Rasmus Malling-Hansen Inspiring Swedish School System Planning

Axel Key, 1832 – 1901,Swedish physicist and pathologist, writer, member of parliament and head of the Karolinska Institute in Stockholm
Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, pastor og forstander ved Det Kongelige Døvstummeinstituttet i København, oppfinner og naturvitenskapelig forsker

Research, transcription, photos and footnotes by Jorgen Malling Christensen.

 

Ever since the mid 1870s, Malling-Hansen’s pedagogical ideas and principles for teaching methods in relation to deaf-mute children were well-known in Sweden, as well as in the other Nordic countries, and by his active participation in the recurrent Nordic school meetings he contributed to influencing special education in Sweden. The famous “Danish Division” was a brainchild of Professor Johan Keller and Rasmus Malling-Hansen and was regarded as being radical, modern and a model for other countries.

 

However Malling-Hansen’s influence upon the Swedish school system stretched further than that. At the beginning of the 1880s the Swedish Government established a commission, charged with the important task of planning for improvements of the secondary school level of the entire school system. Its report was released in 1884-85 and had a profound impact upon the management and teaching principles of the Swedish secondary school system for decades to come. The last part of the report, Appendix E., covering school health issues, was written by Professor Axel Key[1], member of parliament and main secretary of the commission, and printed in 1885. In this text, Prof Key, dedicates six pages to Malling-Hansen’s research findings about periodicity in child growth, as published in his work in German language: “Über Periodicität im Gewicht der Kinder, an täglichen Wägungen wahrgenommen durch Pastor R. Malling-Hansen. Vorsteher des Königlichen Taubstummeninstituts in Kopenhagen. Fragment I. Kopenhagen 1883“.

 

Apart from the findings regarding seasonal periodicity in children’s growth over the course of a year, Prof Key also takes note of Malling-Hansen’s preliminary findings according to which the moon might also exert some important influence on bodily growth. This is an intriguing and fascinating area of research, which Malling-Hansen unfortunately did not have time to pursue fully before his death in 1890.

 

The text shows that Prof Key treats Malling-Hansen’s research with great respect, and while he does not take for granted that all of the findings would also be born out in Sweden where – as he points out – the climatic conditions and living conditions differed vastly from those found in Denmark, his main recommendation is for the Swedish state and scientists to follow in Malling-Hansen’s footsteps and carry out similar long-term and in-depth research in that country. To what extent this recommendation was followed up in the decades to come, we are yet to find out.  Prof Axel Key was a giant in Swedish and European medical science during this period. His assessments and opinions carried enormous weight and prestige and must certainly have boosted Malling-Hansen’s reputation considerably(see further details about Axel key in footnote 1).

 

The following is a transcription of Professor Key‘s text in the Commission report (pages 566-572):

 

 


[1] JMC: Axel Key, 1832 – 1901,Swedish physicist and pathologist, writer, member of parliament and head of the Karolinska Institute in Stockholm – by far Sweden’s most prestigious centre of learning, teaching, research and health care institution. While preparing for his doctoral degree Key spent 9 months in Berlin, where he was an assistant of the Darwinist and liberal-minded Prof Rudolf Virchow at his pathological institution of the Charité Hospital.  He became doctor of medicine in 1862 and that same year professor of pathological anatomy at Karolinska. There he established a pathological laboratory and introduced cellular pathology in the Swedish medical science. In 1875-76 he published, together with Gustav Retzius , “Studien in der Anatomie des Nervensystems und des Bindegewebes”,  for which they were awarded a prize by Institut de France and became world famous. With this work they were to make important new innovations in our understanding of neurology and neuro-surgery. Key was elected member of Riksdagen (Parliament) in 1882, where he was a member of the planning commission for the upper secondary school. In this position Key strived to promote the level of hygiene in schools, and he was able to show that some pupils were mentally and physically overexerted, which was – for that time – a groundbreaking idea and attitude. Key headed Karolinska Institute 1886-1897. Also as a writer and a culturally towering figure, prof Key was a pioneer. He founded “Medicinskt Arkiv” (a medical periodical) in 1863, as well as its follow-up version: “Nordiskt Medicinskt Arkiv” from 1869, as well as a periodical bringing medical and scientific news to the public in a popular shape.  He was  member of a large number of medical societies in many different countries and participated in numerous international meetings for medical researchers and physicists. He received an honorary doctor’s degree from the University of Copenhagen in 1879. He also participated in the international medical congress in Copenhagen in 1884 at which Malling-Hansen presented his sensational findings. (Sources: Wikipedia and various Swedish encyclopedias).

