Ministeriets skrivelse om at udnävne Malling-Hansen til underdirektør.

Kultusminister Jacob Frederik Scavenius, 1838-1915.
Kultusminister Johan Christian Henrik Fischer, 1814-1885.
Malling-Hansens forslag til opprettelsen av døvstummeinstituttet i Fredericia.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Originalskrivelsen er dateret den 7 september 1880. Det eksemplar som imidlertid her er transkriberet, er en afskrift, fundet mellem Wolfhagens dokumenter i Rigsarkivet.  Måske lod Wolfhagen en skriver udføre denne afskrift for at have den som dokumentation i konflikten mellem ham og Rasmus Malling-Hansen, som kom til et klimaks i slutningen af december 1884 og i begyndelsen af 1885.  Det er imidlertid også muligt, at det er Malling-Hansen som har ladet udføre kopien og sendt den til Wolfhagen som dokumentation for sin kongelige udnävnelse til underdirektør. Som man ser af fotografierne, er afskriften sirlig og elegant men udført med den gammeldags og for os ganske besvärlige frakturstil.
Rasmus Malling
-Hansens skrivelse med underlaget til den nye lov, som der refereres til i teksten, findes at läse i sin helhed på vor side under fanebladet: ”Educational Reformer, gå derefter til: Malling-Hansen´s Proposal to establish an institution in Jutland”.

 

Vi lägger märke til at Malling-Hansen i denne vigtige ministerielle skrivelse høster megen persolig ros og anerkendelse: han røgter sit Hverv med megen Nidkärhed og Dygtighed; og han har ydet Ministeriet en särdeles värdifuld og fortjenstlig Bistand med Udarbeidelsen af ovennävnte Lovforslag”. Malling-Hansen havde altså gläden af at få dette anerkendende skudsmål på en officiel ministerieskrivelse samt den ekstra nytte som det gjorde for hans ry at disse ord kom monarken for øre og øje.

 

Afskrift                                        VIII.

 

Allerunderdanigst Forestilling

 

om

 

Beskikkelse af en overordnet Bestyrelse for

 

det nye Døvstumme Institut i Fredericia. –

 

Efter at det under 22de Marts sidstliden har behaget Deres Majestät allernaadigst at stadfäste det af Rigsdagen andtagne Forslag til Lov om Foranstaltninger til Døvstummes Undervisning[1] hvorefter der skal oprettes et nyt Døvstumme-Institut i Fredericia til Undervisning af saadanne egentlige Døvstumme, der egne sig til at opläres efter Talemethoden, har Ministeriet afsluttet Contracter om Opførelsen af de fornødne Bygninger for det nye Institut paa en dertil af Fredericia Commission velvillig overladt Plads.

 

JMC: I venstre marginal ved skrivelsens første paragraf står følgende:

 

Indstillingen bifaldes.

 

Amalienborg den 13de September 1880.

 

I Kongens[2] Navn.

 

Frederik. /....../[3]

 

Skjøndt dette Bygningsforetagende først vil kunne ventes färdigt til August Maaned näste Aar, og Institutet ogsaa først vil kunne träde i Virksomhed til den Tid, har Ministeriet dog lovet[4], at det vilde väre ønskeligt, at der allerede nu udnävntes en Bestyrelse for Institutet, for at denne under Nybygningens Fremadskriden kan føre et vist pädagogisk Tilsyn med Arbeidets Udførelse samt i sin Tid indkomme med Forslag til det fornødne Inventariums Anskaffelse og Lärerpersonalets Beskikkelse. – Om Overtagelse af dette Hverv, der ikke medfører nogen pekuniär Fordel, men vil kräve en ikke ringe Opofrelse af Tid, har Ministeriet henvendt sig til Deres Majestäts Cabinetssecretair, Geheime-Etatsraad Trap, der ogsaa har erkläret sig villig til at paatage sig det i Forbindelse med hans Stilling som Directør for det Kgl. Døvstumme-Institut, og Ministeriet har al Grund til at gläde sig herover, da Geheime-Etatsraad Trap saavel i nyomnävnte Stilling som paa anden Maade har viist, at han levende interesserer sig for de Døvstummes Vel, og man holder sig overbevist om, at det nye Døvstumme-Institut vil kunne indhøste megen Nytte af hans indvundne Erfaring. –

 

