The Carlsberg Fond

Rasmus Malling-Hansen mottok økonomisk støtte fra Carlsbergfondet til sitt vitenskapelige forskningsarbeid i to omganger, som det fremgår av fondets egne opptegnelser.

Rasmus Malling-Hansens ansøgning i januar 1883 til Carlsbergfondet om støtte til fortsatte undersøgelser af børns vægt og højdeudvikling.

Malling-Hansen fotografert i 1883. Foto: Det Kongelige Bibliotek

Udskrift og fodnoter af Jørgen Malling Christensen

 

I øverste venstre hjørne:
 

C.F.D.   5/1882-83

 

19-----. Ansøgning Nr.

 

            Til
den høje Bestyrelse af ”Carlsbergfondet”.[1]

 

            Som Følge til mit Andragende om Understøttelse til Fortsættelse og Udvidelse af mine daglige Maalinger og Veininger af Børn tillader jeg mig at indsende vedlagte skematiske Extract af de indvundne Maale- og Veieresultater tilligemed en Angivelse af i hvilken Udstrækning  Maaling og Veining ønskes fortsat – samt Overslag over de Bekostninger, derved ville foranlediges.  -  Endvidere tillader jeg mig at sende en udtalelse fra Hr. Docenten Dr. Phil. Julius Petersen[2] angaaende den mathematiske Side af Maale- og Veieresultaterne.

 

            I den høje Bestyrelses Møde den 28 f.M[3]. fremkom udtalelse om, at der først burde sørges for Udgivelsen af det indvundne Materiale, samt at den derefter – og i Henhold til den Kritik, som Arbeidet vilde fremkalde – maaske kunde yderligere overveies, om Maalingerne og Veiningerne burde fortsættes efter en større Maalestok og understøttes dertil. I Anledning heraf beder jeg om at maatte fremkomme med Følgende:

 

            Den hermed følgende skematiske Oversigt over Maale- og Veieresultaterne vilde – i Forening med det Antal færdigttegnede Planscher (nogle og 40), som jeg har liggende hos mig, - og i Forening med en stor Mængde (ligeledes her beroende) Optegnelser og Beregninger være tilstrækkelig til at sikre, at Arbeids-Resultaterne ikke vilde gaa tilspilde, om det blev mig umuligt selv at udgive eller fortsætte dem. –

 

            Ligeledes tillader jeg mig at fremhæve, at da Maale- og Veieresultaterne jo allerede ere forelagte (og nu forelægges) til Bedømmelse og Undersøgelse af vort Lands Autoriteter – baade for den fysiologiske og for den mathematiske Side af Sagen, saa vilde det altsaa vel være fra udlandet, at der igjennem en Offentliggjørelse af mine Arbeider vilde blive givet den Kritik, der kunde afgjøre Spørgsmaalet om, hvorvidt mine Maalinger og Veininger burde understøttes til Fortsættelse eller ei. -  Men foruden at Tidsfristen for disse Arbeiders grundige Fortsættelse derved vilde blive skudt ud i det meget Fjerne og Ubestemmelige,  saa vilde deraf endvidere aldeles unødvendigt resultere, at den hele videre Udvikling af denne Sag blev grebet i Udlandet[4] – og at jeg uoprettelig vilde miste det Forspring i Sagen, som jeg nu har. – Kunde jeg derimod igjennem en Bevilling af de søgte Midler faa organiseret og begyndt snarest den paatænkte Udvidning af Veiningerne og Maalingerne, saa vilde jeg dermed med Lethed kunne beholde og yderligere forøge det Forspring, jeg nu har inde, og ville saa – uden Fare for at se alle mine Bestræbelser standsede  -  kunne umiddelbart efter nævnte udvidelse af Veiningerne og Maalingerne – offentliggjøre de nu indvundne Resultater. –

 

            Da der for Tiden ikke finder nogen Maaling Sted her, men derimod Veining, vil det være lettest at begynde med en udvidet Fortsættelse af denne, hvilket – mener jeg – vil være saa meget mere rigtigt som det væsentligst Nye i den hele Sag,  nemlig Maanens – eller Klodernes – Indflydelse paa Væxtlivet, ligesaa vel kommer frem af Veiresultaterne som af Maaleresultaterne, - ja endogsaa kunne ventes – i Forhold til det allerede Oplyste – at ville fremtræde i en endnu bestemtere og mere udformet Skikkelse gjennem Veiningerne. –

 

            Og dermed tillader jeg mig da atter at indstille mit Andragende til den høje Bestyrelses velvilligeste Overveielser.

 

 

 

Kjøbenhavn den 4 Januar 1883.

 

                                                           Allerærbødigst

 

                                                           R. Malling-Hansen

 

 


Malling-Hansens søknad fra 1882/83.

