Rasmus Malling-Hansen: Om Undervisningen, især Sprogundervisningen i 3. Klasse.

Et av de kanskje aller fineste portrettene vi kjenner av Rasmus Malling-Hansen tilhører Heiberg-museet i Norge. RMH ser kanskje ut til å være omtrent midt i 30-årene?
RMH er kanskje noen få år eldre på dette bildet? Det tilhører Det Kongelige Bibliotek i København.
RMHs alder er ikke lett å fastlå på dette portrettet, men mitt gjett er at det er bra 1870-tallet en gang. Foto: DKB.
Og det samme med dette bildet. Som også tilhører samlingen til DKB.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Denne vigtige og interessante pædagogiske manual findes blandt Rigsarkivets righoldige samling af dokumenter overtaget fra Døve-skolen på Kastelsvej. Det drejer sig om en håndskrevet tekst på 30 sider, indskrevet i en kladdebog med  etiket på forsiden, forsynet med Malling-Hansens underskrift og datoen 16 September 1869.(se foto!) Det er således et af vore allertidligste RMH-fund!

 

RMH har pagineret siderne, men siderne 14 og 15 mangler desværre.
Pagineringen og også en del andre typografiske detaljer giver indtryk af, at RMH regnede med – eller håbede – at manuskriptet ville blive trykt. Måske havde han på det tidspunkt planer om at lade trykke en pædagogisk manual, som skulle omfatte hele skoleperioden – fra 6. til 1. klasse? Ikke fordi der ville være et kommercielt marked for den – dertil var emnet alt for specialiseret – men fordi en sådan manual ville være et udmærket og praktisk redskab for Malling-Hansen som forstander at kunne forbedre og effektivisere undervisningen i skolen.

 

For at forstå hvad 3.klasse indebar skal man huske at eleverne begyndte som 7-årige i 6. klasse og endte som 13-14 årige i 1.klasse.

 

Begrebet ”sprogundervisningen” betød for RMH og lærerne på Døveskolen
”undervisningen i dansk”! (ikke fremmedsprog!) Ud fra deres specielle omstændigheder kan man utrykke det sådan at eleverne brugte tegnsprog plus håndalfabet-tegnsprog og at de skulle lære at forstå og at bruge dansk i skrift (og, om muligt, i tale).

 

RMHs skrift er en praktisk, håndfast og meget konkret vejledning til lærerne.
Han var stadig ung – 34 år – energisk og idealistisk og havde på dette tidspunkt været forstander i fire år. Dertil kommer at Malling-Hansen uden tvivl var en meget dygtig døvelærer – og præst – med et tegnsprog som samtidige vidner beskrev som meget smukt, varieret og veludviklet.

 

Dette var en positivt og aktiv fase i Malling-Hansen liv og karriere: Han var ung og sandsynligvis ved udmærket helbred; han var gift med den smukke Cathrine (født 1841) og de havde på dette tidspunkt allerede fået tre døtre – Juliane i 1866, Engelke i 1868 og Emma 1869.  Rasmus havde mange jern i ilden: Foruden det krævende og ansvarsfulde arbejde som forstander, præst og døvelærer var han også kommet langt på arbejdet med prototypen for den første skrivekugleversion, som han fik dansk patent på i begyndelsen af 1870.

 

RMH bruger konsekvent bogstavet ’å’ i dokumentet. Formelt set blev dette bogstav først indført i Danmark ved retskrivningsreformen i 1948! Men på svensk har man brugt bogstavet siden begyndelsen af 1500-tallet, og det var  veluddannede mennesker på Rasmus’ tid naturligvis udmærket klar over. Fra midten af 1800-tallet begyndte mange danske skandinavister og højskolefolk at indføre ’å’. Sven Grundtvig udgav i 1870 den uofficielle Dansk Retskrivnings-Ordbog, hvori bolle-å blev benyttet! Grundtvig udarbejdede også den første officielle danske retskrivningsordbog to år senere: ”Dansk Haandordbog, med den af Kultusministeriet anbefalede Retskrivning”, men her blev bolle-å ikke indført.

 

Der er enkelte ord, som jeg ikke har kunnet tyde, og disse har jeg markeret med /--?--/.

 

------------------------

 

Om Undervisningen, især Sprogunder-visningen i 3. Klasse 1869/70.

