Kommissions-forslag fra Malling-Hansen til Ministeriet den 19 jan 1889.

Kommisjonens formann, Kammerherre Friedrich Hermann Wolfhagen, 1818-1894.
Kommisjonens sekretær, Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890.
Frederik Lauritz Levy, 1851-1924, dansk arkitekt.

Research, Transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner og kommentarer ved Sverre Avnskog.

 

I september 1888 nedsatte Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet en kommission med opgave at foreslå foranstaltninger og planer med hensyn til den fremtidige undervisning af og omsorg for døvstumme og mentalt handicappede. Rasmus Malling-Hansen blev udset til den vigtige og krævende post som kommissionens sekretær, medens hans nærmeste chef, kammerherre Wolfhagen, var formand. Kommissionens første rapport med færdige forslag omhandlede døvstummeundervisningen, og denne rapport forelå allerede et år senere i trykt form, i oktober 1889 (Kommissionsrapporten del I). De i det følgende transkriberede sider, fundet i Rigsarkivets mappe for Wolfhagens korrespondence, er et håndskrevet forslag fra RMH, og det må antagelig betragtes som et første forslag for at prøve nogle ideer, inden den endelige rapport, Del II, skulle formuleres. Håndskriften er helt tydeligt Malling-Hansens, og man ser at han har gjort sig megen umage med at skrive smukt og tydeligt! Hver side er nøje pagineret, og vi har i transkriberingen beholdt Malling-Hansens sideangivelser, fordi han flere gange refererer tilbage til tekstafsnit.

 

Se i øvrigt under faneblad ”Educational reformer” vort afsnit: Rasmus Malling-Hansen og kommissionrapporten fra oktober 1889” med teksten fra del I samt illustrationer og forklaringer.

 

Vi håber at senere kunne finde den færdige og fuldstændige rapport, del II af Kommissionens arbejde!

 

SA: Skal vi være pinlig korrekte, er det vel mest riktig å si at den ferdige rapporten om undervisningen av døvstumme, det som omtales som Del I av kommisjonens arbeid, ble avgitt kun 10 måneder etter denne foreløbige rapporten fra Malling-Hansen. Kommisjonen rapport Del I skulle foreslå løsninger for organiseringen av undervisningen for både normalt begavede døvstumme og svakt begavede døvstumme, og det skrivet vi presenterer her, er åpenbart Malling-Hansens tanker vedrørende de svakt begavede døvstumme, som altså er en del av det som omtales som Del I av kommisjonens mandat.

 

Det synes som om hele det foreliggende arbeidet står for Malling-Hansens egen regning, da kun han er underskriver og han ikke henviser til noen andre av kommisjonens medlemmer. Kanskje var oppgaven å komme med bakgrunnsinformasjon og forslag angående undervisningen av de åndssvake døvstumme gitt til Malling-Hansen alene, for senere å bli behandlet av kommisjonen som helhet? Det kan virke slik.

 

Del II av kommisjonens rapport vil kanskje ikke være av så stor interesse for RMH-Seskabet, da Malling-Hansens fagområde jo var undervisning av døvstumme, mens organiseringen av undervisningen av hørende åndssløve lå utenfor hans interessefelt og fagområde. Skal tro om han i særlig grad var involvert i utarbeidelsen av den delen av rapporten? Kommisjonen hadde jo andre medlemmer som var sentrale innen undervisningen av åndssløve hørende barn, og jeg vil anta at det var langt mer nærliggende at de fagpersonene utarbeidet den delen av kommisjonens rapport. Det gjaldt  Chr. Keller, Læge, Medlem af Directionen for de Kellerske Abnorm-Anstalter. C.E.N. Petit, Etatsraad, Læge, Medlem af Bestyrelsen for Idiotanstalten paa Gamle Bakkehus ved Kjøbenhavn, V.E. Stenberg, Professor, Dr. med., Overlæge ved St.Hans Hospital, Medlem af Regjeringens Tilsynskommission for de Kellerske Abnormanstalter og N. Dalhoff, Præst ved Diakonissestuftelsen, Medlem af Regjeringens Tilsynskommission for de Kellerske Abnormanstalter. De eneste kommisjonsmedlemmene som selv var engasjert i undervisningen av døvstumme var Malling-Hansen selv og Georg Jørgensen, forstander ved døvstummeinstituttet i Fredericia. Visstnok var også Emil Keller opprinnelig medlem av kommisjonen, men deltok kun i noen få møter.

 

En meget utførlig omtale av kommisjonens arbeid finnes i artikkelen om Rasmus Malling-Hansen i hundreårs jubileumsboken om Det kongelige Døvstummeinstituttet fra 1907.

 

 

 

 

 

         Deres Højvelbaarenhed

 

            Hr. Kammerherre Wolfhagen, Storkors af Db. og Dbm p.p. Formand i Commissionen for Døvstumme- og Aandssvagesagen.

 

 

            I Henhold til Deres Højvelbaarenheds Tilladelse fremkommer herved følgende Udtalelser angaaende de aandssløve Døvstummes Oplærelse.

 

_______

 

            I Tiden fra 1807, da det herværende Kgl: Døvstumme-Institut oprettedes, indtil 1867 afviste og hjemsendte Institutet, i Reglen efter Prøve et Aar igjennem, alle de Elever, der vare saa svagt begavede, at de ikke vilde kunne føres frem til Confirmation.           

 

Da Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet i 1867 indsatte alle uegentlig Døvstumme til Oplærelse i en Skole for saadanne hos Professor Keller, bestemtes det tillige, at de svagt begavede Børn, som det Kgl: Døvstumme-Institut plejede at afvise, for fremtiden skulde optages i en særegen Anstalt hos Professor Keller, for at der dér, gjennem en efter deres aandelige Standpunkt afpasset Tegnmethode, kunde blive gjort Forsøg paa at bringe dem frem til Confirmation.           