Läroverkskomiténs underdåniga utlåtande och förslag angående organisationen af rikets allmänna läroverk. Bilaga E. Redogörelse för den hygieniska undersökningen afgiven av komiténs ledamot, Professor Axel Key.
Rasmus Malling-Hansen første publikasjon på tysk; Fragment I fra 1883

Läroverkskomiténs underdåniga utlåtande och förslag angående organisationen af rikets allmänna läroverk.

Bilaga E. Redogörelse för den hygieniska undersökningen afgiven av komiténs ledamot, Professor Axel Key.

........Först en längre tid, efter det ofvan stående var skrifvet, eller rättare, först då hela detta kapitlet låg i korrektur färdigt till tryckning[1], erhöll jag kännedom om de ytterst intressanta undersökningar, som öfver barnens vigtförhållanden blifvit i Danmark utförda af pastor R. MALLING-HANSEN,  föreståndare for döfstummeanstalten i Köpenhamn. Han hade för omkring 8 år sedan under ett halvt års tid utfört dagliga vägningar och mätningar af 23 af de på anstalten intagna barnen. För att närmare pröfva en del därvid framträdande oväntade företeelser, upptog han år 1882 d. 4 maj åter dessa undersökningar i större skala och hade, då han 1883 i april i en liten skrift[2] redogjorde för resultaten, fortsatt dem under närmare ett års tid. I alt omfattade undersökningarna 130 barn, 72 gossar och 58 flickor, i åldern från 9 till 16 år. Gossarna vägdes 2 gånger dagligen, morgon och afton, flickorna blott en gång om dagen. Vägningarna försiggingo för större bekvämlighets skulle så, att barnen delades i åldersklasser. Alla barn, tillhörande samma åldersklass, vägdes på en gång på en centesimalvåg (gossarna för sig och flickorna för sig). Dessutom gjordes kontrollvägning en gång i månaden af hvarje särskilt barn.

 

Det visade sig nu för det första, att barnen fullkomligt regelbundet voro tyngre om aftnarna än om morgnarna. Så t.ex. kan en 12 års gosse vara 2 pund tyngre på aftonen än på samma dags morgon. Under natten minskas vigten och följande morgon kan han åter vara 1½ pund lättare, än då han gick till sängs.  Därjämte ega tämligen betydliga växlingar rum i vigten från ena dagen till den andra, så att en gosse kan från ena aftonen till den andra hafva tilltagit i vigt med 1 pund, eller också kan han hafva förlorat ända till ¾ pund.  På dessa växlingar i vigten från en dag till en annan utövar födan stort inflytande. De måste tagas i betraktande vid vägningar, som göras mindre ofta, t.ex. en gång i veckan eller i månaden. Men förutom dessa dagliga växlingar förekomma nu sådana af annan art. MALLING-HANSEN beräknade af gossarnas hela vigttillökning för året, att hvar och en af dem i medeltal erhöll en tillökning af 8½ pund i veckan[3]. Denna tillökning försiggick emellertid ej jämnt under året, utan starkare under en viss period, svagare under en annan, under det att en tredje period visade ett stillastående och till och med tillbakagång i vigt. M-H. Sammanfattar sina resultat härutinnan på följande sätt: ”En period af stillastående i vigtökningen med därpå följande förlust i vigt sträcker sig från början af maj ända till midten af juli. Vigtförlusten kan uppgå till det dubbla af den beräknade tillökningen. – En period af mycket stark vigttillökning utgöres af månaderna augusti, september och oktober.  Vigttillökningen kan under denna tid stiga ända till fem gånger så mycket som den beräknade. Under den därpå följande tiden (december – april) går vigttillökningen upp och ned, öfver eller under den beräknade stigningskurvan. Under sommerferierna är vigttillökningen ungefär dubbelt så stor, som den tillökning stigningskurvan anger, men i september och oktober ungefär 3 gånger så stor”. –

 

Det torde böra anmärkas, att sommerferierna anges af MALLING-HANSEN till tiden från den 19 juli till den 23 augusti , och att sålunda det svagaste årliga utvecklingsskedet infaller vid slutet af skolåret.

