Malling-Hansens argumentation for ansættelse af en skriver (1)

Friederich Hermann Wolfhagen, 1818-1894.
Søren Johan Heiberg, 1810-1871. Foto: Heiberg-museet.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

I efteråret 1887 satte Malling-Hansens chef, Friedrich Hermann Wolfhagen, spørgsmålstegn ved, om forstanderen for det Kgl Døvstummeinstitut i København skulle have fortsat ret til at have en skriver (assistent) ansat. Allerede i 1861 var en skriver blevet ansat som hjælp til forstander Søren Heiberg, og dette arrangement blev sidenhen fortsat, da Malling-Hansen overtog forstanderposten i august 1865. For at styrke sin sag sendte Malling-Hansen en række af ham selv udførte afskrifter af Heiberg-periodens  korrespondance til Wolfhagen (dvs ministeriet). Disse dokumenter må derfor anses som bilag til Malling-Hansens korrespondance i 1887 med Wolfhagen. Derudover har de en historisk, dokumentarisk værdi, fordi de giver vigtige oplysninger om døvstummeinstituttet og forstanderembedet.

 

Rasmus Malling-Hansens afskrift nr 1: Søren Heibergs brev til ministeriet af den 4 august 1859

 

                            Afskrifter  1)[1]

 

DET KONGELIGE
DØVSTUMME-INSTITUT
I KJØBENHAVN. Ø.

 

4. August 1859

 

            Jeg giver mig den Ære hoslagt at fremsende Udkast til det Kgl: Døvst: Inst:s Udgifts-Budget for Finantsaaret 1860-61, indrettet overenst: med det vedlagte Schema. Med Hensyn til de enkelte Conti skal jeg underd[2]: bemærke:

 

1. at ”Andre faste Honorarer” er opført med 200 Rdlr: mere end for indeværende Finantsaar. Forstanderens Stilling har stedse medført en betydelig Correspondance og et mangfoldigt dagligt Skriveri, som ved Institutets Udvidelse fra 1. April d: A:[3] er betydelig forøget. I de 23 Aar, jeg har været ansat ved Institutet, har jeg ganske vist udført dette Arbejde uden at begjære Hjælp, men nu formaar jeg det ikke længer[4]. Jeg maa derfor andrage paa Hjælp af en Skriver, som formentlig ikke kan lønnes med en ringere Sum end 200 Rdlr:  Dog skylder jeg mig selv at gjøre opmærksom paa, at jeg ingenlunde andrager paa denne Lettelse i mit Arbejde som en personlig Begunstigelse;  men det er min Overbevisning, at enhver Forstander, selv med yngre og bedre Kræfter end mine, vil behøve en saadan Hjælp, dersom han ikke skal forsømme Embedets vigtigere Forretninger ---------------

 

                                               S. Heiberg

 

Til
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

 

 

Herunder har RMH tilføjet følgende notat:

 

NB:  Fra 1860/61 blev optaget 200 Rdlr: paa Budgettets Conto 2:  ”Andre faste Honorarer” som Løn til ”en Skriver hos Forstanderen”.

                                    RMH.

 

 

 


[1] JMC: Skrevet af RMH og nummeret er skrevet med blå farvepen

[2] JMC: underdanigst

[3] JMC: dette År

[4] JMC: Søren Johan Heiberg blev født i 1810 og var altså 49 år gammel da han udformede denne skrivelse. I lighed med Rasmus Malling-Hansen var Heiberg både præst og døvstummelærer. Han blev ansat som lærer ved instituttet i 1836. Tre år senere flyttedes Døvstummeinstituttet fra Stormgade til Citadelsvejen, og samtidig blev Heiberg udnævnt til førstelærer, præst og forstander. Heiberg afgik på eget initiativ i maj 1865 og banede dermed vej for Rasmus Malling-Hansen at overtage hans embede. Derefter flyttede Heiberg og hans familie til Kjeldby på Møn, hvor han blev sognepræst. Heiberg døde den 15 januar 1871.


Den originale avskriften, avfotografert av Jørgen Malling Christensen.

Malling-Hansens argumentation for ansættelse af en skriver (2).

