1888. Delrapport fra Malling-Hansen til Wolfhagen 25 oktober.

Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890.
Georg Jørgensen, 1838-1905, betydningsfuld døvepædagog.
Emil Charles Thorvald Keller, 1835-1896, jurist og forstander. Foto: DKB.
Christian Keller, 1858-1934, dansk læge og en betydningsfuld skikkelse i dansk forsorg. Foto: DKB.
Just Adam Christian Tryde, 1834 – 1904, læge, hygiejniker. Foto: DKB.
Lars Dinesen, 1838-1915, fremtrædende dansk politiker. Foto: DKB.
Thomas Nielsen, 1838-1895, landstingspolitiker. Foto: DKB.
Friedrich Hermann Wolfhagen, 1818-1894, dansk jurist og embedsmand. Foto: DKB.

Udskrift og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Research: Christian Barnholdt. 

Illustrationer ved Sverre Avnskog.

 

I september 1888 nedsatte Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen – i daglig tale kaldt ”Kultusministeriet” – en kommission med opgave at foreslå foranstaltninger og planer med hensyn til døvstummes og mentalt handicappede døvstummes – dengang kaldt ”åndssvage” - undervisning og forsorg i Danmark. I kommissionen indgik Malling-Hansen, Georg Jørgensen, Emil Keller, direktør for de Kellerske Døvstummeanstalter, lægen Christian Keller, stadslæge Tryde, lægen C.E.N. Petit, revisor L. Dinesen og landstingsmedlem Thomas Nielsen. Malling-Hansen var sekretær og kammerherre Wolfhagen var kommissionens formand.

 

I kommissionens arbejde var RMH arbejdshesten og organisatoren, og det var han som formulerede alle rapporter. Allerede i oktober 1889 kunne kommissionen præsentere og trykke sin rapport med færdige forslag.

 

Se i øvrigt vor store artikel: ”Rasmus Malling-Hansen og Kommissionsrapporten fra oktober 1889”.

 

Nedenstående tekst er en transkribering af en håndskrevet rapport, fundet af Christian Barnholdt. Rapporten er underskrevet af både Malling-Hansen og Georg Jørgensen – naturligvis for at understrege at de to mænd var enige om forslagene – men håndskriften er Malling-Hansens.

 

 

Institut for uegentlig Døvstumme.

 

 

            Kommissionen angaaende Døvstumme- og Aandssvagesagens Ordning vedtog i sit forrige Møde, at det nuværende Institut for uegentlig Døvstumme bør drives af Staten, samt at det bør flyttes bort fra Kjøbenhavn, hvor der ifølge de indvundne Erfaringer ikke vil kunne vindes passende Plejehjem for de af Eleverne, der skulle indsættes under en del af Undervisningstiden.

 

            Som en Følge heraf blev der stillet den Opgave: - at anstille foreløbige Overvejelser angaaende Oprettelsen af et Saadant fra Kjøbenhavn indflyttet Institut for uegentlig Døvstumme.

 

Antal uegentlig døvstumme Børni Undervisningsalderen.

 

            Den første Opgave bliver da at undersøge, hvormange Elever et nyt Institut for uegentlig Døvstumme vil erholde.

 

            I det nuværende Institut for uegentlig Døvstumme[1] i Baldersgade er der 118 Elever; nogle af disse ere dog egentlig døvstumme. Desuden findes der i Anstalten for aandssløve Døvstumme i Meinungsgade 24 uegentlig Døvstumme.

 

            Disse 24 uegentlig døvstumme Børn ere efter 2,3,4, eller endnu flere Aars Undervisning paa Institutet for uegentlig Døvstumme blevne udskudte og overflyttede til Aandssløve-Anstalten.  Ved en eventuel Omordning ville alle lignende Børn ventelig blive betragtede som normalt begavede.  Paa de kgl. Døvst: Instituter i Kjøbenhavn og i Fredericia kjendes der Intet til en saadan Udskydning af de som normalt begavede indkaldte døvstumme Børn.

 

            Ifølge statistiske Undersøgelser, anstillede i Anledning af Oprettelsen af det Kgl: Døvst: Inst: i Fredericia, viste det sig den Gang (1879), og har det fremdeles senere vist sig, at Antallet af de uegentlig Døvstumme udgjør c. 1/3 af samtlige døvstumme Børn i Undervisningsalderen.  Der er for Tiden 78 Elever paa det Kgl. Døvst:Inst: i Kbhvn,  170 i Fredericia, 118 i Inst: for uegentlig Døvstumme, 52 paa Anstalten i Mejnungsgade og 6 i Frøken Mathisens Skolehjem, ialt 424 døvstumme Børn i Undervisningsalderen.