 

”Utom det under en femtedel af året räckande stilleståendet med vigtförlust, från maj till in i juli”, fortsätter MALLING-HANSEN, ”visar sig ofta under hela den öfriga delen af året, äfven under de gynnsammaste vigtperioderna, ett betydligt, oftast plötsligt inträdande hämmande af vigttillökningen, hvarpå en vigtförlust stundom följer; sådana fall kunna räcka 6-14 dagar, och vigtförlusten kan stiga ända till det tredubbla mor den tillökning, som stigningskurvan anger. Stillståendet i vigttillökningen eller vigtförlusten, som barnet på dessa tider lider, blir ej sedermera ersatt af en efteråt indträdande mera betydligt förhöjd vigttillökning; detta synes vara skadligt för barnet.”

 

M.-H. vill antaga, att den egentliga tillökningen i vigt hos barnet hufvudsakligast försiggår under ⅕ af året och att den öfriga tiden förgår dels under förlust i vigt och dels under ersättande af denna förlust.

    

Af allra största intresse är det sammanhang, som M.-H. funnit ega rum mellan växlingar i vigttillökningen under de olika perioderna och en höjning eller sänkning af temperaturen, som varar några dagar. De grafiska kurvor, han häröfver återger, synas synnerligen påfallande visa detta för perioder af 5 dagar.

 

Jag återger här ett par af hans i texten lemnade sammanställningar.

 

Tabell, visande ett aftagande i vigttillökningen i sammanhang med en sänkning af temperaturen.   ENLIGT MALLING-HANSEN.

 

Datum för 5 varmare dagar

Vigttillökning för de 130 barnen under dessa 5 dagar

Barnens vigttill-ökning under de följande 5 dagarna

Altså en förminskning i vigttillökningen

Sänkning af temperaturen

Pund

Pund

Pund

Grad

Från 17-21 september

47

7

40

         3 – 7 oktober

42

-5

47

      25 – 29 oktober

50

19

31

1

        9 – 13 november

28

-2

30

     29 november – 3 dec

10

-1

11

    12 – 16 december

46

6

40

    26 – 30 december

38

18

20

½

    19 – 23 januar

16

1

15

3

    10 – 14 februar

29

6

23

    23 – 27 februar

31

-12

43

2

 

337

37

300

21½

 

Den första af de vertikala kolumnerna i denna tabell anger datum för 5 varmare dagar. Den andra kolumnen betecknar vigttillökningen för 130 barn under dessa 5 dagar.  Den tredje kolumnen anger vigttillökningen för barnen under omdelbart efterföljande 5 dagar. Den fjärde kolumnen visar skillnaden i vigttillökningen, eller sänkningen af denna under de kallare dagarna. Den femte kolumnen anger sänkningen i värmegraden ifrån de angifna 5 varmare dagarna till de efterföljande 5 kallare.

 

I 10 grupper af fem varmare dagar hafva alltså de 130 barnen tillsammans vunnit en vigttillökning af 337 pund, men i den efterföljande 10 grupperna af 5 kallare dagar blott 37 pund, altså 300 pund mindre. Skilnaden i temperaturen var öfver hufvud taget omkring 2 grader.

 

Fullt öfverensstämmande resultat i motsatt riktning, d.v.s. stegring af vigttillökningen under 5 varmare dagar, som följa efter 5 kallare, visar följande sammanställning.

 

Tabell, visande en stegring i vigttillökningen i sammanhang ned höjning af temperaturen. ENLIGT  MALLING-HANSEN.

    

 

Vigttillökning på dessa fem dagar

Vigttillökning under de följande fem dagarna

Alltså stegrad vigttillökning

Höjning af tempe-raturen

Pund

Pund

Pund

Grad

Från 7 – 11 September

34

49

15

27 September – 1 Oktober

26

59

33

1

13 – 17 Oktober

-4

20

24

1

19 – 23 November

1

42

41

5

4 – 8 December

-2

35

37

22 – 26 December

1

35

34

1

6 – 10 Februar

13

26

13

2

16 – 20 Februar

6

31

25

5

 

75

297

222

23

 

I de 8 grupperna af 5 kallare dagar hafva barnen tillsammans vunnit 75 pund i vigt, men däremot under efterföljande varmare dagar 297 pund, alltså 4 gånger så mycket.