 

R. Malling Hansen
16/9 69.

---------------

 

            Eleverne placeres helst så nær som muligt ved Læreren, og således, at Læreren på det Nærmeste kan have dem alle i sine Øine. De placeres således, at Stillingen er naturlig, ikke trykket af Bordet eller af andre Elever, og således, at de, for at sé hen på Læreren eller Trætavlen[1], ikke behøve at sidde skjæft.  Kan dette Sidste ikke altid undgås, så må Eleverne engang imellem skifte Pladser med hverandre.

 

            Børnene må under Undervisningen hellere stå end sidde. At lade dem sidde, bør være Undtagelsen, og kun tillades, dersom der er Grund til at antage, at de er trætte af at stå og når de skulle udføre et eller andet Arbeide på deres Skifertavler eller i deres Skrivehefter. Brugen af Tavlerne bør dog indskrænkes så meget som muligt, ikke alene for dermed at skaffe Børnene mere Leilighed til at stå under Undervisningen, men også fordi det oftest vil være langt sundere for Undervisningens Fremme, at Arbeiderne foretages af den hele Flok Elever ved Trætavlen end enkeltvis ved Skifertavlerne. Eksempelvis skal kun anføres: På Trætavlen optegnes alle de af Eleverne lavede Sætninger, Anvendelsen i Sætninger af en nyt Ord, som Læreren har gjennemgået o.s.v.  Det giver Kappelyst, Fart i Samtliges Arbeide og hver enkelts Frembringelse bliver Alles Fællesgods; Børnenes Produkter blive rettede af Læreren, inden de komme på Tavlen og fremtræder således straks i deres rette Skikkelse. Alt dette i Modsætning til det ofte søvnige Enearbeide med de små Tavler  1) hvor Enhver sidder fast i sin egen lille Tankekreds,  2) hvor det, selv om Læreren får Tid til at rette hver Enkelts Arbeide grundigt, dog bliver så vanskeligt for Eleven at tilegne sig Rettelserne, og det fordi han sålænge har siddet i det Gale,  3) hvor den levende Flugt, befrugtende Krydsning af Kammeratens Tanker aldeles mangler.

 

            Undervisningens Form.


Undervisningen må såvidt muligt helt igjennem være en Masse-Undervisning, ikke en Enkelt-Undervisning. Samtlige Elever holdes stadig i Ånde; enhver af dem er med på et hvilketsomhelst Punkt af Undervisningen.  For at dette skal kunne nås, må Læreren til enhver Tid vide om Alle hans Elever er med, følge ham med den fulde anspændte Opmærksomhed.

 

            Midler til at vække og vedligeholde Opmærksomheden ere jo bekjendte nok: 1) Det Nye gives i en efter Forhold og Form tiltalende Skikkelse;  2) det Gamle gjentages under nye Former og i nye Forbindelser;  3) man dvæler ikke for længe ved de samme Øvelser;  4) man forlanger henimod enhver Time-Slutning, eller for hver Gang en Trætavle er skreven fuld, at Eleverne skulle kunne gjengive Alt hvad der er bleven gjennemgået, sagt, opskrevet;  5) man forlanger, at de skulle kunne gjentage, hvad der én Gang, kun én Gang, er bleven sagt dem i Håndalfabetet; 6) ingen Adspredthed, Åndsfraværelse tåles.

 

            Den anspændte Opmærksomhed hos hver enkelt af Eleverne bærer Frugter straks og under den fremtidige Undervisning og for Barnets hele Fremtid. Barnet indtager  /--?--/ og fordøier mere og mere i en given Tid; Ånden vækkes, øves, oplives, Tankearbeidet bliver livligere, Forstanden skærpes, Glæden ved Undervisningen bliver større og større.

 

            Børnenes Opmærksomhed i en vis given Tid kan med stor Lethed måles, og det bør den.  Eks: En Trætavle skrevet fuld; en Elev stilles med Ryggen til den; må gjøre Rede for hvad der står på Tavlen.  Er det på Tavlen grundig gjennemgået, er det bleven hver Enkelts åndelige Eiendom, må det også kunne forlanges, at det straks gjengives. Vil man anvende lidt mere Tid til sådanne Prøver, der jo tillige ere et Tilegnelsesmiddel, så kan man lade det hele på Trætavlen opskrevne viske ud og forlange nu at Eleverne selv igjen optegne det på Trætavlen under Lærerens Tilsyn.


