studier af perspektiven; hun har seet os fra vinduet, og været forundret over vor lidenhed i haven.  betragtningen er ialtfald mere lovende end den kiære moder beskylder mig for at have giort, denne om ormen: "hae den ben , saa kunne den flye". i søndags vare vi hos svigermoder. ved bordet siger iuliane: "men bedstemoder, du har io ikke set mine nye strømper, ieg har paa i dag. see!  dem har bedstemoder paa lolland strikket til mig". engelke sekunderer straks: "bedstemoder! du skal ogsaa see mine nye strømper", og saa maatte io bedstemoder see paa strømperne.  svigerinderne have været til karneval og til baller, og hver gang maa de store hvide perler som kære min kæthe i sin tid fik af kiære moder, giøre stads. de laanes stadig ud. kæthe har forlangt, at ieg skal melde moder det.   vedlagt følger en beskrivelse af, hvorledes min sidste opfindelse[7] blev til, og andet denne sag vedkommende, og alt udført pr. skrivekugle, og titelblad og ryg pr. omdreiningskugle. ieg blev nødt til at lave denne historie sammen i en fart -derfor et daarligt sprog og flere feil - fordi ministeriets høie konsulent i patentsager ikke havde kunnet finde ud af mit patentandragende, der io ganske vist var kortfattet; men fuldstændig korrekt. ieg tvivler ikke om at i io begge kiære brødre nok ville kunne finde ud af denne sag,  som hr. etatsraad hummel[8] var saa uheldig at falde over, og det uagtet ieg tidligere havde forklaret ham den mundtlig, og han havde erklæret, at han forstod den. tegningen bedes du ved leilighed at sende mig tilbage efter at have taget et aftryk af den, om du har lyst[9].  takygrafen maa ikke omtales endnu, da der maaske skal søges patent i andre lande.  du ser let kiære broder, at den skal være et suplement til skrivekuglen til brug stenografisk ved de offentlige forhandlinger - som i selve forsamlingssalen.  Kæthe min lover at skrive til kiære moder i paasken. hiertelig mange hilsner til eder alle i kiære: kiære gode moder, kiære gode broder iohn og kiære gode broder dig. din inderligst hengivne broder  r.malling hansen.        

 


[1] CB: I dag hedder den Skelstrup Skole og ligger inde i Maribo.

 

[2] CB: Broderen hedder altså Thomas Jørgen men RMH tiltaler ham altid som broder jørgen. Læg også mærke til at hans efternavn er Hansen -  ikke Malling Hansen.

SA: De tre brødrenes far het Johan Frederik Hansen, og kom som assistentlærer til Hunseby skole, hvor han i 1834 ble gift med lærerens fosterdatter, Juliane født Matzen. Hun var datter av forpakter Matzen ved Knuthenborg, og det er ikke klart hvorfor hun ikke vokste opp hos sine egne foreldre. Navnet Malling stammer fra Julianes fosterfar, Rasmus Malling. Han var opprinnelig fra Porsgrunn i Norge, og utdannet som lærer fra Jonstrup Seminarium, samme sted som RMH. RM var gift og hadde to egne børn. Hans kone døde i 1835 - samme år som RMH blev født. RMHs døpenavn var Hans Rasmus Malling Johan Hansen, og Malling var opprinnelig et av hans fire fornavn. Først i 1883 begynte han å bruke bindestrek, og gjorde selv Malling til en del av sitt etternavn - Malling-Hansen. Da Julianes ektemann, og guttenes far, døde av tyfus i 1839, flyttet moren og guttene inn igjen hos hennes fosterfar, som også ble guttenes fosterfar.

[3] CB: Brevet er derfor formodentligt afsendt den 27/3 - og derfor registreret med denne dato. Brevet er skrevet med udelukkende små bogstaver - sådan var de første skrivekugler indrettet - men har både æ og ø - men ikke å og j og heller ikke tal. På de senere modeller, der kun skrev med stort, var der til gengæld tal og Å  og J - men ikke Æ og Ø.

[4] CB: Dette tyder jo på, at også broderen havde en skrivekugle - i hvert fald midlertidigt - og kunne bruge den. Desværre har vi ikke bevaret ét eneste af broderens utallige returbreve til RMH. Formodentligt er de blandt de utallige dokumenter, som noen af RMHs døtre brændte i 1911. Så vi ved ikke (endnu) om brevene fra Jørgen til RMH var håndskrevne eller kugleskrevne.  

Sverre oplyser dog, at ifølge Michael Agerskovs bog (utgiveren af Vandrer mod Lyset!) Nogle Psykiske Oplevelser, bestod det materiale der blev brændt i 1911 udelukkende af Malling-Hansens foreløbige notater vedr de mange målinger ifm Perioder i Børns Vækst og Solens Varme.

Der skulle således iflg denne kilde ikke være gået noget uvurderligt historisk materiale tabt.

[5] Vel grevinden af Knuthenborg. Der er formodentlig tale om enken efter Frederik Marcus Knuth(f. 1813), den lensgreve der støttede RMHs uddannelse, men som døde i en ung alder i 1856. Hendes navn var Karen, født Rothe(1815-1877). Det er således hendes søn, Eggert Christopher(f. 1838) der på dette tidspunkt er greve af Knuthenborg - men som dør ganske få år senere, også i en ung alder - som man kan læse i ét af de senere breve - i 1874. Den neste lensgreve blev da hans broder, Adam William Knuth(1854-1888). Lensgrevene av Knuthenborg blev visst ikke særlig gamle.

[6] SA: Familien Thaning nevnes mange ganger i RMHs brev. I dette tilfelle dreier det seg etter all sansynlighet om den gamle godsforvalteren ved Knuthenborg, Iver Imanuel Thaning(f. 1799) og hans hustru Mathilde Due. Deres niese Mathilde Henriette Andrea Thaning ble forøvrig gift med RMHs bror, Jørgen Hansen, den 20.10.1886, da han var 37 år gammel - altså 15 år senere! Han skifter ved den lejlighed også efternavn til Jørgen Jensen Thaning Hansen!

[7] Det drejer seg måske om Takygrafen, som han fik patent på, på dette tidspunkt. Synd af den omtalte beskrivelse ikke er med. Hvad en "omdreiningskugle" er - det er et stort spørgsmål?? Det er vel ikke endnu en opfindelse fra RMHs side?

[8] Denne etatsråd Hummel var jo nævnt i det tredie skrivekuglebrev fra 1870, fordi han var kommet med en yderst positiv anmeldelse af skrivekuglen, så RMH havde skrevet det andet skrivekuglebrev til ham. Den 'sag' det her drejer sig om må igen være takygrafen.

[9] Hvordan mon man gjorde det?? SA: Kanskje ved hjelp av Malling-Hansens oppfinnelse "xerografi"? Kan hende hadde Malling-Hansen allerede benyttet svertepapir da han laget tegningen.

Christian Gotfried Hummel, 1811-1871, etatsråd og polytekniker - i 1859 formann for det Tekniske Selskabs Bestyrelse og senere bestyrer av den nyopprettede "Industriskolen". Var i tillegg lærer ved Polyteknisk Læreanstalt. Foto: Det Kongelige Bibliotek

Under ses RMHs brors underskrift på brevet