 

I Ministeriets Resolution af 5. Januar 1867 angaaende denne Sag benævnes disse Børn ”aandssløve Døvstumme”. – Af de i den nyoprettede Anstalt for aandssløve Døvstumme anbragte Børn skulde de, der formentlig ikke vilde kunne naa til det satte Maal, Confirmationen, endelig hjemsendes efter et Aars Forløb.           

 

I de følgende Aar udvidedes dette Skolehjem betydeligt, idet Bestyrelsen optog – foruden de aandssløve Døvstumme tillige et stort Antal ”mindre godt begavede ”uegentlig døvstumme Børn,

 

s. 2.

 

og desuden flere døvstumme Idioter, der ikke vilde kunne opnaa det opstillede Afslutningsmaal.  Bestyrelsen lod endvidere en Del af Skolehjemmets Børn oplæres efter Talemethoden, andre efter Tegnmethoden.           

 

Disse imod Ministeriets Resolution og andre Bestemmelser stridende Forandringer havde deres Grund i Følgende: - Anstalten for uegentlig Døvstumme, baade den tidligere og den nuværende, var meget for lille til at rumme alle sine Elever; en større Del, end ellers under normale Omstændigheder fornødent, maatte derfor overflyttes til den noget rummeligere Anstalt for aandssløve Døvstumme. At flere døvstumme Idioter forbleve paa sidstnævnte Anstalt i stedet for at hjemsendes, skete af Humanitets-Hensyn.           

 

Under den saaledes efterhaanden etablerede Nødstilstand har Ministeriets oprindelige Hensigt med Oprettelsen af et særligt Skolehjem for aandssløve Døvstumme ikke kunnet naas, og dette dels paa Grund af det i pædagogisk Henseende urigtige, at der i et og det samme Skolehjem undervistes baade efter Talemethoden og efter Tegnmethoden, dels paa Grund af det uheldige i at have døvstumme Idioter sammen med Døvstumme, hvis aandelige Begavelse ikke var lavere, end at de maatte kunne naae det af det af Ministeriet satte Afslutningsmaal.           

 

Til disse formaalshindrende, tildels endnu existerende Omstændigheder, kommer der andre, af hvilke – som den væsentligste skal fremhæves, at det nuværende Skolehjem for Aandssløve m: fl. Døvstumme findes i Bygninger, der ere langt under det tidssvarende.           

 

Noget af denne Nødstilstand vil blive afhjulpet, saasnart det af Commissionen planlagte nye institut for uegentlig Døvstumme er bleven oprettet: - Største-Delen af de i den nuværende Anstalt for aandssløve Døvstumme værende uegentlig Døvstumme vil saa afgaa til det tilstrækkeligt rummelige nye Institut. Naar saa desuden i Fremtiden, ligesom nu i det sidste Aar, de døvstumme Idioter udskilles fra Anstalten for aandssløve Døvstumme og hjemsendes, eller indsættes i en Idiotanstalt, saa bliver der tilbage i Anstalten kun selve de aandssløve Døvstumme, de for hvem Anstalten oprindelig er bestemt.           

 

Hvad bør der saa endvidere gjøres for disse aandssløve døvst: Børn, for at disses Oplærelse kan komme til at danne et levende, et afsluttet og afsluttende Led i den hele Organisation af Døvstumme-Væsenet her i Landet?

 

s.3.

 

Forinden Besvarelsen af dette Spørgsmaal kan begyndes, maa det først afgjøres hvormange aandssløve Døvstumme der maa antages at være her i Landet indenfor Undervisningsalderens otte Aar.

 

Anstalten for aandssløve Døvstumme, Mejnungsgade, Kjøbenhavn N., har for Tiden 26 Elever i sin Taleafdeling og 21 i Tegnafdelingen. Under normale Forhold vil Størstedelen af de 26 Børn i Taleafdelingen blive henvist til Oplærelse som ikke aandssløve Døvstumme dels paa det Kgl: Døvstumme-Institut i Fredericia, dels paa det nye Institut for uegentlig Døvstumme, dels for nogle enkeltes Vedkommende til det Kgl: Døvstumme-Institut i Kjøbenhavn. Resten af de 26 vil i et Antal, som næppe lader sig nøjagtig bestemme, de kunne maaske anslaas til 5, blive henviste til de aandssløve Døvstumme. Disse 5, i Forening med Tegnafdelingens 21 Børn udgjøre 26 aandssløve Døvstumme i Undervisnings-Alderen.            

 

Et eventuelt nyt Skolehjem for aandssløve Døvstumme maa dog være indstillet paa at kunne rumme en forøget Tilgang gjennem en 50 Aar, og bør derfor kunne modtage c. 10 Børn foruden de nylig nævnte 26, alltsaa henved 40 Børn.            Efter de bestaaende Bestemmelser skulde Afslutningen af disse 40 aandssløve Døvstummes Undervisning indbefatte Confirmation. Det maa her undersøges, om der ikke ved at sætte dette Maal for Undervisningen er draget en for snever Grændse for det Antal af aandssløve Døvstumme, som Døvstumme-Undervisningen bør tage sig af.  Der maa spørges, om man ikke burde sætte et lavere Maal, for derved at naa til at tage sig af et større Antal aandssløve Døvstumme, der ellers vilde være at hjemsende, eller henvise til Idiotanstalterne.  Eller: - Bær et nyt Skolehjem for aandssløve Døvstumme indrettes – ikke til 40, som anført, men til 60, 80, maaske endnu flere døvstumme Børn?           