 

            I Henhold til de statistiske Oplysninger skulde altsaa en Tredjedel af disse 424 Børn, eller 141 Børn være uegentlig Døvstumme.  Som foran anført er dog Tallet for Tiden ikke saa stort, idet der mellem de 142 Børn (24 i Mejnungsgade og 118 i Baldersgade) findes nogle egentlig døvstumme.

 

            Som en Følge heraf maa det antages, at vi ved at benytte Tallet 141 som Udtryk for det Antal uegentlig Døvstumme, der i kommende Aar ville være i Undervisningsalderen, ikke have sat dette Tal for lavt.

 

             Disse 141 uegentlig døvstumme Børns Undervisningsforhold m:m: ville kunne ordnes paa forskjellig Maade, der vil stille forskjellige Fordringer til Oprettelsen af det nye Institut.  Vi skulle nævne 4 saadanne Maader:

 

1. Internat-Externatinstitut for 141 Børn.

 

Det nye Institut for uegentlig døvstumme Børn indrettes som Internat-Externat for c. 141 Børn. Kursus er som hidtil otteaarigt. De to yngste Aargange, c: 35 Elever, have deres Hjem (Kost, Pleje, Natteleje o.s.v.) paa Institutet;  Resten indsættes i Plejehjem. Det otteaarige Kursus vil, om der indkaldes aarligt til Institutet, bevirke en Tilgang af  17-18 Elever om Aaret; men da dette Elevantal er for stort for én Klasse, maa der dannes 16 Klasser, 2 Parallel-Klasser hvert Aar med 16 Skolestuer og 16 Lærere.  Hver Klasse faar saa 8-9 Elever, der er det Antal som i Tyskland og flere Lande anses for normalt for en Døvstumme-Klasse.  Ganske vist vilde Klasseantallet 16 kunne formindskes noget, dersom man kun hvert andet eller hvert tredje Aar indrettede Dobbelt-Klasser, og lempede Indkaldelserne herefter.

 

            Opførelse og Udstyr af en saadan Internat-Externat Bygning for c. 141 Børn  -  med Økonomilejlighed, Sovesale, Spisestue, Skolestuer, Arbejdssale, Kirkesal, Gymnastikhus, Boliger for Forstander, Lærere og Functionærer, samt Udenomslejlighed  m:m: vil blive meget kostbar. Da Opførelsen og Udstyr af det Kgl. Døvst.Inst. i Fredericia , der er Externat-Internat for 110 Børn, har for faa Aar siden kostet 222 000 Kr., vil den forlangte Nybygning m:v: til de 141 uegentlig Døvstumme ventelig komme til at koste c. 250 000 Kr:, om den i et og alt skal kunne tilfredsstille Nutidens Fordringer paa det pædagogiske og hygiejniske Omraade.

 

2. Externat-Internat for 123 Børn.

 

            Disse store Udgifter ville imidlertid kunne formindskes ganske betydeligt ved en anden Ordning, der tillige i pædagogisk Henseende kan have betydelige Fordele:

 

            Saafremt hvert Aars c. 18 nyindkaldte, uegentlig døvst. Børn optages paa en Forberedelsesklasse i det Kgl: Døvst: Inst: i Fredericia og interneres der i et Aar, saa ville en Anstalt for uegentlig Døvstumme kun have at rumme  141 – 18 = 123 Børn.  Da Børnene saa desuden efter Overflytning fra Fredericia strax ville kunne indsættes i Pleje, bortfalder paa det nye Institut den hele Øconomilejlighed, samt Spisestue og Sovesale m: m:  Der skal saa kun bygges en Skole , hvis fornemste Indhold vil være: Skolestuer, Arbejdssale, Kirkesal, Gymnastiksal, Forstander-, Lærer- og Functionærboliger.

 

            At Statens Udgifter til den aarlige Drift af Anstalterne ogsaa vil blive betydeligt mindre ved, at de 18 Børn optages i Fredericia-Institutets Internat, end om der skulde oprettes en særegen Øconomi for dem i det nye Institut for uegentlig Døvstumme, er selvfølgeligt.

