Rasmus Malling-Hansens forslag om en skriver – 23 maj 1881.

Inspektør Hans Jensen Lassen, 1849-1911, føyde i 1907 Ketting til sitt navn.
Geiheimeetatsråd J. P. Trap, 1810-1885.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

 

Kommentarer og illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

JMH: Denne afskrift af et forslag fra RMH til Kirke-, Undervisnings- og Kulturministeriet fandt jeg i Wolfhagens arkiv. Wolfhagen blev udnævnt til Direktør i slutningen af 1884 efter Traps død. Jeg tolker dokumentet som, at Malling-Hansen sendte en afskrift af det originale dokument, dateret den 23 maj 1881, til Wolfhagen for at dokumentere nogle af de omstændigheder, som var involverede i den voldsomme konflikt, der blussede op i december 1884-januar 1885 mellem RMH og den nyudnævnte Direktør.  Afskriften er smuk og tydelig, og det er udelukket at RMH skulle have skrevet den; måske er det Malling-Hansens kollega og gode ven, Georg Jørgensen, på dette tidspunkt forstander for det kgl. Døvstummeinstitut i Fredericia, som har udført kopien. Men det kan jo også have været en anden dygtig skriver, som RMH brugte. Man må sige, set med eftertidens øjne, at Malling-Hansens forslag var yderst rimeligt: Skriveren havde jo dels den vigtige opgave at skrive officielle breve og dokumenter – og dels at være regnskabsfører og ansvarlig for udbetalinger og kassebogen. I sandhed to opgaver med stort ansvar og sikkert mange daglige opgaver!

 

SA: Boken som ble utgitt til hundereårsdagen for opprettelsen av Det Kongelige Døvstumminstituttet gir oss noen viktige opplysninger vedrørende denne saken. I følge den ble det ganske hurtig ansatt en ny skriver til erstatning for Georg Jørgensen, nemlig lærer H. J. Lassen. Det er sannsynligvis han som har skrevet den kopien som foreligger av RMHs ansøkning fra 1881. Det er også nærliggende og anta at denne kopien ble bruk som dokumentasjon da RMH i 1884 ønsket å opprette en inspektør-stilling ved instituttet for å lette sin egen arbeidssituasjon, slik at han i større grad kunne vie seg til sitt forskningsarbeid. I første omgang ble søknaden avslått. Men RMH søkte så om at Lassens stilling ble omgjort til inspektør, samt at en av lærerne overtok en del oppgaver mot å bli frikjøpt noen timer fra sin lærerstilling via instituttets budsjett. Dette ble først godkjent for et halvt år og senere gjort permanent.

 

Geheimeetatsråd Trap trakk seg forøvrig tilbake i 1884 pga av sykdom, men døde først i 1885. Men saken kan tidfestes nokså sikkert til 1884. Det er verdt å merke seg at skriveren opprinnelig var ansatt som skriver for direktøren, men med den arbeidsdelingen RMH hadde med Trap, der RMH hadde full kontroll med all direktørens post, var skriveren i realiteten underlagt RMH og ikke Trap. Denne ordningen ønsket tydeligvis RMH allerede i 1881 å gjøre formell slik at den ikke bare eksisterte som en sedvane som kunne endres av en ny direktør. Vi gjenkjenner for øvrig meget godt RMHs håndskrift som attesterer av brevets riktighet. Det ser ikke ut til at Trap selv har skrevet under, men at hans navn er kopiert av skriveren.

 

 

Afskrift

 

DET KONGELIGE

 

DØVSTUMME-INSTITUT

 

I KJØBENHAVN.  Ø.

 

Den 23. Maj 1881.

 

 

Deres Højvelbaarenhed!

 

Da Femtelærer ved det kgl. Døvstumme-Institut, Cand. phil. J.G. Jørgensen allernaadigst er bleven udnævnt til Forstander[1] for det kgl. Døvstumme-Institut i Fredericia, vil den af ham udfyldte post som Skriver ved det kgl. Døvstumme-Institut her om kort Tid blive ledig.

 

I den Anledning tillader jeg mig allerærbødigst at fremkomme med nedenstaaende Andragende og Forslag.