 

Dette Spørgsmaal maa besvares med Nej, og Grundene til dette Nej skulle blive fremsatte i det Følgende: -           

 

Det her opstillede Spørgsmaal er et Spørgsmaal om Grændselinien mellem Døvstummesagen og Idiotsagen.           

 

En saadan grændselinie mellem dem, der bør henvises til Døvstumme-Oplærelsen og dem, som Idiotanstalterne bør tage sig af, er allerede trukket i 1807 af Døvstumme-Undervisningens Fundats (17. April 1807), som angaar saadanne Døvstumme, ”der ikke

 

s. 4.

 

ved sædvanlige Undervisningsanstalter kunne ledes til Kundskaber og Dannelse”, og nævnes som Institutets  ”Formaal”: - de ”Døvstummes Dannelse til Brugbarhed for det borgerlige Liv”; men udelukker de døvstumme Børn, der ”give Tegn til Vanvittighed”, dvs døvstumme Idioter. -           

 

En lignende Grændselinie er trukket i Cancelli-Placat af 11. (ulæselig måned) 1817, hvor der kun lægges Undervisningspligt paa de døvstumme Børn som ere ”skikkede til at modtage Undervisning”, dvs Skole-Undervisning og vistnok ogsaa Skole-Undervisningens Afslutning, Confirmationen.           

 

Thi allerede i de første Aar efter Døvstumme-Institutets Fundats blev den anførte Grændse nøjagtigere bestemt derved, at det for Døvstumme-Undervisningens satte ”Formaal” først blev anset for naaet, naar Eleverne kunde afslutte deres Skolegang med Confirmation, hvilken Bestemmelse ogsaa blev optaget i de i 1867 til Oprettelse af Anstalten for aandssløve Døvstumme trufne ministerielle Anordninger.           

 

Dersom denne Grændselinie nu skulde trækkes uden Hensyn til Fortiden, eller de nævnte Bestemmelser, saa vilde den vistnok komme til at se saaledes ud: - de døvstumme Børn, der under Skoleundervisningen paa et Døvstumme-Institut kunne gjøre en for Livet nyttig Fremgang, skulle forblive under Døvstumme-undervisningen og henhøre saaledes til de Døvstumme. De døvstumme Børn derimod, der paa Grund af deres aandelige Evners lave Standpunkt ikke gjøre en for Livet nyttig Fremgang under en Døvstumme-Skoleundervisning, bør afgaa fra Døvstumme-Undervisningen, henhøre ikke til de Døvstumme men til Idioterne.           

 

Burde nu ikke den her anførte, vistnok pædagogisk rigtige, Bestemmelse af Grændselinien mellem Døvstumme og Idioter søges fæstnet ved ministeriel Resolution istedetfor den bestaaende Grændselinie: -  Kun de døvstumme Børn, der kunne blive confirmerede henhøre under Døvstumme-Undervisningen, de andre til Idioterne - - ?           

 

Hertil maa siges, at i Praxis vil det vise sig, at begge Bestemmelser komme til at omfatte de samme Børn: - det tør anses for givet, at saafremt Undervisningen af de ringest begavede aandssløve Døvstumme bliver indrettet ret hensigtssvarende efter disses Tarv, saasnart det for deres Vedkommende ikke forlanges, at de skulle være hjemme i 2 Sprog, Dansk og Tegnsprog, men Undervisningen holder sig til Tegnsproget alene, saa vil ethvert Barn

 

s. 5.

 

”der under Døvstumme-Undervisningen kan gjøre en for Livet nyttig Fremgang”, tillige i Tiden kunne confirmeres.            

 

Dernæst maa vel bemærkes,  at det at stille Confirmation som Afslutningsmaal er en kortere, fastere og mere bestemt Grændselinie end den anden. En Organisation fordrer just en saadan tydelig og fast Grændse, ellers staar Porten aaben for i Længden ulidelige og ukontrollerlige Vilkaarligheder. [1]           

 

Hævdelsen af den ved Fundats, Placat og Resolutioner bestaaende Grændselinie mellem Døvstumme og Idioter bemærkes at være i Overensstemmelse med de i de sidste Aar gjennemførte Inddelinger indenfor de Kellerske Idiotanstalter: - de Børn, som ifølge den bestaaende Grændse mellem Døvstumme og (døvstumme) Idioter ville blive oplærte i Anstalten for aandssløve (mg. svagt begavede) Døvstumme, ville staa paa det samme aandelige Standpunkt som de aandssvage Børn (Sinker), der undervises i ”den theoretiske Afdeling” i det Kellerske Aandssvage-Skolehjem, hvilke Børn alle confirmeres, og tillige paa sammae aandelige Standpunkt (for en Dels Vedkommende) som ”Skoleafdelingen”i sidstnævnte Skolehjems ”praktiske Afdeling”, hvilken ”Skoleafdelings” Børn ”i Reglen naa til Confirmation”.           

 

Samme Skolehjems ”praktiske Afdeling” har en ”Arbejdsafdeling”, hvis v;sentligste Oplærelse bestaar i Legemsøvelser og Haandgjerning. Paa lige Trin med disse maa da stilles de døvstumme Idioter, der udskilles ved den bestaaende Grændselinie fra de døvstummes Skoleundervisning, og som ikke behøve i Døvstumme-Undervisningen oplærte Lærere, men derimod Lærere, der ere hjemme i Idiotsagen, til Vejledere ved Ordens-Øvelser, Legemsøvelser og Haandgjerning.           

 

Men, vilde der kunne siges, i Aandssvage-Skolens foran nævnte ”praktiske Afdelings Skoleafdeling” er der nogle Børn, some danne Undtagelse fra ”Reglen”, at ”naa til Confirmation”. Disse hørende Idioter have dog naaet nogen Udvikling i Læsning, Skrivning og Regning, uden at kunne stedes til Confirmation. Burde da ikke, af hensyn til ligestillede meget svagt begavede døvstumme Børn, den bestaaende Grændselinie mellem  Døvstumme og Idioter forandres dertil, at Børnene i Aandssløve- Døvstummeanstalten ”i Reglen skulde naa til Confirmation”?           

