Nationaltidende 1891.08.08 (anden udgave), Artikkel av Georg Jørgensen.

Gjennom søk etter den sveitsiske døveskolen i Riehen og direktør Arnold, kom jeg over en lang rekke plansjer med bilder fra den sveitsiske døvstummehistorien. Jeg syntes å dra kjensel på en av de avbildede personene, og jammen viste det seg ved nærmere ettersyn å være Georg Jørgensen. Det er ikke så lett å tyde påskriften på bildet, men man gjenkjenner i alle fall Jørgensens navn. Kanskje er det et bilde fra hans besøk i Sveits i 1874? Foto: Schweizerisches Sozialarchiv.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Kommentarer og illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Jørgen Georg Jørgensen, 1838-1905, dimitteredes fra Jonstrup i 1857 og blev den 1 august samme år ansat som lærer ved det kgl. Døvstummeinstitut i København. Han forblev på denne post indtil 31 marts 1881. Hans indtryk fra studiebesøg ved schweiziske og tyske døvstummeanstalter i 1874 gjorde J. til en nærmest fanatisk tilhænger af talemetoden i den rendyrkede form, som udelukkede al brug af tegn eller gebærder (så langt gik ikke engang Johan Keller).

 

Forslaget om oprettelsen af Fredericia-instituttet var imidlertid Rasmus Malling-Hansens værk, og det var også på hans stærke anbefaling, at ministeriet valgte Georg Jørgensen til instituttets første forstander (fra 1 april 1881).

 

Til yderligere belysning af tale- respektive tegn-metoden i døvstummeundervisningen henvises til Sverre Avnskogs udmærkede artikel: ”Ettertidens dom over talemetoden – en skandale i dansk undervisningshistorie” samt Sverres kommentarer til ”Forstander Georg Jørgensens tale ved åpningsceremonien for Institutet i Fredericia” (Berlingske Tidende 1882.07.03).

 

Nedenstående følger her en fuldstændig transkribering af Jørgensens tale ved skoleårets afslutning, den 20 juli 1891. Han brugte talen som et middel for at slå på tromme for talemetodens fortræffeligheder. Men desværre faldt han også for fristelsen til at promovere og hylde sin egen pædagogiske indsats og til at – omvendt – totalt desavouere de mange døvstummelærere som foretrak at bruge tegnmetoden.

 

Denne tale fik Fritz August Bech til at reagere med et modindlæg, publiceret af Nationaltidende den 13 august 1891, som vi også har transkriberet og kommenteret.


SA: Fritz Augusts motinnlegg avstedkom en lengre debatt om saken, og også den nye forstanderen ved døvstummeinstituttet i København, Rasmus Malling-Hansens svoger, Frederik Heiberg lot seg friste til å uttale seg i sakens anledning.

 

JMC: Da Georg Jørgensen måtte afgå på grund af sygdom i 1904, besluttede ministeriet at dele forstanderansvaret i to dele. Det blev da Fritz August Bechs lod at overtage den tidligere A-afdeling, nu kaldt ’den kgl. Døvstummeskole i Fredericia’, medens Hjalmar Keller overtog den tidligere B-afdeling, nu under navnet ’det kgl. Døvstummeinstitut i Fredericia’.

 

SA: Bechs senere uttalelser vedrørende talemetoden kontra tegnmetoden avslører at han kuroiøst nok, skiftet standpunkt med årene, og ble en svoren tilhenger av talemetoden. Vi kan kanskje anta at han ble påvirket av det miljøet han møtte ved døvstummeskolene i Fredericia, der talemetoden var den eneste aksepterte.


Det Kongelige Døvstummeinstituttet i Fredericia.

Døvstummesagen.

    

     Tale holdt ved Skoleaarets Afslutning paa det kgl. Døvstummeinstitut i Fredericia den 20. Juli 1891 af Forstander Georg Jørgensen.