Til Malling-Hansens ansøgning var vedlagt følgende bilag:

 

Den ønskede Fortsættelse og Udvidelse
af Veining og Maaling af Børn:

 

Veining paa Instituttet:

 

1

Alle Drenge veies om Morgenen i 8 Afdelinger

8

2

Den om Natten afgivne urin veies (1-3 Veininger)

3

3

Den efter Veiningen afgivne Urin veies

3

4-6

Alle Pigerne og deres Urin veies som foran nævnt

14

7

Alle Drengene veies paa Spisesalen i 3 Afdelinger før Middagsmaden

3

8

Ligeledes efter Middagsmaden

3

9-10

Pigerne ligeledes før og efter Middagsmaden

6

11

Alle Drengene veies om Aftenen i 8 Afdelinger

8

12

Pigerne ligeledes

8

 

 

56

 

 

 

                                                                                  Om Dagen i alt 56 Veininger.

 

Derudover et stort Antal Madveininger i Kjøkkenet.

 

Veining udenfor Instituttet
i 3 forskjellige Skoler eller Institutioner,
kun om Aftenen – udgjør en - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 Veininger om Dagen.

 

            Maaldagene

 

30 Drenge og 30 Piger maales 8 Gange om Dagen, nemlig kl: 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 9,

 

 

 

Udgifterne til fortsat Veining og Maaling og til Bearbeidelse af de indsamlede Resultater – ville rette sig omtrent således:

 

En Centimalvægt paa Spisestuen til Veining af Børnene før og efter Middag

250 kr

En Decimalvægt og en Diskvøgt til Kjøkkenet

70 kr

3 Centimalvægte til Sovesalene

750 kr

En Decimalvægt paa Pigernes Sovesal til Veining af Urinen (hos Drengene haves en)

50 kr

(ulæseligt) Honorar i 1 Aar

150 kr

Honorar til Lærere (eller Fremmede) for Drengenes Morgenveining i 1 Aar

150 kr

Ditto for Pigerne ditto

150 kr

Ditto for Drengenes Aftenveining

100 kr

Ditto for Pigerne ditto

100 kr

Honorar for Beregninger m.m.

500 kr

Kloset og Spande

200 kr

Andre udgifter

200 kr

 

Kr. 2670

 

 

 

Veining 3 andre Steder:

 

3 Centimalvægte med Tilbehør/Transport og Op.. (ulæseligt) kr 800
Honorar til 3 Veiere                                                                        300
                                                                                                        1100
                                                        I alt for Veining i 1 Aar         3670 Kr.

 

Maaling paa Instituttet

 

6 Maaleapparater

240 kr

2 Maaleapparater

800 kr

Hononarer for Maaling i 1 Aar

500 kr

Uhr og elektrisk (ulæseligt) App

300 kr

Honorar for Tegninger og  (ulæseligt)

500 kr

Til Trykning af Plancher og Bog

1500 kr

 

3840 kr

 

 

 

                                                                    Ialt  Kr:          7510

 

Enkelte af udgifterne er vistnok avsatte for lavt, dette gjælder mest om Honorar Udgifterne og især om Udgifterne til Trykning og Forfærdigelse af Plancherne.

 

 

 

Januar 1883.

 

                                                                                  R. Malling-Hansen.

 

 

 

 


[1] JMC: Ansøgningen og dens bilag er håndskrevne og i noget større format end A4, nemlig 36 x 21 cm.

[2] JMC: Se Julius Petersens udtalelse på vor hjemmeside, i dette afsnit.

[3] JMC: = forrige måned

[4] JMC: Malling-Hansen var tydeligvis meget bevidst om, at der var forskere i andre lande –  Tyskland, Frankrig, Belgien og England – som var aktive indenfor samme forskningsområde, og det var ham selvfølgelig magtpåliggende at beholde den fremskudte position, han anså sig have i forhold til disse ”konkurrenter”.

SA: Hvor stor sannsynligheten er for at andre ville bygge videre på Malling-Hansens forskning er kanskje ikke så lett å vite, men det var uansett et godt argument overfor Carslberg Fondet. Dersom de var enige i denne vurderingen, var det en god grunn til å bevilge penger til Malling-Hansens videre arbeid.

De omtalte plansjene som RMH søkte om 1500 kr for å få trykket opp, dreier seg etter all sannsynlighet om de som ble anvendt under hans forelesning ved den store legekongressen i København i 1884. Der delte han også ut boken "Tägliche Wägungen", som finnes kun på tysk, og omtales som Fragment II.

Det er for øvrig første gang jeg ser at man også veide den urinen barna avga i løpet av natten og om morgenen. Jeg vet ikke om urinen hadde noen selvstendig plass i forskningen, eller om den kun ble veid for å fastslå den reelle kroppsvekten. Fra før av vet vi at barna ble veid både før og etter middagsmaten, slik at man hadde oversikt over hvor mye mat barna spiste, og derav et godt bilde på hvordan deres appetitt varierte.


Tillegget til Malling-Hansens søknadfra 1882/83.

C. V. Holtens udtalelse til Carlsbergfondet angående Malling-Hansens ansøgning

Carl Valentin Holten, 1818-1886, dansk fysiker, direktør ved Polyteknisk Læreanstalt, formand for Polyteknisk Forening. Copyright: Det Kongelige Bibliotek

[1] Transkribering og fodnoter af Jørgen Malling Christensen

 

Håndskrevet udtalelse. I øverste venstre hjørne står Cbf 1882/1883 og der er rester af et diarienummer, som dog ikke kan læses.

