Ekstractbogen 1865: Malling-Hansens notater om skrivelser angående direktørs- og forstanderposten.

Foto av Rasmus Malling-Hansen fra 1861. Bildet er fra etterkommernes store samling av fotografier og dokumenter vedrørende RMH og resten av slekten. Foto: Privat.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Det Kongelige Døvstumme-Institut i København førte – i lighed alle andre statslige myndigheder og institutioner – en såkaldt Extractbog, hvori forstanderen, eller hans stedfortræder, noterede modtagelsen og indholdet af alle indkomne vigtige skrivelser. Denne extractbog er en aldeles udmærket kilde til dokumentation af betydningsfulde hændelser og omstændigheder i Malling-Hansens virke. Fra og med foråret 1865 skifter håndskriften i Extractbogen, og vi ser at det nu er Rasmus Malling-Hansen som fører pennen.

 

Herunder bringes nogle vigtige notater fra 1865 – det år RMH blev konstitueret som forstander, førstelærer og præst og senere officielt ansat af ministeriet for kirke, undervisningsvæsen og kultur.

 

Notat nr 26, fra Ministeriet den 2/3 1865:

 

Forstanderen, der er bleven kaldet til Sognepræst i Kjeldby, constitueres til at vedblive som Forstander ved instituttet indtil Udgangen af Mai. Laveste Forstandergage. Honorar til en Skriver bortfalder.

 

Notat nr 65, fra Ministeriet den 10/3:

 

Meddeles Hr. Geheime Etatsraad Trap, Com. Af Danb. Og Danb.mand, at hans Majestæt Kongen bifalder at han beskikkes til Directeur for det Kgl. Døvst.Inst.
I Kraft heraf beskikkes Geheime Etatsraaden til Directeur for det K.D.I. fra den Tid, da Prof. Heiberg fratræder sin Stilling ved Instituttet.[1]

 

Notat nr 69, fra Ministeriet den 29/5:

 

Hr. Geheime-Etatsraad Trap[2] anmodes fra Juni Maaneds Begyndelse at overtage Posten som Directeur for det Kongl. Døvst.Inst. og, i Lighed med, hvad der paalægges ved allerhøieste Resolution af 18. jan. 1823, at drage omsorg for Institutets Tarv; særligen at have Opmærksomheden henvendt paa Institutets Regnskabsvæsen, paasee, at de aarlige Budgetter nøie overholdes (af hvilke en Gjenpart følger). Endvidere meddeles, at der er anvist til Udbetaling til Institutets Forstander 5000 Rdl. Til løbende Udgifter i April Qvartal.


Direktør ved Døvstummeinstituttet i København og senere ved Fredericia, Jens Peter Trap, 1810-1885.
RMHs forgjenger som forstander, hans svigerfar Søren Johan Heiberg, 1810-1871. Copyright: DKB.
Alle danske embedsmenn måtte avgi en troskapsed til kongen. Christian IX var konge fra 1863 til 1906. Foto: Ullstein Bild.

Notat nr. 71, fra Ministeriet den 31/5:

 

Meddeles at forhenværende Forstander for Døvst. Inst. I Slesvig, Cand. Phil. H.R.M.J. Hansen er constitueret til Forstander og første Lærer ved det K.D.I i Kbhn fra 1 Juni, foreløbig med en gage af 100 Rdlr om Maaneden.

 

Notat nr. 72, fra Ministeriet den 31/5:

 

Meddeles til Directeuren, at forhenværende Forstander for det Kgl. Døvst. Inst. I Slesvig Cand. Phil. Hansen er constitueret til Forstander og 1e Lærer ved det Kgl.Døvst. Inst. I Kbhvn; anmoder Directeuren at overveie hvorvidt der maatte være Anledning til at bevirke nogen Forandring i Gageforholdene ved Institut., samt hvorvidt Forstanderen bør stille Kaution.

 

Notat nr. 110, fra Ministeriet den 27/9:

 

Meddeles at Hans Majestæt Kongen allernaadigst har beskikket forhenværende Forstander for Døvst.Inst. i Slesvig, Cand.Theol. Hans Rasmus Malling Johan Hansen til Forstander og Første Lærer samt Præst ved det K.D.I. i Kjøbhvn, under 4 d.M. -
Den vedlagte Edsformular[3] skal udfyldes af Forstanderen og indsendes til Minist.
Bestallingen skal indløses paa Amtsstuen[4] imod et Gebyr af 138 Rdl.

 


[1] JMC: I sine erindringer, ”Fra Fire Kongers Tid” (udgivet først i 1966-67!) kommenterer Trap denne udnævnelse på følgende måde (Bind III, 1865, s.47):  ”Den 3die Marts indtraadte jeg i min combinerede post som Directeur for det Kongelige Døvstumme-Institut og som Formand for Bestyrelsen af det Kongelige Blinde-Institut.  Det er en Honneurpost uden Gage – tværtimod med Udgifter, thi man kommer ikke i Berøring med saamange Ulykkelige uden, at Haanden jo imellem maa gribe i Lommen. Jeg var alt forinden indtraadt som Formand i Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed, om hvilket dette en mere gjælder, snere blev jeg Formand i Tilsynscommissionen for det Kellerske Institut for uegentlig Døvstumme, der undervises efter Talemethoden. Det Hele udgjorde en Stilling, som i ikke ringe Grad optog og endnu optager min Tid. Jeg tilføier ved at læse dette den 31te januar 1880, at jeg nu ogsaa er designeret til at have Tilsyn med Anstalten under Keller for uhelbredelige Aandssvage syd for Valby og at være Directeur for Anstalten for Døvstumme efter Talemethoden i Fredericia.”

[2] JMC: I Traps erindringer fra 1865 skriver han derom følgende (s.55): ”Da jeg overtog Posten som Directeur for Døvstumme- og Blinde-Instituterne havde jeg betinget mig at maatte foretage en Reise til Udlandet for at gjøre mig bekjendt med nogle af de betydeligste Anstalter i den Retning. Jeg havde tilvisse et utile dulci for Øie. Jeg ledsagedes af Cand. Juris Chr. Møller, en Søn af min Ven lægen Dr. Møller i Randers, en velinstrueret ung Mand”. Derefter fortæller han om en længere rejse som bl.a. gik til Dresden for at besøge blindeinstituttet; til Wien (blindeinstituttet), Venedig, Lausanne (Blindeinstituttet), Zûrich (Døvstumme- og Blindeinstituttet) og Leipzig (Døvstummeinstituttet).

[3] JMC: På den tid skulle en embedsmand svære en troskabsed til Kongen og gå ed på at han ville følge grundloven af 1849 (senere revideret i 1866).

[4] JMC: Amt-stue, eller amtsstue, var et kontor styret af en amtsforvalter. Amt er en betegnelse for en administrativ inddeling og forvaltning af landet, indført i 1662 og gældende frem til 2007, da amterne blev erstattet af de større regioner. På Malling-Hansens tid var Danmark inddelt i 24 amter, og det kgl. Døvstumme-Institut tilhørte Københavns Amt. Amterne var at betragte som det sekundære lag i administrationen, hvor ministerierne var det øverste, primære, niveau.


Det originale dokumentet, avfotografert av Jørgen Malling Christensen.