 

                  ________________

 

     Der er atter gaaet et Aar, og for tredie Gang udsende vi et Hold Elever, som ude i Verden ved egne Kræfter og ved de Evner, Enhver er i Besiddelse af, skulle fortjene til Livets Ophold. Naar vi nu se tilbage paa det forløbne Aar, da maa vi sige, at Herrens Velsignelse har hvilet over vor Gjerning. Ikke er det ved egne Kræfter, at vi naaede det Maal, som vi have naaet; men Kraften og Styrken er kommen ovenfra, og ham der har hjulpet og styrket os, ham alene bringe vi vor Tak.

 

     Naar nu et Hold Elever forlader Anstalten, ligger det Spørgsmaal nær: ”Ere disse Børn nu udrustede med saa mange Kundskaber og saa megen Kjendskab til Sproget, at de kunne bane sig en Vei ude i Verden, eller kunne de, hvis de vare underviste efter en anden Metode, have naaet et høiere Udviklingstrin, saa at der derved vare blevne satte i Stand til bedre og lettere at optage Kampen for Tilværelsen?”

 

    Det første Spørgsmaal maa jeg besvare med et absolut ”Ja” under Forudsætning af, at de Elever, som afgaa fra Anstalten, komme til at leve under saadanne Forhold, at det bliver dem muligt at udvikle det Sprogstof og de Færdigheder, som de ved deres Afgang fra Institutet vare i Besiddelse af. Det andet Spørgsmaal maa jeg besvare med et absolut ”Nej”. Der gives for Øieblikket ingen Fremgangsmaade, ingen Methode, som vilde have bragt Børnene videre frem i aandelig og sproglig Henseende end den Methode, som er anvendt her paa Anstalten. Det maatte maaske være mig tilladt at begrunde disse mine Udtalelser, men skal jeg dette, da er det nødvendigt, at jeg fremdrager forskjellige Momenter, belyste ved den Udvikling, som Døvstummeundervisningen har gjennemgaaet i de sidste 15-20 Aar.

 

     Hvad forstaaes der ved en Døvstum? Det er et Mennske, der fra Fødselen har været døv eller i de nærmest efter Fødselen paafølgende Aar har mistet Høreevnen. Det kan ogsaa være et Menneske, der har havt saa ringe Hørelse, at han ikke som Barn gjennem Øret har været i Stand til at tilegne sig vort Lydsprog.

 

     Normale Mennesker tænke sjældent over, hvor stort et Gode de have havt i Høreevnen, som muliggjorde for dem, at de allerede som smaa Børn kunde tilegne sig et Sprog, hvorved de bleve satte i Stand til at udtrykke deres Tanker, Ønsker og Begjæringer. Uden mindste Anstrængelse er det normale Menneske kommet ind i Sprogets Bygning, Former og Udtryksmaader. Vi Døvstummelærere vide, hvor stort et Gode det er at kunne tilegne sig Modersmaalet paa en saa let Maade, ja det er meget muligt, at det lille normale Barn i de første 7-8 Leveaar, uden selv at gjøre noget derfor, i Virkeligheden lærer mere end i mange, mange af de paafølgende Aar. Enhver, der har Hørelse, han takke derfor Gud for denne store Naadegave. Den Døvstumme derimod vokser op uden at staa i Forbindelse med Omverdenen gjennem Hørelsen; han har ikke noget Sprog, kjender intet Ord, ingen Ordlyd, hvorved han kan udtrykke sine Tanker, kun gjennem Miner og Gebærder kan han gjøre sig forstaaelig. Hovedopgaven for Døvstummeundervisningen er derfor at finde en Fremgangsmaade, der paa den fyldigste Maade kan føre Barnet ind i Modersmaalet og tillige paa den bedste Maade kan sætte ham i Stand til at meddele sig til Omverdenen.