 

Pastor Malling Hansen har gjort mig bekjendt med Resultaterne af et stort Antal Maalinger og Veininger, han har foretaget med nogle Elever af Døvstumme-Instituttet. Det fremgaar af disse Undersøgelser, at Tilvæxten baade i Høide og i Vegt foregaar periodisk, og det er saaledes klart, at Væxten gjennemløber dels en daglig, dels en ugentlig Periode, der væsentlig beroer paa den Art af beskjeftigelse, Individet har havt. Der viser sig ogsaa, mærkværdigt nok, Perioder der retter sig efter Maanen. Ved Tilvæxten i Vægt viser der sig lignende Forhold.

 

Da denne Art af Phenomener hidtil enten slet ikke ere blevne undersøgte, eller kun undersøgte paa en yderst utilfredsstillende maade, er det sikkert i høi Grad ønskeligt, at Arbeidet,  der lover at kaste et uventet Lys over visse Sider af vore Livsforhold, bliver fortsat.  Pastor Hansen har til sin Raadighed haft et Antal Individer, der kun have været lidet forskjellige i Alder, medens de med Hensyn til Kost og andre Livsbetingelser have været ganske ens stillede, og det er kun under saadanne Forhold, man kan vente at disse Phenomener træder frem i deres fulde Renhed.  Jeg maa anse det som i høieste Grad ønskeligt, at pastor Hansen sættes i Stand til at fortsætte sine Undersøgelser paa et endnu videre Grundlag, da man kan haabe derved at komme til ganske nye og uventede Resultater.

 

                        Kjøbenhavn d.11te Novb. 1882                C.V. Holten

 


[1] JMC: Carl Valentin Holten, 1818-1886, dansk fysiker, direktør ved Polyteknisk Læreanstalt, formand for Polyteknisk Forening. Holten har bl.a. bearbejdet de danske meteorologiske iagttagelser 1767-1868 for at undersøge om der var skete forandringer af klimaet i dette tidsrum. I andre arbejder beskæftiger han sig med regnforholdene, vindenes hyppighed og styrke samt nordlys. Medlem af Videnskabernes Selskab fra 1860. 1866-86 var han formand for Selskabet for naturlærens udbredelse (Kilde: Dansk Biografisk Leksikon)


C. V. Holtens uttalelse til Carlsbergfondet.
Holten skrev også en meget fordelaktig artikkel om skrivekuglen i Illustreret Tidende, 30. oktober 1870.

Julius Petersens udtalelse til Carlsbergfondet 22 december 1882 angående Malling-Hansens ansøgning.

Peter Christian Julius Petersen, 1839 – 1910, matematiker og civilingeniør.

[1] Transkribering og fodnoter af Jørgen Malling Christensen.

 

I øverste venstre hjørne af den håndskrevne udtalelse er der tilføjet – med en anden persons skrift – Cbf 1882/1883 n° 5.

 

Hr Pastor Malling-Hansen har forelagt mig den grafiske Fremstilling af Resultaterne af en betydelig Række Maalinger og Vejninger af Eleverne paa Døvstumme-instituttet, af hvilke han mener at kunne slutte, at Maanen har en væsentlig Indflydelse paa disse Forhold.

 

Den store Regelmæssighed i Formen af de til de enkelte Dage hørende Figurer tillader mig ikke at nære Tvivl om, at den ved hver enkelt Maaling eller Vejning nødvendig klæbende Unøjagtighed  er bleven saaledes  udjævnet ved det store Antal, at resultaterne maa danne et brugbart Grundlag for nærmere undersøgelser.

 

Disse vise tydeligt hen paa visse perioder, der paa en forbavsende maade falde sammen med Perioder i Maanebevægelserne. Maalene vise saaledes en decideret Opgang efterfulgt af en Nedgang fra Kvarter til Kvarter.  Da Observationsperioden er tilstrækkelig lang til at vise, at der ikke kan være Tale om Forvexling med en Ugeperiode, og en saadan var den eneste, til hvilken jeg kan tænke mig en fornuftig Grund, maa jeg slutte mig til de af D’hrr Professor Holten og Schellerup given udtalelser om det Ønskelige i, at Pastor Malling-Hansen sættes i Stand til at fortsætte sine Iagttagelser.

                                                                                             

                                                                             Julius Petersen  Kbhn d. 22/12  82.

 


[1] JMC: Der er flere personer med samme navn i dansk videnskab, men her drejer det sig med al sandsynlighed om Peter Christian Julius Petersen, 1839 – 1910, matematiker og civilingeniør. Docent ved Polyteknisk Læreanstalt, 1879 medlem af Videnskabernes Selskab, 1887-1909 professor i matematik ved universitetet, desuden 1887-1900 medlem af undervisningsinspektionen for de lærde skoler. Hans rige videnskabelige produktion med dets højst varierende emnevalg findes i stor udstrækning spredt i inden- og udenlandske tidsskrifter.


Julius Petersens uttalelse.