 

Under det kgl. Døvstumme-Instituts Konto 2, Honorarer, findes en Post, der benævnes: ”Til en Skriver hos Direktøren m.m.”  Denne Benævnelse har bestaaet i 15 Aar, men har altid været mindre rigtig, idet vedkommende Skriver stedse – og ogsaa forud for de 15 Aar – har fungeret som ”Institutets Skriver” og deri indbefattet tillige som ”Skriver hos Direktøren”.  Skulde han have fungeret alene som Skriver hos Direktøren, saa vilde han ikke have haft en Tiendedel af det Arbejde, han i al den Tid har udført, og hans Penge-Løn vilde have været aldeles urimelig stor i Forhold til dette begrænsede Arbejde. – Jeg tillader mig derfor at foreslaa, at der ved Fremsendelse til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af Budget-Forslag for 1882-83 bliver indstillet, at nævnte Konto-Posto Benævnelse forandres, og at den for Fremtiden kommer til[2] vilde komme til at gaa igjennem min Haand og skulde kritiseres af mig og eventuelt forsynes med min Anvisning, inden den kommer til Regnskabsføreren og til Udbetaling hos ham; - og endvidere – da dette vil nødvendiggjøre, at jeg for at kunne disponere og anvise maa føre for mig selv baade en Kasse- og en Hovedbog, saa vil jeg altsaa dog beholde ikke saa lidt af Regnskabsvæsen-Arbejdet tilbage og tillige af dets Ansvar, nemlig Disponeringens.  Som en Følge heraf tror jeg at turde bede om, at jeg, dersom den foreslaaede Ordning bifaldes og bevilges, da som Godtgjørelse for mit vedblivende Regnskabs-Arbejde maa beholde de 100 Kr. aarlig, der hidtil have været bevilgede under Konto 7 ”Regnskabsvæsenet”. – Min Familie er saa stor – og mine Indtægter er saa smaa, at det vilde være et meget føleligt Tab for mig, om jeg skulde miste disse 100 Kr. om Aaret. –

 

I henhold til Foranstaaende tillader jeg mig da allerærbødigst at foreslaa:

 

a) at der hos det høje Ministerium andrages paa,

 

at Benævnelsen paa det kgl. Døvstumme-Instituts Budget-Post: ”En Skriver hos Direktøren m.m.” forandres og for Fremtiden kommer til at hedde: ”Skriveren m.m.”

 

b) at der hos det høje Ministerium ansøges om Bemyndigelse for det herværende kgl. Døvstumme-Instituts Direktør til ved den snart indtrædende Vakance at ansætte en Skriver, der tillige skal bestyre Institutets Regnskabs- og Kassevæsen paa anordningsmæssig Maade under Direktørens og Forstanderens Eftersyn og med den Begrænsning, at han kun maa udbetale de Regninger, der ere forsynede med Forstanderens Anvisning.

 

c) Til ”Skriveren m.m.” (under hvilket m.m. da indbefattes Regnskabsføringen med hvad dertil hører) henlægges under Institutets Konto 2 som hidtil 500 Kr. aarligt, hvoraf som hidtil 100 Kr. aarligt ere en Godtgjørelse til Institutets Direktør for hafte Udlæg, medens Resten 400 Kr. tilligemed eventuelt Dyrtidstillæg og extratillæg udgjør Skriverens aarlige Honorar.

 

d) For sin Andel i Regnskabsfører-Arbejdet: - Regningernes Anvisning og den dertil hørende Disponering af de til Udgift paa Institutet bevilgede Midler. erholder Forstanderen et aarligt Honorar af 100 Kr.: - Konto 7 ”Regnskabsvæsenet”.

 

e) Eventuelt forpligtes Skriveren til paa anordningsmæssig Maade at give Ministeriet Garanti for de betroede Penge.  Garanti-Summen vil vistnok være fuldstændig betryggende, naar den udgjør en 4000 Kr.

 

 

Allerærbødigst

 

R. Malling-Hansen

 

Afskriftens Rigtighed bevidnes

 

Højvelbaarne

 

Hr. Gehejme-Etatsraad Trap, Stk. af Db, Dbm pp.

 

 


[1] JMC: Georg Jørgensen blev udnævnt med virkning fra den 1 april 1881.

[2] JMC: I denne sætning forekommer det som om der er for mange ord – eller mangler nogle ord!?
Jeg tror at RMH har vaklet mellem to forskellige måder at udtrykke meningen – og ved en fejl er begge måder kommet med.


Det originale brevet. Foto: Jørgen Malling Christensen