Eksempler på håndtegn som ble anvendt på RMHs tid fra en bok av den døvstumme læreren A. C. Nyegaard.
Slik ser forsiden på Nyegaards bok ut. Som man ser, kom den ut i mange opplag.
Den viser også alfabettegnene. Copyright: Døvehistorisk Selskab.

            Det er rimeligt nok at disse Prøver eller Øvelser i Begyndelsen totalt mislykkes:  mange af vore Elever har kun en ringe Færdighed i at sé med den levende Villie at ville tilegne sig; de forstå ikke rigtig, eller ville ikke rigtig gribe efter, hvad der bliver rakt dem, de få det kun, når man ligefrem stopper det ind i dem.  -  Man vil altså i den første Tid blive nødt til at afse temmelig meget af Undervisningstiden i hver Time til sådanne Gjentagelser;  men hvad der herved ofres i Begyndelsen, vil senere indvirke mangfoldige Gange, eftersom Eleverne få større og større Færdighed i at arbeide med  -  alle og uafbrudt og hurtigt  -  og ikke lade Læreren slide alene.  Senere hen ville en 10 Minutter i hver Time i Reglen være tilstrækkelige til disse foreløbige /?/ og prøvende Gjentagelser.

 

            Tegn, der ikke høre hjemme i det naturlige Tegnsprog, vilkårlige Tegn, bruges ikke.

 

            Oversættes fra Dansk i Tegnsproget, da bevares altid Tegnsprogets rette Orden;  man give ikke en Oversættelse Ord for Ord, men gjengive i Tegnsproget Meningen af det Skrevne.
            Eks: Det hos os almindelige Tegn for ’med’ vil vel kunne bruges i Gjengivelse i Tegn af en Sætning som denne:  ”Jeg skriver med en Pen”;  men må undlades i f. Eks. ”Han støder mig med Hovedet” o.s.v. med mangfoldige af Sprogets Småord.

 

            Hvorsomhelst Dansken, der skal forklares, giver Leilighed til det, må man hellere anskueliggjøre Indholdet ved at udføre det, eller lade det udføre end ved at gjengive det i Tegn.

 

            Nye Ord forklares vel i Reglen gjennem Tegnsproget, ofte dog blot ved Hjælp af de Eleverne bekjendte Synonymer;  men man vogte sig for alt for vidtløftige, tidsspildende Forklaringer i Tegn. Ikke igjennem en Række Forklaringer i Tegn bliver Eleven bekjendt med det for ham nye danske Ord, men ved at sé det ofte og selv bruge det ofte og under mangfoldige Forbindelser.

 

            I Dansken forekommer mangfoldige Ordforbindelser, der kun vanskeligt lader sig gjengives i Tegn. Det vil i Reglen være i høi Grad urigtigt om man ved Døvstumme-Undervisningen forkaster Brugen af sådanne Ordforbindelser og sætte andre istedet, der bedre passe til Tegnsprogets Ånd og Ordfølge.  I de første Par Undervisningsår kan sådant vel være tilladeligt, ja vel endog rigtigt, senere hen derimod ikke. Børnene skulle jo nemlig lære Dansk sådan som Sproget er og bruges af Hørende og ikke et efter Døvstumme-Tegn og Tarv lempet Sprog, hvormed de ikke ville kunne komme langt i Verden.

 

            Alle sådanne Talemåder, som ofte komme igjen under Undervisningstiden, Spørgsmål fra eller til Eleverne angående Undervisningsapparater, Toure ned i Gården o.s.v., Tilladelser og Befalinger o.s.v. bør siges i Håndalfabetet.

 

            Det turde være at stor Betydning for Elevernes Fremgang i Dansken, om denne sidste Regel af Lærerne selv blev udvidet til – såvidt muligt – at gjælde i Samtalerne med Eleverne på Vagterne og ellers indenfor Skoletiden.  Det kommer ganske vist så naturligt, at man i daglig Samtale med de Døvstumme hellere bruger Tegnsproget end Håndalfabetet:  1) fordi den Døvstummes Ordmængde er større i Tegn end i Dansk og altså Meddelelser i Tegnsproget ikke udsat for Misforståelser og tidsspildende Forklaringer;  2) fordi man hellere vælger det Meddelelsesmiddel, der er ligeså hurtigt som det, man er vant til ligeoverfor Hørende, end et så langsomt Meddelelsesmiddel som Håndalfabetet[2];  - men dog bruge man hellere Håndalfabetet, d.v.s. hellere Dansk en Tegn og det som (?) det giver sig af sig selv, fordi jo Målet for vor Opdragelse af de Døvstumme ikke er at danne dem til at omgås med andre Døvstumme, det skulle de nok hen af sig selv og uden vor Hjælp, men at danne dem til Samleven med Hørende.  I Valget af vort Meddelelsesmiddel til Eleverne gjælder det altså, at hvad der er naturligt (Tegnsproget) med Hensyn til Børnene, som vi underviser, er unaturligt med Hensyn til Undervisningens Mål  -  og omvendt.