 

Denne Forandring maa ligeledes afgjort fraraades: - Antallet af omhandlede Grændsebørn kan kun være lille, og den smule Kundskaber, de ville kunne faa, vil næppe have Betyd-

 

s.6.

 

ning for dem selv og for Livet; men for et saa ringe Gode – til Bedste for saa faa, bør der ikke tilføjes et stort Antal Børn Skade, derved at Organisationen af Døvstummesagen saa – paa Grund af dette ”i Reglen” – bliver løs, usikker og udsat for Vilkaarlighed. – Et sikkert sat Maal vil drive til Arbejdsanspændelse hos Lærerpersonalet og hos Controllen; et ubestemt vil let føre ud i, at hvad der skulde være Regel bliver Undtagelse, medmindre da det vel noget utænkelige skulde ske, at Confirmationen blev udført af en Præst, der ikke havde Kundskaber til at kontrollere, om Børnene virkeligt havde tilegnet sig og forstaaet, hvad de maatte op med.            

 

Endnu maa lægges Mærke til, at saa fremt man nedbryder Confirmationsgrændsen, saa vil Anstalten for aandssløve Døvstumme beholde en Del af de Børn, der ikke ere undervisningspligtigt underkastede, og med Hensyn til hvem der ikke er nogen Betalingspligt for Amter og Bycommuner.           

 

Heraf følger, at man ikke vilde kunne begynde paa at søge en Anstalt oprettet for 60-80, eller endnu flere aandssløve Døvstumme og døvstumme Idioter, foruden en ny Ordning af Betalingsspørgsmaalet var erhvervet. Man maatte altsaa nødes til at indskyde paa det Uvisse den saa nødvendige Organisation af de aandssløve Døvstummes Sag, og man maatte tillige – paa Grund af den nøje Forbindelse. der igjennem Anstaltsbygningerne i Baldersgade er mellem sidstnævnte Sag og de uegentlig Døvstummes Sag – stoppe op paa det Ubestemte ogsaa med Behandlingen af de uegentlig Døvstummes Sag; men en saadan Standsning i den godt begyndte Organisation af Døvstumme-Sagen, bør dog nok ikke finde Sted.

 

_________

 

I Henhold til det i Foranstaaende (Side 3 nederst -6) udviklede maa altsaa siges: - Den bestaaende Grændselinie mellem Døvstumme Børn og (døvstumme) Idioter bør ikke søges forandret: Kun de Børn, om hvilke det efter et Aars Forløb i Anstalten for aandssløve Døvstumme maa antages, at de ville kunne føres frem til Confirmation, skulde forblive i Anstalten, de andre udgaa fra anstalten.             Hævdes saaledes den bestaaende Grændselinie, saa vil der heller ikke være Grund til at antage (se Spørgsmaalet S. 3, nederst)at Antallet af de Børn, som en Anstalt for aandssløve Døvstumme skal rumme vil blive større end det foran anførte og begrundede 40.           

 

s. 7.

 

         Benævnelsen  ”aandssløv Døvstum”.

 

Denne Benævnelse, der har sin Rod i Ministeriets foran nævnte Resolution af 5. Januar 1867 og paafølgende Bestemmelser, har i disse faaet sin Definition, som betegnende døvstumme Børn, der ere saa svagt begavede, at de kun ved en særegen, for dem afpasset Undervisning kunne føres frem til Confirmation.            Da imidlertid Ordet ”aandssløv” i de sidste Aar, derved at det omtrent enslydende Ord ”aandssvag” er bleven sat lig med Idiot, eller idiotisk, ligeledes sættes lig med Idiot eller idiotisk, saa er der nu Grund til at afløse Navnet ”aandssløv Døvstum” med en anden Benævnelse, der bedre stemmer med den gjennem de nævnte bestaaende Anordninger givne Definition.           

 

At sætte ”aandssvag” Døvstum” istedetfor det reglementerede ”aandssløv Døvstum” gaar selvfølgeligt aldeles ikke an: - en ”Aandssvag” og ”Aandssvage-Anstalt” betyder jo nu afgjort en Idiot (eller idiotisk) og en Idiot-Anstalt, og har jo ikke som Ordet ”aandssløv” en Definition bagved sig, der siger, hvad Ordet i den givne Forbindelse betyder.           

 

Skulde der sættes et andet ord istedetfor ”aandssløv Døvstum”, saa maatte det vel være: ”svagt begavede Døvstumme”, eller: ”døvstumme Sinker”.            

 

Til Forebyggelse af Misforstaaelse benyttes dog i det Følgende fremdeles den ved Definition i de bestaaende Anordninger begrundede Benævnelser: ”aandssløv Døvstum”.

 

Internat eller Externat?

 

De aandssløve Døvstumme have hidtil faaet deres Oplærelse i et Internat (= Skolehjem). Dette er vistnok aldeles rigtigt. Ingen af disse Børn bør plages med en Tale-Undervisning, der dog i Tiden ingensomhelst praktisk Betydning vil kunne faa for dem. Grunden til Externeringen, at Børnene skulle faa Lejlighed til at øve sig i mundtlig Tale og Aflæsning fra Munden i det daglige Liv, falder saaledes bort for de aandssløve Døvstummes vedkommende.

 

Statsanstalt eller Privatanstalt?