H. C. F. C. Schjellerups udtalelse til Carlsbergfondet angående Malling-Hansens ansøgning

Hans Carl Frederik Christian Schjellerup, 1827 – 1887, fremstående dansk astronom. Foto: Det Kongelige Bibliotek

[1] Udskrift og fodnoter af Jørgen Malling Christensen

 

I øverste venstre hjørne står, med anden håndskrift:
Cbf 1882/1883 N° 5

 

H. Pastor Malling-Hansen har anmodet mig om at udtale mig om en af ham foretaget Række Maalinger af Højden og Vægten af Eleverne paa det Kgl. Døvstummeinstitut.

 

I den Anledning har jeg af det tilstillede meget betydelige Materiale i Forbindelse med de gjennem Regning og grafisk Fremstilling udledte Resultater dannet mig en Overbevisning i gunstig Retning, som jeg ikke mener at burde tilbageholde.

 

Materialet er bragt til veje efter en i Forvejen vel anlagt Plan, idet der dog, efterat nogle af de mere karakteristiske Phænomener traadte frem ved den foreløbige Bearbejdelse af den første Serie, er foretaget nogle efter min Mening meget heldige Ændringer, navnlig med Hensyn til Tiderne, paa hvilke Maalingerne anstilledes.

 

Jeg har overtydet mig om, at den Maade, hvorpaa Beregningerne af Materialet er udført, er rigtig. Vel har jeg ikke selv kunnet gjennemgaa Regningerne i Enkelthederne, men det er mig bekjendt, at de ere paany udførte af en yngre polyt. Kandidat[2], om hvis Dygtighed og Paalidelighed jeg paa andre Omraader har haft god Leilighed til at overtyde mig.  Jeg maa som Følge heraf ansee Regningsresultaterne for fuldt ud paalidelige.

 

Hvad nu de endelige Resultater angaa, som ere sammenstillede af Hr. Malling-Hansen efter de grafiske Fremstillinger, maa jeg tilstaa, at de i samme aabenbarede sælsomme Love for Maalingernes Bevægelse, især, som det synes, afhængige af Maanens Stilling mod Iagttagerens Horisont, træde saa umiskjendeligt frem, at selv den største Tvivler i det mindste maa indrømme, at her foregaar Noget, som det vil være af Vigtighed yderligere at faa konstateret, dels ved fortsatte Forsøg, om muligt med endnu skarpere Midler, dels ved Forsøg, der anstilles ogsaa paa andre Anstalter, hvor lignende Betingelser ere tilstede som paa Døvstumme-Instituttet.

 

Kjøbenhavn,  Observatoriet                                 H. C. F. C. Schjellerup

           

        19 Nov. 1882

 


[1] JMC: Hans Carl Frederik Christian Schjellerup, 1827 – 1887, var en fremstående dansk astronom. Han tog tidligt kontakt med H. C. Ørsted som hjalp ham under perioden hvor han aflagde svendeprøve som urmager og sponsorerede hans rejse til København, hvor han 1848 kom in på Polyteknisk Læreanstalt. Han tog eksamen i mekanik, blev senere lærer i tegning ved Polyteknisk Læreanstalt. Han blev også observator på Rundetårn, hvor han syslede med at beregne planeters og kometers baner. Blev dr.phil. ved universitetet i Jena på en afhandling om Tycho Brahes observationer. Han udgav en række store og betydningsfulde værker i astronomiske emner. Derudover var han brændende interesseret i østerlandske sprog og studerede persisk og kinesisk. For det Store Nordiske Telegrafselskab udarbejdede han et kinesisk håndleksikon samt en populær kinesisk forklaring af den elektriske strøms virkninger. 1873 blev han medlem af Videnskabernes Selskab i København og 1879 medlem af Royal Society i London. Fik professors titel i 1865 (trods at han aldrig tog studentereksamen).

[2] JMC: Dette er en meget interessant information; vi kender desværre ikke navnet på denne person, som tilsyneladende har været RMH behjælpelig med de mange beregninger og måske med at fremstille grafiske illustrationer og tabelmaterialet.


Schjellerups uttalelse til Carlsbergfondet

Brev 1883.01.05 fra Johan Nicolai Madvig til Japetus Steenstrup

Johan Nicolai Madvig, 1804-1886, dansk klassisk filolog og politiker.

[1][2] Transkribering og fodnoter af Jørgen Malling Christensen

 

Onsdag Aften 3 Jan 1883

 

Til Japetus Steenstrup.

 

Kjære Ven!

 

I dette Øieblik besinder jeg mig paa, at jeg, medens jeg i disse Dage ikke sjeldent har tænkt paa Dem i anden Retning har glemt at gjøre Dem en…(to ord ulæselige/jmc)…..og pligtmæssig Meddelelse. I det både forrige Torsdag, i hvilket Pastor Malling-Hansen udviklede sit Anliggende[3] for Carlsbergfondets Direction, vedtoges det at samles i morgen Torsdag Kl 1 paa sædvanligt Sted for at diskutere Sagen og tage beslutning i den. Skulle De ikke kunne møde, maa Sagen udsættes.

                                                          
                                                           Deres

                                                                      

                                                                   JN Madvig

 

 

 

Nederst: Hr Etatsraad Dr. Steenstrup     3/1 83.

                                                          

                                                                      Madvig.