 

            Skjønskrivning.  Det er selvfølgelig af megen Betydning, at vore Elever skrive en let og smuk Skrift. Under Undervisningen ved Trætavlerne vil det være meget vanskeligt og hindrende for Undervisningens frie Flugt, om Lærerne stadig skulle rette på Elevernes Skrift. Meget kan der imidlertid  -  udenfor egentlige Skrivetimer -  gjøres for at ophjælpe vore Elevers høist tarvelige Skrivepræstationer.

 

            Sættes Eleverne til at afskrive efter Noget på Trætavlen, må dette være smukt skrevet;  altså, dersom det er skrevet af en Elev, der kun har en ringe Færdighed, da bør det omskrives af Klassens bedste Skriver, helst af Læreren selv.

 

            Børnenes Stilebøger et.c. må ofte efterses til Rettelse af Jaskeri, gale Bogstaver og Griserier.

 

            Skriver Eleverne i ders Bøger i selve Undervisningstiden, da bør de strengt holdes over følgende almindelige Bestemmelser:  1) at de sidder rigtig, ikke med Brystet presset mod Bordet o.s.v.,  2)at de  -  alle uden Undtagelse  -  holde rigtig på Pennen,  3) at Bogstaverne stå på Stregen.

 

            Har en Elev flere Sider igjennem ikke gjort nogen Fremgang i at skrive næt, då drages han til Ansvar derfor.

 

            Kan man få Leilighed til Mere, til Fremme for Børnenes Skrivning, så er det godt.


Første bind av ”Dansk Ordbog” udgivet 1828-1833.
Av Christian Molbech, 1783-1857, dansk historiker, litteraturhistoriker og udgiver af historiske kilder.

Sprogundervisningen i 3die Klasse:

 

         Grammatik.    Forsåvidt Eleverne ikke ere hjemme i, hvad der skulde være lært i 4. Klasse, må dette Tid efter anden gjentages og befæstes under dertil svarende Øvelser.  4. Klasses –Pensum i grammatisk Henseende vil kunne findes i Klassens skrevne Ordsamling.

 

            I 3die Klasse afsluttes dernæst Undervisningen i Udsagsordenes  - både de regelmæssige og de uregelmæssige – Bøininger.  Hertil

 

(JMC: Vi er nu nået til slutningen af s. 13 i den af RMH paginerede tekst; desværre mangler s. 14-15. Dette skal jeg atter undersøge på Rigsarkivet. I mellemtiden må vi gå videre til s. 16.)

 

Ordbogen selv at finde ud af en dem ubekjendt Fortælling.  Have de opnået nogen Færdighed heri, gives der dem efterhånden et Antal Fortællinger til Gjennemarbeiden og Forståelse udenfor Skoletiden.  Hertil kunde måske passende anvendes et Udvalg af sidste Halvdel af den i 4e Klasse benyttede ”Første Samling” af Fortællinger.  I Timerne må da Børnene gjøre Rede for Indholdet af de selvstændig gjennemarbeidede Fortællinger og for de Ord, hvis Betydning de have eftersøgt i Ordbogen.

 

            Alle de nye Ord, som Læreren gjennemgår med sine Elever efter Ordbogen vil hensigtsmæssig kunne forsynes med et Mærke i det Eksemplar af Ordbogen, Læreren selv benytter.  Læreren vil således til enhver Tid kunne se hvilke Ord der er gjennemgåede, d.v.s. den Ordkreds, som han må kunne forlange at Eleverne ere hjemme i.  Hermed vil Læreren også have et Middel til at vide, om der er særdeles Grund til specielt at bestræbe sig for at forøge Elevernes Ordforråd, ligesom det også vil blive lettere på et hvilketsomhelst Trin af Undervisningen nøiagtig at kjende  -  hvad jo er nødvendigt -  Elevernes hele Ordforråd.