 

En sådan tydlig öfverensstämmelse mellan temperaturförändringar för 5 till 8 dagar och växlingar i vigttillökningen hos barnen under samma tid visade sig ständigt. ”Tilltagande värme och tilltagande vigt, aftagande värme och aftagande vigt gå tillsammans med hvarandra.”

 

Ringare temperaturväxlingar än de ofvan angifna beledsagas äfven af motsvarande obetydligare växlingar i vigttillökningen.  ”Det till en större värmeförminskning  sig anslutande hämmandet i vigttillökningen eller förlusten i vigt (genom en till följd af värmenedsättning framkallad sjuklighet) kan äfven fortsättas och stegras en längre tid, efter det värmen på nytt börjat höjas.”

 

Genom denna temperaturens inverkan blifver emellertid hvarken det ofvan angifna stillaståendet och vigtförlusten under maj, juni och en del af juli månad, eller tilltagandet i vigt under september och oktober, förklaradt.  Orsakerna härtill måste, såsom MALLING-HANSEN anger, sökas på annat håll.  ”En nöjaktig förklaring”, yttrar han, ”för aftagandet i vigt” (under maj – in i juli) ”finnes ej uti den med den stigande sommarvärmen ökade utdunstningen från kroppen, i den aftagande matlusten hos barnen eller i deras förslappning under slutet af skolåret. Lika så litet låter barnens tilltagande i vigt under ferierna ensamt förklara sig af deras vistande i bättre luft och deras törhända bättre föda. Äfven kan den ännu större vigttillökningen i de båda månaderna efter barnens återkomst till institutet svårligen ensamt hafva sin grund i deras genom ferievistelsen och uthvilandet från andligt arbete stärkta krafter.”

 

Vi stå här tydligen inför mycket viktiga frågor. I första rummet gäller det särskildt med afseende på våra förhållanden att afgöra, huruvuda det äfven hos oss kunna närmare konstatera längre årliga skeden af jämförelsevis stillestånd eller kraftigare utveckling, motsvarande dem hvilka M.-H. Funnit, och särskilt huruvida ett svagare skede vid slutet af läsåret eger rum, och om detta, i öfverensstämmelse  med de resultat, till hvilka M.-H. Kommit, fortsättes ända in i juli, eller om det ej hos oss tidigare afbrytes genom de tidigare inträdande ferierna, samt om det svagare skedets fortsättning kan bero på de ihållande mindre gynnsamma inflytelserna under vintern och läsåret, hvilkas efterverkningar fortfara öfven en tid, sedan inflytelserna upphört.

 

Tyvärr skall det dock möta mycket stora svårigheter att efter feriernas inträdande utföra några vägningar av större omfattning;  men denna svårighet bör kunna öfvervinnas på någon ort, där ett större antal af skolans lärjungar förblifver samladt äfven under sommaren.  Lättare skall emellertid kontrollen kunna utöfvas på någon större uppfostringsanstalt. Af mycken vigt är äfven att afgöra, om äfven hos oss den starkaste vigttillökningen eger rum under september – oktober, och i så fall utröna, om den kan bero på en efterverkan af de för utvecklingen gynnsamma förhållanden, under hvilka barnen under sommarmånaderna lefvat.  Jag vill erinra om, att vid WRETLINDS[4]  ofvan anförda undersökningar, vägningarna gjordes i slutet af maj eller början af juni samt i början af sept. och att den starka vigttillökning han fann under sommarferierna sålunda egde rum under juni – augusti.