 


[1] JMC: Johan Nicolai Madvig, 1804-1886, dansk klassisk filolog og politiker. Professor i klassisk filologi ved Københavns Universitet 1829-79 og inspektør for de lærde skoler 1848-74. Kultusminister 1849-51. Madvig var formand for Carlsbergfondet fra dets oprettelse i 1876 og frem til 1897. Andre medlemmer af direktionen for Carlsbergfondet i denne periode var: Japetus Steenstrup 1876-1897, Peter Panum fra 1876 til 1885, J.L. Ussing 1887-1902 og Christian Christiansen 1887-1917. (kilder: Wikipedia og Dansk Biografisk Leksikon)

[2] JMC: Japetus Steenstrup, 1813-1897, er en af de mest centrale skikkelser inden for dansk naturvidenskab. Ved sit nære ven- og slægtskabsforhold til brygger J.C. Jacobsen fik han indflydelse på statutterne for Carlsbergfondet og var medlem af dets første direktion. Rasmus Malling-Hansens anden hustru, Anna Steenstrup, 1842-1897, var niece til Japetus Steenstrup. (Kilder: Wikipedia og Dansk Biografisk Leksikon)

[3] JMC: Det galdt RMHs ansøgning om penge for hans forskninger angående skolebørns længde og vægtsudvikling.


Kopi av det originale brevet.
Japetus Steenstrup, 1813-1897, en af de mest centrale skikkelser inden for dansk naturvidenskab.
Peter Ludvig Panum, 1820-1885, dansk læge og fysiolog.
Johan Louis Ussing, 1820-1905, dansk filolog og arkæolog.
Christian Christiansen, 1843-1917, dansk fysiker. Foto: Det Kongelige Bibliotek

Rasmus Malling-Hansens ansøgning Oktober 1885 til Carlsbergfondet

Malling-Hansen slik han så ut i 1885. Foto: Privat

[1] Transkription og fodnoter af Jørgen Malling Christensen

 

I øverste venstre hjørne står: Cbf 1885-86  N°6

 

Det Kgl: Døvstummeinstitut i Kjøbenhavn,

Den 9. October 1885.

 

            Til
            den høje Bestyrelse af Carlsberg-Fondet.

 

            I Januar 1883 tilstod den høje Bestyrelse mig en Hjælp af 4000 Kr til Fortsættelse og videre udvikling angaaende Periodiciteter i Børns Vækst. Ved disse Penge og ved en Statsunderstøttelse paa 6000 kr[2] blev jeg i stand til at give mine Arbejder i den nævnte Retning en ganske betydelig Udvidelse.  Det Omfang, som disse Undersøgelser have, og i alt væsentlig have haft siden Januar 1883, findes angivet Side 2 i medfølgende Foredrag, hvortil jeg tillader mig at henvise.

 

            Nogle af de Resultater, der ere fremgaaede af mine Arbejder, ere fremsatte i medfølgende 2 Pjecer, hvis væsentligste Steder jeg har tilladt mig at fremhæve ved Understregninger. Allerede af disse Offentliggjørelser fremgaar det, at mine Vejninger og Maalinger have førte til interessante og vistnok betydningsfulde Opdagelser paa Ernærings-Fysiologiens Omraade. Med Hensyn hertil tillader jeg mig, foruden til selve Pjecerne, tillige at henvise til vedlagte Udtalelser[3] fra de to Autoriteter, Dr: Rauckfuss[4] fra St. Petersborg og Professor Jacobi[5] fra New York, der begge var Æres-Præsidenter for den pædiatriske Section ved den internationale Læge-Congres ifjor.  De af Dr: Rauchfuss ønskede Enkeltheder foreligge nu i det trykte Foredrag og i de det ledsagende Tavler.

 

            Foruden de i de 2 Pjecer fremsatte Vejnings- og Maalningsresultater har jeg her hos mig flere andre saadanne Resultater, der i den nærmeste Tid ville komme frem for Offentligheden. – Desuden er det nu meget store Materiale af Vægt- og Maaltal m.m. langfra udtømmende bearbejdet; det tør dernæst ventes, at Opdagelsernes Række vil blive større og større efterhaanden som Undersøgelserne her skride frem, og efterhaanden som lignende Arbejder foretages paa andre Børne-Internater.

 

            Med Hensyn hertil maa det være mig tilladt at fremhæve navnlig Følgende: - Ved disse daglige Vejninger og Maalinger af et stort Antal Børn, naas der til Indsigt i et Normal-Barns fineste Svingninger i Vægt- og Højdeudvikling, og dermed ogsaa for væsentlige Dele til Indsigt i disse Periodiciteters Aarsager, hvilke Periodiciteter og Aarsager man næppe ad anden Vej vil kunne naa til Kundskab om, og som i alt fald hidtil have været ganske ubekjendte.

 

            Denne Tydeliggørelse af et Normal-Barns Væxtbevægelser, der med Nøjagtighed og fuld Brugbarhed til Grundlag for Slutninger – kunne gaa endnu længere ned end til Svingninger paa 2 Qvint[6] fra Dag til Dag, - gjør det muligt at faae efterhaanden langt paalideligere og mere detaillerede Svar end tidligere paa et stort Antal af de for Ernærings-Fysiologien og for Hygiejnen vigtigste Spørgsmaal.

