Dagens Nyheder 1890.06.21.

Det siste bildet av Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, fra sommeren 1890. Foto: Privat.

[1]Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Der er ingen tvivl om at det treårige ophold på Jonstrup Seminarium 1852-54 var et vendepunkt og en hjørnesten i Rasmus Malling-Hansens liv: Det var hans store chance for at påbegynde en boglig uddannelse, efter at han havde været i malerlære og slet ikke trivedes med det.

 

På Jonstrup blomstrede han – fik gode kammeratskaber som holdt livet ud, sugede boglig lærdom til sig og dimitteredes i 1854 med meget fine karakterer. Jonstrup blev hans andet store skridt mod målet: at studere teologi og blive præst. (Det første skridt var, da han gik til konfirmationsundervisning hos den unge pastor Gude i Hunseby).

 

For familien Hansen i Hunseby var der jo også noget af en familietradition forbundet med Jonstrup Seminarium: Rasmus fosterfader, Rasmus Malling, dimitteredes fra forgængeren til Jonstrup, Blaagaard Seminarium i 1808 (hvilket betyder, at han var elev der, da anstalten blev bombet og ødelagt af det engelske bombardement af København i 1807); desuden gik begge Rasmus’ brødre – Jørgen Thomas, født 1837, og Johan Frederik, født 1839, på Jonstrup.

 

I løbet af Jonstrups første 100 år dimitteredes ca 1500 elever fra seminariet; da man skulle forberede det store jubilæum var det Rasmus Malling-Hansen man henvendte sig til – den mest kendte af alle de mange kendte danskere der havde gået på Jonstrup og tillige en person som var kendt for sit store organisations-talent, sin omfattende bekendtskabskreds og for fremragende taleregenskaber. Sommeren 1890 var Malling-Hansen slidt og træt og mærket af sit dålige helbred. Han havde ikke engang kræfter til at føre Zarah op ad kirkegulvet, da hun blev gift med Fritz August Bech i juli 1890. Alligevel accepterede Malling-Hansen det krævende hverv at organisere festen, lige fra planlægningen til at tage imod betalingerne og være festens hovedtaler. Vi har på vor side en lang artikel om den vellykkede Jonstrup-fest.

 

Inbydelsesannoncen indeholder 43 underskrivende og medarrangørernavne, men nedenfor har jeg kun medtaget de mest relevante i relation Malling-Hansen.


Hans Jørgen Jacobsen, 1833-1914, redaktør. Foto: DKB.
Anders Petersen, 1827-1914, skolelærer og forfatter. Foto: DKB.
Otto Nicolai Jensen, 1840-1915, forstander. Foto: DKB.
Georg Jørgensen, 1838-1905, forstander.

Indbydelse til en Fest i

Anledning af Jonstrup
Seminariums 100 Aars
Jubilæum.

 

- - -

 

    I ”Danm. Lærerf. Medlemsbl.”s sidste Nr.
er indrykket følgende Indbydelse:

 

     Det er til Sommer 100 Aar siden det ved
kgl. Reskript blev befalet at oprette et Semi-
narium – det første i Danmark – paa Blaa-
gaard.

 

     Denne Begivenhed har været og er endnu
af saa stor Betydning i den danske Folkeskoles
Historie, at der er Anledning til at mindes den.

 

     Vi indbyde herved Skolens Venner og Læ-
rere, særlig de fra Jonstrup udgaaede, til en
Fest, som vil blive afholdt den 4de August,
Dagen før det nordiske Skolemøde.

 

     Deltagerne i Festen samles i Kjøbenhavn,
og efter en Udflugt til Jonstrup, hvor der spi-
ses Frokost, slutter Dagen med et Festmaaltid
i Kjøbenhavn.

 

     Betalingen for Jernbaneretour, Frokost og
Festmaaltid er sat til 7 Kr. Anmeldelse om
Deltagelse i Festen og Betalingen for Adgangs-
kort maa sendes med undertegnede M a l l i n g-
H a n s e n, Kjøbenhavn Ø., inden den 1.
Juli. Det endelige Program tillige med Ad-
gangskort vil blive tilstillet Deltagerne inden
Udgangen af Juli.

 

         R. Malling-Hansen
Præst, Forst. For det kgl.Døvstummeinstitut,
Kjøbenhavn, Kommiteens Formand.

 

         H.J. Jakobsen[2],
Red. af ”Loll.-Falst. Stifts-Tid.”

 

Anders Petersen[3]        Otto Jensen[4]
Forf. Kjøge             Forstander for det kgl.
                        Opfostringshus.

 

         Georg Jørgensen[5]
Forst. For det kgl. Døvstummeinstitut, Fredericia.

(JMC: og 37 andre medunderskrivere og medarrangører,
de fleste lærere)

 


[1] JMC: Denne indbydelse og senere versioner blev publiceret i en lang række aviser: Lolland-Falsters Stifts-Tidende 23 maj, Nationaltidende 21 juni, Nationaltidende 29 juni, Berlingske Tidende 30 juni og 4 juli, Morgenbladet 4 juli, Dagens Nyheder 4 juli, Lolland-Falsters Stifts-Tidende 10 juli, Dagens Nyheder 18 juli, Nationaltidende 18 juli.

[2] JMC: Hans Jørgen Jacobsen, 1833-1914, chefredaktør på Lolland-Falsters Stifts-Tidende.

[3] JMC: Anders Petersen, 1827-1914, personalehistorisk forfatter,
dimitteredes fra Jonstrup 1855. Publicerede: ”Jonstrup Stat” 1884 samt ny udgave med till
æg 1891.

[4] JMC: Otto Nicolai Jensen, 1840-1915, teolog, forstander for det kgl Opfostringshus 1874-1915. Født på Jonstrup Seminarium som søn af den daværende forstander Jens Jensen (forstander 1838-1868). Malling-Hansen samarbejde under en lang periode med Otto Jensen i forskningen om elevers højde og vægtudvikling, og Otto Jensen med sit personale udførte disse daglige målinger under Malling-Hansens instruktioner. Resultaterne viste samme slags periodiske svingninger som på døvstummeinstituttet.

[5] JMC: Jørgen Georg Jørgensen, 1838-1905, døvstummelærer, forstander for døvstummeinstituttet i Fredericia fra 1881 til 1904.


Den originale notisen.
Den aktuelle utgaven av avisen.