Brev 13 november 1879 fra Tvermoes til RMH.

Ferdinand Emil Torné Tvermoes, 1828-1912, landfoged i Sild, overretsprokurator og etatsråd.
Georg Christian Charles Ambt, 1847-1919. Stadsingeniør i København.
Georg Heinrich Lehmann, dansk læge og professor i medicin, særlig interesseret i oftalmologi. Han var Blindeinstituttets læge fra 1872 og fra 1874 også Døvstummeinstituttets læge.

Research, udskrift og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner og utfyllende kommentarer ved Sverre Avnskog.

 

De kongelige institutter for døvstumme og blinde på Kastelsvej var under mange år på Malling-Hansens tid plaget af dårlige kloakeringsforhold – en stor, åben kloak som flød gennem området, en ubrugelig brønd på gården med stinkende brakvand og dermed alle de gener som lugt og dårlig hygiejne førte med sig. Vi ved fra Malling-Hansens og arkitekt Meldahls skrivelser at årsagerne var komplekse og en kombination af et hårdt, for vandet uigennemtrængeligt lerlag under bygningerne; utidssvarende og utilstrækkelige kloakeringskanaler; den store Garnisons Kirkegaard, fra hvilken giftigt vand flød nordpå mod bygningerne; og niveau-forholdene, som gjorde at beskidt vand samledes på institutionernes område i stedet for at flyde videre. Malling-Hansen skrev mange breve og indlæg for at komme til rette med disse forhold. Hygiejnespørgsmålet var jo meget fremme i tiden – dette efter den voldsomme koleraepidemi i 1853. Den 12 september skrev han (antagelig til Københavns Magistrat, afdelingen for veje og kloakvæsen; vi har dogendnu ikke fundet dette brev) og fik dagen efter nedenstående håndskrevne brev fra en person med efternavnet Tvermoes, som her kommer med gode og velmenende råd.

 

(i brevets øverste, venstre hjørne
er skrevet diarienummer 101/1879)

 

(I øverste højre hjørne har Malling-Hansen
skrevet: Ambt[1], Inspecteur ved Veivæsenet)

 

                        den 13de November 1879.

 

                        I Gjensvar paa Deres Ærede af Gaars Dato skal jeg ikke undlade herved at meddele Dem, at det forekommer mig, at der vilde være en særdeles Opfordring for Blinde- og Døvstumme-Institutets Læge, Hr. Professor Lehmann[2], til indtrængende at skride ind i den omhandlede Kloaksag, og ved en rystende Erklæring sætte Liv i Sundhedskommissionen[3]. Jeg vilde i Deres Sted tillige finde Anledning til i en privat Skrivelse eller personlig, at henvende mig til Dr. med Ulrich[4], der baade er Borgerrepræsentant og medlem af Sundhedskommissionen, og anmode ham om engang ved sin Nærværelse på Institutet at overbevise sig om det Farlige og Betænkelige ved Naboskabet med Kloaken. Han er en overordentlig velvillig Mand. og jeg tvivler ikke om, at han vil støtte Sagen i enhver Henseende, naar han har gjort sig bekjendt med de lokale Forhold. I lige Maade forekommer det mig, at de paagjældende Direktioner burde fremgaa med en kraftig Protest imod den bestaaende Tilstand, og i Tilfælde af at Sundhedskommissionen om ikke efter Henvendelse vil foretage Noget i Sagen, ingaa direkte til Justitsministeriet med en Besværing over Forholdene.

 

                        Ærbødigst

 

                        (jmc: underskriften læser jeg som Tvermoes[5]?)

 

 

 


[1] JMC: Georg Christian Charles Ambt, 1847-1919. Stadsingeniør i København fra 1886 med betydelig indflydelse på bygning af broer, veje og kloakeringssystemer. I 1889 fik han den højest udsatte præmie for et projekt angående udbygningen af Københavns Frihavn – et projekt som blev virkelighed nogle få år senere og som også påvirkede det kgl. Døvstumme- og Blindeinstitut, fordi deres badebro blev fjernet (Kilde: Dansk Wikipedia).

[2] JMC: Georg Heinrich Lehmann, dansk læge og professor i medicin, særlig interesseret i oftalmologi. Han var Blindeinstituttets læge fra 1872 og fra 1874 også Døvstummeinstituttets læge. Udover hans faglige kvaliteter var han også kendt som en dygtig amatørmusiker samt engageret i filantropologi, blandt andet som administratør af statsråd Hans Puggaards legater for fattige piger og drenge. Han udgav i slutningen af 1887 eller begyndelsen af 1888 en biografi om Puggard, omtalt i et brev fra RMH til Wolfhagen den 24 januar 1888. Da Lehmann døde pludseligt den 16 september 1890 gav det Malling-Hansen anledning til yderligere bekymringer for hans eget helbred, fordi han havde præcis samme symptomer som dr. Lehmann. RMH døde da også kun 11 dage efter dr. Lehmann (Kilde: Dansk Biografisk Leksikon og vor egen hjemmeside).

[3] JMC: Sundhedskommissionen i København blev oprettet i 1860 og tilhørte Magistratens 4. afdeling. I Københavns Stadsarkiv findes Sundhedskommissionens arkiv fra perioden 1860 til 1977 tilgængelig for forskning, og det er en oplagt opgave for vort selskab at her søge de skrivelser som RMH sendte til Sundhedskommissionen angående kloakeringssagen eller andre sager som handlede om hygiejneforholdene (Kilde: Københavns Magistrat).

[4] JMC: Frederik Ferdinand Ulrik, 1818-1917 (!), dansk læge, stærkt engageret i sociale forhold og den hygiejniske reformbevægelse. Distriktslæge på Christianshavn 1866-1890 (dengang et af de fattigste områder i byen). Som borgerrepræsentant i Sundhedskommissionen gjorde han et energisk arbejde (Kilde: Dansk Wikipedia)

[5] JMC: Efter undersøgelser af families Tvermoes forskellige medlemmer, kommer jeg frem til, at der enten er tale om Carl Madsenius Wilhelm Tvermoes, 1830 – 1898, officer og politiker; eller Ferdinand Emil Torné Tvermoes, 1828-1912, overretsprokurator og etatsråd. Det er mere sandsynlig at det drejer sig den senere, eftersom Carl T. i 1879 havde en høj stilling som officer og det er rimeligt at antage, at disse opgaver krævede hans fulde tid og opmærksomhed.


SA: Etter min mening er det helt sikkert at brevet er skrevet av overrettsprocurator Ferdinand Emil Tvermoes. Dersom man forstørrer brevvignetten og gjør konstrasten større, trer det tydelig frem F. E. Tvermoes og overrettsprocurator. Vi har forøvrig et annet brev på vår webside der han er nevnt i forbindelse med hjemmet for døvstumme piker: Brev 19 januar 1888 fra RMH til Direktør Wolfhagen.

 

 

 


Brev av 1879.11.13