 

Enligt hvad MALLING-HANSEN meddelar hafva i Danmark såväl af staten som af ”Carlsberger-fonden”[5] penningmedel blifvit anslagna till fortsatta och utvidgade dagliga vägningar och mätningar af barn, och vi torde sålunda kunna från detta land hafva att vänta oss ytterligare upplysningar i denna för all barnuppfostran så betydelsefulla fråga.  Det torde emellertid vara klart för hvar och en, att de i vårt land vunna resultaten ej kunna omedelbart tillämpas på ett annat land med annat klimat och andra lefnadsvanor hos befolkningen.  Undersökningarna måste därför utföras särskildt i hvarje land, som vill taga en rationel vård om sin växande ungdom.  ”Man kan med säkerhet vänta”, yttrar MALLING-HANSEN, ”att en genomgående utforskning af dessa förhållanden efter hand skall kunna föra oss därhän, att vi lära oss på bästa möjliga sätt draga nytta af vigttillökningstiderna, äfvensom att göra stilleståndstiderna oskadliga”.

 

Jag vill ej förbigå ett resultat, som MALLING-HANSEN öfven anser sig hafva vunnit af sina undersökningar, nämligen att barnens vigttillökning, altså tillväxt, skulle vara något olika under månens olika ställning till jorden.  ”Vigttillökningen hos de vägda barnen var i stegrad tilltagande under den tid, då månen rörde sig från perigæum till apogæum, eller aflägsnade sig från jorden, under det att vigttillökningen undergick ett ständigt aftagande, då månen närmade sig till jorden, alltså under tiden från apogæum till perigæum.  Under den först nämnda tiden tilltogo barnen ungefärligen 2 gånger så mycket i vigt som under den sist nämnda.”

 

Alldeles särskildt äro dylika undersökningar af stor betydelse för den hos oss mycket afhandlade feriefrågan.  Från många håll yrkas ju på en mer eller mindre betydlig förkortnng af våra sommarferier.  Är det nu så, att den långa vintern och våren med sina naturförhållanden medför ensamt för sig, oberoende af vårt lefnadssätt, en nedpressning i våra barns tillväxt, en nedpressning, som naturligtvis då efter all sannolikhet ej skulle i motsvarande grad finnas, där vinterns är kortare, men som i alla fall hos oss under normala förhållanden fullt kompenseras  under vår korta sommar och kanske till en del under de första höstmånaderna, då torde det väl vara klart, att vi å ena sidan måste noga akta oss för att på ett onaturligt sätt öka nedpressningen under vintern, och å andra sidan, att vi måste sätta barnen i tillfälle att under de få verkliga sommarmånader, vi ega, vinna den fullständiga kompensationen.  Krafven på sommarferiernas längd måste ju då hos oss blifva större än annorstädes, där vintern med sitt nedsättande inflytande är kortare och sommaren längre.

 

Är det återigen så, att hämmandet under vintermånaderna ej egentligen är grundad på naturliga omständigheter, utan därpå, att vi då lefva på ett annat sätt än under sommaren, mera stillasittande, mera instängda i våra rum, i dålig luft o.s.v., så är det ju alldeles klart, att vi, om möjligt, ännu mer måste skärpa vår uppmärksamhet på skolan, där dylika inflytelser göra sig desto mera gällande, ju mindre man där aktgifver på en rationel helsovårds fordringar.  Det står då emellertid i vår makt att med mera framgång bekämpa de hämmande inflytelserna.  Särskildt blifva kraven på längre sommarferier, än hvad i sydligare länder kan vara behöfligt för kompensationens genomförande, i sådant fall ännu starkare.  På senare tider har man för att kontrollera den inverkan, som vistandet under sommaren vid de på allt flera ställen införda feriekolonierna utöfvade på barnens helsotillstånd, företagit sig att väga och mäta dem vid början och slutet af vistelsen, och man har ansett sig därvid att kun na konstatera det ytterst gynnsamma inflytandet af dessa kolonier.

 


[1] JMC: Läs vidare om kommisionsrapporten och dess stora betydelse i faktarutan omedelbart under den transkriberade texten!

[2] Axel Key: Ueber Periodicität im Gewicht der Kinder, an täglichen Wägungen wahrgenommen durch Pastor R. MALLING-HANSEN, Vorsteher des Königlichen Taubstummeninstituts in Kopenhagen. Fragment I. Kopenhagen 1883.

[3] JMC: Detta måste vara ett skrivfel från författarens sida! Det måste rimligen vara 8,5 pund i genomsnitt årligen.