 

            En Gang om Måneden, eller efter Omstændighederne oftere, gjennemeksaminineres efter Ordbogen de nye Ord, der i den forløbne Tid ere blevne indøvede. De nye Ord, der i den følgende Måned gjennemarbeides, vil da passende kunne sættes et andet Mærke ved, end det, der brugtes i foregående Måned, så at man efter Måneden  -  eller den valgte Tid i Udgang kan gjennemeksaminere disse sidste Ord uafhængig af dem fra foregående Måned.

 

Ordsamling.  Alle under Undervisningen forekommende nye Ord, der ikke findes i Ordbogen, nye Ordforbindelser, Talemåder et.c.  indskrives af Eleverne helst efter Hukommelsen i et dertil bestemt Hefte og læres.  ½ Time  -  eller mere  -  om Ugen bruges til at gjennemeksaminere disse Samlinger.  De gjennemses og rettes en Gang imellem af Læreren udenfor Undervisningstiden.  Til således at kunne opskrive efter Hukommelsen  ind/--?--/ Eleverne på den foran (Side 5 og 6) anførte Måde.

 

Prøvebog.  Prøvesamling af Elevernes Arbeider. Én Gang hver fjortende Dag indføres i et Hefte Prøvearbeider af Eleverne; enten Diktat ved Håndalfabetet, eller Oversættelser fra Tegnsproget,  /--?--/ Breve m.m.   Disse arbeides – nedskrives umiddelbart i Bogen og rettes i denne. Der holdes over at der skrives smukt og at Bogen ligesom den forannævnte fremlægges ved Årsprøven.

 

Læsebogens Brug.

 

1) De Børnene ubekjendte Ord i den givne Fortælling forklares og levendegjøres for dem  (om muligt efter Ordbogen eller efter M o l b e c h)[3].
a) ved Synonymer Eleverne bekjendte Ord,  b) ved Omskrivninger,  c) ved Tegn,  d) ved disses Modsætninger,  e) ved Afledninger og Sammensætninger med andre Ord,  f) ved deres Forekomst i mange andre af Læreren dannede Sætninger.  Slutteligen må Eleverne selv danne Eksempler (i Håndalfabetet;  de bedre Eksempler kunne også tilligemed Lærerens Optegner /--?--/ for at indføres i Ordsamlingen) hvori  Ordet forekommer. Alt mere eller mindre vidtløftigt efter Omstændighederne.

 

2) Forstå nu Eleverne hvert enkelt Ord i hele Fortællingen, må de i Tegn (hvor Leilighed gives ageres Indholdet) forklare hver enkelt Sætning.  De af Sætningerne, der dertil er skikkede, forklares ved Omskrivninger.

 

3) Læreren og derefter Eleverne gjennemgå hele Fortællingen  ”indenad” og ”udenad” i Tegn.

 

4) Hele Fortællingen gjennemspørges;  i Begyndelsen Sætning for Sætning og så udtømmende som muligt.  Spørgsmålene og Svarene optegnes af Eleverne i deres Stilebog  og læres således, at Eleverne derigjennem komme til senere hen selv at kunne gjennemspørge en Fortælling.

 

5) Af alle Svarene, der undertiden kunne give mere, undertiden mindre end der står i Fortællingerne, sammensætte Eleverne på Trætavlen under Læreren Veiledning igjen den hele Fortælling.

 

6) Enkelte af de således gjennemgåede Fortællinger læres udenad af Eleverne, med Hensyn til andre forlanges, at Eleverne skulle gjengive Hovedpunkterne eller Fortællingen med de Omskrivninger, som ere fremkomne under Forklaringerne og Spørgsmålene.

 

            Det forstår sig af sig selv at disse og andre Øvelser, som nedenfor skulle omtales, i Begyndelsen må gå meget langsomt, og at der altså ved Årsprøven ikke vil kunne opgives noget meget stort Antal af på denne Måde gjennemgåede Fortællinger.  Men det er jo en gammel Historie som går igjen i al Undervisning, eller burde det ialtfald: ”ikke Mangt, men Meget”;  eller, afpasset efter det her omtalte: det kommer ikke an på at der tilføres Eleverne en Masse af Ord, Hovedsagen er, eller Hovedfordringen til Undervisningen er, at den Kreds af Ord, der gives Eleverne, gjennemarbeides i alle Retninger, i alle sine mangfoldige Forbindelser, så at Eleven kan bruge Ordet.