 

     Da man i Slutningen af forrige Aarhundrede begyndte at oprette Skoler for Døvstumme, tænkte man sig, at den bedste Maade, hvorpaa man kunde føre disse ind i vort Sprog, maatte være den at benytte den Døvstummes Gebærder og udvikle disse til et Tegnsprog. Hele Undervisningen hvilede da paa Tegnsproget, og ved dette og igjennem dette fik den Døvstumme Skriftsproget. Tegnsproget er imidlertid et fattigt Sprog. Det er ikke som vort Talesprog udviklet gjennem Aartusinder, og der et langtfra, at Tegnsproget kan udtrykke alt, hvad vort Tale- og Skriftsprog kan udtrykke. Ja var det saaledes, at Menneskeslægten aldrig havde havt Evnen til at udtrykke sig mundtlig, men alene havde været henvist til Tegn og Gebærder, da er der ikke Spørgsmaal om, at Tegnsproget ligesom vort Lydsprog gjennem Aartusinder havde udviklet sig saaledes, at man nu ved Hjælp af dette endog kunde gjengive de fineste Nuancer i vort Sprog. En saadan Udvikling har imidlertid ikke fundet Sted, og de Døvstummes Tegnsprog er derfor den Dag i Dag kun et saare fattigt Sprog.

 

     I de allersidste Aar have vi Døvstummelærere imidlertid gjort den Erfaring, at Tegnsprogets Benyttelse ved Oplærelsen i Skoletiden endog har været til Skade for Elevernes Tilegnelse af Modersmaalet. Her kan jeg tale af Erfaring, jeg har selv været Lærer ved et Tegninstitut. Vi tænkte den Gang, at naar den Døvstumme i sit Tegnsprog kunde oversætte noget trykt eller skrevet, saa havde han ogsaa en virkelig og sand Opfattelse af Betydningen heraf. Dette var imidlertid en sørgelig Vildfarelse.


Døvstummeinstituttet i Riehen i Sveits, som Georg Jørgensen besøkte i 1874, et besøk som gjorde Jørgensen til en nærmest fanatisk tilhenger av talemetoden. Visste Jørgensen at dette døvstummeinstituttet kun tok inn de aller mest begavede døvstumme? Ettertiden har vist at talemetoden fungerte svært dårlig for de aller fleste døvstumme. Nåtidens pedagogiske forskere har kalt innføringen av metoden for en skandale i dansk undervisningshistorie. Foto: Schweizerisches Sozialarchiv.
Wilhelm Daniel Arnold, 1810-1879, direktør ved døvstummeinstituttet i Riehen i Sveits. Foto: Schweizerisches Sozialarchiv.

     I 1874 kom jeg til Sveits til den lille Døvstummeanstalt i Riehen. Den lededes af den gamle elskelige Direktør Arnold[1]. Siden 1857 havde jeg været Døvstummelærer; men hvad jeg her fik at se, havde jeg aldrig før tænkt mig muligt. Det kom til at staa klart for mig, at hvad jeg før havde kaldt Døvstummeundervisning, var næsten ikke værd at nævne som saadan. Under mit Ophold her lærte jeg i en Maaned mere, end jeg havde lært i de 17 Aar, jeg havde været Lærer for Døvstumme. At Betydningen af det gamle Ord: ”Ingen kan tjene to Herrer” ogsaa gælder for os, hvem de Døvstummes Oplærelse er betroet, kom jeg hertil at sande og forstaa. Hvilket Arbeide blev ikke her udført, fra den tidlige Morgen til den sildige aften vare Lærerne og Lærerinderne om Børnene. Hvilken Kjærlighed blev der ikke udvist her ligeoverfor de Børn, som vare optagne i Anstalten, og hvilken Kjærlighed fandtes der ikke hos alle Funktionærerne til selve Døvstummesagen. Her saae jeg for første Gang, hvad den rene Talemethode kan bringe det til. Eleverne stod her med Hensyn til Kundskaber og med Hensyn til Evne til at udtrykke sig mundtlig og skriftlig langt over, hvad jeg havde seet i andre Døvstummeinstituter, baade ude og hjemme. Den rene Talemethode bortkaster al Benyttelse af Tegnsproget ved Oplærelse af Eleverne. Ord forklares ved Ord og ikke ved Hjælp af Tegn. Som Meddelelsesmiddel benytter Eleven det mundtlige Ord og gjennem Øiet opfatter han af Læbernes og Mundens Bevægelser, hvad Læreren sige til ham. I Modsætning hertil bruges ved Ikke-Taleskoler Haandalfabetet som Meddelelsesmiddel. Det seer meget kunstigt ud, naar saaledes den Døvstumme eller Læreren taler med Fingrene, og der er Mange, som tro, at naar man blot kan Haandalfabetet, saakan man sagtens tale med en Døvstum. Man maa imidlertid huske paa, at Haandalfabetet kun er Bogstavbetegnelser, og at en Samtale i Fingersproget kun er en Bogstavering i Luften. Har den Døvstumme ikke Kjendskab til Sproget og dets Former, nytter det ikke, at man taler til ham med Fingrene, man kunde lige saa godt tiltale en Mur og vente Svar af den. Det, som det først og sidst kommer an paa, er at bibringe den Døvstumme Kjendskab til vort Sprog, til alle dets Benævnelser og Former, og den rene Talemethode er den Fremgangsmaade, der til Dato har givet de bedste Resultater i saa Henseende.