 

            Ordningen vil imidlertid medføre, at det Kgl:Døvst:Inst: i Fredericia, der hidtil har interneret sine Elever i 2 Aar, maa – for at kunne optage de 18 uegentlig Døvstumme i Hjem og i Forberedelse ét Aar igjennem, indrette de dertil fornødne Lokaler, samt formindske de egentlig Døvstummes Ophold i Hjem paa Institutet til ét Aar. Men da Hensigten med de nyoptagne Børns Internering paa Institutet, den at gjøre dem i legemlig og aandelig Henseende skikkede til at udsættes i Plejehjem, væsentlig vil kunne naas efter ét Aars Forløb, vil der ikke herfra kunne hentes nogen afgjørende Modgrund mod nævnte Ordning.

 

            Tillige bør fremhæves, at en saadan Forskole paa det Kgl. Døvstumme-Institut i Fredericia, der foruden samtlige nyindkaldte egentlig Døvstumme, tillige omfattede alle nyindkaldte, uegentlig Døvstumme, paa den mest fuldkomne Maade vilde kunne regulere den aarlige Optagelse paa samtlige 3 vedkommende Døvstumme-Anstalter (det Kgl. Døvst: Inst: i Kbhvn, det Kgl:Døvst:Inst: i Fredericia og det nye Institut for uegentlig Døvstumme) – saaledes at Anstalternes Drift baade i pædagogisk og økonomisk Henseende kunde ske paa hensigtmæssigste Maade.

 

3. Externat-Institut for 102 Børn.

 

            Under Fastholdelse af den foran omtalte etaarige Forberedelsesskole for uegentlig Døvstumme paa det Kgl: Døvst:Inst: i Fredericia vil der kunne træffes endnu en Ordning, der betydeligt vil kunne formindske Omkostningerne til en Nybygning for uegentlig døvst: Børn.

 

            Den hidtil fastholdte Grændse mellem uegentlig og egentlig døvstumme Børn har ikke kunnet, og vil ikke kunne gjennemføres paa anden Maade, end at der altid vil være nogle Børn, der staa paa Grændsen mellem begge Arter Døvstumme, og altsaa lige godt vilde kunne henvises til et Institut for uegentlig Døvstumme som til et for egentlig Døvstumme.  Hidtil ere saadanne Grændse-Børn oftest blevne henviste til Institutet for uegentlig Døvstumme.

 

             Dersom nu denne Grændselinie mellem de nævnte to Afdelinger sænkes lidt, eller holdes lidt strængere end hidtil, saaledes at aarlig 3 Børn tidligere henvises til de egentlig Døvstumme, d.v.s. til de nuværende Kgl: Døvstumme-Instituter, saa vil denne Forøgelse paa de nævnte Instituter af den aarlige Elev-Tilgang kunne modtages uden at Elev-Antallet i Klasserne derfor bliver for stort, eller Pladsen i det Hele paa nævnte to Instituter for lille.

 

            Men en Formindskelse i Tilgangen til Institutet for uegentlig Døvstumme af c. 3 Børn om Aaret vilde i de 7 Skoleaar (Internering paa det K:Døvst:Inst: i Fredericia i ét Aar forudsat) formindske Elevantallet paa det nye Institut for uegentlig Døvstumme med 21 Børn.  Altsaa vilde Antallet af Elever paa sidstnævnte Institut nu blive 123 – 21 = 102 Børn.

 

            Herved vilde der vindes det ganske betydelige, at man i Stedet for de foran under Nr 2 nævnte 14 Parallelklasser, eller et lidt mindre Antal Klasser med uregelmæssige Indkaldelser, ikke behøvede mere end 7 Klasser og 7 Lærere, samt kun behøvede 7 Skolestuer paa det nye Institut for uegentlig Døvstumme. Hver Klasse vilde saa faa 102:7 = 14 á 15 Elever, et ikke for stort, snarere passende stort Antal Elever i hver Klasse, efter hvad der hidtil har vist sig paa det Kgl: Døvstumme-Institut i Fredericia.

 

             Et saadant Skole-Institut for c. 102 uegentlig døvstumme Børn vil ventelig kunne opføres fuldt tidssvarende for c. 100,000 Kr.

 

            Vi ere altsaa nu ved den sidstnævnte Ordning komne fra en Byggeudgift  paa 250 000 Kr. ned til en Byggeudgift af c. 100 000 Kr:, ligesom ogsaa den aarlige Drift af Institutet er bleven reduceret, og vi have tillige vundet, synes det, en i pædagogisk Henseende heldigere Ordning.