RMH tok i bruk ny teknologi da han lot konfirmantene ved instituttet avfotografere, gutter og piker hver for seg.
Her er årets konfirmanter fra 1869. Foto: Døvehistorisk Selskab.

            Andre Øvelser  tildels efter Lærebogen, eller Fortællinger, valgte af Læreren ud af Institutets mange andre Samlinger af Fortællinger, eller udfundne af Læreren selv:

 

1)  En Fortælling med alle Udsagnsord i Nutid omsættes i Fortid, eller omvendt.

 

2) Der indsættes i Fortællingen parallele Ord eller Sætninger istedetfor de, der står der. Spørgsmålet er da:  ”Hvad kan her også stå?” (uden at Meningen bliver forstyrret).  Af denne Øvelse fremgår flere Fortællinger, der alle give det samme Indhold i en forskjellig Form.  For at samme Øvelse ikke fra Begyndelsen skal blive for svær, må Fortællingen være kort og let.

 

3) En Fortælling forkortes, alle Hovedmomenterne indtages og sammendrages.

 

4) Der indsættes Hovedord istedetfor Udsagnsord eller Tillægsord, eller omvendt. d.v.s. Ordklasserne veksles.

 

5) Til Indøvelse i Stedordenes og Udsagnsordenes Bøining efter Person og Tal omskrives en Fortælling (samme Fortælling må være kort, måske helst lavet af Læreren selv, eller være en Beskrivelse af Noget, som udføres, ageres af Eleverne), der f.Eks. begynde: ”Hans gik en Dag” -  -  -
således: Jeg gik en Dag -  -  -,
Drengen a  og jeg gik en Dag  -  -  - ,
Du  (Drengen a) gik en Dag  -  -  -,
Drengen a og Du  gik en Dag  -  -  -,
Drengen a og Drengen b  gik en Dag -  -  -

 

6) En Fortælling gives, der helt igjennem, eller for størstedelen kan omsættes i en eller flere Samtaler;  eller omvendt, direkte Tale omsættes i indirekte.  Denne Øvelse kan næppe påbegyndes før henimod Slutningen af Skoleåret;  den slutter sig naturligt til Øvelsen under 3.

 

7) En Fortælling, hvortil Danskens forklarende er bleven gjennemgået for Eleverne i Tegn, fortælles dem Sætning for Sætning i Tegn og nedskrives af dem Sætning for Sætning.  Senere forlanges der, at de inden i Forveien at have sét Fortællingen på Dansk skulle kunne omsætte den fra Tegn til Dansk.  Man fortæller da selvfølgelig ikke således, at man til et bestemt Tegn forlanger et bestemt Ord, eller vel endog til en vis Tegnrække en bestemt Ordrække. Man giver derimod  /--?--/ Meningen, aldeles uafhængig af Skriftsproget og forlanger af Eleverne, at de selv komme med den rigtige Ordstilling, og selv vælge mellem de forskjellige  /--?--/ Ord eller Ordsammensætninger, der svare til dette eller hint Tegn.

 

8) En Fortælling, i Begyndelsen  /--?--/ og nøie afpasset efter Elevernes Ordforråd fortælles i Håndalfabetet uden iforveien at være forklaret Eleverne;  disse nedskrive den.  Denne Øvelse bør /--?—es/ temmelig ofte.

 

            Samtlige disse Øvelser fremavle Meget for Eleverne at opskrive i deres Stilebog og gjennemarbeide udenfor Timerne  -  og giver Anledning til mange Opgaver, som de skulle løse efter Skoletiden.  Det er en Selvfølge at disse mange Øvelser også intræde efterhånden i Skoleåret, eftersom Læreren anser Eleverne for modne dertil.

 

Brevskrivning.   Øvelser heri begyndes i 3die Klasse.

 

1) Læreren skriver på Trætavlen et noget kort Brev med lette og korte og usammensatte Sætninger,

 

2) Forklarer det i Tegn.

 

3) Gjennemspørger det.

 

4) De enkelte Ord og Sætninger omskrives eller udskrives /?/.  Disse  /--?--/ og /--?--/ optegnes på Trætavlen:
Eks: ”Kjære Fader og Moder! Jeg er rask og glad; jeg længes efter Brev fra Eder”  -  - o.s.v.