 

            I Henhold til Foranstaaende, og idet jeg drister mig til at bede om, at der maatte blive givet mig lejlighed til at fremvise for den høje Bestyrelse det hele hidtil ved Vejninger, Maalinger og Urinundersøgelser her indvundne Materiale, dets Bearbejdelser og disses Resultater, tillader jeg mig at ansøge om, at der atter og gunstigst maatte blive tilstaaet mig en Hjælp af 4000 Kr. til Fortsættelse af de omhandlede Arbejder.

 

            For Tiden foranledige disse Arbejder følgende maanedlige Udgifter:

 

1

Urinundersøgelserne

Kr. 100,00

2

Drengenes Morgen- og Aftenvejning

25,00

3

27 Pigers Morgen- og Aftenvejning

13,33

 

Summa lateris:

Kr. 138,33

 

Transport:

Kr. 138,33

4

Alle Elevers Vejning før og efter Middag

30,00

5

Alle Elev.: Enkeltvejning én Gang om Maaneden

8,33

6

Højdemaaling, alle Elever Daglig

50,00

7

Vejning af Maden m.m.

8,33

8

Udgifter til Karlen, Sygekonen og 4 Elever

12,00

9

Til Medhjælpere ved Beregningerne

35,00

10

Til en for mig vicarierende Inspecteur

56,00

11

Vejningerne udenfor Instituttet[7]

35,83

12

Andre, spredte udgifter

10,00

 

I alt…Kr.:

383,82

 

            De maanedlige Udgifter udgjøre altsaa henved  400 Kr[7]: - Af andre forestaaende Udgifter maa jeg nævne: Oversættelser, om muligt baade paa Fransk og Engelsk af Fragment I og II, og Trykning til et Beløb af 700 Kr:, samt Udgivelse af Fragment III med et stort antal Tavler, hvilket vil koste en lignende Sum. – Dersom tillige alle Vægt- og Maaltal, samt Kvindeundersøgelsernes Tal skulle offentliggjøres allerede nu, vilde dette foranledige en endnu større Udgift.

 

Allerærbødigst

 

R. Malling-Hansen

 

 

 


[1] JMC: Ansøgningen er håndskrevet på papir i stort format

[2] JMC: Dette er den hidtil mest konkrete dokumentation af statsunderstøttelse til Malling-Hansen som vi har fundet.

[3] JMC: Vi har ikke fundet de to udtalelser RMH henviser til. Men der kan ikke være tvivl om, at de har været positive og til støtte for Malling-Hansen og hans ansøgning. De er desuden fra to af samtidens største medicinske autoriteter indenfor forskningsfeltet børn og ernæring.

SA: Forøvrig kan tillegges at det foredraget Malling-Hansen henviser til, etter all sannsynlighet er hans Fragment II, som nogenlunde tilsvarer det foredraget han holdt ved legekongressen i København i 1884. Han nevner også 2 piecer, og det synes rimelig å anta at det er to artikler som først ble trykket i Berlingske Tidende i 1885, og deretter trykker opp og utgitt som egen utgivelse. Det planlagte Fragment III ble utgitt i 1886 på tysk og dansk.

[4] JMC: Karl (or Carl) Andreyevich Rauchfuss, 1835 – 1915, a Russian internist active in St.Petersburg. Specialised in paediatrics and later in laryngology.  Director and physician at the Findelhaus, a hospital and orphanage and from 1869 director and physician-in-chief at the St.Petersburg children’s hospital.  From 1876 he was imperial life paediatrician to the Russian court. Rauchfuss was the founder of the Society of Paediatricians in St. Petersburg (sources: various on the internet).

[5] JMC: Dr Abraham Jacobi, 1830 – 1919, German physician who settled in the USA in 1853 and became a pioneer of pediatrics, opening the first children’s clinic in the United States.  He taught at Colombia University from 1870 to 1902.  In 1882 he was president of the New York State Medical Society and in 1885 became president of the New York Academy of Medicine. From 1868 to 1871 he was joint editor of the American Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children. He published works on women’s and children’s diseases, nutrition of infants,   and diphtheria. His Sarcoma of the Kidney in the Foetus and Infant  is printed in the Transactions of the International Medical Congress at Copenhagen. The Jacobi Medical Center in New York was named in his honour (Source: English Wikipedia)

[6] JMC: Gammel vægtenhed, lig med 5 gram.

[7] JMC: Vi ved at Carlsbergfondet besluttede at give Malling-Hansen 4000 kr, dvs tilstrækkeligt til 10 måneders arbejde.

SA: Oversettelse og utgivelse av Fragment I og II på fransk og engelsk ble aldri realisert, dessverre.

Hva de nevnte "Kvindeundersøkelserne" går ut på, vet vi visst ikke noe om. Vi kjenner hittill (i 2013) kun til at Malling-Hansens veinings- og vektundersøkelserundersøkelser omfattet barn. (i tillegg til vekster).