Men da Geheime-Etatsraad Trap paa grund af sine mange andre Embedsforretninger vanskelig vil kunne finde Tid til at udføre dette Hverv, med mindre der skaffes ham nogen Medhjälp, maa Ministeriet efter Samraad med ham finde det ønskeligt, at der tillige beskikkes en Underdirektør for det nye Døvstumme-Institut i hvilken Henseende man skal tillade sig allerunderdanigst at henlede Deres Majestäts Opmärksomhed paa Forstanderen for det hervärende Kgl. Døvstumme-Institut Pastor Malling-Hansen, der paa Forespørgsel har erkläret sig villig til at overtage dette ulønnede[5] Hverv i Forbindelse med sin nysnävnte Embedsstilling, og skal Ministeriet til Anbefaling herfor ikkun tilføie, at Pastor Malling-Hansen, der røgter sit Embede med megen Nidkärhed og Dygtighed, har ydet Ministeriet en särdeles värdifuld og fortjenstlig Bistand med Udarbeidelsen af ovennävnte Lovforslag.

 

     I Henhold til det Anførte tillader Ministeriet sig i dybeste Underdanighed at indstille:

 

     at det maatte behage Deres Majestät allernaadigst at beskikke Allerhøistsammes Cabinettssecretair, Geheime-Etatsraad, Dr. Juris Jens Peter Trap, Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand til i Forbindelse med sin Stilling som Directør for det Kgl. Døvstumme-Institut tillige at väre Directør for det nye Døvstumme-Institut i Fredericia, og Pastor Hans Rasmus Malling Johan Hansen, Ridder af Dannebrogen til ved Siden af sin Stilling som Forstander for et Kgl. Døvstumme-Institut tillige at väre Underdirectør for Døvstumme-Institutet i Fredericia.  –

 

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsväsenet den 7 September 1880

     Allerunderdanigst

 

     J. F. Scavenius

 

                                               /Bruun

 

 

 


[1] JMC: Malling-Hansen brugte megen tid og omsorg i den første halvdel af 1879 til at forberede denne lov. Han udarbejdede (med vis hjälp af arkitekt Levy) lovens administrative, bygningsmässige, finansielle og pädagogiske underlag. Hans rapport havde titlen: ”Forslag om at oprette et Døvstumme-Institut i Jylland”. Det er et dokument på 20 sider samt 4 sider med detaljerede tegninger og med et bilag bestående af en statistisk undersøgelse af dødeligheden på det kgl. Døvstummeinstitut i perioden 1824-1879. Forslaget er yderst velformuleret, veldokumenteret og omhyggeligt formuleret, og det fik meget ros fra Finansudvalget for disse kvaliteter. Det blev trykt og uddelt til alle Rigsdagens medlemmer (Rigsdagen bestod i perioden 1849 til 1953 af to kamre: Folketinget og Landstinget). Den 17 januar 1880 präsenterede kultusminister Johan Fischer det planlagte projekt som et lovforslag. Den 28 januar var forslaget til 1. behandling og den 14 feberuar til anden behandling i Folketinget, hvor det blev vedtaget med 48 stemmer for og 3 imod. Forslaget henvistes derefter til Finansudvalget, som afgav sin betänkning og deri roste Malling-Hansen for forslagets omhu og udførlighed. Finansudvalget vedtog at foreslå 217,000 kroner til formålet, såsom äsket. Ved 3. behandling den 19 februar blev forslaget enstemmigt vedtaget af Folketinget. I Landstinget var forslaget til behandling den 27 februar samt den 8 og 12 marts. Med 58 stemmer vedtog Landstinget lovforlaget enstemmigt, og den 22 marts 1880 fik loven kongelig stadsfästelse.

[2] JMC: Kongen var Christian 9 som regerede fra 1863 til 1906.

[3] JMC: Jeg kan desvärre ikke tyde efternavnet, men det må jo dreje sig om en af kongens närmeste medarbejdere.

[4] JMC: Jeg er usikker på ordet lovether? Det ville väre mere naturligt at skrive ansetfor eksempel. Men jeg tyder ordet som lovet”. Kan nogen se en alternativ tydning?

[5] JMC: Malling-Hansen var ofte i bekneb for penge til private formål, men i dette tilfälde var titlen som underdirektør, ansvaret og indflydelsen sandsynligvis meget vigtigere for ham end lønnen. Dette ekstra hverv var jo også en logisk følge af hans eget forslag til oprettelse af instituttet i Fredericia, og han påtog sig det helt sikkert med stor gläde og stolthed.


Det Kongelige Døvstummeinstituttet i Fredericia. Instituttet ble opprettet etter forslag fra RMH, og han ble utnevnt til underdirektør.
Det originale brevet, avfotografert av Jørgen Malling Christensen.