Sorø Amtstidende eller Slagelse Avis 1890.06.26.

[1]Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Dette er en bidende satirisk skildring af den ”officielle” jubilæumsfest, arrangeret af Jonstrup Seminariums forstander den 25 juni 1890. Malling-Hansen og de fleste andre af de tidligere elever og lærere afstod fra deltagelse – de arrangerede deres egen, anderledes folkelige, løsslupne og glade fest den 4 august. Vi har på vor side en udførlig rapport om denne strålende fest, hvori Malling-Hansen spillede så stor en rolle for planlægningen, arrangementsdetaljerne og for gennemførelsen. Blandt andet var han den bejublede hovedtaler.


Odin Wolff Tidemand, 1822-1897, seminarieforstander, prest. Foto: DKB.
Peder Madsen, 1843-1911, teolog. Fot: DKB.
Christian Brøchner-Larsen, 1829-1891. Foto: DKB.
Georg Jørgensen, 1838-1905, forstander. Foto: DKB.
Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, forstander. Fot: Privat.
Otto Nicolai Jensen, 1840-1915, forstander. Foto: DKB.
Emil Vilhelm Rolsted, 1848-1928, leder ved Gamle Bakkehus Aandssvakeanstalt. Foto: DKB.
Bruun Juul Fog, 1819-1896, biskop. Foto: DKB.
Hans Rasmussen, 1851-1939, overlærer. Foto: DKB.
Carl Mortensen, 1832-1893, lærer, inspektør, komponist. Foto fra internett.
Jonstrup-bygningen fotografert i 2013 av Jørgen Malling Christensen.
Den originale artikkelen.

Hundredeaars-Jubilæet

 

paa

 

Johnstrup.

 

- - -

 

     Det var en Fiasko af første Sort.

 

     Og det maatte være en Fiasko paa Grund
af det uheldige Arrangement, Seminariets
Forstander, Provst T i d e m a n d[2], havde truffet.

 

     Der havde dannet sig en Festkomitee af
Seminariets forhenværende Elever med det
Formaal at skaffe saa mange Johnstruppere
som muligt til Seminariet den 25de Juni.

 

     Men Forstanderen gav Komiteen den Be-
sked, at den 25de Juni holdt h a n  Fest, en-
hver anden Dag kunde Komiteen faa Lov at
arrangere Festligheder paa Anstalten, k u n
i k k e  d e n  25de J u n i, Hundredeaarsdagen.

 

     Denne Afvisning skulde selvfølgelig nok
gjøre sin Virkning. Festkomiteen besluttede
at udsætte Sammenkomsten paa Johnstrup til
den 4de August, umiddelbart før Skolemødet
i Kjøbenhavn, og den Indbydelse til alle
forhenværende Elever, som Forstanderen ud-
sendte gjennem et Avertissement i Lærernes
Organ, blev sikkert af de fleste opfattet som
mindre hjærtelig.

 

     Det kan derfor ikke forundre nogen, at alt
i alt var der foruden de særlig indbudte kun
tilstede paa Johnstrup den 25de Juni ca 50
forhenværende Elever.

 

     Til de særlig indbudte hørte f. Ex. K u l t u s-
m i n i s t e r e n, S j æ l l a n d s  B i s k o p,
Professor i Theologi P. M a d s e n[3], S t i f t-
a m t m a n d e n, en Del P r æ s t e r  og
P r o v s t e r o.fl.

 

     De Medlemmer af den afviste Festkomitee,
som havde modtaget Indbydelseskort, havde
sendt det tilbage, med Undtagelse af Inspektør
B r ø c h n e r – L a r s e n[4] og Forstander
J ø r g e n s e n paa Døvstummeinstitutet i
Fredericia, som begge vare mødte.

 

     Af dem, der havde sendt Kortet tilbage, kan
nævnes Forstanderen paa Døvstummeinstitutet
i Kjøbenhavn, M a l l i n g – H a n s e n, For-
stander O t t o  J e n s e n[5] paa Opfostringshuset,
Forstander R o l s t e d[6]  paa Idiotanstalten.

 

     Festlighederne bestod i en med Grønt og
Flag smykket Gymnastiksal og to Prædikanter.
I den ene Ende af Salen fandtes 50 reser-
verede Pladser, hvor de særlig indbudte tog
Plads, og den anden Side af Salen var
overladt Plebs. Inden man tog Plads gjorde
Inspektøren opmærksom paa denne Fordeling.

 

     Saaledes adskiller man Faarene fra Bukkene.

 

     Midt paa Salens ene Sidevæg var Taler-
stolen, eller rettere Prædikestolen rejst.

 

     Kl. 2 betraadte Biskop F o g h  denne og
holdt en Prædiken, som hverken var bedre
eller daarligere end en Prædiken af en tarvelig
Præst i Høsttiden.

 

     Derefter talte – om Forladelse prædikede -
Forstander, Provst T i d e m a n n.

 

     Han prædikede ubetinget bedre end Biskoppen.
Og begge sluttede med Bønner for Kongen.

 

     Ogsaa i dette Punkt var Provsten et Heste-
hoved foran Biskoppen.

 

     Der var i hvert Fald tilsyneladende en
langt større Varme i Provst Tidemanns Bøn
end i Biskop Foghs.

 

     Om derimod det Billede, som Provsten an-
vendte paa Kongehuset, at Kongen er Vin-
stokken, hvorom Børnene ”s i d d e r  s o m
O l i e k v i s t e”, tør kaldes heldigt, det
er vist højst tvivlsomt.

 

     Før, mellem og efter Prædikenerne blev H a n s
R a s m u s s e n s  Kantate afsunget. Texten
var i høi Grad ordinær, men C a r l  M o r-
t e n s e n s  Komposition var stemningsfuld.

 

     Dermed var Festlighederne endt.

 

     De 50 skulde ganske vist endnu spise til
Middag. Men det vedkommer jo ikke Offent-
ligheden.

 

     De ”løse” Deltagere flygtede skyndsomt til
Ballerup Kro eller andre Steder i Omegnen,
hvor der kan faas et Maaltid Mad – selv
om det er Seminariets Hundredeaarsdag.

 

     Og de, der ikke kunde naa hjem samme
Dag, tog til Kjøbenhavn for at overnatte og
sagde til sig selv: En saadan Hundredeaarsfest
havde vi ikke ventet, da vi i sin Tid rakte
Kammeraterne Haanden til Farvel og sagde:
Ses vi ikke før, saa ses vi paa Johnstrups
Hundredeaarsfest!

 

                            W.

 


[1] JMC: Også i Næstved Tidende 27 juni og i Lolland-Falsters Folketidende 28 juni1890.

[2] JMC: Odin Wolff Tidemand, præst og seminarieforstander. 1878 forstander for Jonstrup til pensioneringen 1895.

[3] JMC: Peder Madsen, professor i teologi 1875. 1889-90 rektor for Københavns universitet.

[4] JMC: Lars Christian Jørgen Brøchner-Larsen, 1829-1891, lærer, dimitteret 1853 fra Jonstrup.

[5] JMC: Otto Nicolai Jensen, 1840-1914, forstander for det kgl Opfostringshus.

[6] JMC: Emil Vilhelm Rolsted, 1848- ca 1929, dimitteret fra Jonstrup 1867. 1887 til 1915 leder af Aandssvageanstalten Gl. Bakkehus. Har udgivet: Mine Erindringer, nedskrevet 1916-1927.


Ballerup Kro fra 1889. Bygningen er senere revet. Foto fra internett.
Den aktuelle utgaven av avisen.