Karl (or Carl) Andreyevich Rauchfuss, 1835 – 1915, a Russian internist active in St.Petersburg.
Dr Abraham Jacobi, 1830 – 1919, German physician who settled in the USA in 1853 and became a pioneer of pediatrics.
Malling-Hansens søknad fra oktober 1885.

Rasmus Malling-Hansens ansøgning af den 10. november 1885 til Carlsbergfondet

Fodnoter og transkription af Jørgen Malling Christensen

 

I øverste venstre hjørne står:


 
Cbf 1885-86
N° 8

 

Kjøbenhavn den 10 November 1885.

 

            I anledning af den høje Directions meget ærede Opfordring i Brev af 8:de d. M. tillader jeg mig herved at sende følgende Oplysninger om, til hvilket trin i Fuldførelse af mine Maalings- og Vejnings-Iagttagelser, samt i Offentliggjørelse af Resultaterne jeg antager at kunne naa ved Hjælp af den af mig attraaede Understøttelse af 4000 Kr.

 

            Mine Undersøgelses-Rækker begyndte den 4de Maj 1882, og have altsaa varet i paa fjerde Aar, dersom jeg nu eller i den nærmeste Tid maatte af Mangel paa Pengemidler afbryde disse Undersøgelses-Rækker, saa vilde det sidste Aars Iagttagelser (fra Maj og indtil nu) tabe væsentlig i Værdi, eftersom de sidste 2 Perioder af de iagttagne 3 aarlige Væxtperioder vilde mangle i Rækken. Jeg maa derfor anse det for meget ønskeligt at kunne afslutte Vejningerne og Maalingerne m.fl. dertil hørende Undersøgelser saa nær som muligt henimod Maj; jeg vilde saa have 4 fuldstændige Aars Resultater at bearbejde.

 

            - Med 2000 kr. vil jeg (under nogen Begrænsning paa enkelte Punkter) kunne fortsætte de omhandlede Arbejder til henimod April. Af væsentlig Betydning vil det ikke være, om den sidste Maaned af Aaret, April, ikke kunne komme med.

 

            Til Offentliggjørelse af Arbejdsresultater har jeg i min Ansøgning angivet en mindre Sum, der skulde anvendes til Udgivelse af et ”Fragment 3”. Nærmere Overvejelse har ført mig til det Resultat, at jeg hellere og uden Hensyn til eventuel Understøttelse fra Staten til videre Fortsættelse af Arbejderne – maa afsluttende udgive samtlige Resultater af de fire Aars Undersøgelser. I den Anledning har jeg fra Firmaet Hoffensberg & Trap[1] søgt og faaet Underretning om, at en Bog paa 250 sider, stort Median[2], samt 30 Plancher[3], hver paa ca én Qvadratalen[4] i Størrelse, vil, trykt i en 500 Exemplarer kunne leveres mig for hen ved 1100 Kr. Denne Bogstørrelse og dette Antal Plancher vil være tilstrækkeligt.  Bogen maatte vist helst affattes paa Tysk.  -  Der vil desuden blive en del Extraudgifter til Tegning  og til Beregninger m.m., der vil løbe op til  en 900 kr.  Altsaa ville disse Udgifter i alt ogsaa blive en 2000 Kr.

 

            De Resultater, der eventuelt ville blive offentliggjorte, og som alle kunne opføres strengt under den hidtilstillede og hidtil fastholdte Opgave: ”Periodiciteter i Børns Væxt”, ville omfatte omtrent følgende Hovedpunkter:

 

            Aarligt 3 store og ca 30 mindre Perioder i Væxtlivet, deres Forhold indbyrdes, deres Forhold til Aarstiderne og til de mindre og større Svingninger i den atmosfæriske Varme og andre meteorologiske Fænomener; deres Forhold til Maanens forskjellige Stillinger til Jorden, dennes bane og til Solen.  Bekjendte Faktorer i Væxtlivet, Børnenes daglige beskjæftigelse m.m.

 

            Svingningsoverenstemmelser mellem Børn fra de 4 forskjellige Vejesteder, Overensstemmelser og uoverensstemmelser mellem de forskjellige Aldersklasser af Børn og mellem Kjønnene.  Normal Vægt og normal Højde i Aldersklasserne og Normalernes Variation i de forskjellige 3 store Perioder.  Utilstrækkeligheden af de hidtil brugte Normaler.

 

            De herværende Børns Ernæring, den dagligt forskjellige Mængde af denne, Periodiciteten i Madlysten. Madindtægterne[5] i Forhold til Vægt- og Højdesvingningerne, Udbyttet af Næringsmidlerne, forskjelligt hos de forskjellige Aldersklasser og de forskjellige Kjøn.  Forholdet mellem Svingninger i Madlysten og Vægt- og Højdesvingningerne, samt den atmosf. Varmes smaa Perioder.  Overensstemmelser mellem de fundne Næringsværdier og Ernæringen.

 

            Periodiciteten i Urinmængden, i Urinstoffet og Urinens Chlornatrium samt Fosforsyre. Disse Undersøgelses-Resultater i Forhold til Fysiologiens Lære om disse  Sei……(ulæseligt). Nævnte Svingningers Forhold til Væxtperioderne, særligt om Chlornatrium-  og Fosforudskillingernes forskjellige Forhold til Vægtperioderne og til Højdeperioderne;  disse Svingningers Forhold til Aldersklasserne og til Kjønnene.