[4] JMC: Erik Wilhelm Wretlind, 1838-1905, svensk läkare, skriftställare, riksdagsman och nykterhetsförkämpe. Dr.med. 1867, öppnade samma år i Göteborg ett mediko-gymnastiskt institut och var 1879 – 1891 överläkare vid Djursättra Brunn. Han deltog 1874 i Upprättandet av Göteborgs Veckoblad och var verksam i dess redaktion. Han var styrelsemedlem i Göteborgs evangelisk-lutherska missionsförening från 1869 och 1875-1887 ordförande i densamma. Genom hans initiativ tillkom Bethlehemskyrkan i Göteborg (invigd 1881). 1887 flyttade han till Stockholm. Han redigerade 1882-1897 läkartidskriften ”Eira” och utgav därjämte från 1886 halvmånadsskriften ”Hälsovännen”samt sedan 1888 månadsskriften  ”Jordemodern”. Bland Wretlinds i medicinska tidsskrifter införda uppsatser kan nämnas ”Undersökningar rörande Stockholms mortalitet” (i ”Nordiskt Medicinskt Arkiv”, 1866). I Riksdagen gjorde han sig bemärkt som en bland nykterhetsivrarnas ochde frireligiösas ledare. Han invaldes 1872 somledamot av Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. (Källor: Wikipedia och  leksika).

[5] JMC: Vi har funnit åtskilliga  indicier på, att Malling-Hansen emottog finansiellt stöd från Carlsbergfondet och ifrån danska staten, och allting tyder på att så var fallet; men vi har ännu inte hittat dokumentära bevis för det.

Two pages from the original text. Page 267
Page 268
Axel Key, 1832 – 1901, Swedish physicist and pathologist, writer, member of parliament
Erik Wilhelm Wretlind, 1838-1905, svensk läkare, skriftställare, riksdagsman och nykterhetsförkämpe
Carl Gustaf Santesson, 1862-1939, svensk läkare och professor
Alvar Gullstrand, 1862-1930, svensk ögonläkare och uppfinnare
Den eldre Axel Key
C.G. Santesson : ”Axel Key och NORDISKT MEDICINSKT ARKIV; Minnesskrift”

AXEL KEY OCH HANS BIDRAG TILL SKOLKOMMITTENS BETÄNKANDE

 

Denna tekst stammar ifrån en skrift av C.G. Santesson[1]: ”Axel Key och NORDISKT MEDICINSKT ARKIV; Minnesskrift”, publicerad i Stockholm 1932. Transkription av delar av sidorna 14 och 15:

 

”Därmed var det emellertid ej slut med Keys vetenskapliga alstring, om än denna senare framträdde på ett annat område, där han gjort sin – utminstone ur praktisk synpunkt – allra mest betydelsefulla insats. Såsom en även politiskt mycket intresserad, på många områden verksamt ingripande man med utpräglat liberal läggning invlades han för tiden 1882-87 i riksdagen och blev tillika medlem av en för reformering av skolundervisningen tillsatt kommission, särskilt såsom ledare av dennas hygieniska[2] avdelning.  Tack vare Keys organisationsförmåga blev dennas material ej blott mycket omfångsrikt utan även särdeles värdefullt. Det framgick av dess bearbetning vissa förut ej beaktade, viktiga förhållanden[3], nämligen att barns och ungdoms kroppsutveckling icke sker likformigt utan så att säga språngvis, att utvecklingskurvan för gossar och flickor förelöper olika, att de unga organismerna under vissa perioder äro särskilt känsliga och at då åtminstone för vissa grupper av skolbarn en fysisk och psykisk överansträngning av betänklig art med ökad sjuklighet faktiskt förelåg – ett förhållande, som icke tidigare och med tillräckligt övertygande material bevisats, som med nödvendighet krävde och även senare – åtminstone i stor utsträckning – vunnit rättelse.

 

Säkerligen var det ej blott forskarhåg, som drev Key  till hans intensiva och djupt betydelsefulla arbete på skolhygienens område. Med sin egen friska, från allt skoltvång fria barndom och ungdom i minnet, hyste han livlig medkänsla med de ofat bleka och förlästa skolbarnen. Det var även hans humanitet, hans goda hjärta och hasn klara uppfattning av villkoren för en sund folkutveckling, som hos honom väckte ett så varmt intresse just för detta ämne.

