1884.02.01 fra Malling-Hansen til kontorchef Øllgaard.

Frederik Lauritz Levy, 1851-1924, Malling-Hansens foretrukne arkitekt gennem mange år. Foto: DKB.
Ferdinand Meldahl, 1827-1908, arkitekt og etatsråd, kgl bygningsinspektør fra 1860. Foto: DKB.
Christian Krarup Øllgaard, 1841-1915, ingeniør og teknisk borgmester i København. Foto: DKB.
Friedrich Hermann Wolfhagen, 1818-1894, direktør for døvstummeinstituttene i Fredericia og København. Foto: DKB.
Adolf Aron Baginsky, 1843-1918, en kendt tysk børnelæge med flere publikationer.

Research, transskribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner og publisering ved Sverre Avnskog.

 

Nedenstående er en ganske uformel håndskrevet brevkladde, fundet i Rigsarkivet. Den bør læses i sammenhæng med skrivelsen 1884.01.23 fra Malling-Hansen til Direktør Trap, hvor vi i kommentarerne forklarer baggrunden og sammenhængen med anden tidligere korrespondence.

 

Man mærker tydeligt af brevets tone og indhold, at Malling-Hansen var harmdirrende oprørt – rimeligvis med meget god grund.

 

Enkelte ord har jeg ikke kunnet tyde, og disse er markerede med .........

 

Christian Krarup Øllgaard, 1841-1915, var havneingeniør og teknisk borgmester i København fra 1885-1903, knyttet til Magistratens 4.Afdeling. 1885-1903 var han også medlem af Sundhedskommissionen samt formand for bygningskommissionen. Malling-Hansen havde gennem årene mange kontakter med Øllgaard i sager om byggeri og i den langvarige sag om den usunde kloakgrøft langs med Døvstummeinstituttet. Vi har i vor brevsamling flere breve mellen de to herrer.

 

- - - - -

Den 1ste Febr. 1884.         bedes returneret!

 

     Hr: Contoirchef Øllgaard!

     Jeg havde tænkt at ville søge Hs: Excellence Ministeren og tillige Dem i disse Dage angaaende mit Andragende om at maatte benytte Hr: Arkitekt Levy[1] til Nybygningsforslaget; men en langvarig Mavedaarlighed har nødet mig til at blive hjemme. – Jeg tillader mig derfor skriftligt at bede om Deres velvillige Hjælp i den foreliggende Sag. –

 

     Et Par Oplysninger kunne tilføjes: Imellem det, der skal ........(?) Institutet bort herfra Stedet nævner Betænkningen ”Stanken fra den dybe Grøft”. – Denne Grøft har i de sidste 2 Aar, efterat jeg har faaet gjennemtvinget en ugentlig Oprensning af den, været meget skikkelig, ikke værre end en Kjøbenhavnsk Rendesten, og uden nogensomhelst Odeur.

 

     Et Sted skriver Betænkningen: - ”Det anses nemlig overalt for at være gavnligt, at en Forstanders private Leiligjed ikke kommer midt ind i en saadan Anstalt, hvor den altid vil komme i Kollision med den ham underlagte Anstalt”. – Dersom der skal være god Mening i denne Sætning, saa kan ”midt i” – ikke accentueres, saa maa der forlanges at Forstanderen skal boe i en Bygning for sig; men dette strider just aldeles imod ”hvad der overalt anses for gavnligt”. – Vidi Dr: Gabinsky[2], Schulhygiene, zweite Auglage, Stuttgartt 1883 (en Bog, jeg meget vilde anbefale Ministeriet som Nachschlagebuch, dersom det ikke allerede har den), Side 601, hvor der om, hvad et Internat skal indeholde staaer: ”Hauptgebäude, enthaltend ......f: Wohnung des Directors” – Skulde Etatsraaden ville accenturere ”midt ind i”, saa kunde det være særlig interessant at faae oplyst Forskjellen imellem Forstander-Boligens Beliggenhed i Blinde- og Idiotanstalter paa den ene Side – og den i den projecterede Bygning her – paa den anden Side, - alt med Hensyn til ”Kollisionen” med den Forstanderen underlagte Anstalt.