 

Skal der naas det bedst mulige Resultat indenfor Døvstumme-Anstalterne, saa maa hver enkelt Anstalt Led i en fast Organisation, og indenfor denne Ramme maa der være praktisk

 

JMC: Dette er slutningen af side 7; desværre fandt jeg ikke siderne 8 og 9 i Rigsarkivet; søgningen forsætter, men vi må her fortsætte med side 10:

 

 


Kellers private skole for døvstumme i Baldersgade ble overtatt av staten etter forslag fra kommisjonen.
En ny døvstummeskole ble vedtatt bygget i Nyborg. Men Malling-Hansens ønske om å få bygget et anneks i tilknytning til instituttet i København fikk ikke støtte i folketinget.

s. 10.

 

ledige, om Staten bygger det nye, projekterede Institut for disse Børn. Der spørges nu, om disse Bygninger i Baldersgade ville paa tidssvarende Maade kunne give Plads til et Skolehjem for de 40 aandssløve Døvstumme?           

 

Hovedbygningen i Baldersgade er udvendig maalt  33 x 18 Al. = 594 Kv.Alen i hver Etage, Der er Kjælder, Stue, 1.Sal og 2.Sal (Kvist-Etagen udelades som i foranstaaende Overslag). Bygningen indeholder altsaa i Gulvflade + Murtykkelsen 594 Kv.Alen x 4  =  2376 Kv.Alen.            

 

De to Pavilloner ere – udvendigt Maal – 21 x 16 Al. = 336 Kv.Al.  De to Etager, Kjælder og Stue, (Kvisten udeladt) have saaledes i hver Pavillon 336 Kv.Al: x 2 = 672 Kv.Al., og i begge Pavilloner tilsammen er der altsaa 672 Kv.Al. x 2 = 1344 Kv.Al.           

 

Alle 3 Bygninger indeholde altsaa tilsammen 2376 Kv.Al. + 1344 Kv.Al. = 3720 Kv.Al: Grundflade + Murtykkelse; men ifølge den foranstaaende Beregning behøves der 3940 Kv.Al.; der mangler saaledes 220  Kv.Al.           

 

Nu vil ganske vist en Del af Kvist-Lejligheden, skjøndt den er meget lav, kunne benyttes til enkelte af de i foranstaaende nævnte Lokaliteter; men paa den anden Side maa det bemærkes, at der i Virkeligheden ikke er, som her ....(ulæseligt ord) , Kjælder under hele Hovedbygningen, heller ikke (?) under Pavillonerne, hvis Kjældre forøvrigt ere  meget lave, saa at som en Følge heraf, selv med nogen Benyttelse af kvistlejligheder i Pavilloner og Hovedbygning, der dog næppe vil kunne skaffes den i al Tarvelighed fornødne Plads til det forlangte Statens Skolehjem for aandssløve 40 Børn indenfor de omtalte 3 Bygninger i Baldersgade.  Noget maa der slaas af paa de beskedne Fordringer, om Staten skal kunne indstallere omhandlede Børn der.            

 

Men det bør dog ved Overvejelserne heraf tages i Betænkning, at Beliggenheden af disse Bygninger, der vel for Øjeblikket er noget fri, dog vistnok i den nærmeste Tid vil blive saa indsnevret ved fortsatte Bebyggelser af den ikke brede Forstadsgade, at Anstalten ikke vil kunne byde sine Elever de sanitære Fordele, som bør fordres af en Statsanstalt.            

 

Elever som disse 40 burde upaatvivleligt anbringes i et landligt Terrain og nær ved Havbade.  En større Have og helst et Stykke Mark burde kunne bydes dem til Styrkelse og Øvelse af Legemet; men sligt mangler Anstalten i Baldersgade.

 

s. 11.

 

Til disse Omstændigheder kommer endvidere det, at Overtagelsen af disse Anstaltsbygninger formentlig vilde blive uforholdsmæssig dyr.  Uagtet dette Spørgsmaal  ikke tilfulde kan klares paa Sagens nuværende Standpunkt, skal det dog bemærkes, at Hovedbygningen har kostet c: 80000 Kr:, Pavillonerne hver 21000 Kr:, ialt 122000 Kr: Desuden ere de til Bygningen hørende Arealer vistnok stegne en Del i Værdi siden Opførelsen.            

 

Skulde Staten alligevel beslutte sig til at overtage Bygningerne til Skolehjem for de 40 aandssløve Døvstumme, saa vil der angaaende den aarlige Drift

 

af samme Anstalt kunne gives følgende Oplysninger: -

 

Conto I. Forstanderens Løn
(eller maaske noget mindre p.g.a. det ringe Elevantal)

 

 

 

3600 Kr:

 

 

 

En Lærer 600 Kr: + 20 % (samt for Bolig, Kost og Vask)

 

 

 

720 -

 

 

 

To Lærerinder, hver 500 Kr: + 20% (samt do.do.do)

 

 

 

1200-

 

 

 

Lægen, 250 Kr: + 20 %

 

 

 

300-

 

 

 

Gymnastik- og Svømmelærer   do. do.

 

 

 

300-

 

 

 

Drengenes Haandgjerningslærer  350 + 20%

 

 

 

420-

 

 

 

Havedyrkningslærer  do. do.