 

4. Externat-Internat i Fredericia for 102 Børn.

 

            En yderligere Besparelse ved Opførelse af en Nybygning for uegentlig Døvstumme vil kunne naas ved at anbringe Institutet i Fredericia.  Der vil derved kunne spares Udgifterne til en Kirkesal og til en Gymnastiksal, da det nye Institut vil kunne benytte disse Lokaliteter paa det Kgl: Døvst:Inst: i Fredericia.

 

             Byggeudgifterne vilde herved formentlig kunne bringes ned fra c: 100 000 Kr. til c: 80 000 Kr. – Desuden vilde den aarlige Drift af det nye Externat-Institut for 102 Elever eventuelt kunne formindskes paa Grund af Nærheden mellem de omtalte 2 Instituter, idet til Expl: det hele Regnskabsvæsen, Indkjøb og Syning af Beklædningsgjenstande m:m: kunde henvises til det ene af Instituterne.

 

 

_____________

 

 

            Vi antage, at Valget mellem de foran anførte Ordninger væsentlig vil komme til at komme til at angaa de to under Nr. 3 og 4 anførte, d.v.s. Nr. 3 alene, eller Nr. 3 og 4 tilsammen.

 

             Til Fordel for at anbringe den nye Skole for uegentlig Døvstumme i Fredericia taler de foran anførte pekuniære Grunde. – Endvidere kan bemærkes, at Byraadet i Fredericia vil tilbyde gratis Byggeplads paa tre forskjellige Steder.  Den ene af disse Pladser ligger umiddelbart op til det nuværende Instituts (Hoved-Institutet) Grund.  I Henhold til anstillede Undersøgelser kan ogsaa oplyses, at der vil være et rigeligt Antal passende Plejehjem for de c. 102 uegentlig døvstumme Børn i Fredericia.

 

             Imod at bygge det nye Institut i Fredericia kan anføres det, at de konfirmerede døvstumme Børn ville være tilbøjelige til at søge deres Erhverv i Nærheden af deres Plejeforældre. Der vilde herved maaske efterhaanden kunne danne sig en Koloni af ældre Døvstumme i Fredericia, medens det maa anses for hensigtsmæssigere, at de konfirmerede Døvstumme spredes rundt om i Landet i Nærheden af deres egentlige Hjemstavn. Fra Institutets Bestyrelses Side vil der dog kunne gjøres meget til Forhindring af det her befrygtede.

 

 

________________

 

 

            Saafremt man skulde vælge at bygge det nye Externat-Institut for c. 102 Børn et andet Sted end i Fredericia, vil der være Valg imellem et ikke ringe Antal Kjøbstæder her i Landet.  Som saadanne passende Steder er der i Kommissionen bleven nævnt Silkeborg og Vejle.

 

            De væsentligste Betingelser, der maa stilles ved Valget ere:  - 1) at vedkommende By maa kunne yde et tilstrækkelig stort Udvalg af passende, velbekjendte og let kontrollerbare Plejehjem, der maa være beliggende i en ikke for stor Afstand fra institutet;  2) at Byen har nemme Forbindelses-Veje med Størstedelen af Landet;  3) at den ligger i Nærheden af Hav eller Sø for Elev-Badningens Skyld;  4) at den er i Besiddelse af et større Antal forskjellige Værksteder, Fabrikker, Samlinger m.m., der kunne byde Børnene et rigt Anskuelses-, Aandsudviklings- og Sprogudviklingsmateriale;  og endelig -  5) at Institutet har en sund Beliggenhed.

 

 

Kjøbenhavn den 25.October 1888.

 

Allerærbødigst

 

Georg Jørgensen         R. Malling-Hansen

 

 

 

 

 

 

Til Formanden i Kommssionen for Døvstumme- og Aandssvagesagen,Højvelbaarne Hr: Kammerherre Wolfhagen. Storkors af Db: og Dbm: p.p., Direktør for de Kgl: Døvstumme-Instituter. 

 

 


[1] RMH: Ifølge den bestaaende Ordning indkaldes alle uegentlig døvstumme Børn til Institutet i Baldersgade, alle egentlig døvstumme til det Kgl. Døvstummeinstitut i Fredericia. De Børn, som ikke med tilstrækkelig Fordel kunne oplæres efter Talemethoden, overflyttes efter et Aars Prøve og Forberedelse  til det Kgl. Døvst.Institut i Kjøbenhavn. Alle aandssløve Døvstumme indkaldes til Anstalten i Meinungsgade. Paa Instituterne i Baldersgade og i Fredericia undervises efter Talemethoden; paa det Kgl: Døvst: inst. i Kbhvn og i Anstalten i Meinungsgade (de Aandssløve) undervises efter Tegnmethoden.