 

            Bemærkninger om Resultaternes praktiske Betydning.

 

            Det fornødne Materiale til fuldstændig Fremstilling af ovennævnte Forhold er for Tiden tilstede – dels i den store Mængde af Tal, i fuldendt og ufuldendt Bearbejdelse af disse og i hen ved 100 plancher med Kurvetegninger, samt i skriftlig Bearbejdelse, mest i Notat. Form.

 

            Jeg drister mig atter til at bede den høje Direction om gunstig Bevilling af den søgte Sum.  Jeg har i længere Tid og med Tilskud af egne, smaa Midler arbejdet under et ikke ringe pecuniært Tryk paa Undersøgelsernes Fremme. Hvad jeg har sat i Sagen, undværer jeg gjerne, men – bryde undersøgelsesrækkerne af nu, og ikke være i Stand til at samle, endeligt bearbejde og udgive de fundne Resultater, vilde være et meget hårdt Tryk for mig, og saa meget mere tyngende – som jeg efter mange Meddelelser fra Udlandet ved, at man der har begyndt paa og andre Steder agter at begynde paa Undersøgelser ad den af mig anviste Vej. Jeg vilde saa gjerne kunne afslutte paa en passende Tid og kunne sende det nu her Indvundne ind i en fuldt tilgængelig, brugbar og nyttig Skikkelse, og faa det indsendte saa belyst, at jeg kan hævde min Ejendomsret til, hvad der er samlet gjennem flere Aarti flittige Arbejde.

 

                                                                                              Allerærbødigst

                                                                                              R. Malling-Hansen .

 

 

Til den høje Direction af Carlsbergfondet.

 


[1] JMC: Hoffensberg, Jespersen & Fr. Trap’s Etablissement var specialiserede i ”bogtryk, litografi og stentryk i kunstnerisk, geografisk og merkantil retning”, som de udtrykker det i et reklameblad fra 1876. Virksomheden havde adressen Kronprinsessegade 6. De drev desuden en bog-, papir- og kunsthandel på Store Kjøbmagergade 44 i København. Julius Hoffenberg, 1828 – 1895, var typograf og industrimand.  Hans litografiske firma var kendt under navnet  ”Det Hoffenbergske Etablissement”.  Firmaet eksisterede helt frem til 1972, hvor det trådte i likvidation. (Kilde: Den danske Wikipedia). Det var dette firma Malling-Hansen brugte til at trykke hans særprægede kartografiske gengivelser af jorden (se vor hjemmeside under fanebladet: Articles about Malling-Hansen from his own lifetime).

SA: Fra RMHs svigersønns bok, Nogle Psykiske Oplevelser, vet vi at RMH fortsatte sine målinger og veininger også etter at Fragment III var utgitt. Han hadde også et utkast ferdig til et Fragment IV. Dette utkastet og en del av de siste årenes resultatbøker ble ødelagt av hans døtre. Datteren, Johanne, og hennes ektemann, Michael Agerskov, var såkalte psykiske forskere og hadde etter sigende kontakt med Malling-Hansens ånd. Det var på hans oppfordring de tilintetgjorde materialet. Motivasjonen var at RMHs åndelige personlighet mente at hans siste konklusjoner ikke var godt nok begrunnet, og han ønsket ikke at andre skulle forske videre i denne retningen, basert på hans resultater.

[2] JMC: En betegnelse for middelstort papirformat.

[3] JMC: RMHs ønskemål blev opfyldt: I 1886 publicerede Hoffenberg & Trap 44 plancher i stort format – 51 x 41 cm – med titlen ”Fragment III. B”. Desuden publicerede samme forlag (men med henvisning til Vilhelm Trydes boghandel for salget) hans ”Fragment III.A” på dansk, hvis fulde titel var: ”Perioder i Børns Vækst og i Solens Varme, Iagttagelser af R. Malling-Hansen”. Dette senere værk er hæftet, størrelse 15 cm x 19,5 cm, indeholder 242 sider og afsluttes med en planche som har fået nr 45.

[4] JMC: En alen var 2 fod eller 62,77 cm.  En kvadrat-alen er derfor 0,394 kvadratmeter.

[5] JMC: Hermed menes antagelig ”konsumptionen”, - det som på engelsk ville betegnes som ”the intake”.

SA: Merk: Her får vi også noen flere detaljer om hva urinundersøkelsene gikk ut på.


Malling-Hansens håndskrevne søknad fra november 1885.
Urinanalyser foretatt på bestilling av Malling-Hansen. I følge lege Kim Fleischer Michaelsen, som i 1993 søkte Carlsbergfondet om støtte til å forske i RMHs innsamlede data, fikk RMH veid barnas urin hver morgen for å finne ut hvor mye av deres vekttap som skyldtes fordampning og hvor mye som utgjordes av urin.
Eksempler på hvordan dataene ble sirlig innført i kladdebøker. Det skal finnes opp mot 200 stk av disse fargede kladdebøkene i museet ved Døveskolen i Kastelsvej.