Her følger udskriften af det dokument som RMH betegnede som det andet bilag i serien af hans afskrifter angående behovet for en skriver. Også denne gang handler det om en skrivelse fra Søren Heiberg til ministeriet. Vi skal forstå betegnelsen ”skriver” som en sekretær eller kontorsassistent med opgaver som skrivearbejde, arkiv, regnskaber og generelle assistentopgaver som støtte til forstanderen. (se ordnet.dk)

 

                                               2.

 

Kgl: Døvst: Inst: i Kbhn:
28. Maj 1865.

 

         Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet har i Skrivelse af 2. Marts  /........(ulæseligt ord)/ constitueret mig til at vedblive som Forstander for det Kgl: Døvst: Inst: til Udgangen af Maj Maaned, dog at jeg i den Tid kun vil have at oppebære den laveste Forstandergage, samt at det mig tillagte Honorar til en Skriver bortfalder.

 

            Jeg paaskjønner med Taknemmelighed den at det høje Ministerium ved denne Constitution mig viste Velvillie, idet jeg, som ikke har noget Naadesaar af det Embede, jeg fratræder, dog for en Del – dvs omtrent 2/3  -  vedblive at nyde Indtægt af Embedet saalænge jeg bestyrer det.

 

            Hvad derimod den Bestemmelse angaar, at det til en Skriver bestemte Honorar bortfalde for min Constitutionstid, maa jeg tillade mig følg: underd: Bemærkning. 


Den originale avskriften, avfotografert av Jørgen Malling Christensen.

Malling-Hansens tredie afskrift angående en skriver (3).

Jens Peter Trap, 1810-1885.

DET KONGELIGE
DØVSTUMME-INSTITUT
I KJØBENHAVN.Ø.
17.Oktober 1865                                         

 

                                  3/

 

            Jeg tillader mig herved ærb: at henvende mig til det høje Minist: med Andrag: om Lønning til en Skriver ved det Kgl: D.I. -  I Udkast til det Kgl: D.I.s Budget for Finantsaaret 1860/61 androg den daværende Forstander for Inst: paa, at der blev anvist Honorar til en Skriver, der kunne overtage en Del af de Skriveforretninger, som hidtil vare blivne udførte af Forstanderen.  Hr: Prof: Heiberg fremhævede, at han ikke ansøgte om denne Lettelse i sit Arbejde som en personlig Begunstigelse, da han var overbevist om, at enhver Forstander, selv med /........gængse ?/ Kræfter, vilde behøve en saadan Hjælp, dersom han ikke skulle forsømme Embedets vigtigere Forretninger. I en Skrivelse af 28. Mai d:A: til det h: Minist: udtaler Hr: Prof: H: sig paa lignende Maade og bemærker da navnlig, at Honorar til en Skriver er fastsat for andre Døvstumme-Institut  lignende Anstalter, endog med et større Beløb end de 200 Rdlr:, der fra 1. April 1860 til 31 Marts d.A: have været bevilget til en Skriver ved det Kgl: Døvst: Inst: - uagtet Arbejdet er langt ringere, og nævner da som Exempel Blinde-Institutet.

 

            Idet jeg ganske maa samstemme med de i nævnte Skrivelse fremkomne Udtalelser ang: Nødvendigheden af en Skrivers Ansættelse ved det Kgl: D.I. tillader jeg mig ærb: at andrage paa, at den Sum af 200 Rdlr, som i fornævnte Tid har været tilstaaet Inst. til Lønning af en Skriver, igen maa blive bevilget, og om muligt anvist til Udbetaling fra 1. Novbr. d.A.

 

                                               Trap[1]

 

Til
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

 

                        Afskriftens Rigtighed bevidnes

 

                        R. Malling-Hansen

 

 

JMC: Hertil har RMH føjet dette notat:

NB:  Ved Ministeriets Skrivelse af 31. Oktober 1865 anvistes 16 Rdlr: 64 Sk: maanedlig til Lønning af en Skriver ”hos Dem” (hos Directeuren) for Tiden fra 1. Novbr. 1865 til 31. Marts 1886 og fra 1866/67 til Budget for 1881/82 opførtes 250 Rdlr: til en Skriver m.m. (Se Afskrifterne 4 og 5).