 

 

 

420-

 

 

 

Plejemoderen (en af Lærerinderne) Kr 150 + 20%

 

 

 

180-

 

 

 

Lærerinder i Syskolen  350 + 20%

 

 

 

420-

 

 

 

Gaardskarlen og 2 Tjenestepiger (samt fri Station)

 

 

 

600-

 

 

 

Conto III. Bøger og Undervisningsapparater

 

 

 

400-

 

 

 

Conto IV.a.  Elevernes Bespisning, Beklædning, Sygepleje og Vask, Fundtionairens Bespisning og Vask, Lønninger til Øconomipersonalet (en Husholderske og en Tjenestepige)

 

 

 

14400-

 

 

 

Conto IV.b.  Bygningens Vedligeholdelse

 

 

 

800-

 

 

 

Conto IV.c.  Bygningens Rengjøring, Rengjøringsapparater, Renovation, Haveudgifter

 

 

 

600-

 

 

 

Conto IV.d.  Inventariesager og deres Vedligeholdelse

 

 

 

800-

 

 

 

Conto IV.e.  Brændsel og Belysning

 

 

 

3000-

 

 

 

Conto V.  Skatter og Afgifter

 

 

 

450-

 

 

 

Conto VI.  Regnskabsvæsenet

 

 

 

100-

 

 

 

Conto VII.  Extraudgifter, Elevernes Rejser i Sommerferien; deres Fornøjelser; contorsudgifter

 

 

 

1400-

 

 

 

Conto VIII.  Extraordinarie Udgifter

 

 

 

300

 

 

 

IALT

 

 

 

30410 Kr.

 

 

 

 

s. 12.

 

Et Skolhjem udenfor Kjøbenhavntil 40 aandsløve Døvstumme. –

 

Ved Valget af en Plads for et saadant Skolehjem bør de i en tidligere Skrivelse af 25. October f:A: fremsatte Regler følges: -  Der bør til Bygningen være en Have paa ½ Td: Land, tillige helst en Td:Land Mark.  Det antages, at fri Grund, henved 2 Tdr: Land vil kunne erholdes af vedkommende Kjøbstad.            

 

De til en saadan Bygning fornødne Lokaler og deres Størrelser ere angivne foran Side 9.[2]           

 

Ved det første Overslag angaaende Bekostningerne ved en Bygnings Opførelse er følgende Beregning almindelig: Samtlige Kvadrat-Alen Gulvflade (Kvist og Kjælderarealet divideret med 2) multipliceres med 20 Kr:, den indkomne Sum skal saa tilnærmelsesvis angive, hvad Bygningernes Opførelse vil komme til at koste.  Da i det nævnte Tal, 3940 Kv.Alen, Kvist-Etagens Areal er udeladt, kan altsaa de 3940 multipliceres med 20 Kr., hvilket giver en Byggeudgift af 78800 Kr. – Hertil maa efter Arkitekt Levys[3] Opgivelse lægges c. 4500 Kr. til Retirader, Udhus, Haveanlæg og Brønd, saa at den samlede Byggesum bliver 83300 Kr.            Omkostningerne ved den aarlige Drift kunne ansættes til det samme Beløb, c. 30000 Kr:, som er angivet foran, Side 11.

 

Et Skolehjem ved det Kgl: Døvstumme-Institut i Kjøbenhavn for 40 aandssløve Døvstumme.

 

I Skrivelse til Commissionens Formand af 15. Septembr: f.A. stiller Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet blandt andet det Spørgsmaal,  ”om de aandssløve Døvstumme maatte kunne optages paa det Kgl.Døvstumme-Institut i Kjøbenhavn som en særegen Afdeling.”           

 

Samme Institut er ved flere betydelige Ombygninger i det Indre m.m. i Løbet af de sidste 3 Aar nu bleven indrettet saaledes, at det afgiver en tilstrækkelig stor Plads til henved 90 internerede Elever, og tilfredsstiller nu i alt væsentligt de hygiejniske og pædagogiske Fordringer, som maa stilles til et saadant Skolehjem. – Plads for Elever udover det nævnte Tal er der ikke paa Institutet, indenfor enkelte Omraader er Pladsen endog noget kneben: en af Pigernes Sovesale burde være noget større, Drengenes Opholdsstue ligeledes; et passende Arkiv- og Bibliotheksværelse mangler,  et Kirke-Lokale haves ikke. Rigtignok er der for Tiden kun c. 80 Elever, men Tallet vil stige i de nærmeste Aar.

 

s. 13.

 

Institutet vil saaledes ikke kunne optage de aandssløve Døvstumme, med mindre der opføres en Tilbygning, helst en fra den nuværende Institutionsbygning adskilt Bygning, som maatte indeholde de fornødne Skolestuer, Arbejdssale, Beklædningskamre og Sovesale for de aandssløve Døvstumme; desuden Bolig for en gift Lærer og andre Lærerboliger.           

 

Derimod vil der ikke behøves Opførelse af Økonomilejlighed, Spisestue, Gymnastiksal, Sygelokaler, Badeværelse og Retirader. Alle disse Lokaliteter ville uden nogen Forandring kunne benyttes ogsaa til og af de aandssløve Døvstumme, ligesom ogsaa Haven og Legepladsen.            

 

Nybygningen, der kan opføres i Institutets  c: 2 Tdr.Land store Have maatte altsaa indeholde:

 

4 Skolestuer  (7 x 9 Alen)

 

 

 

252 Kv.Al.

 

 

 

Arbejdssal for 20 Drenge

 

 

 

120  

 

 

 

Arbejdssal for 20 Piger + Materialekammer

 

 

 

120  

 

 

 

2 Beklædningskamre

 

 

 

56    

 

 

 

2 Sovesale, tilsammen

 

 

 

500  

 

 

 

Bolig for en gift Lærer

 

 

 

300  

 

 

 

3 Lærerinde-Boliger, hver paa 2 Værelser

 

 

 

180  

 

 

 

Ialt:

 

 

 

1578 Kv.Al

 

 

 

Hertil 40% til Trapper, Gange og Murtykkelser

 

 

 

631  

 

 

 

Tilsammen:

 

 

 

2209 Kv.Al

 

 

 

 

I Henhold til disse Opgivelser har arkitekt Levy udarbejdet en Skitse, der til bedre Oversigt over, hvilke Lokaler en saadan Overflyttelse af de aandssløve Døvstumme til det herværende Kgl: Døvstumme-Institut vil nødvendiggjøre, er fremstillet nedenfor i løst Omrids.