 

     Da Meddelelsesmidlet mellem Lærer og Elev er den mundtlige Tale, kunde man opkaste det Spørgsmaal: ”Er det da muligt for det døvstumme Barn af Læbernes og Mundens Bevægelser at se, hvad en anden siger?”  Det synes ganske vist noget mærkværdigt; men muligt er det. Det gaar den ikke Hørende paa samme Maade som den Hørende, Synet og Hørelsen udvikles saaledes, at man igjennem det Enkelte opfatter det Hele. Man maa ikke tro, at vi Hørende, naar vi deltage i en Samtale i Virkeligheden lægge Mærke til hver Lyd, hvert Ord, der bliver udtalt. Øret opfatter hovedsagelig kun de Lyde, som have Betydning for Forstaaelsen, de andre Lyde gaa omtrent sporløst forbi vort Øre. Saaledes gaar det ogsaa med den Døvstumme, der Aar for Aar faaer Øvelse i Aflæsning, denne kommer mere og mere til at mærke sig bestemte Ord i de Sætninger, som udtales, Tanken vækkes, og en Forstaaelse bliver mulig. Heri ligger Muligheden for, at Aflæsningsfærdigheden kan blive større og større, paa samme Maade som Ørets Opfattelse bliver bedre og bedre, efterhaanden som det normale Barn vokse op og mere og mere kommer i Berøring med Omverdenen. Tal derfor til de Elever, som afgaa fra Anstalten, tal langsomt og tydelig, men paa naturlig Maade og ikke med forvrænget Mund; tal ikke i enkelte Ord, et enkelt Ord er ofte vanskeligere at aflæse en en hel Sætning, tal derimod i hele Sætninger og lad den ene Sætning forklare den anden, det skal ikke vare længe, før den Døvstumme vænner sig til dine Mundbevægelser, og du har faaet det bedste Meddelelsesmiddel, man har, nemlig Talen.

 

     Vi sende nu et Hold Elever ud, og Spørgsmaalet bliver da: ”Havde disse opnaaet nogen Færdighed i at kunne aflæse andre Tale?”  Jeg maa da svare, at Meddelelsen har været mundtlig Tale saavel fra Lærerens som fra Elevens Side, og at Eleven har opfattet Lærerens Tale ved Hjælp af Synet. Det har altsaa været muligt at skaffe et Meddelelsesmiddel, dette er noget faktisk, Sandheden heraf lader sig ikke benægte, saaledes forholder det sig ikke. Det gjældere om, at det mere og mere kommer til Kundskab for Alle, at der kun udfordres lildt Kjærlighed, lidt Taalmodighed og lidt Omtanke, saa vil det ikke vare længe, før Andre, naar de bruge en tydelig og langsom Udtale og lette Sprogformer, ved Hjælp af Talen kunne sætte sig i Forstaaelse med den Elev, der har forladt Anstalten ligesaa godt som Læreren tidligere. Og hvilken Betydning har dette ikke for den Døvstummes videre Udvikling, at han kan træffe Mennesker, som ville tale med ham? Hans Ordforraad forøges, Kjendskabet til Sprogets Former udvikles, og igjennem det forøgede Sprogforraad bliver Aflæsningsfærdigheden større og større. Jeg kan derfor ikke undlade at paaminde Eder, Forældre og Søskende, paaminde Eder, Slægtninge, Værger og Venner af Børnene, holder ikke op med at tale med Eleverne, som nu forlade denne Opdragelsesanstalt, taber ikke Taalmodigheden, det skal snart vise sig, at Eders Forsøg skal krones med Held. Her fordres intet Kjendskab til Fingersproget, det er kun din Mund, du skal bruge; dette er ikke vanskeligt, deri har du Øvelse nok; men det er dit Hjærte, som skal give Dig Kraften til at hengive Dig til et Arbeide, som maaske ikke interesserer Dig den første Gang. Siden 1807 har Tegninstitutet i Kjøbenhavn Aar for Aar udsendt Elever, der brugte Fingersproget som Meddelelsesmiddel. Det er mange Aar siden, og dog er det et forsvindende lille Antal af normale Mennesker, der have villet lære at benytte Fingrene som Meddelelsesmiddel. For os Døvstummelærere er det et Haab, nu da Meddelelsesmidlet mellem Normale og Døvstumme er blevet lettere end før, at Flere og Flere ville give sig af med de Døvstumme, den eneste Maade, hvorved disse i aandelig og sproglig Henseende Aar for Aar kunne udvikle sig.