                        RMH

 


[1] JMC: Med andre ord: Brevet af den 17 oktober 1865 var fra Jens Peter Trap, som var blevet udnævnt til direktør for de kongelige døvstumme-institutter i foråret 1865 og altså var Malling-Hansens chef.


 

Den originale avskriften, avfotografert av Jørgen Malling Christensen.

Malling-Hansens afskrift nr 4 angående en skriver (4).

Georg Jørgensen, 1838-1905.
Jens Peter Trap, 1810-1885.

Dette vigtige brev har vi allerede i vor brevsamling – se 1881.05.23dk – men eftersom det her indgår i den serie af dokumentationer som RMH sendte til Wolfhagen i en samlet pakke, syntes det være rigtigst at også inkludere dette. Desuden har jeg til denne version tilføjet et par nye fodnoter.

 

Afskrift                                    4/

 

DET KONGELIGE
DØVSTUMME-INSTITUT
I KJØBENHAVN. Ø.

 

Den 23. Maj 1881.

 

                        Deres Højvelbaarenhed!

 

            Da Femtelærer ved det Kgl.Døvstumme-Institut, Cand.phil. J. G. Jørgensen[1] allernaadigst er bleven udnævnt til Forstander for det Kgl. Døvstumme-Institut i Fredericia, vil den af ham udfyldte Post som Skriver ved det Kgl. Døvstumme-Institut her om kort Tid blive ledig.

 

            I den Anledning tillader jeg mig allerærbødigst at fremkomme med nedenstaaende Andragende og Forslag.

 

            Under det Kgl. Døvstumme-Instituts Konto 2, Honorarer, findes en Post, der benævnes: ”til en Skriver hos Direktøren m.m.”  Denne Benævnelse har bestaaet i 15 Aar, men har altid været mindre rigtig, idet vedkommende Skriver stedse – og ogsaa forud for de 15 Aar – har fungeret som ”Institutets Skriver” og deri tillige som ”Skriver hos Direktøren”.  Skulde han have fungeret alene som Skriver hos Direktøren, saa vilde han ikke have haft en Tiendedel af det Arbejde, han i al den Tid har udført, og hans Penge-Løn vilde have været aldeles urimelig stor i Forhold til dette begrændsede Arbejde.  – Jeg tillader mig derfor at foreslaa, at der ved Fremsendelse til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af Budget-Forslag for 1882-83 bliver indstillet, at nævnte Konto-Post for Fremtiden kommer til at hedde: ”Skriveren m.m.”

 

            Denne Konto-Post udgjør 500 Kr., heraf er 400 Kr. Skriverens aarlige Løn, hvortil endnu i Dyrtidstillæg og i Extratillæg i flere Aar er kommen en ikke lille Sum, der i sidste Finansaar udgjorde 137 Kr. – Skriveren havde altsaa i Aaret 1880-81 en Indtægt af 537 Kr.  -  I Forhold til Arbejdet, som Institutets Skriver har at udføre, er dette en meget rigelig Løn; det vil derfor være ret naturligt, om Vakancen i Skriverposten bliver benyttet til at forøge Skriverarbejdet (uden Forhøjelse i Lønningen) med en Gjerning ved Institutet, som nærmest er bleven udført af Forstanderen alene, nemlig Institutets hele Regnskabsføring med dertil hørende Kassevæsen.

 

            Jeg nødes saa meget mere til nu at benytte Lejligheden, den forestaaende Vakance i Skriverposten, til at komme med Andragende og Forslag herom, som jeg – dels paa Grund af min langvarige Sygdom[2] maa være betænkt paa i længere Tid og saa meget som muligt at spare mine Kræfter til den egentlige Forstander-, Præste- og Lærergjerning alene  -  og dels fordi den mig saa kjære Stilling som Underdirektør ved Fredericia-Institutet, der jo dog noget vil forøge mit Arbejde, gjør mig det meget ønskeligt at kunne slippe for en Gjerning, der egentlig ligger udenfor mit Embede her ved Institutet (i min kongelige Udnævnelse staar nemlig, at jeg er Forstander, Præst og Førstelærer, men aldeles ikke, at jeg er Regnskabsfører og Kassemester ved Institutet) – og som lige saa godt  -  og maaske bedre  -  kan udføres af en hvilkensomhelt anden Regnskabskyndig her ved Anstalten, eller af en Fremmed.