 

     Dette staaer fast: Etatsraad Meldahl har i 19 Aar intet gjort for at forandre den Kjælderbenyttelse her paa Institutet, som han nu erklærer for ”forkastelig”. Den nu fremkomne levende Interesse for Anstaltens Sundhedsforhold og Brandfarlighed falder uheldigvis ind paa en Tid, hvor han........en .................
til Side, sætter sig selv som en af ”de Mænd, der nærmest ere kaldede til at overveie de omhandlede Forhold.” –

 

     Dette er lidt for irriterende. - -  Har Etatsraadens pludselige og nye Interesse for faaet ham til at undersøge Sagen og Forholdene her grundigt; men nei; - aldeles som tidligere (jeg har kun 3 Gange i 19 Aar set Bygningsinspecteuren her) construerer Etatsraaden hjemme hos sig selv, at Institutet eier sit Areal, der kan sælges med Fordel, og saa kunne vi flytte, - at vi har Drengeklasser og Pigeklasser, og saa kunne vi lade Drengene være i en Bygning, Pigerne i en anden, at vi har en stinkende Grøft (som ikke har stinket i 2 Aar), der bør jage os herfra, at en Klassegjennemgang er gal, som efter de givne Forhold er rigtig, at Trapper, der ikke har været brandfarlige i 20 Aar, nu ere det, at Kjælderbeboelsen er forkastelig, der hidtil har været upaatalt osv. –

 

     Det værste er at slig Kritik og saadanne Feilagtigheder spilder for mig og for Anstalten saa urimelig megen Tid og Arbeide; - men sikkert er det da ogsaa, at en saa løs kritik sammenstillet med en saa energisk Bygningsinspecteur-Virksomhed synes at paakalde, at Hr.Etatsraaden for Fremtiden fritages aldeles for at spilde sin kostbare Tid paa Anstalten, det Kgl:Døvst:Institut her.-

 

     Jeg skal endnu tilføie, at jeg ikke har det mindste imod, at Indholdet af dette Brev (skjønt jeg nærmest kunde ønske, at det blev anset for en privat Hjertelettelse) – og ligesaa min indsendte Antikritik blive tilstillet Hr: Etatsraaden, kun at der ikke yderligere skal spildes Tid og Arbeide; men at det velvilligst bliver gjort mig muligt ret snart at indsende et nyt Forslag med Underlettelse af den fulde Kjendskab til Institutet .. .. .......jeg foriøvrigt maa anse for selvskreven dertil, Hr: Arkitekt Levy.

 

     Jeg behøver vel ikke at minde om, at det, at der nu ønskes et nyt Forslag, aldeles ikke er at regne Hr:Etatsraad Meldahl til gode; men at dette derimod er fremgaaet af Overveielserne angaaende Arresødal-Projectet[3]. –

 

         Med Høiagtelse og Ærb.

 

                   RMH

1/2 84

Ovenstaaende ogsaa sendt til Direktør Wolfhagen den 1/12 84[4] med nedenstaaende Slutning[5]

 

     Maa ....be....tage (JMC?)mig til alvorligt at ønske og haabe at Hr: Statsraaden fritages for at øde sin kostbare Tid paa at projectere Nybygningen her, ligesom jeg ogsaa drister mig til at haabe, at Sagen ang. samme yderst nødvendige Nybygning vel snart maa blive sat i Bevægelse igjen; nu har den hvilet i snart et Aar, .........Januar d.A. –

 

              Allerærb.

 

                   RMH.

 


[1] JMC: Frederik Lauritz Levy, 1851-1924, Malling-Hansens foretrukne arkitekt gennem mange år.

[2] JMC: Adolf Aron Baginsky, 1843-1918, en kendt tysk børnelæge med flere publikationer, blandt andet det værk Malling-Hansen her nævner, og hvis komplette titel er: ”Handbuch der Schulhygiene zum Gebrauch für Ärzte, Sanitätsbeamte, Lehrer, Schulvorstände und Techniker”, 1883, 2:vollständig umgearb. und vielfach verm.Aufl.
Værket blev også udsendt i et 3. oplag i 1898.

[3] JMC: Planen om at flytte Døvstummeinstituttet, eller dele af det, til Arresødal blev aldrig realiserede.

[4] JMC: Jeg tolker dette som at Malling-Hansen tog denne brevkladde frem næsten et år senere, da Wolfhagen var blevet udnævnt til direktør for Døvstummeinstitutterne (nov 1884) og Malling-Hansen ville sende ham baggrundsinformation angående sagen om nybygning/udflytning af instituttet. Det vil sige, at afslutningsdelen af skrivelsen er dateret 1 december 1884.

[5] JMC: Denne sætning er skrevet med blå farvepen


Det originale dokumentet.