 

    Der gives rigtignok Mennesker, som mene, at de Døvstummes Tale er saa mangelfuld og saa ilde at høre paa, at man absolut maa blive nervøs, hvis man i længere Tid skal høre paa deres Udtalelser. Saadanne Ytringer sige ikke Meget, det Eneste, de sige, er dette, at disse Mennesker i Virkeligheden mangle den rette Kjærlighed til deres mindre heldig stillede Medmennesker. Havde de, som tale saaledes, selv døvstumme Børn, saa bleve de sikkert ikke nervøse, naar deres eget Kjød og Blod i Talen fandt Udtryk for Ønsker og Begjæringer. Den Døvstummes Tale er ganske sikkert mangelfuld, men den bliver bdre og bedre og mere velklingende jo større Kjendskabet til vort Sprog bliver hos ham. Derfor gjælder det om, at den Døvstumme, der forlader Anstalten, kan komme under saadanne Forhold, at han kan udvikle sig Aar for Aar. Hvorledes gaar det ikke en Fremmed, som kommer til et Land, hvis Sprog han ikke har videre Kjendskab til? Hans Tale er stammende og hakkende; lærer han derimod Sproget nærmere at kjende, bliver Talen lettere og mere flydende.


Dette bildet fra 1907 skal vise daværende forstander Hjalmar Keller ved Døvstummeinstituttet i Fredericia som driver trening i leppeavlesning med elevene. Utfra elevenes alder, må vi kanskje anta at dette bildet er fra de såkalte efterskolene for voksne døvstumme.

     Det var i Aaret 1889, at vi udsendte det første Hold Elever, og igjennem de afgaaede Elever, som siden den Tid have besøgt os, har det tydelig viist sig, hvilken Betydning det har for deres Udvikling, naar de enkeltvis blive anbragte til Oplærelse i den Livsstilling, som de have valgt til deres senere Erhverv. Vi have været glade ved alle de Elever, som have gjæstet os, de vare ikke gaaede tilbage, men derimod fremad, deres Tale var god og deres Aflæsningsfærdighed upaaklagelig. Flere af dem have endog gjort ualmindelig god Fremgang baade i aandelig og i sproglig Henseende.

 