 

            Som Regnskabsfører skulde Skriveren for Fremtiden have Institutets Kasse i sit Værge, alt med fuldt Ansvar og eventuelt mod Kaution eller Deponering af Værdi-Papirer hos Ministeriet for de betroede Penge; han skulde hæve og kvittere maanedlig med Direktørens Bemyndigelse for de til Udgifter paa Institutet  -  i Universitets-Kvæsturen  -  anviste Penge, han skulde udbetale af Institutets  Kasse, føre Institutets Regnskabsbøger, Kasse- og Hovedbog paa anordningsmæssig Maade og aflægge Institutets aarlige Regnskab, samt besvare Revisions-Antegnelserne, dog altsammen saaledes, at det hele Regnskabs. og Kassevæsen underlægges Direktørens og Forstanderens forenede Eftersyn, samt at Regnskabsføreren kun maa udbetale Regninger, der ere paategnede med Forstanderens Anvisning.

 

            I Tilfælde af at Deres Højvelbaarenhed og derefter det høje Ministerium skulde billige denne Ordning, saa vilde jeg altsaa af Institutets Regnskabsvæsen beholde det tilbage, som ikke bør og ikke kan unddrages Forstanderens Myndighed, det nemlig:  - at disponere indenfor Rammen af de bevilgede Konto-Summer over Institutets Indtægter, forsaavidt disse komme til Udgift paa selve Institutet.  Men da hver eneste Instituts-Regning i Følge denne Ordning vilde komme til at gaa igjennem min Haand og skulde Kritiseres[3] af mig og eventuelt forsynes med min Anvisning, inden den kommer til Regnskabsføreren og til Udbetaling hos ham;  -  og endvidere  -  da dette vil nødvendiggjøre, at jeg for at kunne disponere og anvise maa føre for mig selv baade en Kasse- og en Hovedbog, saa vil jeg altsaa dog beholde ikke saa lidt af Regnskabsvæsens-Arbejdet tilbage og tillige af dets Ansvar, nemlig Disponeringens.  Som en Følge heraf tror jeg at turde bede om, at jeg, dersom den foreslaaede Ordning bifaldes og bevilges, da som Godtgjørelse for mit vedblivende Regnskabs-Arbejde maa beholde de 100 Kr. aarlig, der hidtil have været bevilgede under Konto 7 ”Regnskabsvæsenet”.  -  Min Familie er saa stor[4]  - og mine indtægter saa smaa, at det vilde være et meget føleligt Tab for mig, om jeg skulde miste disse 100 Kr. om Aaret.  –

 

            I Henhold til Foranstaaende tillader jeg mig da allerærbødigst at foreslaa;

 

a,  at der hos det høje Ministerium andrages paa, at Benævnelsen paa det kgl. Døvstumme-Instituts Budget-Post:  ”En Skriver hos Direktionen m.m.” forandres og for Fremtiden kommer til at hedde:  ”Skriveren m.m.”

 

b,  at der hos det høje Ministerium ansøges om Bemyndigelse for det herværende kgl. Døvstumme-Instituts Direktør til ved den snart indtrædende Vakance at ansætte en Skriver, der tillige skal bestyre Institutets Regnskabs- og Kassevæsen paa anordningsmæssig Maade under Direktørens og Forstanderens Eftersyn og med den Begrændsning, at han kun maa udbetale de Regninger, der ere forsynede med Forstanderens Anvisning.

 

c,  Til ”Skriveren m.m.” (under hvilket m.m. da indbefattes Regnskabsføringen med hvad dertil hører) henlægges under Institutets Konto 2 som hidtil 500 Kr. aarligt, hvoraf som hidtil 100 Kr. aarligt ere en Godtgjørelse til Institutets Direktør for hafte Udlæg, medens Resten 400 Kr. tilligemed eventuelt Dyrtidstillæg og Extratillæg udgjør Skriverens aarlige Honorar.

 

d,  For sin Andel i Regnskabsfører-Arbejdet:  -  Regningens Anvisning og den dertil hørende Disponering af de til Udgift paa Institutet bevilgede Midler, erholder Forstandern et aarligt Honorar af 100 Kr.;  -  Konto 7  ”Regnskabsvæsenet”.