 

Om samme Udkast siger Arkitekten i Skrivelse af 28 f: M: - ”Bygningen har 764 Kv.Alen Grundflade og vil antagelig, naar den opføres solidt men prunkløs og forsynes med ventilerende Kappeovne, naar kun den Del af Kjælderen udgraves,  som udkræves til de fornødne Brændselsrum og der ingen særlige Lokaler indrettes i Tagetagen kunne opføres med en Udgift af Kr: 65 per Kvadrat-Alen, altsaa i Alt Kr: 49660.           

 

Den aarlige drift af en saadan Annex-Anstalt til det herværende Kgl: Døvstumme-Institut vil jo blive billigere end

 

s. 14.

 

ved et selvstændigt Skolehjem for aandssløve Døvstumme: Der vil spares Lønning til Forstander, til Læge, til Sygeplejerske, til Husholderske og Tjenestefolk ved Økonomien, enkelte andre Lønninger ville kunne nedsættes og andre Udgiftsposter forringes.  I Henhold hertil vil den foran (S.11) anførte aarlige Driftssum vistnok kunne nedsættes fra c: 30000 Kr. til c: 24000 Kr.

 

______________

 

Sammenstilling af de 3 forskjellige Planertil et Statens Skolehjem for 40 aandssløve Døvstumme.

 

 

 

 

 

Bygningerne
koste:

 

 

 

Aarlig Drift
koster:

 

 

 

Institutsbygningerne i Baldersgade benyttede

 

 

 

122000 Kr:

 

 

 

30000 Kr:

 

 

 

Nyt, selvstændigt Skolehjem

 

 

 

83000 Kr:

 

 

 

30000 Kr:

 

 

 

Annex til det kgl:Døvst.Inst: i Kjøbenhavn

 

 

 

49500 Kr:

 

 

 

24000 Kr:

 

 

 

 

Saafremt Staten udflytter de uegentlig Døvstumme af de for dem meget for smaa, meget uheldige og dog kun 8 Aar gamle Bygninger i Baldersgade, saa vil det være en Fordel for de Kellerske Anstalters Ejere at blive af med Bygninger, om hvilke de mene, at de ikke kunne benyttes til deres hørende Aandssvage og derfor ikke have Brug for.            

 

For Staten derimod vil det være en tvivlsom Fordel at overtage disse Bygninger,  ialtfald ville de kun ufuldstændigt kunne tilfredsstille de Fordringer, som maa stilles til en tidssvarende Bygning for aandssløve Døvstumme. De Grunde, som tale imod en saadan Anvendelse, ere anførte foran, Side 10-11.            

 

Anbringelsen af de aandssløve Døvstumme i et nyt, selvstændigt Skolehjem indenfor Kjøbenhavn vil derimod fuldt tilfredsstille alle der Fordringer, der bør stilles til et saadant Skolehjem og vil tillige være langt billigere, end om de kasserede Bygninger i Baldersgade skulde anvendes til de omhandlede Børn.           

 

Beslutter man sig til at borttage de uegentlig Døvstumme fra Bygningerne i Baldersgade og dernæst til ikke at anvende den til de aandssløve Døvstumme, saa opstaar Spørgsmaalet om, hvorvidt Staten er pligtig til at overtage disse tomme Bygninger. Besvares dette Spørgsmaal med Ja, saa

 

S. 15.

 

bør der i den nærmeste Tid gjøres Forsøg paa at faa disse Bygninger solgt, for at Staten kan faa de af sine Penge, vel c: 60000 Kr:, som indestaar i Hovedbygningen, tilbage. -  Men selv om et saadant Salg ikke skulde naas i den nærmeste Tid, vil der være Grund til at antage,  at Staten uden Udsigt til Tab vil kunne vente:  Pengene ville nok komme ind, da Værdien i den ikke lille Grund vil være i jævn Stigning.           

 

Overtagelsen nu af de bestaaende Bygninger og Grund i Baldersgade vil forvolde Staten en ny Udgift af c. 62000 Kr, foruden den i Bygningen staaende Udgift af c.60000 Kr., ialt en Udgift af c. 122000 Kr.[4]           

 

Imod denne nye Udgift af c. 62000Kr: maa stilles de kun 49000 Kr., som det vil koste at anbringe de aandssløve Døvstumme i en Annex til det herværende Kgl. Døvstumme-Institut, og de 83000 Kr., som det vil koste at anbringe dem paa en i alle Henseender fuldt tidssvarende Maade i et nyt, selvstændigt Skolehjem  udenfor Kjøbenhavn.            

 

Imod den – baade hvad Bygnings-Opførelse og den aarlige Drift angaar, saa særdeles billige Anbringelse af de aandssløve Døvstumme paa det herværende Kgl: Døvstumme-Institut taler det, at der saa ikke bliver den virkelige skarpe Adskillelse mellem de egentlig Døvstumme paa det Kgl: Døvst: Instit:, der undervises efter Haandalfabetmethoden, og de aandssløve Døvstumme, af hvilke en Del ville blive underviste efter den samme Methode, dog paa fremtrædende Grundlag af Tegnmethoden, samt en Del ved Hjælp af Tegn alene.

 

 

Kjøbenhavn, den 19. Januar 1889.

 

            Allerærbødigst

 

          R. Malling-Hansen.

 

 

JMC: Side 16 er arkitekt Levys tegning af det foreslåede anneks til det Kgl.Døvstumme-Institut i København, her gengivet som fotografi.