     Dog vil det ikke feile, vi ville ogsaa her komme til at gjøre mindre gode Erfaringer. Den Tid vil nok komme, da man vil sige, at Elever fra Fredericiainstitutet have glemt deres Tale og Aflæsning. Saadanne Erfaringer skulle dog ikke knække vort Haab om, at den Fremgangsmaade, vi bruge, er den eneste rigtige. Det skal fra dette Sted udtales, at trindt om i Landet er der mange Farer, som true de Elever, der nu have lært at udtrykke sig mundtlig. Man maa ikke glemme, at de fleste Døvstumme til Dato ere blevne underviste efter Tegnmethoden og derfor kun bruge Tegn og Haandalfabetet, naar de tale med deres Lidelsesfæller. Det vil ikke kunne undgaaes, at mange af de fra dette Institut afgaaede Elever vill træffe sammen med Døvstumme, der ere udgaaede fra et Tegninstitut. Der vil blive afsluttet Venskabsforbindelser, og vore Elever ville blive tvungne til at lære Haandalfabetet, hvilket jo langtfra vil være til Gavn for dem. Imidlertid er det vort Haab, at den Tid dog vil komme en Gang, da de fleste af Landets Døvstumme have faaet deres Oplærelse paa Taleinstituter og paa Grund af den Maade, hvorpaa disse da ere blevne oplærte, Fristelsen for de Unge til at aflægge Talen og Aflæsningen ikke blive saa stor, som den er for nærværende Tid. Det skal ogsaa fra dette Sted udtales, at det ikke vil være til Gavn for de fra Taleskolerne afgaaede Elever, hvis disse anbringes i Arbeidshjem for Døvstumme; saadanne Kolonier for Døvstumme kan jeg for min Part kun betragte som Fordærvelsesanstalter. De døvstumme Elever, som udgaa fra Taleskolerne, skulle enkeltvis anbringes i Familier til Uddannelse i praktiske Færdigheder.

 

     Der er ogsaa en Fare, som truer Taleinstituterne fra en anden Kant. Der gives endnu Fagmænd, som trække paa Skuldrene, naar de Døvstummes Tale og Aflæsningsfærdighed omtales. Disse Fagmænds Mening tillægger jeg imidlertid ikke stor Vægt. Jeg har en Gang havt de samme Anskuelser; det var den Gang, da jeg selv var Lærer ved et Tegninstitut, men jeg skammer mig ikke ved at udtale, at mit Kjendskab til Døvstummeundervisningen den Gang i Virkeligheden var saare ringe. Endelig vil jeg ikke undlade at omtale, at man i den allersidste Tid har fremdraget Udtalelser fra selve de Døvstumme i Tydskland, det Sted, hvor man mest energisk har arbeidet for Talemethodens Fremgang. Disse Udtalelser skulle bevise, at man maaske allerede her i Landet var kommen saa vidt, at man underviste for mange pCt. efter Talemethoden. Her maa jeg imidlertid fremhæve, at man indenfor Tydskland i den samme Anstalt underviser alle Slags Døvstumme, uegentlige og egentlige, bedre begavede og mindre begavede. Dette foraarsager, at Undervisningen ikke kommer de Elever til Gode, som af Naturen ere stedmoderligt behandlede; disse Elever forlade Anstalterne med et Minimum af Kundskaber, der er under al Kritik. Antager Tydskland ikke Fordelingsprincippet, vil dette Land snart blive distanceret af andre Lande.

 

     De Døvstummes Tale- og Aflæsningsfærdighed behøver ikke at stagnere med Skoleaarenes Afslutning. Den kan derimod Aar for Aar blive større og større, naar Børnene efter Konfirmationen anbringes enkeltvis i Familier til Oplærelse i praktisk Færdighed. Dette skal gjentages og gjentages, for at det kan blive bekjendt rundt om i Landet, ja, det skal endog bruges til Almenhedens Kundskab, at hvis disse Børn ikke senere udvikle sig til det, de kunde have udviklet sig til, da er Skylden ikke deres, men denne maa søges i de uheldige Forhold, hvorunder de have levet, efter at de have forladt Anstalten.

 

 -----------

 

 


[1] JMC: Jeg har ikke fundet mange fakta om Arnold; hans fulde navn var Wilhelm Daniel Arnold, 1810-1879. På den tyske Wikipedia og via den tyske Google – billeder kan man finde nogle få billeder af anstalten og af Arnold. Jeg fandt dog en tysk artikel, som fortalte at Arnold var nøje med to ting: dels at ingen elever i hans anstalt måtte være under normal begavelse,- ja de skulle snarere være godt begavede - , og dels at han insisterede på at selv oplære og videreuddanne alle de lærerkræfter, der blev accepterede som lærere ved Riehen-Instituttet. Disse to forudsætninger har helt sikkert spillet en central rolle for den succé instituttet havde at fremvise.


Den originale artikkelen.