 

Med tillkomsten av Keys hygieniska bilaga till skolkommitténs betänkande äro rätt egendomliga omständigheter förknippade. Kommitténs underdåniga skrivelse med överlämnande av betänkandet är daterad den 25 augusti 1884, men den hygieniska bilagan saknades – den var ej färdig.  Efter ett år började pressen röra i saken, då man fruktade, att läroverksfrågan på grund av dröjsmålet ej skulle kunna framläggas för 1886 års riksdag. Trots tidigare eventuella löften om bilagans färdigställande, först mot 1884 års slut och därefter till 1 juni 1885 kom denna först i slutet av september sistnämnda år – 13 månader försenad.  ”Ingen annan än Key skulle utgått som triumfator ur en sådan kampanj, - - - knappast någon skulle gent emot myndigheterna ha vågat framhärda i föresatsen att trots alla svårigheter göra undersökningen fullständig, innan den överlämnades” (Gullstrand[4]).

 

Den färdiga bilagan var ett självständigt vetenskapligt verk på över 700 sidor med massor av siffertabeller och grafiska framställningar. Dess resultat väckte ett oerhört uppseende – även utanför hygienikernas och skolfolkets krets, dit referat spredos genom pressen.  ”Den grundlighet, med vilken Key – nu som alltid – gick till verket vid undersökningens planläggande, och den energi, men vilken han, trots svårigheter och tidsutdräkt, arbetade på dess fullbordande”, förfelade ej sin verkan.  Verket ”markerade en ny tid för organisationen av undervisningen och hälsovården i skolorna” – och det ej blott i vårt land.  Key redogjorde för sina skolhygieniska undersökningar vid de internationella medicinska kongresserna i Köpenhamn 1884 och i Berlin 1890[5] och väckte livligt intresse. Hans arbete citeras ofta såsom ett grundläggande verk på området. Med skäl har Svenska Vetenskapsakademien på sin minnespenning över Key, utdelad vid dess högtidssammanträde den 31 mars 1926 – samman med Gullstrands här ofta citerade minnesruna – i erkänsla för hans kanske mest berömliga gärning låtit inrista orden: ”Hygieam in scholas vocavit” – han inkallade hälsans gudinnna i skolorna.

 


[1] JMC: Carl Gustaf Santesson, 1862-1939, svensk läkare och professor. Han förordnades 1891 till docent i experimentell fysiologi ved Karolinska Institutet, ägnade sig sedan åt farmakologin och handhade efter hemkomsten från en utländsk studierresa 1893-94 professuren i detta ämne i Uppsala. År 1909 utnämndes han till ordinarie professor i farmakodynamik och farmakognosi vid Karolinska Institutet. Efter Axel Keys frånfälle var han intill 1916 med framgång redaktör för ”Nordiskt Medicinskt Arkiv”. Han var också ansvarig utgivare för de ur ”Nordiskt Medicinskt Arkiv” tillkomna tidsskrifterna  ”Acta Medica Scandinavica” och ”Acta Chirurgica Scandinavica”. Därjämte redigerade han från 1901 årsskriften ”Les Prix Nobel”. Santesson blev 1911 ordförande i Svenska Läkaresällskapets sektion för anatomi m.m. samt ledamot av Vetenskapssocieteten i Uppsala (1922) och Vetenskapsakademin (1923).

[2] JMC: På 1800-talet användes ordet ”hygien” betydligt bredare än i dag, och det omfattade allt som hade med den kroppsliga och mentala hälsan att göra, alltså även kost, motion, idrott, ren luft och rent vatten, sömn etc etc.

[3] JMC: Lägg märke till att en stor del av dessa aspekter som Santesson framhäver som speciallt viktiga ju är (eller har sitt ursprung i) Malling-Hansens forskningsresultat,  vilka alltså här – 1932 – sätts i relief som relevanta och giltiga.

[4] JMC: Antagligen Alvar Gullstrand, 1862-1930, svensk ögonläkare och uppfinnare.

[5][5] JMC: Axel key var en av hudvudföredragshållarna på den medicinska kongressen i Berlin, 4 – 9 augusti 1890, och hans anförande bar titeln: ”Die Pubertätsentwicklung und das Verhältnis derselben zu den Krankheitserscheinungen der Schuljugend”. I detta finns flera viktiga referenser till Malling-Hansens forskningar.