 

e,  Eventuelt forpligtes Skriveren til paa anordningsmæssig Maade at give Ministeriet Garanti for de betroede Penge. Garanti-Summen vil vistnok være fuldstændig betryggende, naar den udgjør en 4000 Kr.

 

                        Allerærbødigst

 

                        R. Malling-Hansen

 

Afskriftens Rigtighed bevidnes

 

            R. Malling-Hansen

 

 

Højvelbaarne
Hr. Gehejme-Etatsraad Trap,
Stk. af Db, Dbm p.p.

 


[1] JMC: Georg Jørgensen, 1838-1905, blev udnævnt som forstander ved Fredericia-Institutet den 1 april 1881.

[2] JMC: Dette er et af de sjældne tilfælde, hvor vi ser Malling-Hansen kommentere sin helbredssituation; da originalbrevet blev skrevet var han jo ikke ældre end 46 år, og allerede på dette tidspunkt alluderer han altså til sin ”langvarige sygdom”. Det drejede sig antagelig om de hjerte- og kredsløbsproblemer som til slut førte til hjerteslag og hans tidlige død i den 27 september 1890  i en alder af kun 55 år.

[3] JMC: RMH skriver dette ord med versal; jeg opfatter det som ”granskes.”

[4] JMC: Malling-Hansen havde jo ansvar for 7 døtre og sin nye hustru, Anna født Steenstrup, som var født 1842 og døde 1897. I 1881 var døtrene mellem 6 og 15 år gamle.


Den originale avskriften, avfotografert av Jørgen Malling Christensen.

Malling-Hansens sjette afskrift angående en skriver (6).

Christian Peter Theodor Rosenørn Teilmann, 1817-1879.
Christian Frederik Schwartzkopf, 1817-1893.

Det af RMH afskrevne brev er fra ministeren for kirke- og undervisningsvæsenet, Christian Peter Theodor Rosenørn Teilmann, 1817-1879. Han var kultusminister fra november 1865 til september 1867; desuden justitsminister fra august 1866 til juli 1867.

 

 

Afskrift                                    6/

 

 

Ministeriet  for Kirke- og Undervisningsvæsenet[1]

 

            Da der, som det vil være Hr. Gehejme-Etatsraaden bekjendt, er i Henhold til de mellem Dem og mig stedfundne mundtlige Forhandlinger fra Begyndelsen af indeværende Finantsaar paa Døvstumme-Institutets Budget paa Kontoen  ”til en Skriver hos Direktøren m.m.”anvist et Beløb af 50 Rdl. udover det tidligere dertil normerede for paa denne Maade at godtgjøre Dem Tabet af Indtægten for Revisionen af Kunstsamlingernes Regnskaber, som agtes inddraget under det almindelige Revisionskontor, og jeg nu ønsker at bringe Sagen til endelig Afgjørelse ved at tillægge Revisionskontoret den i saa Henseende fornødne Ordre, har jeg dog, forinden dette sker, tjenstligt villet gjøre Dem bekjendt hermed, idet jeg tør forvente, at der intet herimod fra Deres Side findes at erindre, og at saaledes Regnskabet for 1864/65 bliver det sidste, der henhører under Hr. Gehejme-Etatsraadens Revision.

 

 

 

            Kjøbenhavn, den 29de Juni 1866

 

            Th. Rosenørn Teilmann/Schwartzkopf[2]

 

Til
Hr. Gehejme-Etatsraad Trap
Kommandør af Dannebrog og Dannebrogsmand

 

 

            Afskriftens Rigtighed bevidnes
            R.Malling-Hansen

 

 

 

 


[1] JMC: RMH har i afskriften lavet en fejl her: han skriver ”Ministeriet for Kirke- og Undervisningsministeriet”. Det er dog en åbenbar fejl, og jeg har derfor rettet den.

[2] JMC: Christian Frederik Schwartzkopf, 1817-1893, var kontorchef i kultusministeriet, fra 1859 sekretær hos ministeren.


Den originale avskriften, avfotografert av Jørgen Malling Christensen.