 

kjære  mine kjære

            inderlig kjære

            min elskede o.s.v.

 

Fader og Moder       Forældre
                        Mine kjære Forældre
                        o.s.v.

 

 

er rask            befinder mig vel
            har det godt
            er rask og glad
            glæder mig ved en god Helbred

 

er glad

            tilfreds
            munter
            /--?--/
            /--?--/ glad o.s.v.

Jeg længes efter

Jeg længes meget efter

Jeg håber snart at få
o.s.v.

Jeg længes efter       
                        Brev
                        at få Brev
                        at I skulle skrive til mig

                        o.s.v.

 

5) Efter at hele Brevet er gjennemgået på denne Måde, sammensættes efterhånden på Trætavlen af Eleverne og under Lærerens Veiledning flere Breve, alle af det samme Indhold  -  mere eller mindre udvidede  -  alle med et Udvalg af de forskjellige gjennemgåede Omskrivninger og  Udvidelser.

 

6) Eleverne få dernæst den Opgave at møde næste Dag med et af dem selv med Benyttelse af et  - af hver enkelt Elev for sig selv gjort  -  Udvalg af de gjennemgåede Udtryk.  Samtlige Børnenes Breve ville da kunne være forskjellige i Formen, og må være det, dersom den ene ikke har hjulpet den Anden.
            Det følger af sig selv, at der i Begyndelsen vil kunne gå længere Tid hen, inde blot ét eneste og lille Brev bliver forfærdiget.

 

7) Efterat flere Breve på denne Måde ere blevne dannede og indførte i Elevernes Prøve- eller Stilebog, kan på et senere Trin af Undervisningen Læreren optegne på Trætavlen Indholdet af et Brev med den Skrivende i tredie Person, og derefter under sin Veiledning lade Eleverne omsætte dette  -  i Begyndelsen uden, siden med Udvidelser og Omskrivninger  - fra tredie til første Person.

 

            Der indøves især forskjellige Begyndelser og Slutninger på Kjære.

 

            Eleverne gjøres opmærksomme på det Urigtige i den ene Gang efter den anden at skrive Et og det samme i Breve til de Samme.

 

            Brevene stilles til forskjellige Personer.

 

----------------------

 

            Ifølge det Foregående tilføres der altid Eleverne nyt Sprogstof gjennem Brugen af Læsebogen, gjennem de Fortællinger, som Læreren udvælger  /--?--/ fra, eller selv komponerer, gjennem hvad Læreren fortæller i Tegn, eller lader agere af Eleverne, gjennem de grammatiske Øvelser og gjennem Brevskrivningen.  Der er desuden et rigt Sprogstof at hente til Eleverne, nærmest til Udvidelse af deres Kundskaber og til Forøgelse af Massen af deres ordforråd, ved Optegnelse og sproglig Behandling af hvad  -  lidt mere end almindeligt  -  der foregår på Institutet, hvad Eleverne iagttage og der vises dem på Spadseretourene.  Og endelig giver Anstaltens Billedsamlinger rig Leilighed til Udvidelse og Befæstelse af Elevernes Kundskaber, Ordforråd o.s.v.   Enkelte Sprogtimer, hvilke og hvormange bør Læreren selv bestemme, må benyttes til at gjennemgå  -  helst i Spørgsmål og Svar  -  forskjellige Billeder.  Et Udvalg af  Bearbeidelserne optages i Stilebogen.

 

Flere af de Øvelser, der benyttes til Læsebogen, kunne til Afveksling forbindes med Sprogundervisningen efter Billederne.  Især de fire største af vore Billeder burde være brugbare ved Undervisningen i tredie Klasse;  forøvrigt også flere af de andre.

 

Kbhvn. 16/9 69

 

R. Malling Hansen

 

 


[1] JMC: RMH skelner mellem den store trætavle og de små skiffertavler. Vi ville kalde trætavlen for ’den sorte tavle’ idag.

[2] JMC: Interessant nok: her skrev RMH først ordet ’Tegnsproget’ og overstregede det sidenhen og skrev lige oven over: ’Håndalfabetet’.

[3] JMC: Det drejer sig sandsynligvis om ”Dansk Ordbog” udgivet 1828-1833 af Christian Molbech, en dansk historiker, litteraturhistoriker og udgiver af historiske kilder. Han levede fra 1783 til 1857.


Den originale artikkelen avfotografert av Jørgen Malling Christensen.