SA: RMHs forslag om å oppføre et anneks for 40 åndssløve døvstumme i forbindelse med døvstummeinstituttet i København ble ikke bifalt i Folketinget og ble ikke bygget.

 

 


[1] JMC: Set med nutidens øjne kan det forekomme primitivt, når Malling-Hansen og Ministeriet opererer med forsøg på at definere forskellen mellem åndssløve/sinker og andre børn i religiøse baner; men vi skal huske på, at ordet  ”intelligens” ikke fandtes på 1800-tallet! Det blev møntet af den engelske psykolog Charles Spearman (1863-1945) så sent som i 1904. Han kaldte det først ”G-faktoren” og inkluderede da kun sproglig, rumlig og logisk intelligens.  Først med den franske psykolog Alfred Binet (1857-1911) begyndte man at måle børns og voksnes intelligens, første gang i 1905 (Binet-Simon intelligensskala). Den tyske psykolog William Lewis Stern(1871-1938) bidrog i 1912 med at formulere en bedre intelligenskvot-test og en tilhørende skala. Langt senere udvidede Howard Gardner (født 1943) begrebet intelligens til at omfatte 8 forskellige evner, nemlig: 1) logisk-matematisk, 2) sproglig, 3) rumlig, 4) musisk (kunstneriske evner), 5) interpersonel (forstå andres følelser og motiver og begå sig socialt), 6) intrapersonel (forstår sine egne følelser og motiver), 7) kropslig (motoriske evner) og 8) naturalistisk (evne til at klassificere objekter i omverdenen). Senere har Gardner tilføjet nr 9: ”eksistentialistisk intelligens”. Personlig tror jeg, at der findes endnu en – meget vigtig i hverdagen: evnen til at forstå, reparere og udvikle motorer og andre mekaniske ting, udføre komplicerede trækonstruktioner og lave maskindele af forskellig art. Dette er mere end den motoriske evne – det handler om at i grunden forstå komplicerede tekniske sammenhænge og funktioner.

SA: I dag ville man nok bruke et uttrykk som kognitive evner eller læringsevner om elevers ulike forutsetning til å delta i opplæring. Men det er ganske åpenbart at begreper som sinke, idiot og åndssløv var helt akseptable og ikke nedsettende pedagogiske betegnelser på elever med begrensede læringsevner i denne pionertiden for opplæring av elever med ulike handikap. Om man skulle forsøke å tenke seg hva slags uttrykk vi i dag ville anvende på de ulike gruppene som Malling-Hansen omtaler i sin rapport, så ville nok idiot og åndssløv tilsvare det vi i dag kaller psykisk utviklingshemmede og sinker ville kanskje tilsvare elever med store generell lærevansker. Det som kjennetegner alle betegnelser på grupper som ikke kan følge vanlig undervisning, er at de med tiden oppfattes som stigmatiserende og nedsettende, og man innfører derfor etter en viss tid helt nye betegnelser, som så i sin tur må byttes ut når også de har begynt å oppfattes som nedsettende og stigmatiserende. Barn med Downs syndrom ble f eks tidligere kalt mongoloide, men dette begrepet er nå helt uakseptabelt, etter at ordet "mongo" ble et skjellsord, i hvert fall i Norge.

Intelligens er et begrep man meget ugjerne brukes i pedagogisk sammenheng, da det er uhyre vanskelig å lage intelligenstester som er helt kulturuavhengige og som virkelig sier noe sikkert om elevers læringsevner.

Verdt å mere seg er også at uttrykket døvstum er en betegnelse som har gått helt ut av bruk. Motivasjonen for det er at mennesker med hørselsnedsettelse jo ikke er stumme. Men de har vansker med å lære å snakke fordi de ikke kan høre talen. Men selv helt ikke-hørende lærer å snakke ved hjelp av spesialtilpassede øvelser. Snart kan svært mye av pedagogikken overfor barn med hørselsnedsettelse være en saga blott, da fler og fler får operert inn implantater som gjør at de kan høre en form for digitalisert tale, som etter en viss tid blir forvandlet av hjernen til å lyde som helt vanlig tale.

[2] JMC: Her får vi dog en lille oplysning om noget af det som står i den manglende side 9!

[3] JMC: Frederik Lauritz Levy, 1851-1924, dansk arkitekt. Han udførte mange opgaver for den jødiske menighed men arbejdede også for erhvervslivet og tegnede desuden mange bygninger for skoler og andre undervisningsinstitutioner. Blandt hans mange værker kan nævnes Døvstumme-Instituttet i Fredericia 1880-81, Døvstumme-Skolen i Nyborg 1890-91 og Vestre Borgerdydskolen i København 1893.

[4] JMC: Johan Keller blev i 1880 bevilget et statsligt lån og byggede for disse midler institutionen i Baldersgade.

SA: Ledelsen i de Kellerske anstalter var forøvrig ikke særlig glade for Malling-Hansen rapport, da den inneholdt en temmelig utilslørt kritikk av de Kellerske anstalter. Det gjaldt både deres tendens til å ta opp elever som etter avtalen ikke skulle høre inn under deres institutt, og dessuten at de ikke aksepterte den vedtatte måten å anvende de ulike definisjonene av de ulike elevgruppene. Det står ikke til å benekte at dette hadde vært en kilde til temmelig stor ergrelse hos Malling-Hansen. De Kellerske anstalter fikk bevilgning etter antall elever, og deres statsstøtte økte jo flere elever de hadde. Men Malling-Hansen fikk altså sin vilje gjennom på nær sagt alle punkter, og hans visjon om en felles overordnet plan for all undervisning av de døstumme i statlig regi ble realisert, om enn det skjedde etter hans død, da instituttet i Nyborg sto ferdig. Eneste skår i gleden var muligens at forslaget om et nytt anneks i København ikke ble vedtatt.